Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 13.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. október 13., péntek, 10:51

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Települési létfenntartási támogatás adható annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a szociális vetítési alap összegének 300%-át, egyedülálló esetében a 400%-át, valamint daganatos beteg, vagy szervátültetésre váró beteg, illetve súlyos vesebeteg esetében a szociális vetítési alap 550%-át nem haladja meg.

(2) A jövedelemszámításnál – ha ez rá nézve kedvezőbb - (függetlenül attól, hogy családban él) egyedül élőnek kell tekinteni azt a személyt, aki 70 év feletti.”

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A települési létfenntartási támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 250 %-át, illetve daganatos beteg, vagy szervátültetésre váró beteg, illetve súlyos vesebeteg esetében a szociális vetítési alap 500%-át .”

(3) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A települési létfenntartási támogatás egy naptári évben nyújtott összesített összege akár eseti, akár rendszeres jelleggel került megállapításra egy háztartás esetében, egy naptári évben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át, egyedülálló esetében a szociális vetítési alap 250%-át, illetve daganatos beteg, vagy szervátültetésre váró beteg, illetve súlyos vesebeteg esetében a szociális vetítési alap 500%-át .”

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A gyerek bölcsődei ellátásáért a szülő, nevelő vagy gondozó bölcsődei étkezési térítési díjat, illetve jövedelmi viszonyai alapján, az ellátás igénybevétele után bölcsődei gondozási díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg. A bölcsődei gondozás személyi térítési díját akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe, mely alól kivételt jelent, ha a gyermek jogviszonya nem egész hónapra áll fenn az intézménynél, vagy ha az intézmény nem teljes hónapban biztosítja a gyermek ellátását.”

3. §

Ez a rendelet 2023. november 1-jén lép hatályba.

4. §

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2023. október 12.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület Emberi Erőforrások Bizottsága a települési létfenntartási támogatás vonatkozásában  a daganatos betegek, vagy a szervátültetésre váró betegek, illetve a súlyos vesebetegek esetében is  javaslatot tett mind a jogosultsági jövedelemhatár, mind pedig a támogatás mértékének a megemelésére, melyet a Képviselő-testület jelen rendelet módosítás formájában hagyott jóvá.