Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. szeptember 25., hétfő, 13:30

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a díjak vonatkozásában a fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének a kikérését követően - az alábbi rendeletet alkotja a temetők fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan:

A rendelet hatálya és a köztemetők meghatározása

1. §

(1) Jelen rendelet hatálya kiterjed a Monor Város közigazgatási területén fekvő köztemetőkre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetve a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, illetve arra, akire nézve a tevékenység gyakorlásával kapcsolatban jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

(2) Monor város közigazgatási területén az alábbi köztemetők helyezkednek el:

a) A 6964 hrsz.-ú, 2 ha 3.916 m2, 8054 hrsz.-ú 1 ha 3754 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monori Római Katolikus Egyházközség,

b) 6408 hrsz.-ú, 6 ha 3567 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség,

c) 6432/1 hrsz.-ú, 1552 m2 nagyságú temetőrész kizárólagos tulajdonosa a Monori Evangélikus Egyházközség.

d) Az 11638 hrsz.-ú 2421 m2 területű temető megnevezésű (nem működő temető) terület Monor Város Önkormányzat tulajdonát képezi, melyre határozatlan időre használati joggal bír Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány. Monor Város Önkormányzat tulajdonát képezi a 6963 hrsz.-ú 3176 m2 területű ingatlan, amelyen a ravatalozó helyezkedik el mint felépítmény, melynek tulajdonosa és fenntartója Monor Város Önkormányzata.

Általános rendelkezések

2. §

(1) Monor Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően gondoskodik a temető fenntartásáról.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában:

a) Üzemeltető: az a személy, vagy szervezet aki, vagy amely a temető illetve létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről gondoskodik a tulajdonossal, fenntartóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.

b) Sírjel, síremlék: a temetési hely megjelölésére szolgál.

c) Sírhely: a koporsós temetés céljára szolgáló temetési hely, ami lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.

d) Sírbolt (kripta): legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely.

e) Hivatalos munkaidőn kívüli rendelkezésre állás időintervalluma: hétköznap délután 18 órától reggel 07 óráig terjedő időszak, szombat, vasárnap, munkaszüneti nap.

(3) Jelen rendelet 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott temető megnevezésű ingatlanok (továbbiakban: köztemető) az Önkormányzat és a tulajdonosok (Monori Római Katolikus Egyházközösség, Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség és a Monori Evangélikus Egyházközség) között létrejött megállapodás értelmében köztemetőként funkcionálnak.

(4) Az Önkormányzat a köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről, valamint egyéb tevékenységek végzéséről KÖVÁL Monori Városüzemeltetéssel (továbbiakban: köztemető üzemeltető) kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. A kegyeleti közszolgálati szerződés megkötése az Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.

(5) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. 7. §-a alapján a Kormányhivatal ellenőrzi.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személy tekintetében, - vallási, lelkiismereti meggyőződésére, valamint faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül - lehetővé tenni az eltemetést.

(7) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi vagy egyházi temetés a tulajdonos egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történhet a tulajdonos egyházak hozzájárulásával a sírhely megváltását követően kiadott temetési engedély alapján.

(8) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(9) A köztemetőben gazdálkodó vagy közhasznú szervezet nem szerezhet tulajdoni hányadot.

A temető

3. §

(1) A köztemetőnek és létesítményeinek (ravatalozó, bonchelyiség, halott-hűtő, stb.) alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartások lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

(2) A köztemető területét így különösen a temetőbejáratot, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell gondozni, fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne akadályozza a közlekedést.

(3) A köztemetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a köztemető üzemeltető köteles gondoskodni. A köztemető üzemeltető általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelésének tekintetében a hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg megállapodni.

(4) A köztemető teljes területén a vízvételt, kiépített vízvezeték útján az üzemeltetőnek kell megoldani terítés nélkül.

(5) A köztemető tulajdonosai gondoskodnak a temető körülkerítéséről. A meglévő kerítés állapotát az üzemeltető félévente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

4. §

(1) A köztemető nyitvatartási idejét a köztemető üzemeltető állapítja meg, amelyet a temető bejáratainál jól látható helyen ki kell függeszteni.

(2) A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani.

(3) A köztemető területére gépjárművel behajtani a halott és szemétszállító, súlyos mozgáskorlátozott személyt szállító, temetkezési tevékenységben részt vevő és az üzemeltető által kiadott engedéllyel rendelkező gépjárművek hajthatnak be.

(4) A köztemetőben a síremlék felállításához, felújításához, a síremlék elemeinek, sírkeret építéséhez szükséges építőanyag gépjárművel történő helyszínre szállításához, illetve a sírgondozási tevékenység üzletszerű gyakorlása esetében az üzemeltetőtől engedélyt kell kérni.

(5) A temető területén tilos a tűzrakás, gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(6) Tíz éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(7) A temetőben a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, fákat, bokrokat, növényzetet, a tájékoztató táblákat, az épületeket, általában bármilyen más tárgyat megrongálni, beszennyezni, a virágokat letépni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos.

(8) A köztemető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshova elvinni tilos. A sírhely mellett padot elhelyezni lépcsőt építeni csak a köztemető üzemeltető engedélyével, a megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, ill. az elbontás költségeit megtéríteni. A temető területéről földet kivinni tilos.

(9) Temetőbe állatot bevinni – a vakvezető, segítő kutya kivételével – tilos.

(10) A temetőben a temetési helyek gondozásáról, a gyomtalanításról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik. A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit és ne akadályozza azokat a sírgondozásban.

(11) A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.

(12) A sírokra ültetett növények nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét, nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és kifejlett méretükben sem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. A sírhelyekre fa nem ültethető.

(13) A köztemetőben javítás, felújítás céljából megbontott síremléket fagyos időszak kivételével 10 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles gondoskodni.

(14) A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg.

(15) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot, elszáradt koszorút, virágot, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre, konténerbe szabad tenni, és az elszáradt koszorúk is csak itt bonthatók szét.

(16) Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos, annak elszállításáról a köztemetőben a szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni a köztemető üzemeltetőjével kötött megállapodás keretében. A köztemető üzemeltető jogosult a temető területén gyakorolt vállalkozói tevékenységek során keletkező hulladék kezeléséért a termelőnek díjat felszámítani.

Temetési hely

5. §

(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani a temető(rész) tulajdonosának egyetértésével készített parcellázási tervben rögzítve. A sorokban a temetési helyeket a köztemető tulajdonosa jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.

(2) A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretét, illetve az egymástól való távolságát a temető szabályzatban kell rögzíteni és előírni.

(3) Koporsós temetés esetén, ha a temetkezési helyen sírkő, síremlék található, annak az elbontása kötelező érvényű a temettetőre nézve kivéve, ha kiépített, alappal rendelkező kripta, sírbolttal rendelkezik a sírhely. Sírkő elbontása nélkül koporsós sírásás nem végezhető- baleset és munkavédelmi okokból.

6. §

(1) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt.

(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

(3) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt, temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa jelöli ki.

7. §

Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

8. §

(1) Temetési hely megjelölésére sírjel, síremlék használható, vagy létesíthető. A sírjel elhelyezését megelőzően a köztemető üzemeltetőjének hozzájárulását be kell szerezni. Hozzájárulás hiányában állított sírjel előzetes írásbeli figyelmeztetést követően elbontható.

(2) A temetkezési hely méreteit a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni.

(3) A sírgödör mélysége a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

(4) A sírok egymástól való távolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A működő temetők esetében a korábban kialakított körülményeket adottnak kell tekinteni.

(5) A temetési helyet a köztemető tekintetében a tulajdonos jelöli ki, a temetési hely megváltás térítési díjának befizetését követően.

9. §

(1) A köztemetőben a temetési hely és a kolumbárium térítési díj ellenében váltható meg. A temetési helyért fizetett bérleti díj a sírhely, ill. a kolumbárium tulajdonosát illeti meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak örököse által újból megváltható. A temetési hely és a kolumbárium megváltási díja jelen rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra.

(2) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temetési jog felett rendelkezni jogosult vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a temetési hely felett rendelkezni jogosult, vagy annak örököse, illetve általa megbízott köteles megfizetni. A megváltási díjat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(3) Ha a sírhely nem váltható meg újra, de a hozzátartozó – a használati idő lejárta előtt – a holttest maradványokat, (hamvakat) a kiürítéskor ugyanabban a temetőben, vagy másik temetőben lévő új sírba helyezi el, az új sírhely megváltási díja az áthelyezéskor érvényben lévő díjtételeket alapul véve a következő megváltásig számított díj időarányos része.

(4) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult bejelenti, hogy a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, úgy a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor érvényben lévő díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni. A megváltott, de fel nem használt temetési helyről érvényesen csak a tulajdonosnál tett nyilatkozattal lehet lemondani.

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

10. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

d) urnasírbolt 25 év.

(2) A temetési hely újbóli megváltása esetén a rendelkezési jog időtartama újra kezdődik, illetve meghosszabbodik az újbóli megváltás idején érvényes időtartammal.

A temető üzemeltetése

11. §

A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temetőszabályzatban, illetve – köztemető esetében – kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.

12. §

(1) A köztemető üzemeltetője:

a) meghatározza a temetési szolgáltatás, valamint a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét,

b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,

c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,

d) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, a tárolók és halott hűtő, a boncoló helyiség valamint az egyéb közcélú létesítmények karbantartását és működteti azokat, ezen létesítmények használati díját a köztemető esetében jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza,

e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről hivatalos munkaidőben és biztosítja a temető nyitását, zárását,

f) rendelkezésre állás formájában biztosítja a hivatalos munkaidőn kívül - 2. § (2) bekezdés – a temetőbe kiszállított elhunytak átvételét,

g) megőrzi a nyilvántartókönyveket (nem selejtezhető),

h) közreműködik a temetési helyek kijelölésében, összehangolja a temetéseket,

i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását,

j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot,

k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,

l) gondoskodik az ügyfélfogadásról, tájékoztatja a temetőlátogatókat,

m) elvégzi az életet, vagy a testi épséget veszélyeztető állapotú sírok rendbetételét, minden előzetes értesítés nélkül,

n) a temetőről térképet készíttet, amelyet évente felülvizsgál és a temető főbejáratánál jól látható helyen kifüggeszti.

r.) gondoskodik az üzemeltető nyilvántartásában fellelhető hozzátartozó egyidejű értesítésével, vagy ennek hiányában hirdetményi úton történő értesítéssel az elhagyott, vagy újra meg nem váltott romos síremlékek, bontott sírkövek e célra kialakított tárolóhelyére történő szállításáról, azoknak a tárolóhelyen való tárolásáról.

(2) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a köztemető tulajdonosa vagy üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, és az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (a továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A helyreállítására, felújítására irányuló felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető kapuján (hirdetőtábláján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(3) Közvetlen veszély fennállása esetén a sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának vagy üzemeltetőjének kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a hatósági kötelezés teljesítésének elmaradása esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton – a temető tulajdonosának és üzemeltetőjének közreműködésével – megszünteti.

(4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

Temetőben végzett temetkezési szolgáltatások és egyéb vállalkozói tevékenységek szabályai

13. §

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást kizárólag a hatályos jogszabályok alapján telephely engedéllyel rendelkező és arra jogosult magánszemély, vállalkozó, illetve gazdasági társaság végezhet. A köztemetőn belüli sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás, üzletszerű tevékenység kizárólag a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott részletszabályok alapján folytatható.

(3) A köztemetőben síremlék valamint sírbolt bontási, építési, továbbá javítási, felújítási munkákat és egyéb sírköves tevékenységeket a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet, amely a tevékenység végzésére jogosult, és a temető üzemeltetőjével, ill. tulajdonosaival szemben tartozása nincsen. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább 3 munkanappal írásban be kell jelenteni, a temető üzemeltető képviselőjének, a temető szabályzatban meghatározott szabályok alapján a tevékenység megkezdését megelőzően az üzemeltetővel egyeztetni kell és az üzemeltetőnek a temető rendjével kapcsolatos utasításait be kell tartani.

(4) Amennyiben vállalkozó engedélyköteles tevékenységet kíván a köztemető területén folytatni, akkor köteles az engedélyt is bemutatni a temető üzemeltetője részére.

(5) Építési, bontási munkát csak a temető üzemeltető helyszíni szemléje után lehet megkezdeni.

(6) Sírkővel kapcsolatos kivitelezői munkák a temető nyitvatartási idejéhez igazodóan végezhetők. Szombaton, vasárnap és ünnepnap szakipari munka nem végezhető.

(7) A temetőben munkát végző vállalkozó köteles munka közben és a munkálatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot elszállítani vagy elszállítatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni.

(8) A temető útvonalain a munkavégzés tilos, az utakon semminemű anyagot lerakni, tárolni, építés céljára előkészíteni tilos. Betonozáskor keverőlemez használata kötelező, vagy hozott készbeton használható fel.

(9) A síremlék megépítését az engedély megadásától számított 2 hónapon belül el kell végezni. A 2 hónap lejárta után, ha nem történik meg a síremlék megépítése, az engedély hatályát veszti.

(10) A köztemető területére maximálisan 3,5 t összsúlyú gépjárművel lehet behajtani. Az üzemeltető a köztemető fenntartáshoz kapcsolódó tevékenység ellátása során, és amennyiben szükséges nagyobb összsúlyú gépjárművel is behajthat, illetve egyedileg engedélyezheti.

(11) Jelen rendelet 1. számú mellékletében a köztemetők tekintetében kerül megállapításra:

a) a temetési helyek megváltásának,és az újraváltásának díja,

b) a vállalkozásszerűen munkát végzők temető fenntartási hozzájárulási díja,

c) létesítmények igénybevételi díja,

d) a hűtés igénybevételének díja.

(12) Jelen rendelettel megállapított díjakat az önkormányzat a tulajdonosokkal és az üzemeltetővel egyeztetve felülvizsgálja. A díjakat jelen rendeletben és a temető szabályzatban meghatározott rendben kell az üzemeltető, tulajdonos részére megfizetni.

(13) Az 1. sz. melléklet 1. szakasz 1.1, 1.2, 1.3., 1.6. pontjaiban meghatározott díjak a tulajdonos egyházközséget illetik meg, az 1.4. , 1.5. pontjaiban meghatározott díjak a kolumbárium tulajdonosát illetik meg, a 2. szakaszban meghatározott díj az üzemeltetőt illeti meg. Az 1. sz. melléklet 3. szakaszában meghatározott díjak szintén a fenntartót illetik meg.

(14) A temetőben bármilyen munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(15) Halott-búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(16) A köztemetőben történő temetés és sírnyitás részletes szabályait üzemeltető jogosult meghatározni a temető szabályzatban és a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben.

Kötelező nyilvántartások

14. §

(1) A temető üzemeltetője a temetőben nyilvántartó könyvet és sírbolt könyvet köteles vezetni a jogszabályban előírt tartalommal a tulajdonosok által vezetett nyilvántartásokkal összhangban. Gondoskodni kell arról, hogy a könyvekbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy betekinthessen.

(2) A temetőről készített térképet az üzemeltető a nyilvántartó könyvvel összhangban, folyamatosan köteles vezetni.

(3) A nyilvántartókönyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek a temető üzemeltetője a temető nyitvatartási ideje alatt köteles felvilágosítást adni.

15. §

(1) Jelen rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzésére a temető tulajdonosa és az üzemeltetője jogosult.

(2) Tilos

a) - ha más jogszabály eltérően nem rendelkezik - engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területen halottat eltemetni,

b) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegni,

c) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen elhelyezni,

d) olyan magatartást tanúsítani, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza, vagy gátolja,

e) a köztemető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegni, illetve nem a leírtak szerint közlekedni,

f) a temetőbe állatot bevinni vakvezető, segítő kutya kivételével,

g) a tűzrakási tilalmat megszegni,

h) a megváltott temetési helyen a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést, illetve egyéb építményt elhelyezni, és annak eltávolítását az üzemeltető felszólítása ellenére megtagadni, vagy elmulasztani,

i) a közvetlen veszélyt okozó síremlék, sírjel karbantartását, helyreállítását a felhívás ellenére megtagadni, vagy elmulasztani,

j) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívást megtagadni, vagy elmulasztani,

k) a megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykőt, síremléket, sírboltot vagy sírjelet a temető üzemeltetőjének felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve elhelyezni, s ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozni,

l) a temető épületeit, valamint tartozékait – beleértve a sírokat, síremlékeket, parkokat és a növényzetet is – beszennyezni,

m) a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot az üzemeltető által kijelölt tároló helyen kívül elhelyezni,

n) a köztemető területén a talajt és gyepet engedély nélkül felásni és a növényeket máshová vinni, továbbá a temető területéről földet kivinni,

o) az urnafal körül sírhalmot emelni, vagy növényzetet telepíteni, sírhelyet elhelyezni,

p) a köztemetőben hétköznap a nyitvatartási időn túl, vagy szombaton, vasárnap és ünnepnapon síremlékekkel, sírbolttal kapcsolatos vagy egyéb sírköves kivitelezői munkát vagy szakipari munkát végezni,

q) egyéb jelen rendeletben vagy a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott tevékenységet a szabályoktól eltérően gyakorolni.

16. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

17. §

Hatályát veszti A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet.

18. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

 

Monor, 2023. szeptember 21.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 23/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

A köztemetőben alkalmazandó díjak

1. A temetési hely, valamint az újraváltás díja:

1.1. Egyes sírhely: 25.000.- Ft

1.2. Kettes sírhely: 40.000.- Ft

1.3. Sírbolt: 120.000.- Ft

1.4. Kolumbárium egyes fülke: 15.000.- Ft

1.5. Kolumbárium kettes fülke: 30.000.- Ft

1.6. Urnasírhely: 25.000.- Ft

Az árak nettó összegek Áfát nem tartalmaznak.

2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulás díja: 2.150 Ft+Áfa

3. A temetkezési szolgáltatók által a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj:

3.1. Temetői létesítmények használati díja:

3.1.1. ravatalozó terem bérleti díj

3.1.1.1. urnás temetés esetén 10.000.- Ft+Áfa

3.1.1.2. koporsós temetés esetén 10.000.- Ft+Áfa

3.1.2. temető használati díj

3.1.2.1. urnás temetés esetén 10.000.- Ft+Áfa

3.1.2.2. koporsós temetés esetén 10.000.- Ft+Áfa

3.2. Halott hűtés díja

3.2.1. Halott hűtés alapdíja (első 3 napra) 5.500.- Ft+Áfa

3.2.2. Halott hűtés díja minden további megkezdett nap esetében: 1.450.- Ft+Áfa

3.3. bontott sírkő tároló helyre szállítása : 1.600.- Ft+Áfa / szállítás

3.4. bontott síremlék tárolása: 1.600.- Ft+Áfa / hónap

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait;  temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét - a kormányhivatali törvényességi felhívásra tekintettel- a korábbi rendeleti szövegezés megtartásával jelen új rendelet formájában szabályozza.