Pályázati felhívás könyvtárvezető munkakör betöltésére

2023. július 31., hétfő, 22:43

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás intézményben könyvtárvezető

munkakör betöltésére.

 

Munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:

5 év határozott időtartamra: 2024. január 1-jétől 2028. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás; Pest Vármegye, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Monor Város Önkormányzata, mint munkáltató határozatlan idejű könyvtáros munkakörre szóló munkaviszonyt létesít a pályázat nyertesével, aki a vezetői megbízás alapján ellátja a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás igazgatói feladatait. Az igazgató felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli a könyvtárt, mint önkormányzati közszolgáltatást nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

 

Illetmény és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonynak minősül, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklete alapján:

  • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
  • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
  • végzettségének és szakképzettségének, vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat megléte.

• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1)-(2) bekezdésére.

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

• a szakmai és vezetői gyakorlat teljesítésének hitelt érdemlő igazolása,

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,

• a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok (KER szerinti B2 szintet elérő) hitelt érdemlő igazolása,

• érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről

• a munkakörrel kapcsolatos fizetési igény megjelölése,

• amennyiben elvégezte 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot, arról szóló okirat másolata, ha nem, akkor nyilatkozat a tanfolyam két éven belüli elvégzésének vállalásáról, kivéve, ha rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,

• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

• a pályázó nyilatkozata, arról, hogy nem áll fenn esetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti tilalom,

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2024. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 10.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor közoktatási ügyintéző nyújt a következő telefonszámon: 06 29 612 305.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.), vagy személyesen, a Monori Polgármesteri Hivatal titkárságán (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. I. em. 101.) zárt borítékban van lehetőség benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a „Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás vezetői pályázat” megjelölést.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. §-ában meghatározottak alapján, a Képviselő-testület dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei: