Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:45

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, és a 143. § (4) bekezdése d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki Monor Város Önkormányzatának

a) a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 22/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 14. § (2) bekezdésében és a 15. §-ában foglaltakat megszegi,

b) a település környezet természetes elemeinek védelméről szóló 5/1995. (II.9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében foglaltakat megszegi,

c) a köztisztaságról szóló 18/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1), (3), (5), (6), (7) bekezdéseiben, 4. §-ában 5. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi,

d) Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ában foglaltakat megszegi,

e) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelete 17. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi,

f) a taxiállomás igénybevételének rendjéről szóló 29/2012. (VII.19.) önkormányzati rendelete 2. § (1), 4. § (1) – (5) bekezdéseiben foglaltakat megszegi.”

2. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 22. § a) pontja 2023. július 1-ével hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontját, amely alapján 2023. július 1-i hatállyal megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatköre, ill. módosul a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott, a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok és rendelet-alkotási kötelezettségek köre.

A fentieknek megfelelően a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló, 4/1996. (I.18.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és a meg kell fogalmazni az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét. Jogharmonizációs kötelezettségünk módosítani a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendeletnek a hatályon kívül helyezendő 4/1996. (I.18.) számú önkormányzati rendeletre hivatkozó passzusait.