Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. június 19., hétfő, 16:43

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Monor Város Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra,

b) a település közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózattal ellátott, de arra rá nem kötött ingatlan, továbbá a közüzemi csatornahálózattal el nem látott területen lévő ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV Kft.) (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult és köteles ellátni, Monor Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatói szerződés alapján.

(2) A közszolgáltató által szállított, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet Monor, Jókai úti Monor Térségi Szennyvíztisztító Telepen, az erre a célra kialakított műtárgyban kell elhelyezni. Helye: Monor, Jókai út 0386/6 helyrajzi szám.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz Tv. szerinti előírásoknak megfelelő összegyűjtéséről.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását, annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Az éves igénybevétel kötelezettsége a közszolgáltatóhoz bejelentett nem használt ingatlanra nem vonatkozik. Az évente 6 hónapnál kevesebbet használt és a közszolgáltatóhoz bejelentett ingatlan tulajdonosa szükség szerint, de legalább minden második évben köteles igénybe venni a közszolgáltatást.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie.

(6) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével, az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. §

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) Amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése és szállítása közben szennyeződés keletkezett, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul tisztítania és fertőtlenítenie kell.

(4) A közszolgáltató köteles járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani.

(5) A szolgáltató az ürített szennyvíz mennyisége alapján ártalmatlanítási díjat fizet az üzemeltetőnek. (6) Az ingatlantulajdonos által írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül köteles válaszolni. Amennyiben a közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

Közszolgáltatási szerződés tartalma

6. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját, a szerződés módosításának, felmondásának módját.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. §

(1) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére szolgáló közműpótló berendezés kialakítását a tulajdonos az ingatlanon belül, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabályokban meghatározott módon köteles megoldani.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon az ingatlantulajdonos a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos a ténylegesen elszállított szennyvíz mennyisége után - a szennyvíz-szállító eszköz mérőberendezése alapján - köteles a közszolgáltatónak számla ellenében, a helyszínen, e rendelet szerinti díjat megfizetni.

(4) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekben, hogy a gyűjtés során mások életét és testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, és a község épített környezetét nem szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa.

A közszolgáltatás díja

8. §

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtési, szállítási és ártalommentes elhelyezési lakossági díja

a) rövid cső esetén nettó 1638 Ft/m3,

b) 20 méter feletti csőigény esetén: 1728 Ft/m3, mely az áfát nem tartalmazza.

(2) Az egységnyi díjtétel a közszolgáltatóval kötött szerződésben elszállításra meghatározott szennyvíz köbméterenkénti díja.

(3) A közszolgáltató ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év október 15-ig jelezheti a Monor Város Önkormányzata felé. (4) Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékkezelési közszolgáltatás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztartozás. A közszolgáltatás díja hátralékának kezelésére a Vgtv. 44/E. §-ában foglaltak az irányadók.

Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. §

A közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.

A rendelkezések betartásának ellenőrzése

10. §

A nyílt árokba, csapadékelvezető csatornarendszerbe történő illegális bevezetések ellenőrzéséről az önkormányzat a Monori Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

12. §

(1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

(2) A rendelet kihirdetéséről a város jegyzője gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. június 15.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 22. § a) pontja 2023. július 1-ével hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontját, amely alapján 2023. július 1-i hatállyal megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatköre és módosul továbbá a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben megfogalmazott, a települési önkormányzatra vonatkozó szabályok köre. 

A fentieknek megfelelően a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló, 4/1996. (I.18.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni, azonban ezen, hatályon kívül helyezendő rendeletben került megfogalmazásra a tengelyen szállított, folyékony háztartási hulladék (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz) gyűjtésére, szállítására vonatkozó közszolgáltatási tevékenység is. Szükséges a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek eleget tenni.