Átadták a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat

2023. június 1., csütörtök, 17:33

Monor Város Önkormányzata 2023. évben Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat adományozott Zsombok Erikának, Hegedűs Józsefnének, Veres Ilonának és Dancsné Tóth Juditnak.

 

Monor Város Önkormányzata 2023. évben Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat adományoz Zsombok Erikának, a Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola intézmény idén nyugdíjba vonuló vezetőjének.

Zsombok Erika 1963. január 15-én született Monoron. Tanulmányait 1969 és 1977 között Monoron, a 2.számú Általános Iskolában kezdte. 1977-ben az Állami Zeneiskolát is elvégezte, majd 1977 és 1981 között a Budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. 2000-től 2004-ig a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetébe járt ahol diplomát szerzett. 4004 és 2007 közötti Egerben folytatott tanulmányokat az Eszterházy Károly Főiskolán, itt tett pedagógus szakvizsgát. 2017-től a Kaposvári Egyetem hallgatójaként szerzett közoktatási vezetői - intézményvezetői szakképzettséget. 1998 és 2017 között számos továbbképzésen is részt vett. 1992 óta folyamatosan, az idei tanévtől nyugdíjasként tanít Monoron. 1999-től 2008-ig igazgatóhelyettes, 2008-tól 2012-ig munkaközösség vezető, 2013 és 2017 között tagintézmény vezető, 2017-től 2022-ig intézményvezető a monori zeneiskolában.

Fuvolaszakos növendékei számos zenei versenyen elért sikeres helyezéssel büszkélkedhetnek, többen zenei pályára kerültek elvégezve a zeneművészeti szakközépiskolát illetve főiskolát, egyetemet.

2010-ben „Pest Megye Szolgálatáért” díjban részesült.

Pedagógiai hitvallásaként Kodály Zoltán szavait tartja iránymutatónak: „ A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.” Zsombok Erika szerint az a leghatékonyabban működő iskola, amelynek önálló arculata, stílusa, külső és belső működő kapcsolatrendszere van, és úgy működik, mint egy összetartó, egymást szerető és tisztelő ideális család. A szülők, a pedagógusok és technikai dolgozók a gyermekek jövőjéért, sikereiért, egyéni boldogulásáért tevékenykednek. Felkészítik őket a társadalomba való beilleszkedésre egy gyermekközpontú, szereteten alapuló légkörben. A tanulókat egymás és a felnőttek elfogadására, megértésére, szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére nevelik. A magas színvonalú oktató-nevelő munkát végző pedagógusok aktívak, lelkesek, motiváltak, megelégedettek, céljaikhoz nyugodt, kiegyensúlyozott, szép környezetet teremtenek.

Ezúton gratulálunk neki!
Monor Város Önkormányzata 2023. évben Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat adományoz Hegedűs Józsefnének a monori Napsugár Óvoda óvodapedagógusának.

Hegedűs Józsefné óvodapedagógus szakközépiskolai tanulmányait a nagykőrösi Arany János Óvónői Szakközépiskolában l983. júniusában fejezte be. Ez év augusztusától, tizennyolc évesen került városunk telepi óvodájába. Az eltelt 40 év alatt ez az egy munkahelye volt. Az intézmény neve többször is változott, de Klárika oszlopos tagként lelkiismeretes munkával nevelte és oktatta a gyermekeket. Mindig az a cél vezette, hogy minél inkább motiválja óvodásait, és minél érdekesebbé tegye számukra a mindennapokat.

Munka mellett szerezte meg főiskolai diplomáját 1993-ban a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére. Szaktudását folyamatosan fejlesztette, rendszeresen vett részt szakmai továbbképzéseken. Fejlesztőpedagógusi szakvizsgáját 2003 februárjában vehette át. Példamutatónak tartjuk, hogy önként jelentkezett a pedagógusminősítési eljárásra, ahol kimagaslóan teljesített.

Munkáját a mindennapok során lelkiismeretesen, felkészülten végzi. Segítőkészségével, lelkes együttműködésével, színvonalas szakmai munkájával elősegíti a Monori Napsugár Óvoda hatékony- és eredményes működését. Kollégáival együtt azon fáradozik, hogy minél érdekesebb, minél hasznosabb óvodai és óvodán kívüli programokat szervezzen a gyerekek és szüleik számára. Óvodapedagógus pályája során óvodások százait nevelte, bátorította. Teszi ezt hatalmas szeretettel, mosollyal, és lendülettel. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek környezettudatos szemléletének alakítására, anyanyelvi fejlesztésére.

Az elmúlt évtizedeket kitartása, lelkiismeretes és odaadó munkája jellemezte. Személyisége, szakmaisága és embersége példaértékű. Tanfolyamok és továbbképzések sorát végezte el azzal a céllal, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse feladatát. A részképességi-, magatartási zavarral küzdő gyermekek fejlődését fejlesztő módszerek alkalmazásával segíti. A szülők mindig szeretettel és bizalommal fordulnak hozzá kérdéseikkel, mert érzik, hogy a gyermekük olyan pedagógus kezében van, aki szakmailag és emberileg is a legjobbat nyújtja számukra.

Szívénél talán csak empátiája és érzékenysége nagyobb, neki sikerül elérnie a kedvességével, hogy olyan gyermekek is megnyíljanak, akik nehezen tudtak beilleszkedni a közösségbe. Nyugodt és kiegyensúlyozott személyisége példamutató.

Ezúton gratulálunk neki!

Monor Város Önkormányzata 2023. évben Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat adományoz Veres Ilonának a Monori József Attila Gimnázium pedagógusának, aki önfeláldozó, fáradhatatlan munkával, pontos szaktudással, az ifjúság tanításával, nevelésével, az értékek megőrzésével, gyarapításával töltött több mint 33 év, a monori közoktatás szolgá­latában 22 évet töltött el.

Matematika - technika szakos tanári diplomáját 1990-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán kapta. Az ELTE Természettudományi Karán középiskolai matematika szakos diplomát 1997-ben, közoktatásvezetői pedagógus szakvizsgát 2006-ban szerzett. 1990 óta tanít, a Monori József Attila Gimnáziumnak 2001-ben lett a tanára.

A 33 éves tanári pályáját különleges elhivatottság, a gyermekek iránti tisztelet, szeretet és a magasszintű szakmai tudás jellemzi. Reál és hatévfolyamos osztályokból többet is végig vitt, illetve vett át pályafutása során. Osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt megtanítja a diákjait a fegyelmezett, kitartó, odaadó munkára. Példát mutat tanítványainak.

Az intézményi projektek aktív tagja. 2002-ben a Comenius Minőségbiztosítási programban minőségi kör vezetője volt, 2005-2007 között a Kompetenciafejlesztés, majd 2018 - 2021 között a Digitális tanulás-tanítás projektben fejlesztő, tudásmegosztó tevékenységet végzett.

2015-től az Oktatási Hivatal megbízásából szakértői, szaktanácsadói feladatokat is ellát.

A Zrínyi Ilona, a Varga Tamás, az Arany Dániel és más matematika versenyeken tanítványai évről évre kiemelkedő eredményeket értek el. Hasonlóan sikeresen szerepelnek diákjai az emelt szintű érettségi vizsgákon is.

Tizenegy éve vezeti a reál munkaközösséget. Szakmai felkészültségét jól példázza, hogy több éve érettségi elnök és emelt szintű tantárgyi vizsgabizottsági tag. A helyi tanterv, Házi­rend átdolgozásával megbízott csoport tagjaként segítette az iskolai dokumentumok aktuali­zálását, átdolgozását.

A nyári szünetben évről évre külföldi utakat szervez - Franciaországba, Olaszországba, Gö­rögországba és Spanyolországba - az iskola diákjai és tanárai számára is.

A 33 év alatt híven és önzetlenül szolgálja a közösségét, és minden fontosabb eseményét gondozza, szervezi. Meghatározója a tantestületi kirándulásoknak, a nyugdíjas találkozóknak, iskolai rendezvényeknek. A munkatársai megbízása alapján a Közalkalmazotti Tanács tagja majd elnöke is volt.

Következetes, precíz, a diákjait szerető és tisztelő, kollégáival együttműködő pedagógus. Személyisége, önzetlensége, elkötelezettsége, a jóban való hite mindenkinek mintául szolgál.

Ezúton is gratulálunk neki!

Monor Város Önkormányzata 2023. évben Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díjat adományoz Dancsné Tóth Juditnak, a Pest Megyei Pedagógia Szakszolgálat Monori Tagintézményének logopédus-gyógypedagógus kollégájának.

Dancsné Tóth Judit 1991-ben szerezte diplomáját a Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai tanárképző főiskolán oligofrénpedagógia és logopédia szakokon. A diploma megszerzését követően 1991. szeptember 2-án kezdte meg a munkáját a Monor városi Nevelési tanácsadóban, mint gyógypedagógus-logopédus.

Az akkori intézmény az elmúlt több mint 30 évben többször esett át fenntartó és névváltáson, de a kolléganő munkába állása óta egyazon munkahelyen dolgozik, jelenleg a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Monori Tagintézményében.

Judit a monori és Monor környéki óvodások logopédiai ellátásának már több, mint három évtizede meghatározó szakembere, többszáz gyermek köszönheti neki beszédhibája javítását. Emellett rendszeresen látja el az óvodákban, iskolákban sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését.

Szakmai tudását a diploma megszerzését követően folyamatosan bővítette, 1995-ben speciális pedagógia szakos tanári diplomát szerzett, majd 2010-ben pedagógus szakvizsgát tett. Emellett számos módszerspecifikus képzésen vett részt, amivel szakmai munkájának színvonalát emelte.

A példaértékű feladatellátás mellett kiemelkedő tevékenysége, hogy szakmai tudását, tapasztalatát már hosszú évek óta adja át, mint a főiskolai hallgatók gyakorlatvezetője. A monori, és Monor környéki logopédus és gyógypedagógus hallgatók közül nagyon sokan teljesítették Juditnál szakmai gyakorlatukat, ennek révén az ország valamennyi gyógypedagógus képzésben résztvevő felsőoktatási intézményével kapcsolatba kerültünk már. A főiskolai hallgatók gyakorlatvezetése mellett több pályakezdő logopédus kolléga mentorálását is ellátta.

Judit szakma iránti elkötelezettsége, alázata, a munkavégzés során tanúsított embersége valamennyi pedagógus elé példaként állítható.

Ezúton is gratulálunk neki!