Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 30., kedd, 11:48

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.414.943.248,- Ft bevétellel, 6.232.171.798,- Ft kiadással, és 1.182.771.450,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. május 25.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 384 901 408

2 381 584 490

99,86

-3 316 918

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 327 207

1 211 297 548

100,00

-29 659

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

1 086 430 699

1 095 292 652

100,82

8 861 953

1.4

Működési bevételek

434 959 633

518 633 362

585 202 658

112,84

66 569 296

1.5

Felhalmozási bevételek

0

124 622 819

124 645 638

100,02

22 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 555 000

1 829 955

117,68

274 955

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

5 327 470 495

5 399 852 941

101,36

72 382 446

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

0,00

-12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 899 641 043

1 945 047 462

102,39

45 406 419

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

70 042 845

0,00

70 042 845

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

-57 265 985

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

-52 867 618

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

-4 398 367

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 239 468 752

-2 182 202 767

97,44

57 265 985

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 912 041 043

2 015 090 307

105,39

103 049 264

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 239 511 538

7 414 943 248

102,42

175 431 710

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

4 228 155 304

3 696 772 431

87,43

531 382 873

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 879 950 131

1 815 077 698

96,55

64 872 433

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

270 175 882

260 783 137

96,52

9 392 745

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 616 833 652

1 346 526 201

83,28

270 307 451

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

10 428 106

38,58

16 598 894

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

434 168 639

263 957 289

60,80

170 211 350

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

7 628 885

7 628 885

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

43 602 881

40 611 845

93,14

2 991 036

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 914 394

215 716 559

95,07

11 197 835

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

156 022 479

0

0,00

156 022 479

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

2 949 961 595

2 473 492 740

83,85

476 468 855

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

2 228 005 720

2 182 353 240

97,95

45 652 480

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

707 761 524

290 549 496

41,05

417 212 028

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

590 004

4,16

13 604 347

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

30 093

590 004

1 960,60

-559 911

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

0,00

14 164 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

7 178 116 899

6 170 265 171

85,96

1 007 851 728

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

61 906 627

100,83

-511 988

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

57 265 985

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

52 867 618

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

4 398 367

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 239 468 752

-2 182 202 767

97,44

-57 265 985

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

61 394 639

61 906 627

100,83

-511 988

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 239 511 538

6 232 171 798

86,09

1 007 339 740

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-1 850 646 404

-770 412 230

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

1 850 646 404

1 953 183 680

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 182 771 450

 

 

2. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

2 308 706 794

2 308 706 795

100,00

1

1 507 000

26 873 986

26 873 986

100,00

0

35 911 495

49 320 628

46 003 709

93,27

-3 316 919

1 942 740 293

2 384 901 408

2 381 584 490

99,86

-3 316 918

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

1 211 250 717

100,00

-29 659

0

0

0

0,00

0

0

46 831

46 831

100,00

0

0

1 211 327 207

1 211 297 548

100,00

-29 659

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

1 086 300 699

1 095 292 652

100,83

8 991 953

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

0

0

0

0,00

0

782 500 699

1 086 430 699

1 095 292 652

100,82

8 861 953

1.4

Működési bevételek

89 121 158

172 481 280

238 344 347

138,19

65 863 067

9 410 000

17 437 604

17 437 604

100,00

0

336 428 475

328 714 478

329 420 707

100,21

706 229

434 959 633

518 633 362

585 202 658

112,84

66 569 296

1.5

Felhalmozási bevételek

0

124 412 819

124 435 638

100,02

22 819

0

210 000

210 000

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

124 622 819

124 645 638

100,02

22 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

1 794 955

118,09

274 955

0

0

0

0,00

0

0

35 000

35 000

0,00

0

0

1 555 000

1 829 955

117,68

274 955

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

4 904 701 968

4 979 825 104

101,53

75 123 136

11 117 000

44 651 590

44 521 590

99,71

-130 000

372 339 970

378 116 937

375 506 247

99,31

-2 610 690

3 160 200 625

5 327 470 495

5 399 852 941

101,36

72 382 446

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

0,00

-12 400 000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

432 452 461

12 400 000

0

0,00

-12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 861 114 175

1 906 520 594

102,44

45 406 419

0

5 528 513

5 528 513

100,00

0

0

32 998 355

32 998 355

100,00

0

1 493 325 226

1 899 641 043

1 945 047 462

102,39

45 406 419

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

70 042 845

0,00

70 042 845

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

70 042 845

0,00

70 042 845

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

0

363 174 594

395 982 968

382 704 186

96,65

-13 278 782

1 592 795 329

1 843 485 784

1 799 498 581

97,61

-43 987 203

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

-57 265 985

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0,00

0

139 369 054

172 177 428

158 898 646

92,29

-13 278 782

296 999 064

469 758 159

430 169 323

91,57

-39 588 836

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

-52 867 618

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0,00

0

223 805 540

223 805 540

223 805 540

100,00

0

1 295 796 265

1 373 727 625

1 369 329 258

99,68

-4 398 367

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

-4 398 367

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 873 514 175

1 976 563 439

105,50

103 049 264

363 174 594

401 511 481

388 232 699

96,69

-13 278 782

1 592 795 329

1 876 484 139

1 832 496 936

97,66

-43 987 203

3 881 747 610

4 151 509 795

4 197 293 074

101,10

45 783 279

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

6 778 216 143

6 956 388 543

102,63

178 172 400

374 291 594

446 163 071

432 754 289

96,99

-13 408 782

1 965 135 299

2 254 601 076

2 208 003 183

97,93

-46 597 893

7 041 948 235

9 478 980 290

9 597 146 015

101,25

118 165 725

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

1 605 194 455

1 158 142 980

72,15

447 051 475

371 751 594

442 413 375

421 404 274

95,25

21 009 101

1 964 474 899

2 180 547 474

2 117 225 177

97,10

63 322 297

3 372 207 838

4 228 155 304

3 696 772 431

87,43

531 382 873

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

209 699 165

189 315 494

90,28

20 383 671

283 332 225

324 818 544

321 329 349

98,93

3 489 195

1 230 327 645

1 345 432 422

1 304 432 855

96,95

40 999 567

1 649 846 023

1 879 950 131

1 815 077 698

96,55

64 872 433

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

24 847 669

21 142 493

85,09

3 705 176

36 833 189

49 628 533

49 174 938

99,09

453 595

177 680 394

195 699 680

190 465 706

97,33

5 233 974

230 937 038

270 175 882

260 783 137

96,52

9 392 745

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

938 671 583

699 471 294

74,52

239 200 289

51 586 180

64 918 393

50 899 987

78,41

14 018 406

556 466 860

613 243 676

596 154 920

97,21

17 088 756

969 640 499

1 616 833 652

1 346 526 201

83,28

270 307 451

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

10 428 106

38,58

16 598 894

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

27 027 000

27 027 000

10 428 106

38,58

16 598 894

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

404 949 038

237 785 593

58,72

167 163 445

0

3 047 905

0

0,00

3 047 905

0

26 171 696

26 171 696

100,00

0

494 757 278

434 168 639

263 957 289

60,80

170 211 350

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

7 628 885

7 628 885

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

6 460 656

7 628 885

7 628 885

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 383 280

14 440 149

100,40

-56 869

0

3 047 905

0

0,00

3 047 905

0

26 171 696

26 171 696

100,00

0

13 245 280

43 602 881

40 611 845

93,14

2 991 036

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 914 394

215 716 559

95,07

11 197 835

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

201 966 437

226 914 394

215 716 559

95,07

11 197 835

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

156 022 479

0

0,00

156 022 479

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

273 084 905

156 022 479

0

0,00

156 022 479

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

2 872 158 297

2 413 214 466

84,02

458 943 831

2 540 000

3 749 696

3 749 696

100,00

0

660 400

74 053 602

56 528 578

76,33

17 525 024

1 713 770 474

2 949 961 595

2 473 492 740

83,85

476 468 855

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

2 151 232 515

2 122 105 059

98,65

29 127 456

2 286 000

3 749 696

3 749 696

100,00

0

660 400

73 023 509

56 498 485

77,37

16 525 024

1 260 286 735

2 228 005 720

2 182 353 240

97,95

45 652 480

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

706 761 524

290 549 496

41,11

416 212 028

254 000

0

0

0,00

0

0

1 000 000

0

0,00

1 000 000

453 483 739

707 761 524

290 549 496

41,05

417 212 028

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

559 911

3,95

13 604 347

0

0

0

0,00

0

0

30 093

30 093

100,00

0

0

14 194 351

590 004

4,16

13 604 347

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

559 911

0,00

-559 911

0

0

0

0,00

0

0

30 093

30 093

0,00

0

0

30 093

590 004

0,00

-559 911

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

14 164 258

0

0,00

14 164 258

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

14 164 258

0

0,00

14 164 258

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

4 477 352 752

3 571 357 446

79,76

905 995 306

374 291 594

446 163 071

425 153 970

95,29

21 009 101

1 965 135 299

2 254 601 076

2 173 753 755

96,41

80 847 321

5 085 978 312

7 178 116 899

6 170 265 171

85,96

1 007 851 728

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

61 906 627

100,83

-511 988

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

61 394 639

61 906 627

100,83

-511 988

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

57 265 985

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

57 265 985

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

52 867 618

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

52 867 618

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

4 398 367

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

4 398 367

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 300 863 391

2 244 109 394

97,53

56 753 997

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1 955 969 923

2 300 863 391

2 244 109 394

97,53

56 753 997

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

6 778 216 143

5 815 466 840

85,80

962 749 303

374 291 594

446 163 071

425 153 970

95,29

21 009 101

1 965 135 299

2 254 601 076

2 173 753 755

96,41

80 847 321

7 041 948 235

9 478 980 290

8 414 374 565

88,77

1 064 605 725

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

427 349 216

1 408 467 658

 

 

-363 174 594

-401 511 481

-380 632 380

 

 

-1 592 795 329

-1 876 484 139

-1 798 247 508

 

 

-1 925 777 687

-1 850 646 404

-770 412 230

 

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-427 349 216

-267 545 955

 

 

363 174 594

401 511 481

388 232 699

 

 

1 592 795 329

1 876 484 139

1 832 496 936

 

 

1 925 777 687

1 850 646 404

1 953 183 680

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 140 921 703

 

 

0

0

7 600 319

 

 

0

0

34 249 428

 

 

0

0

1 182 771 450

 

 

3. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 384 901 408

2 381 584 490

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 879 950 131

1 815 077 698

Közhatalmi bevételek

782 500 699

1 086 430 699

1 095 292 652

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

270 175 882

260 783 137

Működési bevételek

434 959 633

518 633 362

585 202 658

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

1 616 833 652

1 346 526 201

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 555 000

1 829 955

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

10 428 106

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

399 541 805

263 957 289

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

121 395 645

0

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 991 520 469

4 063 909 755

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

4 193 528 470

3 696 772 431

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

367 137 324

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

-202 008 001

0

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

328 889 349

328 889 349

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

70 042 845

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

61 906 627

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 239 468 752

-2 182 202 767

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 239 468 752

-2 182 202 767

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

328 889 349

398 932 194

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

61 394 639

61 906 627

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

267 494 710

337 025 567

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

4 320 409 818

4 462 841 949

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

4 254 923 109

3 758 679 058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 327 207

1 211 297 548

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

2 228 005 720

2 182 353 240

Felhalmozási bevételek

0

124 622 819

124 645 638

 

 

Felújítás

453 483 739

707 761 524

290 549 496

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

590 004

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

34 626 834

0

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

1 335 950 026

1 335 943 186

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

2 984 588 429

2 473 492 740

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 648 638 403

-1 137 549 554

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 570 751 694

1 616 158 113

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 583 151 694

1 616 158 113

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 583 151 694

1 616 158 113

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

2 919 101 720

2 952 101 299

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

2 984 588 429

2 473 492 740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 239 511 538

7 414 943 248

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 239 511 538

6 232 171 798

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-1 850 646 404

-770 412 230

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

1 850 646 404

1 953 183 680

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 182 771 450

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

4. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

2 151 232 515

2 119 175 001

98,51

32 057 514

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

59 433 858

59 433 858

100,00

0

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

1 488 949 149

1 488 949 149

100,00

0

2.1.2.1.2.1

Földterület vásárlása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

1 488 949 149

1 488 949 149

100,00

0

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

0

0

0,00

0

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

30 928 095

30 928 095

100,00

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

345 371 024

345 371 024

100,00

0

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

345 371 024

345 371 024

100,00

0

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

226 550 389

194 492 875

85,85

32 057 514

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

635 514 797

231 015 992

36,35

404 498 805

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

499 574 431

181 715 798

36,37

317 858 633

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

500 460 281

181 715 798

36,31

318 744 483

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

-885 850

0

0,00

-885 850

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

935 094

762 864

81,58

172 230

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

935 094

762 864

81,58

172 230

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

135 005 272

48 537 330

35,95

86 467 942

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

559 911

3,95

13 604 347

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

559 911

0,00

-559 911

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

14 164 258

0

0,00

14 164 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

2 800 911 570

2 350 750 904

83,93

450 160 666

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0,00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

2 800 911 570

2 350 750 904

83,93

450 160 666

5. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Kimutatás az önkormányzat 2022. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként

adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 979 825 104

44 521 590

186 842

1 801 969

182 481

1 216 773

179 933

3 557 266

56 540 486

7 087 946

8 730 448

296 022 103

5 399 852 941

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 571 357 446

425 153 970

170 686 752

149 140 766

149 055 943

113 054 727

76 706 783

223 311 409

204 516 118

40 903 430

260 831 362

785 546 465

6 170 265 171

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

1 408 467 658

-380 632 380

-170 499 910

-147 338 797

-148 873 462

-111 837 954

-76 526 850

-219 754 143

-147 975 632

-33 815 484

-252 100 914

-489 524 362

-770 412 230

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

1 976 563 439

388 232 699

171 343 541

148 184 392

149 605 036

112 546 864

77 015 273

220 786 717

149 041 236

34 797 698

253 045 120

516 131 059

4 197 293 074

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 244 109 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 244 109 394

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-267 545 955

388 232 699

171 343 541

148 184 392

149 605 036

112 546 864

77 015 273

220 786 717

149 041 236

34 797 698

253 045 120

516 131 059

1 953 183 680

Alaptevékenység maradványa

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes maradvány

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

Bevételek összesen:

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredeti előirányzatként a 2023. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány

1 035 286 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 035 286 062

Személyi juttatások + Maj.

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

 

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

0

982 214

0

10 184 087

23 417 327

Egyéb működési célú kiadások

 

0

0

0

0

0

0

0

1 065 604

0

944 206

0

2 009 810

Felhalmozási célú kiadások

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

16 422 610

16 422 610

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap

3 167 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 167 237

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás

5 080 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 080 000

Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg

25 133 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 133 154

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

69 530 857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69 530 857

Működési céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fejlestési tartalék

2 724 393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 724 393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen:

1 140 921 703

7 600 319

843 631

845 595

731 574

708 910

488 423

1 032 574

1 065 604

982 214

944 206

26 606 697

1 182 771 450

6. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

400 964 635

100,00

0

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

591 374 486

591 374 486

100,00

0

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

737 609 804

737 609 804

100,00

0

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

42 273 884

42 273 884

100,00

0

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

338 970 091

338 970 092

100,00

1

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

47 669 315

47 669 315

100,00

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

2 158 862 215

2 158 862 216

100,00

1

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

35 732 879

35 732 879

100,00

0

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 080 000

1 080 000

100,00

0

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

438 000

438 000

0,00

0

1.1.3.3.4

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

13 696 500

13 696 500

100,00

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

50 947 379

50 947 379

100,00

0

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

2 209 809 594

2 209 809 595

100,00

1

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

40 000 000

100,00

0

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

1 146 292 878

100,00

0

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1 186 292 878

1 186 292 878

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

9 987 506

100,00

0

1.2.2.2

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

14 970 333

99,80

-29 659

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

24 987 498

24 957 839

99,88

-29 659

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1 211 280 376

1 211 250 717

100,00

-29 659

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

103 605 823

102,58

2 605 823

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0,00

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

103 605 823

102,58

2 605 823

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

981 800 699

985 277 970

100,35

3 477 271

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

981 800 699

981 823 389

100,00

22 690

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0,00

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

2 931 100

0,00

2 931 100

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

523 481

0,00

523 481

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

6 408 859

183,11

2 908 859

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

1 325 876

53,04

-1 174 124

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

5 082 983

508,30

4 082 983

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0,00

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

1 086 300 699

1 095 292 652

100,83

8 991 953

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

32 836 358

39 048 643

118,92

6 212 285

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

13 477 575

150,76

4 537 575

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

1 117 038

12,41

-7 882 962

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

8 074 779

0,00

8 074 779

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

22 686 259

544,19

18 517 459

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

3 319 292

11 499 052

346,43

8 179 760

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

55 156 010

56 458 531

102,36

1 302 521

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0,00

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

953 800

0,00

953 800

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

20 960 820

29 442 563

140,46

8 481 743

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

134 381 280

182 758 240

136,00

48 376 960

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0,00

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

79 006 400

79 029 219

100,03

22 819

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0,00

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)

0

79 006 400

79 029 219

100,03

22 819

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

45 406 419

45 406 419

100,00

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

124 412 819

124 435 638

100,02

22 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

1 794 955

118,09

274 955

1.6.1.1

Támogatások

0

1 520 000

1 794 955

118,09

274 955

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 520 000

1 794 955

118,09

274 955

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0,00

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0,00

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

4 767 704 768

4 825 341 797

101,21

57 637 029

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

0,00

-12 400 000

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

0

0

0,00

0

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

38 097 396

0

0

0,00

0

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

13 399 055

0

0

0,00

0

1.8.1.2.4

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

12 400 000

0

0,00

-12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

1 881 387 440

102,47

45 406 419

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

290 362 481

290 362 481

100,00

0

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 545 618 540

1 591 024 959

102,94

45 406 419

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

70 042 845

0,00

70 042 845

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 848 381 021

1 951 430 285

105,58

103 049 264

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

6 616 085 789

6 776 772 082

102,43

160 686 293

7. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

134 150 469

113 766 798

84,81

20 383 671

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

70 869 362

47 656 129

67,25

23 213 233

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

63 281 107

66 110 669

104,47

-2 829 562

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

15 866 407

13 118 713

82,68

2 747 694

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

926 852 069

691 801 936

74,64

235 050 133

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

14 318 861

13 820 326

96,52

498 535

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

3 028 740

2 678 775

88,45

349 965

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

508 534 661

274 408 128

53,96

234 126 533

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

4 996 000

4 922 142

98,52

73 858

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

395 973 807

395 972 565

100,00

1 242

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

10 428 106

38,58

16 598 894

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

404 949 038

237 785 593

58,72

167 163 445

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

7 628 885

7 628 885

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

14 383 280

14 440 149

100,40

-56 869

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

226 914 394

215 716 559

95,07

11 197 835

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

156 022 479

0

0,00

156 022 479

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

1 508 844 983

1 066 901 146

70,71

441 943 837

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

61 906 627

100,83

-511 988

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 239 468 752

2 182 202 767

97,44

57 265 985

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

641 935 587

589 067 969

91,76

52 867 618

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

1 593 134 798

99,72

4 398 367

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

2 300 863 391

2 244 109 394

97,53

56 753 997

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

3 809 708 374

3 311 010 540

86,91

498 697 834

8. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022.12.31.

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

26 873 986

26 873 986

100,00

0

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0,00

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

26 873 986

26 873 986

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0,00

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

17 437 604

17 437 604

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

60 000

60 000

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

10 194 152

10 194 152

100,00

0

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

2 705 329

2 705 329

100,00

0

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

22 000

22 000

0,00

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

513 333

513 333

0,00

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

3 942 790

3 942 790

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

210 000

210 000

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

44 651 590

44 521 590

99,71

-130 000

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

401 511 481

388 232 699

96,69

-13 278 782

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 528 513

5 528 513

100,00

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

395 982 968

382 704 186

96,65

-13 278 782

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

172 177 428

158 898 646

92,29

-13 278 782

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

223 805 540

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

401 511 481

388 232 699

96,69

-13 278 782

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

446 163 071

432 754 289

96,99

-13 408 782

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

442 413 375

421 404 274

95,25

21 009 101

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

324 818 544

321 329 349

98,93

3 489 195

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

49 628 533

49 174 938

99,09

453 595

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

64 918 393

50 899 987

78,41

14 018 406

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

3 047 905

0

0,00

3 047 905

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

3 749 696

3 749 696

100,00

0

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

3 749 696

3 749 696

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

254 000

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

446 163 071

425 153 970

95,29

21 009 101

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

446 163 071

425 153 970

95,29

21 009 101

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-401 511 481

-380 632 380

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

401 511 481

388 232 699

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

7 600 319

 

 

9. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Kossuth Lajos Óvoda

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

20 000

61 842

61 842

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

0

0

0,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

58 550

58 550

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

3 292

3 292

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

186 842

186 842

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

695 002

695 002

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

182 322 371

170 648 539

93,60

-11 673 832

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

10 351 656

0

0,00

-10 351 656

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

171 970 715

170 648 539

99,23

-1 322 176

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

183 017 373

171 343 541

93,62

-11 673 832

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

183 204 215

171 530 383

93,63

-11 673 832

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

182 033 321

169 618 272

93,18

12 415 049

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

146 893 945

137 579 929

93,66

9 314 016

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

22 487 353

21 657 362

96,31

829 991

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

12 652 023

10 380 981

82,05

2 271 042

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 170 894

1 068 480

91,25

102 414

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 170 894

1 068 480

91,25

102 414

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

183 204 215

170 686 752

93,17

12 517 463

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

183 204 215

170 686 752

93,17

12 517 463

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

-183 017 373

-170 499 910

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

183 017 373

171 343 541

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

843 631

 

 

10. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Tesz-Vesz Óvoda

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

400 000

1 676 969

1 676 969

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

1 624 278

1 624 278

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

48 230

48 230

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

4 461

4 461

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

1 801 969

1 801 969

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

999 911

999 911

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

150 187 570

147 184 481

98,00

-3 003 089

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

28 429 350

25 426 261

89,44

-3 003 089

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

121 758 220

121 758 220

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

151 187 481

148 184 392

98,01

-3 003 089

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

152 989 450

149 986 361

98,04

-3 003 089

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

152 665 981

148 817 297

97,48

3 848 684

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

117 425 074

116 944 062

99,59

481 012

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

18 426 585

16 483 504

89,46

1 943 081

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

16 814 322

15 389 731

91,53

1 424 591

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

323 469

323 469

0,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

323 469

323 469

0,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

152 989 450

149 140 766

97,48

3 848 684

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

152 989 450

149 140 766

97,48

3 848 684

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

-151 187 481

-147 338 797

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

151 187 481

148 184 392

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

845 595

 

 

11. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Petőfi Óvoda

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

10 000

57 481

57 481

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

1 168

1 168

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

42 942

42 942

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

13 371

13 371

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

182 481

182 481

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

960 583

960 583

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

160 574 030

148 644 453

92,57

-11 929 577

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

16 983 770

5 054 193

29,76

-11 929 577

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

143 590 260

143 590 260

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

161 534 613

149 605 036

92,61

-11 929 577

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

161 717 094

149 787 517

92,62

-11 929 577

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

161 636 013

148 974 862

92,17

12 661 151

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

128 449 313

119 701 812

93,19

8 747 501

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

17 126 666

16 139 369

94,24

987 297

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

16 060 034

13 133 681

81,78

2 926 353

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

81 081

81 081

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

81 081

81 081

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

161 717 094

149 055 943

92,17

12 661 151

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

161 717 094

149 055 943

92,17

12 661 151

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

-161 534 613

-148 873 462

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

161 534 613

149 605 036

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

731 574

 

 

12. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Napsugár Óvoda

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

2 020 000

1 091 773

1 091 773

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

434 980

434 980

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

39 689

39 689

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

617 104

617 104

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

1 216 773

1 216 773

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

417 996

417 996

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

114 326 475

112 128 868

98,08

-2 197 607

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

18 302 575

16 104 968

87,99

-2 197 607

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

96 023 900

96 023 900

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

114 744 471

112 546 864

98,08

-2 197 607

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

115 961 244

113 763 637

98,10

-2 197 607

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

114 856 585

112 950 068

98,34

1 906 517

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

93 172 437

93 172 437

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

13 508 331

13 508 331

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

8 175 817

6 269 300

76,68

1 906 517

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 104 659

104 659

9,47

1 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

104 659

104 659

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

1 000 000

0

0,00

1 000 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

115 961 244

113 054 727

97,49

2 906 517

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

115 961 244

113 054 727

97,49

2 906 517

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-114 744 471

-111 837 954

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

114 744 471

112 546 864

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

708 910

 

 

13. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Szivárvány Óvoda

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

20 000

54 933

54 933

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

3 859

3 859

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

36 730

36 730

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

14 344

14 344

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

179 933

179 933

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

313 888

313 888

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

78 002 254

76 701 385

98,33

-1 300 869

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

17 920 114

16 619 245

92,74

-1 300 869

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

60 082 140

60 082 140

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

78 316 142

77 015 273

98,34

-1 300 869

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

78 496 075

77 195 206

98,34

-1 300 869

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

78 207 125

76 417 833

97,71

1 789 292

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

62 528 825

62 516 825

99,98

12 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 486 852

7 730 810

91,09

756 042

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

7 191 448

6 170 198

85,80

1 021 250

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

288 950

288 950

0,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

288 950

288 950

0,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

78 496 075

76 706 783

97,72

1 789 292

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

78 496 075

76 706 783

97,72

1 789 292

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-78 316 142

-76 526 850

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

78 316 142

77 015 273

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

488 423

 

 

14. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Bölcsőde

 

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

125 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

1 906 000

3 432 266

3 432 266

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

6 030

6 030

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

1 886 000

3 333 580

3 333 580

100,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

56 450

56 450

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

36 206

36 206

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

3 557 266

3 557 266

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 022 655

1 022 655

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

220 615 095

219 764 062

99,61

-851 033

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

111 298 489

110 447 456

99,24

-851 033

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

109 316 606

109 316 606

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

221 637 750

220 786 717

99,62

-851 033

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

225 195 016

224 343 983

99,62

-851 033

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

224 017 554

222 133 947

99,16

1 883 607

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

174 907 089

174 907 089

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

24 836 638

24 836 638

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

24 273 827

22 390 220

92,24

1 883 607

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 177 462

1 177 462

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 177 462

1 177 462

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

225 195 016

223 311 409

99,16

1 883 607

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

225 195 016

223 311 409

99,16

1 883 607

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-221 637 750

-219 754 143

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

221 637 750

220 786 717

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 032 574

 

 

15. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monori Gondozási Központ

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

35 120 664

32 526 914

92,61

-2 593 750

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

46 831

46 831

100,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 260 512

23 966 741

103,04

706 229

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

24 611

22,37

-85 389

1.4.3

Ellátási díjak

16 242 982

19 867 982

20 063 701

100,99

195 719

1.4.4

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

3 153 604

111,10

315 074

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

444 000

444 000

100,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

271 029

0,00

271 029

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

9 796

0,00

9 796

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

58 428 007

56 540 486

96,77

-1 887 521

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 047 026

1 047 026

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

151 076 832

147 994 210

97,96

-3 082 622

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

68 233 436

65 150 814

95,48

-3 082 622

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

82 843 396

82 843 396

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

152 123 858

149 041 236

97,97

-3 082 622

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

210 551 865

205 581 722

97,64

-4 970 143

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

209 266 987

203 231 240

97,12

6 035 747

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

130 114 100

128 603 830

98,84

1 510 270

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

19 002 314

19 002 314

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

59 433 944

54 908 467

92,39

4 525 477

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

716 629

716 629

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

1 284 878

1 284 878

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

1 254 785

1 254 785

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 093

30 093

100,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

210 551 865

204 516 118

97,13

6 035 747

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

210 551 865

204 516 118

97,13

6 035 747

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-152 123 858

-147 975 632

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

152 123 858

149 041 236

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 065 604

 

 

16. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

4 124 173

4 124 173

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

1 855 322

2 963 773

2 963 773

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

353 870

353 870

100,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

2 301 190

2 301 190

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

271 250

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

62 568

62 568

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

28 281

246 145

246 145

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

7 087 946

7 087 946

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

284 553

284 553

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

39 010 027

34 513 145

88,47

-4 496 882

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

1 420 691

0

0,00

-1 420 691

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

37 589 336

34 513 145

91,82

-3 076 191

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

39 294 580

34 797 698

88,56

-4 496 882

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

46 382 526

41 885 644

90,30

-4 496 882

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

46 287 413

40 808 317

88,16

5 479 096

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

27 675 818

23 055 793

83,31

4 620 025

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

3 766 297

3 214 419

85,35

551 878

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

14 845 298

14 538 105

97,93

307 193

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

95 113

95 113

0,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

95 113

95 113

0,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

46 382 526

40 903 430

88,19

5 479 096

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

46 382 526

40 903 430

88,19

5 479 096

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

-39 294 580

-33 815 484

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

39 294 580

34 797 698

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

982 214

 

 

17. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

9 325 791

8 602 622

92,25

-723 169

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

207 929

127 826

127 826

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

122 491

122 491

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

6

6

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

5 329

5 329

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

9 453 617

8 730 448

92,35

-723 169

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

27 256 741

27 256 741

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

225 109 415

225 788 379

100,30

678 964

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

31 334 714

32 013 678

102,17

678 964

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

193 774 701

193 774 701

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

252 366 156

253 045 120

100,27

678 964

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

261 819 773

261 775 568

99,98

-44 205

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

259 293 020

258 304 609

99,62

988 411

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

186 485 015

186 485 015

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

28 684 226

28 518 541

99,42

165 685

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

18 668 712

17 845 986

95,59

822 726

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

25 455 067

25 455 067

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

2 526 753

2 526 753

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

2 526 753

2 526 753

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

261 819 773

260 831 362

99,62

988 411

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

261 819 773

260 831 362

99,62

988 411

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-252 366 156

-252 100 914

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

252 366 156

253 045 120

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

944 206

 

 

18. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként - KÖVÁL Monori Városüzemeltetés

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2022.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek

306 598 320

295 987 103

295 987 103

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

145 815 550

145 815 550

100,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1 953 788

1 953 788

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak

230 057 960

74 985 659

74 985 659

100,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

59 566 994

59 566 994

100,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

11 046 000

11 046 000

100,00

0

1.4.6

Kamatbevételek

0

18

18

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek

76 540 360

2 619 094

2 619 094

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

35 000

35 000

100,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

296 022 103

296 022 103

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

522 261 715

516 131 059

98,83

-6 130 656

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

165 483 364

159 352 708

96,30

-6 130 656

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

356 778 351

356 778 351

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

522 261 715

516 131 059

98,83

-6 130 656

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

818 283 818

812 153 162

99,25

-6 130 656

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

752 283 475

735 968 732

97,83

16 314 743

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

277 780 806

261 466 063

94,13

16 314 743

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

39 374 418

39 374 418

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

435 128 251

435 128 251

100,00

0

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

66 000 343

49 577 733

75,12

16 422 610

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

66 000 343

49 577 733

75,12

16 422 610

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

818 283 818

785 546 465

96,00

32 737 353

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

818 283 818

785 546 465

96,00

32 737 353

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

-522 261 715

-489 524 362

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

522 261 715

516 131 059

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

26 606 697

 

 

19. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2022. évi közszolgálati létszámadatai

 

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök, fog.assz./

3,00

2,00

+fogorvosi asszisztens

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

16,00

15,00

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

53,00

53,00

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

1 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

1 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,5 fő 2022.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

2,00

2,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

2,50

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

30,50

30,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

2 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

 

 

Takarító

0,50

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

13,00

13,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

 

 

Takarító

6,50

6,50

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

123,50

123,50

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

 

 

Kisgyermeknevelő

18,00

30,00

 

 

Bölcsődei dajka

4,00

7,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

 

 

Összesen:

30,00

45,00

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Gondozónő

27,00

27,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

 

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

0,50

 

 

- Takarító

0,50

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

12,00

 

 

Összesen:

37,00

37,00

 

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

22,00

 

 

Uszoda

11,25

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

1,00

 

 

Temető

3,00

3,00

 

 

Belső piac

1,50

1,50

 

 

Külső piac

0,00

0,00

 

 

Egészségház

0,00

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

1,00

 

 

Összesen:

78,25

78,25

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

375,25

389,25

 

20. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi könyv szerinti

Tárgyévi könyv szerinti

Index
/ %/

Tárgyévi könyv szerinti állományi érték

állományi érték

/100 % = Előző év/

Önkor-mányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Immateriális javak

1

47 948

271 216

565,65

271 090

12

0

0

0

0

0

0

0

25

0

89

II. Tárgyi eszközök

2

12 393 986

14 289 545

115,29

13 865 927

1 516

650

86

159

187

481

1 060

622

80

355

418 422

II./1. Törzsvagyon

3

11 371 107

12 768 110

112,29

12 768 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a./ Forgalomképtelen ingatlanok

4

6 210 557

6 452 942

103,90

6 452 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók

5

1 492 705

1 850 323

123,96

1 850 323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Földterület

6

4 320 276

4 315 447

99,89

4 315 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Parkok-, játszóterek

7

263 707

257 302

97,57

257 302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak

8

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák

9

7 520

7 318

97,31

7 318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Egyéb ingatlanok

10

73 969

22 552

30,49

22 552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás

11

52 380

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

12

5 160 550

6 315 168

122,37

6 315 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Vízellátás közművei

13

92 442

89 428

96,74

89 428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei

14

3 176

2 905

91,47

2 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Távhőellátás

15

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Közművek védterületei

16

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Intézmények ingatlanai

17

1 301 358

1 357 892

104,34

1 357 892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Sportlétesítmények

18

27 226

26 038

95,64

26 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. AT földterületei és telkei

19

618 008

672 579

108,83

672 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Középületek és hozzájuk tartozó földek

20

2 342 608

3 206 866

136,89

3 206 866

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Műemlékek

21

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Védett természeti területek

22

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Folyamatban levő ingatlan beruházás

23

775 732

959 460

123,68

959 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II./2. Forgalomképes ingatlanok

24

736 669

1 073 268

145,69

727 893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

345 375

1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek

25

696 543

708 140

101,66

688 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

2. Épületek

26

40 126

364 678

908,83

39 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324 925

3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

27

0

450

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450

II./3. Egyéb tárgyi eszközök

28

286 210

448 167

156,59

369 924

1 516

650

86

159

187

481

1 060

622

80

355

73 047

1. Gépek-, berendezések-, felszerelések

29

285 521

435 342

152,47

369 235

1 516

650

86

159

187

481

1 060

416

80

355

61 117

2. Járművek

30

0

11 906

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 906

3. Képzőművészeti alkotások

31

689

689

100,00

689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Folyamatban lévő beruházások

32

0

230

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

24

II./4. Beruházásra adott előlegek

33

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

34

781 020

739 220

94,65

739 220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Tartós részesedés

35

94 700

52 900

55,86

52 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tartósan adott kölcsönök

36

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb hosszú lejáratú követelések

37

686 320

686 320

100,00

686 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök

38

5 022 653

5 167 383

102,88

5 167 383

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:

39

18 245 607

20 467 364

112,18

20 043 620

1 528

650

86

159

187

481

1 060

622

105

355

418 511

I. Készletek

40

300

10 814

3 604,67

0

0

0

0

0

0

0

383

0

0

0

10 431

II. Értékpapírok

41

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:

42

300

10 814

3 604,67

0

0

0

0

0

0

0

383

0

0

0

10 431

I. Lekötött bankbetétek

43

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

44

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Forintszámlák

45

2 011 391

1 299 222

64,59

1 260 851

7 613

737

521

428

614

466

1 040

820

970

870

24 292

IV. Devizaszámlák

46

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

47

2 011 391

1 299 222

64,59

1 260 851

7 613

737

521

428

614

466

1 040

820

970

870

24 292

 

 

 

 

 

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

90 277

95 935

106,27

59 695

32 247

28

83

86

 

114

144

 

51

797

2 690

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

109 431

114 049

104,22

109 835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 214

Gépek-, berendezések-, felszerelések

 

371 822

459 366

123,54

300 843

49 259

6 177

5 701

4 136

4 728

3 796

9 165

4 985

5 463

11 991

53 122

Járművek

 

0

79 678

0,00

34 295

5 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 529

 

 

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

 

571 530

749 028

131,06

504 668

87 360

6 205

5 784

4 222

4 728

3 910

9 309

4 985

5 514

12 788

99 555

21. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

MÉRLEG

adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált időszak

Tárgyév

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

18 246 156 993

0

18 246 156 993

20 467 363 915

0

20 467 363 915

I.

Immateriális javak

47 947 912

0

47 947 912

271 215 042

0

271 215 042

II.

Tárgyi eszközök

17 417 189 081

0

17 417 189 081

19 456 928 873

0

19 456 928 873

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

781 020 000

0

781 020 000

739 220 000

0

739 220 000

IV.

Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.

0

0

0

0

0

0

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

299 607

0

299 607

10 814 358

0

10 814 358

I.

Készletek

299 607

0

299 607

10 814 358

0

10 814 358

II.

Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

2 011 390 735

0

2 011 390 735

1 299 223 954

0

1 299 223 954

D.) KÖVETELÉSEK

622 216 006

0

622 216 006

657 206 566

0

657 206 566

I.

Kv-i évben esedékes követelésk

103 761 796

0

103 761 796

113 607 758

0

113 607 758

II.

Kv-i évet követően esedékes követelésk

419 033 673

0

419 033 673

527 049 329

0

527 049 329

III.

Követelés jelegű sajátos elszámolások

99 420 537

0

99 420 537

16 549 479

0

16 549 479

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

30 980 774

0

30 980 774

95 366 192

0

95 366 192

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 840 438

0

3 840 438

12 228 180

0

12 228 180

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

20 914 884 553

0

20 914 884 553

22 542 203 165

0

22 542 203 165

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R R Á S O K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

G.) SAJÁT TŐKE

14 676 214 686

0

14 676 214 686

15 319 626 692

0

15 319 626 692

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

14 895 799 962

0

14 895 799 962

14 895 799 962

0

14 895 799 962

2.

Nemzeti vagyon változásai

-458 014 973

0

-458 014 973

-458 014 973

0

-458 014 973

3.

Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.

461 589 881

0

461 589 881

461 589 881

0

461 589 881

4.

Felhalmozott eredmény

-635 215 309

0

-635 215 309

-223 160 184

0

-223 160 184

5.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

6.

Mérleg szerinti eredmény

412 055 125

0

412 055 125

643 412 006

0

643 412 006

H.) KÖTELEZETTSÉGEK

283 677 707

0

283 677 707

450 757 668

0

450 757 668

I.

Kv-i évben esedékes kötelezettségek

2 522 588

0

2 522 588

147 967 022

0

147 967 022

II.

Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek

115 391 309

0

115 391 309

170 045 540

0

170 045 540

III.

Köt.jell.sajátos elszámolások

165 763 810

0

165 763 810

132 745 106

0

132 745 106

J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 954 992 160

0

5 954 992 160

6 771 818 805

0

6 771 818 805

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

20 914 884 553

0

20 914 884 553

22 542 203 165

0

22 542 203 165

22. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám

 

Megnevezés

Előző időszak záró adatai

Tárgy időszak záró adatai

 

 

 

 

 

1.

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevétel

1 089 056 054

1 236 504 815

2.

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

134 430 801

327 552 095

3.

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

37 100 872

39 612 988

4.

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)

1 260 587 727

1 603 669 898

5.

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

6.

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

7.

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

8.

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

3 138 053 463

4 190 168 822

9.

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

252 551 672

223 264 385

10.

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

762 784 936

571 110 935

11.

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

425 499 618

266 148 238

12.

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

4 578 889 689

5 250 692 380

13.

10

Anyagköltség

46 130 736

295 098 335

14.

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

696 312 958

482 909 249

15.

12

Eladott áruk beszerzési értéke

0

205 221

16.

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

21 686 384

25 814 128

17.

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

764 130 078

804 026 933

18.

14

Bérköltség

1 164 670 349

1 592 344 530

19.

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

173 623 473

264 338 358

20.

16

Bérjárulékok

215 121 342

262 504 674

21.

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 553 415 164

2 119 187 562

22.

VI

Értékcsökkenési leírás

363 814 559

451 765 554

23.

VII

Egyéb ráfordítások

2 751 320 283

3 316 120 647

24.

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

406 797 332

163 261 582

25.

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

26.

18

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

416 225 519

27.

19

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

7 812 501

5 227 314

28.

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

2 520

58 697 591

29.

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

30.

21a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

31.

21b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

32.

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7 815 021

480 150 424

33.

22

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

34.

23

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35.

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 557 228

0

36.

25

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

37.

25a

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

38.

25b

- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

39.

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

40.

26a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

41.

26b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

42.

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

2 557 228

0

43.

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5 257 793

480 150 424

44.

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

412 055 125

643 412 006

23. melléklet a 14/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

 

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2022. év december 31-én

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

a társaság jegyzett tőkéje

részesedés aránya

részesedés összege

Rövid lejáratú kötelezettségek

összesen

- ebből:
kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból

kapcsolt vállal-kozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

6 477

2 302

13

2.

Monori Városfejlesztő NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

8 867

2 911

0

3.

DAKÖV Kft.

697 140

6,297 %

43 900

1 693 007

575 758

0

4.

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

7 383

407

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

52 900

1 715 734

581 378

13

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2022. évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.085.978.312.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.239.511.538.- forintban határozta meg.