Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 30., kedd, 11:45

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.178.116.899,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.327.470.495,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 5.327.470.495,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 7.239.511.538,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.178.116.899,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 7.239.511.538,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. május 25.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 284 215 403

100 686 005

2 384 901 408

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

37 557

1 211 327 207

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

1 086 500 699

-70 000

1 086 430 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

465 293 391

53 339 971

518 633 362

1.5

Felhalmozási bevételek

0

124 412 819

210 000

124 622 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

35 000

1 555 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

5 173 231 962

154 238 533

5 327 470 495

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 224 940 633

-14 528 119

-2 239 468 752

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 912 041 043

0

1 912 041 043

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 085 273 005

154 238 533

7 239 511 538

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 821 457 266

406 698 038

4 228 155 304

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 825 146 261

54 803 870

1 879 950 131

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

263 027 767

7 148 115

270 175 882

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 333 010 419

283 823 233

1 616 833 652

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

373 245 819

60 922 820

434 168 639

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

40 554 976

3 047 905

43 602 881

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

3 202 421 100

-252 459 505

2 949 961 595

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 439 113 925

788 891 795

2 228 005 720

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

1 749 112 824

-1 041 351 300

707 761 524

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

30 093

0

30 093

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

7 023 878 366

154 238 533

7 178 116 899

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 224 940 633

-14 528 119

-2 239 468 752

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 085 273 005

154 238 533

7 239 511 538

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-1 850 646 404

0

-1 850 646 404

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

1 850 646 404

0

1 850 646 404

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

2 211 142 128

97 564 666

2 308 706 794

 

1 507 000

23 826 081

3 047 905

26 873 986

 

35 911 495

49 247 194

73 434

49 320 628

 

1 942 740 293

2 284 215 403

100 686 005

2 384 901 408

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

9 274

37 557

46 831

 

0

1 211 289 650

37 557

1 211 327 207

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

1 086 300 699

0

1 086 300 699

 

200 000

200 000

-70 000

130 000

 

0

0

0

0

 

782 500 699

1 086 500 699

-70 000

1 086 430 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

172 481 280

0

172 481 280

 

9 410 000

9 410 000

8 027 604

17 437 604

 

336 428 475

283 402 111

45 312 367

328 714 478

 

434 959 633

465 293 391

53 339 971

518 633 362

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

124 412 819

0

124 412 819

 

0

0

210 000

210 000

 

0

0

0

0

 

0

124 412 819

210 000

124 622 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

35 000

35 000

 

0

1 520 000

35 000

1 555 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

4 807 137 302

97 564 666

4 904 701 968

 

11 117 000

33 436 081

11 215 509

44 651 590

 

372 339 970

332 658 579

45 458 358

378 116 937

 

3 160 200 625

5 173 231 962

154 238 533

5 327 470 495

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

0

5 528 513

0

5 528 513

 

0

32 998 355

0

32 998 355

 

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

363 174 594

395 982 968

0

395 982 968

 

1 592 795 329

1 828 957 665

14 528 119

1 843 485 784

 

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

139 369 054

172 177 428

0

172 177 428

 

296 999 064

455 230 040

14 528 119

469 758 159

 

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

1 295 796 265

1 373 727 625

0

1 373 727 625

 

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 873 514 175

0

1 873 514 175

 

363 174 594

401 511 481

0

401 511 481

 

1 592 795 329

1 861 956 020

14 528 119

1 876 484 139

 

3 881 747 610

4 136 981 676

14 528 119

4 151 509 795

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

6 680 651 477

97 564 666

6 778 216 143

 

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

 

1 965 135 299

2 194 614 599

59 986 477

2 254 601 076

 

7 041 948 235

9 310 213 638

168 766 652

9 478 980 290

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

1 265 388 750

339 805 705

1 605 194 455

 

371 751 594

431 456 332

10 957 043

442 413 375

 

1 964 474 899

2 124 612 184

55 935 290

2 180 547 474

 

3 372 207 838

3 821 457 266

406 698 038

4 228 155 304

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

201 022 268

8 676 897

209 699 165

 

283 332 225

321 329 349

3 489 195

324 818 544

 

1 230 327 645

1 302 794 644

42 637 778

1 345 432 422

 

1 649 846 023

1 825 146 261

54 803 870

1 879 950 131

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

23 880 143

967 526

24 847 669

 

36 833 189

49 174 938

453 595

49 628 533

 

177 680 394

189 972 686

5 726 994

195 699 680

 

230 937 038

263 027 767

7 148 115

270 175 882

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

666 385 216

272 286 367

938 671 583

 

51 586 180

60 952 045

3 966 348

64 918 393

 

556 466 860

605 673 158

7 570 518

613 243 676

 

969 640 499

1 333 010 419

283 823 233

1 616 833 652

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

347 074 123

57 874 915

404 949 038

 

0

0

3 047 905

3 047 905

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

494 757 278

373 245 819

60 922 820

434 168 639

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

0

0

3 047 905

3 047 905

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

13 245 280

40 554 976

3 047 905

43 602 881

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

3 128 927 455

-256 769 158

2 872 158 297

 

2 540 000

3 491 230

258 466

3 749 696

 

660 400

70 002 415

4 051 187

74 053 602

 

1 713 770 474

3 202 421 100

-252 459 505

2 949 961 595

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 366 650 373

784 582 142

2 151 232 515

 

2 286 000

3 491 230

258 466

3 749 696

 

660 400

68 972 322

4 051 187

73 023 509

 

1 260 286 735

1 439 113 925

788 891 795

2 228 005 720

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

1 748 112 824

-1 041 351 300

706 761 524

 

254 000

0

0

0

 

0

1 000 000

0

1 000 000

 

453 483 739

1 749 112 824

-1 041 351 300

707 761 524

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

14 194 351

0

14 194 351

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

30 093

0

30 093

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

4 394 316 205

83 036 547

4 477 352 752

 

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

 

1 965 135 299

2 194 614 599

59 986 477

2 254 601 076

 

5 085 978 312

7 023 878 366

154 238 533

7 178 116 899

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 286 335 272

14 528 119

2 300 863 391

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 286 335 272

14 528 119

2 300 863 391

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

6 680 651 477

97 564 666

6 778 216 143

 

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

 

1 965 135 299

2 194 614 599

59 986 477

2 254 601 076

 

7 041 948 235

9 310 213 638

168 766 652

9 478 980 290

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

412 821 097

14 528 119

427 349 216

 

-363 174 594

-401 511 481

0

-401 511 481

 

-1 592 795 329

-1 861 956 020

-14 528 119

-1 876 484 139

 

-1 925 777 687

-1 850 646 404

0

-1 850 646 404

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-412 821 097

-14 528 119

-427 349 216

 

363 174 594

401 511 481

0

401 511 481

 

1 592 795 329

1 861 956 020

14 528 119

1 876 484 139

 

1 925 777 687

1 850 646 404

0

1 850 646 404

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

2 130 241 328

79 568 266

2 209 809 594

 

76 944 000

80 900 800

17 996 400

98 897 200

 

0

0

0

0

 

1 905 321 798

2 211 142 128

97 564 666

2 308 706 794

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

1 086 300 699

0

1 086 300 699

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

782 300 699

1 086 300 699

0

1 086 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

134 381 280

0

134 381 280

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

89 121 158

172 481 280

0

172 481 280

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

124 412 819

0

124 412 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

124 412 819

0

124 412 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 520 000

0

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

4 688 136 502

79 568 266

4 767 704 768

 

76 944 000

80 900 800

17 996 400

98 897 200

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 776 743 655

4 807 137 302

97 564 666

4 904 701 968

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 848 381 021

0

1 848 381 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 925 777 687

1 873 514 175

0

1 873 514 175

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

6 536 517 523

79 568 266

6 616 085 789

 

76 944 000

80 900 800

17 996 400

98 897 200

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 680 651 477

97 564 666

6 778 216 143

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

1 179 022 105

329 822 878

1 508 844 983

 

82 409 845

86 366 645

9 982 827

96 349 472

 

0

0

0

0

 

1 035 981 345

1 265 388 750

339 805 705

1 605 194 455

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

129 212 919

4 937 550

134 150 469

 

68 307 756

71 809 349

3 739 347

75 548 696

 

0

0

0

0

 

136 186 153

201 022 268

8 676 897

209 699 165

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

15 384 996

481 411

15 866 407

 

8 039 940

8 495 147

486 115

8 981 262

 

0

0

0

0

 

16 423 455

23 880 143

967 526

24 847 669

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

660 323 067

266 529 002

926 852 069

 

6 062 149

6 062 149

5 757 365

11 819 514

 

0

0

0

0

 

361 587 459

666 385 216

272 286 367

938 671 583

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

347 074 123

57 874 915

404 949 038

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

494 757 278

347 074 123

57 874 915

404 949 038

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

3 065 694 301

-264 782 731

2 800 911 570

 

0

0

8 013 573

8 013 573

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

1 710 570 074

3 128 927 455

-256 769 158

2 872 158 297

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 366 650 373

784 582 142

2 151 232 515

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 257 340 335

1 366 650 373

784 582 142

2 151 232 515

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 684 879 670

-1 049 364 873

635 514 797

 

0

0

8 013 573

8 013 573

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

453 229 739

1 748 112 824

-1 041 351 300

706 761 524

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

4 244 716 406

65 040 147

4 309 756 553

 

82 409 845

86 366 645

17 996 400

104 363 045

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

2 746 551 419

4 394 316 205

83 036 547

4 477 352 752

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 286 335 272

14 528 119

2 300 863 391

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 286 335 272

14 528 119

2 300 863 391

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

6 531 051 678

79 568 266

6 610 619 944

 

82 409 845

86 366 645

17 996 400

104 363 045

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 680 651 477

97 564 666

6 778 216 143

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

443 420 096

14 528 119

457 948 215

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

-25 133 154

0

-25 133 154

 

30 192 236

412 821 097

14 528 119

427 349 216

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-437 954 251

-14 528 119

-452 482 370

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

-30 192 236

-412 821 097

-14 528 119

-427 349 216

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

5 465 845

0

5 465 845

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

593 425 235

-2 050 749

591 374 486

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

680 748 899

56 860 905

737 609 804

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

367 770 824

-28 800 733

338 970 091

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

2 400 733

45 268 582

47 669 315

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

2 087 584 210

71 278 005

2 158 862 215

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

30 313 918

5 418 961

35 732 879

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 080 000

0

1 080 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

438 000

0

438 000

1.1.3.3.4

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

10 825 200

2 871 300

13 696 500

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

42 657 118

8 290 261

50 947 379

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

2 130 241 328

79 568 266

2 209 809 594

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

-14 999 992

0

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1 201 292 870

-14 999 992

1 186 292 878

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

1.2.2.2

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

0

14 999 992

14 999 992

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

9 987 506

14 999 992

24 987 498

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

981 800 699

0

981 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

981 800 699

0

981 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

1 086 300 699

0

1 086 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

32 836 358

0

32 836 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

3 319 292

0

3 319 292

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

55 156 010

0

55 156 010

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

20 960 820

0

20 960 820

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

134 381 280

0

134 381 280

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

79 006 400

0

79 006 400

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)

0

79 006 400

0

79 006 400

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

45 406 419

0

45 406 419

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

124 412 819

0

124 412 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

1.6.1.1

Támogatások

0

1 520 000

0

1 520 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 520 000

0

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

4 688 136 502

79 568 266

4 767 704 768

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

0

0

0

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

38 097 396

0

0

0

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

13 399 055

0

0

0

1.8.1.2.4

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

290 362 481

0

290 362 481

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 545 618 540

0

1 545 618 540

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 848 381 021

0

1 848 381 021

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

6 536 517 523

79 568 266

6 616 085 789

5. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

121 496 395

0

121 496 395

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

52 895 700

0

52 895 700

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

16 407 563

0

16 407 563

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

29 671 932

0

29 671 932

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

B111

I. Összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

492 442 950

-1 458 450

490 984 500

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

92 137 000

-440 000

91 697 000

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

8 845 285

-152 299

8 692 986

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

8 845 285

-152 299

8 692 986

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

6 875 105

-172 800

6 702 305

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1 970 180

20 501

1 990 681

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

587 559 285

593 425 235

-2 050 749

591 374 486

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

75 727 056

0

75 727 056

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

163 694 967

1 891 620

165 586 587

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

48 212 036

0

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

49 892 891

0

49 892 891

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

10 122 160

678 100

10 800 260

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

48 268 650

762 260

49 030 910

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

3 051 930

451 260

3 503 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

4 147 300

0

4 147 300

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

288 186 880

16 178 641

304 365 521

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

128 900 716

1 853 920

130 754 636

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

159 286 164

14 324 721

173 610 885

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

4 769 361

-331 911

4 437 450

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

4 769 361

-331 911

4 437 450

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

102 611 540

0

102 611 540

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

88 998 000

0

88 998 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

13 613 540

0

13 613 540

 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

39 122 555

39 122 555

B113

III. Összesen:

609 202 489

680 748 899

56 860 905

737 609 804

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

519 000

0

519 000

B114

IV. Összesen:

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

1 717 412 653

54 810 156

1 772 222 809

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

138 948 750

10 321 822

149 270 572

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

39 122 555

-39 122 555

0

1.1.3.2.1.3

BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás

0

189 699 519

0

189 699 519

B115

I. összesen:

178 071 305

367 770 824

-28 800 733

338 970 091

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.1.3.2.2.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

-14 999 992

0

 

-

 

0

 

0

B21

II. összesen:

0

1 201 292 870

-14 999 992

1 186 292 878

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

2 400 733

0

2 400 733

 

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolása (pótigény)

0

0

45 268 582

45 268 582

B116

III. összesen:

0

2 400 733

45 268 582

47 669 315

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

1 571 464 427

1 467 857

1 572 932 284

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

3 288 877 080

56 278 013

3 345 155 093

6. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

 

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

1 366 650 373

784 582 142

2 151 232 515

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

30 591 798

28 842 060

59 433 858

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

530 864 354

958 084 795

1 488 949 149

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

463 310 660

1 025 638 489

1 488 949 149

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

67 553 694

-67 553 694

0

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

358 690

30 569 405

30 928 095

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

514 406 158

-169 035 134

345 371 024

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

514 406 158

-169 035 134

345 371 024

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

290 429 373

-63 878 984

226 550 389

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 684 879 670

-1 049 364 873

635 514 797

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

1 325 845 985

-826 271 554

499 574 431

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

958 080 486

-457 620 205

500 460 281

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

367 765 499

-368 651 349

-885 850

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

935 094

0

935 094

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

935 094

0

935 094

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

358 098 591

-223 093 319

135 005 272

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

3 065 694 301

-264 782 731

2 800 911 570

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

3 065 694 301

-264 782 731

2 800 911 570

7. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

129 212 919

4 937 550

134 150 469

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

65 931 812

4 937 550

70 869 362

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

63 281 107

0

63 281 107

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

15 384 996

481 411

15 866 407

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

660 323 067

266 529 002

926 852 069

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

10 318 861

4 000 000

14 318 861

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

400 000

3 028 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

512 063 361

-3 528 700

508 534 661

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

2 000 000

4 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

132 316 105

263 657 702

395 973 807

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

347 074 123

57 874 915

404 949 038

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

6 460 656

1 168 229

7 628 885

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

226 914 394

0

226 914 394

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

1 179 022 105

329 822 878

1 508 844 983

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

627 407 468

14 528 119

641 935 587

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 597 533 165

0

1 597 533 165

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

2 286 335 272

14 528 119

2 300 863 391

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

3 465 357 377

344 350 997

3 809 708 374

8. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

36 856 614

71 234 805

108 091 419

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

5 717 567

71 234 805

76 952 372

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

500 000

0

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

106 883 704

0

106 883 704

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

2 400 733

0

2 400 733

2.1.1.5.6.1.1.1.5

38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.

0

-23 190 200

0

-23 190 200

2.1.1.5.6.1.1.1.7

154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-5 057 450

0

-5 057 450

2.1.1.5.6.1.1.1.8

169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-137 540

0

-137 540

2.1.1.5.6.1.1.1.9

188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.

0

5 884 820

0

5 884 820

2.1.1.5.6.1.1.1.10

190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.

0

-2 388 083

0

-2 388 083

2.1.1.5.6.1.1.1.11

220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.

0

-728 859

0

-728 859

2.1.1.5.6.1.1.1.12

243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.

0

-720 000

0

-720 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

0

-923 200

0

-923 200

2.1.1.5.6.1.1.1.16

280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére.
A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására.
Forrás a működési céltartalék.

0

-3 170 894

0

-3 170 894

2.1.1.5.6.1.1.1.17

284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-205 740

0

-205 740

2.1.1.5.6.1.1.1.19

297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-480 060

0

-480 060

2.1.1.5.6.1.1.1.20

344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.

0

-35 000 000

0

-35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.21

347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.

0

-411 480

0

-411 480

2.1.1.5.6.1.1.1.24

361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.

0

-1 826 260

0

-1 826 260

2.1.1.5.6.1.1.1.25

364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj
- a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint
- „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben
kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-3 048 000

0

-3 048 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.

0

-2 484 628

0

-2 484 628

2.1.1.5.6.1.1.1.27

75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.

0

-1 152 000

0

-1 152 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.

0

-104 000

0

-104 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.30

479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-440 310

0

-440 310

2.1.1.5.6.1.1.1.31

491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-1 022 114

0

-1 022 114

2.1.1.5.6.1.1.1.32

502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.

0

-28 384 869

0

-28 384 869

2.1.1.5.6.1.1.1.33

513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.

0

-1 143 000

0

-1 143 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

557/2022. (XI. 17.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (II. 10.) KT határozatában a Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évre elfogadott 58.040.000,- Ft összegű közhasznú támogatását 52.497.757,- Ft-ra csökkenti. Az így fennmaradó 5.542.243,- Ft-ot működési tartalékba helyezi.

0

5 542 243

0

5 542 243

2.1.1.5.6.1.1.1.35

584/2022. (XI. 17.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a Monori Bölcsőde,
- a Monori Kossuth Óvoda,
- a Monori Petőfi Óvoda
- a Monori Szivárvány Óvoda,
- a Monori Tesz-Vesz Óvoda,
- a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás,
- a monori városháza,
- a CSASE (Petőfi utcai),
- a Monori Uszoda,
- a KÖVÁL Városüzemeltetés központi telephelye,
- a Vigadó,
- a művelődési ház és a
- Sportcsarnok
épületekre „energetikai akcióterv” kidolgozására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert energetikai szakértők Beszerzési Szabályzat szerinti pályáztatására 8 millió forint keretösszeg erejéig, a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő kiválasztására, szerződéskötésre.
Fedezete: működési tartalék.

0

-8 000 000

0

-8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

585/2022. (XI. 17.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az okos közvilágítási rendszer hálózati diagnosztikai elemének működése és villamos-energia megtakarítása érdekében megrendelésre kerülte az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. október 13-i árajánlata alapján 48 db P1 portos mérő beépítése bruttó 1 617 246,- Ft díjért.
Fedezete: működési tartalék

0

-1 617 246

0

-1 617 246

2.1.1.5.6.1.1.1.37

589/2022. (XI. 17.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Deák Ferenc utca 9. ingatlanon lévő közcélú elosztószekrény kiváltására a Sencord Kft.-n kívül, további árajánlatok bekérésével és a legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozással a tervezési illetve a kivitelezési szerződés megkötésével, továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft. és a tervezést-kivitelezést végző vállalkozó között létrejövő, a közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására történő háromoldalú megállapodás aláírásával.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a munka műszaki ellenőrzésének megrendelésére az MVM Démász Áramhálózati Kft.-től, valamint a létesítmény műszaki átadás-átvétele, illetve üzembe helyezésének feltételeként a közcélú elosztó szekrény térítésmentes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával. A feladat elvégzésére 6 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása: a működési céltartalék.

0

-6 000 000

0

-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

2022.évi normatív támogatások éves elszámolása - tartalékba helyezése

0

0

71 278 005

71 278 005

2.1.1.5.6.1.1.1.39

Befizetési kötelezettség - 2021.évi támogatás felülvizsg.adódó visszafizetés

0

0

-43 200

-43 200

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

695 521

0

695 521

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat
116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

30 000 000

32 550 000

0

32 550 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

-5 147 679

0

-5 147 679

2.1.1.5.6.1.1.2.3

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

-24 000 000

0

-24 000 000

 

569/2022. (XI. 17.) KT határozat - /5/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény felújítási keret terhére 1 millió Ft-ot biztosít a Napsugár Óvoda régi radiátorainak cseréjére, és ezzel megemeli az intézmény 2022. évi költségvetését.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

 

583/2022. (XI. 17.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az energia-megtakarítás érdekében történt intézkedéseket, melyek a következők voltak:
- Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban:
• főbejárat automata ajtóbehúzó felszerelése (bruttó 50.000,- Ft)
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (351.000,- Ft)
- Kossuth Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (314.300,- Ft)
- Táncsics utcai Ideiglenes Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre, és a termosztát áthelyezése (335.000,- Ft)
• keringető szivattyú beépítése (266.500,- Ft)
- Tesz-Vesz Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (390.000,- Ft)

0

-1 706 800

0

-1 706 800

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

30 443 526

0

30 443 526

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

200 000 000

0

200 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.

0

-12 999 919

0

-12 999 919

2.1.1.5.6.1.1.3.4

117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére.
Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

0

-1 092 579

0

-1 092 579

2.1.1.5.6.1.1.3.5

183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.

0

-379 000

0

-379 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.

0

-455 536

0

-455 536

2.1.1.5.6.1.1.3.7

274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.
Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-10 825 733

0

-10 825 733

2.1.1.5.6.1.1.3.8

277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.

0

-14 670 205

0

-14 670 205

2.1.1.5.6.1.1.3.9

590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.

0

-5 358 179

0

-5 358 179

2.1.1.5.6.1.1.3.10

116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

0

-2 550 000

0

-2 550 000

2.1.1.5.6.1.1.3.11

119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
- tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást,
- az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg,
- a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja,
- az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg,
- az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és
- felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

0

-490 000

0

-490 000

2.1.1.5.6.1.1.3.12

246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
- a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására,
- Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg,
- az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe,
- az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.

0

-1 354 070

0

-1 354 070

2.1.1.5.6.1.1.3.13

282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát.
4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával.
5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).

0

-37 789 100

0

-37 789 100

2.1.1.5.6.1.1.3.14

287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-38 097 396

0

-38 097 396

2.1.1.5.6.1.1.3.15

288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-13 399 055

0

-13 399 055

2.1.1.5.6.1.1.3.16

299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:

0

-14 853 449

0

-14 853 449

2.1.1.5.6.1.1.3.17

311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).

0

-19 426 677

0

-19 426 677

2.1.1.5.6.1.1.3.18

322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.

0

-1 600 000

0

-1 600 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.

0

-6 000 000

0

-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.20

326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

-12 000 000

0

-12 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.22

341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát,
- vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki,
- elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését,
- a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el,
- mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a,
- a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

0

26 996 400

0

26 996 400

2.1.1.5.6.1.1.3.23

358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.

0

-405 130

0

-405 130

2.1.1.5.6.1.1.3.24

365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

0

-3 679 549

0

-3 679 549

2.1.1.5.6.1.1.3.25

380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-12 591 352

0

-12 591 352

2.1.1.5.6.1.1.3.26

394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

0

30 210 000

0

30 210 000

2.1.1.5.6.1.1.3.27

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

2.1.1.5.6.1.1.3.28

244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.

0

-3 302 000

0

-3 302 000

2.1.1.5.6.1.1.3.29

421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-3 731 000

0

-3 731 000

2.1.1.5.6.1.1.3.30

465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát.
A beruházás forrása:
- A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére:
nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft
- Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel:
nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft

0

-12 962 974

0

-12 962 974

2.1.1.5.6.1.1.3.31

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

24 000 000

0

24 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.32

516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát.
Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel.
A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből:
- Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft
- Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.

0

-17 924 000

0

-17 924 000

2.1.1.5.6.1.1.3.33

518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-3 683 000

0

-3 683 000

2.1.1.5.6.1.1.3.34

519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-4 100 000

0

-4 100 000

 

567/2022. (XI. 17.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzata megrendeli a Sintár Bt-től (2200 Monor, Katona József utca 16.) a Fónyad Dezső utca padkájában lévő 2 műtárgy szintbeemelését nettó 393.000 Ft, azaz bruttó 499.110 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (172.589 Ft), valamint Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka (326.521 Ft).

0

-326 521

0

-326 521

 

568/2022. (XI. 17.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4181/4 hrsz-ú ingatlanon található épület elektromos árammal történő ellátását a legkedvezőbb ajánlatot adó Szin-Ker Építő Kft-től (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.) rendeli meg, nettó 2.400.910 Ft, bruttó 3.049.156 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

0

-3 049 156

0

-3 049 156

 

576/2022. (XI. 17.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 516/2022. (X.13.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek nettó 700.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 889.000,- forint keretösszeget jelöl ki.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát.
Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.
A fenti, összesen bruttó 2.238.000,- forint kiadás forrása az ingatlaneladásból származó bevétel.
A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft + ÁFA (bruttó 34,925 millió Ft), ebből:
- Okos Város Projekt [1697/2019. (XII. 10.) kormány határozat alapján]: bruttó 19.000.000,- forint,
- Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.875.000,- Ft.”

0

-189 000

0

-189 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

48 761 884

-14 528 119

34 233 765

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

3 487 787

0

3 487 787

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

590/2022. (XI. 17.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóvá hagyja a 19 db karácsonyi motívum Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre történő felszereléséhez szükséges munkálatok megrendelését, mégpedig 11 db közvilágítási kandeláberre dugaljak felszerelését bruttó 507.256,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, 12 db kandeláberen a közvilágítási betápláló vezeték cseréjét, a dali relé modul beszerelhetőségéhez bruttó 497.007,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, valamint 12 db kandeláberbe dali relé modul beszerelését bruttó 909.066,-Ft értékben az Eclipse Smart City Rendszerház Kft.-től. Forrás: pályázati önrész.

0

-1 913 329

0

-1 913 329

2.1.1.5.6.1.2.1.3

591/2022. (XI. 17.) KT határozat - /15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre 19 db karácsonyi motívum fel, illetve leszerelésének megrendelésével bruttó 277.495,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, illetve, hogy megbízza az Eclipse Smart City Rendszerház Kft-t a motívumok világításának 2022.11.27-én történő bekapcsolásával, illetve 2023.01.09-én azok lekapcsolásával. Forrása a pályázati önrész.

0

-277 495

0

-277 495

2.1.1.5.6.1.2.1.4

599/2022. (XI. 17.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-tó kármentesítési munkáinak elvégzését támogatja, a Malatech Kft. kármentesítésre vonatkozóan adott, nettó 607.400,- Ft + Áfa, bruttó 771.398,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A szolgáltatás díjának fedezetéül a pályázati önrész tartalékot jelöli meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja ki, honnan kerülhetett a szennyvíz a tóba.

0

-771 398

0

-771 398

2.1.1.5.6.1.2.1.5

642/2022. (XII. 8.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ideggondozó bontása során felmerült problémával kapcsolatos tájékoztatást, és hozzájárul a Laczkó Team Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés II. számú módosításához az alábbi pontokban:
- a kivitelezés teljesítésének határideje 2022. december 31-ről. 2023. november 30-ra módosul (Vállalkozási szerződés I. számú módosításának 3.2-es pontja)
- a vállalkozó díj nettó 10.236.157,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft-ról nettó 11.259.772,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 14.299.910,- Ft-ra módosul (Vállalkozási szerződés 2.1-es pontja). A többletköltség forrása a pályázati önrész.

0

-1 299 991

0

-1 299 991

2.1.1.5.6.1.2.1.6

643/2022. (XII. 8.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást.644/2022. (XII. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő munkák elvégzését, és felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy azokat végezze el, melyhez bruttó 2.250.000,- Ft keretösszeget biztosít a pályázati önrész terhére.

0

-2 250 000

0

-2 250 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

45 274 097

-14 528 119

30 745 978

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

42 345 037

0

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

20 000 000

-14 528 119

5 471 881

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.4

581/2022. (XI. 17.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 20.000,- Ft, azaz 60.000,- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, a szociális ágazatban a normatív támogatások III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretösszegből fel nem használt rész, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 42 millió forint erejéig.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.

0

-23 004 490

0

-23 004 490

2.1.1.5.6.1.2.2.5

657/2022. (XII. 8.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a népszámlálásban résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók részére 50.000,- Ft + járulékok/fő többletjuttatást adjon a jegyző. Az ehhez szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja az év végi jutalmazásra szánt keretből fennmaradó összeg terhére.

0

-2 066 450

0

-2 066 450

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

85 618 498

56 706 686

142 325 184

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

2 775 973

0

2 775 973

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.3

146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.

0

-88 900

0

-88 900

2.1.1.5.6.2.1.4

156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.

0

-335 012

0

-335 012

2.1.1.5.6.2.1.5

194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.6

199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.7

333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.9

598/2022. (XI. 17.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 300.000,- Ft összeggel támogatja a G.E.T.-Gym Sportegyesület 2022. november 26-án, Monoron megrendezésre kerülő Muay thai kupa rendezvényét. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy a támogatási megállapodást aláírja.

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.10

601/2022. (XI. 17.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, 2022. év végén is bruttó 250.000,- Ft keretösszegben állapít meg utalvány formájában juttatást a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismerésére, melynek forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

-250 115

0

-250 115

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

921 322

0

921 322

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

13 697 295

0

13 697 295

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

99 315 793

56 706 686

156 022 479

9. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

23 826 081

3 047 905

26 873 986

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

23 826 081

3 047 905

26 873 986

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

-70 000

130 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

-70 000

130 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

8 027 604

17 437 604

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

60 000

60 000

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

2 594 152

10 194 152

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

895 329

2 705 329

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

22 000

22 000

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

513 333

513 333

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

3 942 790

3 942 790

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

210 000

210 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

33 436 081

11 215 509

44 651 590

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

401 511 481

0

401 511 481

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 528 513

0

5 528 513

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

395 982 968

0

395 982 968

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

172 177 428

0

172 177 428

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

401 511 481

0

401 511 481

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

431 456 332

10 957 043

442 413 375

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

321 329 349

3 489 195

324 818 544

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

49 174 938

453 595

49 628 533

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

60 952 045

3 966 348

64 918 393

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

3 047 905

3 047 905

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

3 491 230

258 466

3 749 696

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

3 491 230

258 466

3 749 696

2.1.2.2

Felújítás

254 000

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

434 947 562

11 215 509

446 163 071

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-401 511 481

0

-401 511 481

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

401 511 481

0

401 511 481

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

41 842

61 842

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

-20 000

0

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

58 550

58 550

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

3 292

3 292

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

145 000

41 842

186 842

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

695 002

0

695 002

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

182 322 371

0

182 322 371

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

10 351 656

0

10 351 656

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

171 970 715

0

171 970 715

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

183 017 373

0

183 017 373

 

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

183 162 373

41 842

183 204 215

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

181 991 479

41 842

182 033 321

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

146 893 945

0

146 893 945

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

22 487 353

0

22 487 353

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

12 610 181

41 842

12 652 023

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 170 894

0

1 170 894

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 170 894

0

1 170 894

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

183 162 373

41 842

183 204 215

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

183 162 373

41 842

183 204 215

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

-183 017 373

0

-183 017 373

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

183 017 373

0

183 017 373

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

11. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

400 000

400 000

1 276 969

1 676 969

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

400 000

1 224 278

1 624 278

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

48 230

48 230

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

4 461

4 461

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

525 000

1 276 969

1 801 969

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

999 911

0

999 911

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

150 187 570

0

150 187 570

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

28 429 350

0

28 429 350

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

121 758 220

0

121 758 220

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

151 187 481

0

151 187 481

 

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

151 712 481

1 276 969

152 989 450

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

151 474 091

1 191 890

152 665 981

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

117 425 074

0

117 425 074

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

18 426 585

0

18 426 585

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

15 622 432

1 191 890

16 814 322

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

238 390

85 079

323 469

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

238 390

85 079

323 469

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

151 712 481

1 276 969

152 989 450

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

151 712 481

1 276 969

152 989 450

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

-151 187 481

0

-151 187 481

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

151 187 481

0

151 187 481

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

12. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

47 481

57 481

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

-8 832

1 168

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

42 942

42 942

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

13 371

13 371

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

135 000

47 481

182 481

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

960 583

0

960 583

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

160 574 030

0

160 574 030

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

16 983 770

0

16 983 770

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

143 590 260

0

143 590 260

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

161 534 613

0

161 534 613

 

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

161 669 613

47 481

161 717 094

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

161 588 532

47 481

161 636 013

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

128 449 313

0

128 449 313

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

17 126 666

0

17 126 666

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

16 012 553

47 481

16 060 034

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

81 081

0

81 081

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

81 081

0

81 081

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

161 669 613

47 481

161 717 094

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

161 669 613

47 481

161 717 094

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

-161 534 613

0

-161 534 613

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

161 534 613

0

161 534 613

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

13. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

2 020 000

-928 227

1 091 773

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

2 020 000

-1 585 020

434 980

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

39 689

39 689

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

617 104

617 104

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

2 145 000

-928 227

1 216 773

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

417 996

0

417 996

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

114 326 475

0

114 326 475

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

18 302 575

0

18 302 575

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

96 023 900

0

96 023 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

114 744 471

0

114 744 471

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

116 889 471

-928 227

115 961 244

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

115 814 791

-958 206

114 856 585

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

93 172 437

0

93 172 437

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

13 508 331

0

13 508 331

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

9 134 023

-958 206

8 175 817

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 074 680

29 979

1 104 659

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

74 680

29 979

104 659

 

2.1.2.2

Felújítás

0

1 000 000

0

1 000 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

116 889 471

-928 227

115 961 244

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

116 889 471

-928 227

115 961 244

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-114 744 471

0

-114 744 471

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

114 744 471

0

114 744 471

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

14. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

34 933

54 933

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

-16 141

3 859

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

36 730

36 730

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

14 344

14 344

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

145 000

34 933

179 933

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

313 888

0

313 888

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

78 002 254

0

78 002 254

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

17 920 114

0

17 920 114

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

60 082 140

0

60 082 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

78 316 142

0

78 316 142

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

78 461 142

34 933

78 496 075

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

78 461 142

-254 017

78 207 125

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

62 528 825

0

62 528 825

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 486 852

0

8 486 852

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

7 445 465

-254 017

7 191 448

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

288 950

288 950

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

288 950

288 950

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

78 461 142

34 933

78 496 075

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

78 461 142

34 933

78 496 075

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-78 316 142

0

-78 316 142

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

78 316 142

0

78 316 142

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

1 906 000

1 526 266

3 432 266

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

-13 970

6 030

 

1.4.3

Ellátási díjak

1 886 000

1 886 000

1 447 580

3 333 580

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

56 450

56 450

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

36 206

36 206

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

2 031 000

1 526 266

3 557 266

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 022 655

0

1 022 655

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

206 086 976

14 528 119

220 615 095

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

96 770 370

14 528 119

111 298 489

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

109 316 606

0

109 316 606

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

207 109 631

14 528 119

221 637 750

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

209 140 631

16 054 385

225 195 016

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

209 125 132

14 892 422

224 017 554

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

161 907 089

13 000 000

174 907 089

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

22 488 966

2 347 672

24 836 638

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

24 729 077

-455 250

24 273 827

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

15 499

1 161 963

1 177 462

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

15 499

1 161 963

1 177 462

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

209 140 631

16 054 385

225 195 016

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

209 140 631

16 054 385

225 195 016

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-207 109 631

-14 528 119

-221 637 750

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

207 109 631

14 528 119

221 637 750

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

16. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

35 120 664

0

35 120 664

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

9 274

37 557

46 831

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 260 512

0

23 260 512

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

16 242 982

16 242 982

3 625 000

19 867 982

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

4 069 000

-3 625 000

444 000

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

58 390 450

37 557

58 428 007

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 047 026

0

1 047 026

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

151 076 832

0

151 076 832

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

68 233 436

0

68 233 436

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

82 843 396

0

82 843 396

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

152 123 858

0

152 123 858

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

210 514 308

37 557

210 551 865

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

209 823 815

-556 828

209 266 987

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

130 114 100

0

130 114 100

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

19 002 314

0

19 002 314

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

59 990 772

-556 828

59 433 944

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

716 629

0

716 629

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

690 493

594 385

1 284 878

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

594 385

1 254 785

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 093

0

30 093

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

210 514 308

37 557

210 551 865

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

210 514 308

37 557

210 551 865

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-152 123 858

0

-152 123 858

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

152 123 858

0

152 123 858

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

17. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

4 050 739

73 434

4 124 173

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 855 322

1 857 500

1 106 273

2 963 773

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

353 870

353 870

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

1 555 791

745 399

2 301 190

 

1.4.3

Ellátási díjak

271 250

271 250

-271 250

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

2 178

60 390

62 568

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

28 281

28 281

217 864

246 145

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

5 908 239

1 179 707

7 087 946

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

284 553

0

284 553

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

39 010 027

0

39 010 027

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

1 420 691

0

1 420 691

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

37 589 336

0

37 589 336

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

39 294 580

0

39 294 580

 

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

45 202 819

1 179 707

46 382 526

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

45 202 819

1 084 594

46 287 413

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

27 675 818

0

27 675 818

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

3 766 297

0

3 766 297

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

13 760 704

1 084 594

14 845 298

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

95 113

95 113

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

95 113

95 113

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

45 202 819

1 179 707

46 382 526

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

45 202 819

1 179 707

46 382 526

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

-39 294 580

0

-39 294 580

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

39 294 580

0

39 294 580

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

18. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

9 325 791

0

9 325 791

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

207 929

-80 103

127 826

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

207 929

-85 438

122 491

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

6

6

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

5 329

5 329

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

9 533 720

-80 103

9 453 617

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

27 256 741

0

27 256 741

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

225 109 415

0

225 109 415

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

31 334 714

0

31 334 714

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

193 774 701

0

193 774 701

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

252 366 156

0

252 366 156

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

261 899 876

-80 103

261 819 773

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

261 168 841

-1 875 821

259 293 020

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

186 485 015

0

186 485 015

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

28 684 226

0

28 684 226

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

20 544 533

-1 875 821

18 668 712

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

25 455 067

0

25 455 067

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

731 035

1 795 718

2 526 753

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

731 035

1 795 718

2 526 753

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

261 899 876

-80 103

261 819 773

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

261 899 876

-80 103

261 819 773

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-252 366 156

0

-252 366 156

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

252 366 156

0

252 366 156

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

19. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

253 700 170

42 286 933

295 987 103

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

126 960 914

18 854 636

145 815 550

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

1 953 788

1 953 788

 

1.4.3

Ellátási díjak

230 057 960

71 148 000

3 837 659

74 985 659

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

53 489 406

6 077 588

59 566 994

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

11 046 000

11 046 000

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

18

18

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

76 540 360

2 101 850

517 244

2 619 094

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

35 000

35 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

253 700 170

42 321 933

296 022 103

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

522 261 715

0

522 261 715

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

165 483 364

0

165 483 364

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

356 778 351

0

356 778 351

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

522 261 715

0

522 261 715

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

775 961 885

42 321 933

818 283 818

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

709 961 542

42 321 933

752 283 475

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

248 143 028

29 637 778

277 780 806

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

35 995 096

3 379 322

39 374 418

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

425 823 418

9 304 833

435 128 251

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

66 000 343

0

66 000 343

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

66 000 343

0

66 000 343

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

775 961 885

42 321 933

818 283 818

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

775 961 885

42 321 933

818 283 818

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

-522 261 715

0

-522 261 715

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

522 261 715

0

522 261 715

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

20. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 6
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 284 215 403

100 686 005

2 384 901 408

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 825 146 261

54 803 870

1 879 950 131

Közhatalmi bevételek

782 500 699

1 086 500 699

-70 000

1 086 430 699

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

263 027 767

7 148 115

270 175 882

Működési bevételek

434 959 633

465 293 391

53 339 971

518 633 362

 

Dologi kiadások

969 640 499

1 333 010 419

283 823 233

1 616 833 652

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

35 000

1 555 000

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

338 618 985

60 922 820

399 541 805

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

64 688 959

56 706 686

121 395 645

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 837 529 493

153 990 976

3 991 520 469

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

3 786 830 432

406 698 038

4 193 528 470

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

50 699 061

0

0

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

0

-252 707 062

-202 008 001

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 224 940 633

14 528 119

2 239 468 752

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 224 940 633

-14 528 119

-2 239 468 752

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 224 940 633

-14 528 119

-2 239 468 752

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

267 494 710

0

267 494 710

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

4 166 418 842

153 990 976

4 320 409 818

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

3 848 225 071

406 698 038

4 254 923 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

37 557

1 211 327 207

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 439 113 925

788 891 795

2 228 005 720

Felhalmozási bevételek

0

124 412 819

210 000

124 622 819

 

Felújítás

453 483 739

1 749 112 824

-1 041 351 300

707 761 524

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

34 626 834

0

34 626 834

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

1 335 702 469

247 557

1 335 950 026

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

3 237 047 934

-252 459 505

2 984 588 429

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

252 707 062

0

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 901 345 465

0

-1 648 638 403

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

12 400 000

0

12 400 000

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 570 751 694

0

1 570 751 694

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 583 151 694

0

1 583 151 694

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 583 151 694

0

1 583 151 694

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

2 918 854 163

247 557

2 919 101 720

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

3 237 047 934

-252 459 505

2 984 588 429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 085 273 005

154 238 533

7 239 511 538

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 085 273 005

154 238 533

7 239 511 538

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-1 850 646 404

0

-1 850 646 404

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

1 850 646 404

0

1 850 646 404

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

21. melléklet a 13/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

286 188 169

190 792 113

190 792 113

190 792 113

190 792 113

190 792 112

190 792 113

190 792 112

190 792 113

190 792 112

190 792 113

190 792 112

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 934

100 943 933

1.3

Közhatalmi bevételek

10 864 307

10 864 307

434 572 280

10 864 307

54 321 535

10 864 307

10 864 307

10 864 307

456 300 894

10 864 307

10 864 307

54 321 534

1.4

Működési bevételek

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 447

43 219 446

43 219 447

43 219 446

1.5

Felhalmozási bevételek

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 235

10 385 234

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

129 583

129 583

129 583

129 583

129 584

129 583

129 584

129 583

129 584

129 583

129 584

129 583

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

-420 052 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 899 641 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 351 371 718

356 334 619

780 042 592

356 334 619

399 791 848

356 334 618

656 334 620

356 334 618

801 771 207

356 334 617

488 787 081

-20 260 619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 511

156 662 510

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 657

22 514 656

22 514 657

22 514 656

2.1.1.3

Dologi kiadások

134 736 138

134 736 138

134 736 138

134 736 138

134 736 138

134 736 137

134 736 138

134 736 137

134 736 138

134 736 137

134 736 138

134 736 137

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

7 628 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

3 633 573

3 633 573

3 633 574

3 633 573

3 633 574

3 633 573

3 633 574

3 633 573

3 633 574

3 633 573

3 633 574

3 633 573

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 532

18 909 533

18 909 532

2.1.1.5.6

Tartalékok

13 001 873

13 001 873

13 001 873

13 001 873

13 001 873

13 001 873

13 001 874

13 001 873

13 001 874

13 001 873

13 001 874

13 001 873

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

111 400 286

111 400 286

111 400 286

111 400 286

334 200 858

557 001 430

557 001 430

334 200 858

2.1.2.2

Felújítás

0

0

35 388 076

35 388 076

35 388 076

35 388 076

35 388 076

35 388 076

106 164 229

176 940 381

141 552 305

70 776 153

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 182 863

1 182 863

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

186 622 396

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

-186 622 396

 

II. Kiadások mindösszesen:

414 288 037

360 522 283

388 281 475

388 281 473

499 681 761

499 681 758

499 681 762

499 681 758

793 258 487

1 086 835 205

1 051 447 135

757 870 404

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 937 083 681

-4 187 664

391 761 117

-31 946 854

-99 889 913

-143 347 140

156 652 858

-143 347 140

8 512 720

-730 500 588

-562 660 054

-778 131 023

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 937 083 681

1 932 896 017

2 324 657 134

2 292 710 280

2 192 820 367

2 049 473 227

2 206 126 085

2 062 778 945

2 071 291 665

1 340 791 077

778 131 023

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.