Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 15., hétfő, 11:34

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 64. § (2) bekezdés a.) pontja, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményekre, azok fenntartójára, működtetőire, alkalmazottjaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

2. §

A rendelet fő célja, hogy a törvényekben előírt alapelveket, általános célkitűzéseket a város konkrét viszonyaira adaptálja. Továbbá meghatározza a közművelődési alapszolgáltatásokat, feladatokat és intézkedéseket, a helyi irányítás főbb szabályait, a feladatok ellátásának szervezeti kereteit, az együttműködés lehetséges formáit.

3. §

Monor Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy:

a) a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység(ek) támogatását közcélúnak tekinti,

b) a közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tartja, amely a polgárok életminőségét javíthatja,

c) a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a feladatellátást az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (rövidített neve: Vigadó Nonprofit Kft.) kötött Közművelődési megállapodás alapján biztosítja.

4. §

(1) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti:

a) az intézményi feltételek biztosítását,

b) az ezzel összefüggő szakmai tevékenység magas szintű működtetését és együttműködésüket,

c) lehetőségein belül a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi/intézményi-háttér állandó fejlesztését.

(2) Az Önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, továbbá a közművelődési tevékenységek és művelődő közösségek számára helyszínt biztosít a jelen rendeletben megjelölt intézmények és egyéb szervezetek által;

2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése;

3. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása;

4. a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

5. §

Az Önkormányzat az előzőekben taglalt (kötelező) feladatain túl is tevékeny szerepet vállal Monor történelmi, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak megismertetésében, folyamatos kutatásában, megőrzésében, ápolásában. Feladatának tekinti a speciális helyzetű népességcsoportok (gyermek-és ifjúsági, időskorúak korosztálya, etnikai kisebbségben élők) közművelődésének, mentális kultúrájának fejlesztését.

6. §

A helyi közművelődés és kultúra kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő települési önkormányzati rendeleteket csak az e lakosságot képviselő mindenkori megválasztott és megalakult Települési Nemzetiségi Önkormányzatokkal való egyeztetést követően alkotja meg és vizsgálja felül ötévente.

7. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait közművelődési megállapodás keretében a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. útján látja el.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladat ellátása érdekében az 1997. évi CXL. törvény 78./I. § (1) bekezdésében foglalt feltételeket a „VIGADÓ” Nonprofit Kft. – vel megkötött közművelődési megállapodásban szabályozza, illetve biztosítja.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának jelen rendelet 8. §-a szerinti szervezeti keretei között az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési színterek az alábbiak:

a) Vigadó (székhely), 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65. – 67.,

b) Művelődési Ház (telephely), 2200 Monor, Bocskai utca 1.

8. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátásában a szerve, a saját bizottságai, a cégei, az intézményei, illetve a szerződéses szolgáltatói mellett együttműködik a Városban működő civil szervezetekkel, egyházakkal, a közművelődési, kulturális célú tevékenységeket is végző vállalkozásokkal.

(2) Az Önkormányzat – a lehetőségei függvényében – külön program-finanszírozást biztosít a nemzeti, helyi ünnepségek, jeles évfordulók méltó megrendezéséhez, a hosszabb ideje hagyományos rendezvények, fesztiválok színvonalas megrendezéséhez a „VIGADÓ” Nonprofit Kft. által összeállított és a Képviselő – testület által jóváhagyott éves programterv alapján, a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között.

(3) Az Önkormányzat a település kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenység fellendítésére külön megállapodásokat köthet.

9. §

Az Önkormányzat e rendeletében megfogalmazott kötelező feladatait éves költségvetéséből finanszírozza, a közművelődési megállapodásban foglaltak szerint.

10. §

Az Önkormányzat, a Vigadó Nonprofit Kft. által, a városi honlap, közösségi média, a Strázsa önkormányzati újság, plakátok, hirdetőtáblák, műsorfüzetek, stb. (írott és elektronikus média) útján kiemelt figyelemmel gondoskodik az állampolgárok mind szélesebb körű tájékoztatásáról. Ezen belül különösen: a közművelődési tervek, lehetőségek és programok megismertetésére, az érdeklődők számának növelésére, és a támogatók aktivizálására.

11. §

Az Önkormányzat illetve, szakbizottságai évente önálló napirend keretében értékelik a jelen önkormányzati rendeletben felsorolt feladatok végrehajtását.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 23/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

14. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. május 11.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek a települési önkormányzatokat érintő módosításaira tekintettel szükségessé vált a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálata, mely egy új önkormányzati rendelet megalkotásának a formájában került realizálásra.