Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. május 15., hétfő, 09:11

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009 (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az egyszeri, megváltott parkolójegy érvényességi időtartama a díjfizetési időszakban legfeljebb 3 óra lehet..”

2. §

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009 (V. 25.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A parkolójegy parkolási díjának - fizető parkolóhelyenkénti - mértéke: 157,48 Ft + Áfa/óra, azaz bruttó 200 Ft/óra.”

3. §

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009 (V. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. §

A fizető parkolóhely üzemeltetője a parkolási díjak és pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. Monor Város Önkormányzata jelen önkormányzati rendeleti rendelkezéssel felhatalmazza az üzemeltető Kövál Monori Városüzemeltetés intézményét, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (3) bekezdése szerinti adatokat a KEKKH-tól lekérje, és a jogszabályban meghatározottak szerint kezelje.”

4. §

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009 (V.25.) önkormányzati rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

7. §

(1) A fizető parkolás szolgáltatás a Monor Városi Piac ügyfélfogadási irodájában nyitvatartási időben parkolási zónánként készpénzben vagy átutalással megvásárolható rendszámhoz kötött havi parkolási bérlet formájában is igénybe vehető.

(2) A rendszámhoz kötött havi parkolási bérlet díja

a) az e rendelet 1. § (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott I. zóna esetében bruttó 23000 Ft,

b) az e rendelet 1. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott II. zóna esetében bruttó 7200 Ft.

(3) A papír alapú parkolási bérlet az alábbi adatokat tartalmazza:

a) tulajdonos adatai,

b) üzemeltető adatai,

c) az érvényességi hónap megjelölése,

d) parkoló bérlet megnevezése,

e) zóna megjelölés,

f) bérlettel megváltott időszak,

g) rendszám,

h) üzemeltető aláírása és bélyegző lenyomata,

i) szigorú számadású sorszám,

j) kiállítás dátuma,

k) „a bérlet más rendszámú járműre át nem ruházható” jelzés.

(4) A tárgyhónapban fel nem használt parkolási bérletek után az üzemeltetőnek nem áll módjában díjat visszatéríteni.

(5) A parkolási bérlet a hónap tört részére nem vásárolható meg.

(6) A parkolási bérlet megvásárlása nem jelenti egy konkrét parkoló hely megváltását, annak foglalását, azaz bóját és rendszámot nem tehet ki a parkolóhelyre a bérlet tulajdonosa, a bérlet vásárlásával a bérlet tulajdonosa arra szerez jogot, hogy az adott parkoló zóna teljes területén rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeket az adott rendszámú gépjárművel a bérleti időszak alatt időkorlát nélkül használja.

(7) A parkolási bérlet kiállítója nem vállal kötelezettséget arra, hogy a bérlet tulajdonosának szabad parkolóhelyet biztosít.

(8) A parkolási bérlet más rendszámú gépjárműre át nem ruházható.

(9) A parkolási bérlet szélvédőn való kihelyezésének elmulasztásából eredő büntetésért az üzemeltető nem vállal felelősséget.”

5. §

A fizető parkolás rendjéről szóló 17/2009 (V. 25.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető parkolóhelyeken a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban erre feljogosított személy jogosult

a) a várakozó jármű vezetője parkolási jegyének, bérletének érvényességét,

b) annak a járművön történt elhelyezését és

c) abban rögzítettek szerinti várakozást

ellenőrizni.”

6. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

7. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. május 11.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a fizető parkolás rendjéről szóló rendelet kiegészítésre kerül a parkolási bérlet igénybevételi lehetőségének a szabályaival, pontosításra kerül az üzemeltető neve, valamint a parkolási jegy leghosszabb időtartamára vonatkozó meghatározás.