Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. április 21., péntek, 09:42

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 4.812.325.726,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.764.639.664,- Ft-ban”

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 3.764.639.664,- Ft”

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 4.812.325.726,- Ft

d) Költségvetési kiadások 4.812.325.726,- Ft”

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen 4.812.325.726,- Ft”

2. §

(1) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. április 20.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

181 804 278

2 145 953 599

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

0

15 121 950

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

0

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

520 063 416

0

520 063 416

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

181 804 278

3 764 639 664

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

1 035 286 062

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-19 470 722

-2 621 863 614

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

181 804 278

4 220 230 285

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 992 636 280

17 230 727

2 009 867 007

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

2 239 995

295 584 506

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 200 864 845

0

1 200 864 845

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

524 553 371

162 333 556

686 886 927

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

12 048 000

0

12 048 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

0

226 906 248

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

162 333 556

340 225 756

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

0

592 095 441

2.1.2.1

Beruházási kiadások

74 927 230

0

74 927 230

2.1.2.2

Felújítás

517 168 211

0

517 168 211

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-19 470 722

-2 621 863 614

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

0

-1 047 686 062

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

0

1 047 686 062

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

2. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

9

10

11

 

12

13

14

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 910 268 495

181 804 278

2 092 072 773

 

251 000

0

251 000

 

53 629 826

0

53 629 826

 

1 964 149 321

181 804 278

2 145 953 599

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

0

15 121 950

 

0

0

0

 

0

0

0

 

15 121 950

0

15 121 950

 

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

0

1 083 300 699

 

200 000

0

200 000

 

0

0

0

 

1 083 500 699

0

1 083 500 699

 

1.4

Működési bevételek

110 708 800

0

110 708 800

 

25 933 000

0

25 933 000

 

383 421 616

0

383 421 616

 

520 063 416

0

520 063 416

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

181 804 278

3 301 204 222

 

26 384 000

0

26 384 000

 

437 051 442

0

437 051 442

 

3 582 835 386

181 804 278

3 764 639 664

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

12 400 000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

12 400 000

0

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

1 035 286 062

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 035 286 062

0

1 035 286 062

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

 

448 883 000

0

448 883 000

 

2 153 509 892

19 470 722

2 172 980 614

 

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

 

224 302 280

-13 628 160

210 674 120

 

757 854 250

-148 483 396

609 370 854

 

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

 

224 580 720

13 628 160

238 208 880

 

1 395 655 642

167 954 118

1 563 609 760

 

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

448 883 000

0

448 883 000

 

2 153 509 892

19 470 722

2 172 980 614

 

3 650 078 954

19 470 722

3 669 549 676

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

181 804 278

4 348 890 284

 

475 267 000

0

475 267 000

 

2 590 561 334

19 470 722

2 610 032 056

 

7 232 914 340

201 275 000

7 434 189 340

 

II

. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

162 333 556

1 155 536 303

 

466 927 000

0

466 927 000

 

2 578 296 260

19 470 722

2 597 766 982

 

4 038 426 007

181 804 278

4 220 230 285

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

104 120 755

0

104 120 755

 

350 058 000

0

350 058 000

 

1 538 457 525

17 230 727

1 555 688 252

 

1 992 636 280

17 230 727

2 009 867 007

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 880 450

0

12 880 450

 

50 354 000

0

50 354 000

 

230 110 061

2 239 995

232 350 056

 

293 344 511

2 239 995

295 584 506

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

327 669 171

0

327 669 171

 

63 467 000

0

63 467 000

 

809 728 674

0

809 728 674

 

1 200 864 845

0

1 200 864 845

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

162 333 556

683 838 927

 

3 048 000

0

3 048 000

 

0

0

0

 

524 553 371

162 333 556

686 886 927

 

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

0

107 706 923

 

0

0

0

 

0

0

0

 

107 706 923

0

107 706 923

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

0

9 000 000

 

3 048 000

0

3 048 000

 

0

0

0

 

12 048 000

0

12 048 000

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

0

226 906 248

 

0

0

0

 

0

0

0

 

226 906 248

0

226 906 248

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

162 333 556

340 225 756

 

0

0

0

 

0

0

0

 

177 892 200

162 333 556

340 225 756

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

0

571 490 367

 

8 340 000

0

8 340 000

 

12 265 074

0

12 265 074

 

592 095 441

0

592 095 441

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

0

56 862 156

 

8 340 000

0

8 340 000

 

9 725 074

0

9 725 074

 

74 927 230

0

74 927 230

 

2.1.2.2

Felújítás

514 628 211

0

514 628 211

 

0

0

0

 

2 540 000

0

2 540 000

 

517 168 211

0

517 168 211

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

162 333 556

1 727 026 670

 

475 267 000

0

475 267 000

 

2 590 561 334

19 470 722

2 610 032 056

 

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

 

0

0

0

 

0

0

0

 

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

181 804 278

4 348 890 284

 

475 267 000

0

475 267 000

 

2 590 561 334

19 470 722

2 610 032 056

 

7 232 914 340

201 275 000

7 434 189 340

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

19 470 722

1 574 177 552

 

-448 883 000

0

-448 883 000

 

-2 153 509 892

-19 470 722

-2 172 980 614

 

-1 047 686 062

0

-1 047 686 062

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-19 470 722

-1 574 177 552

 

448 883 000

0

448 883 000

 

2 153 509 892

19 470 722

2 172 980 614

 

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

3. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

 

6

7

8

 

9

10

11

 

12

13

14

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

181 804 278

2 043 005 973

 

49 066 800

0

49 066 800

 

0

0

0

 

1 910 268 495

181 804 278

2 092 072 773

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

0

15 121 950

 

0

0

0

 

0

0

0

 

15 121 950

0

15 121 950

 

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

0

1 083 300 699

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 083 300 699

0

1 083 300 699

 

1.4

Működési bevételek

72 608 800

0

72 608 800

 

0

0

0

 

38 100 000

0

38 100 000

 

110 708 800

0

110 708 800

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

181 804 278

3 214 037 422

 

49 066 800

0

49 066 800

 

38 100 000

0

38 100 000

 

3 119 399 944

181 804 278

3 301 204 222

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

12 400 000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

12 400 000

0

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

1 035 286 062

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 035 286 062

0

1 035 286 062

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

181 804 278

4 261 723 484

 

49 066 800

0

49 066 800

 

38 100 000

0

38 100 000

 

4 167 086 006

181 804 278

4 348 890 284

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

162 333 556

1 106 469 503

 

49 066 800

0

49 066 800

 

0

0

0

 

993 202 747

162 333 556

1 155 536 303

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

0

63 826 442

 

40 294 313

0

40 294 313

 

0

0

0

 

104 120 755

0

104 120 755

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

7 536 633

0

7 536 633

 

5 343 817

0

5 343 817

 

0

0

0

 

12 880 450

0

12 880 450

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

0

324 240 501

 

3 428 670

0

3 428 670

 

0

0

0

 

327 669 171

0

327 669 171

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

162 333 556

683 838 927

 

0

0

0

 

0

0

0

 

521 505 371

162 333 556

683 838 927

 

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

0

107 706 923

 

0

0

0

 

0

0

0

 

107 706 923

0

107 706 923

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

0

9 000 000

 

0

0

0

 

0

0

0

 

9 000 000

0

9 000 000

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

0

226 906 248

 

0

0

0

 

0

0

0

 

226 906 248

0

226 906 248

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

162 333 556

340 225 756

 

0

0

0

 

0

0

0

 

177 892 200

162 333 556

340 225 756

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

0

533 390 367

 

0

0

0

 

38 100 000

0

38 100 000

 

571 490 367

0

571 490 367

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

0

56 862 156

 

0

0

0

 

0

0

0

 

56 862 156

0

56 862 156

 

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

0

476 528 211

 

0

0

0

 

38 100 000

0

38 100 000

 

514 628 211

0

514 628 211

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

162 333 556

1 639 859 870

 

49 066 800

0

49 066 800

 

38 100 000

0

38 100 000

 

1 564 693 114

162 333 556

1 727 026 670

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

 

0

0

0

 

0

0

0

 

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

181 804 278

4 261 723 484

 

49 066 800

0

49 066 800

 

38 100 000

0

38 100 000

 

4 167 086 006

181 804 278

4 348 890 284

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

19 470 722

1 574 177 552

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1 554 706 830

19 470 722

1 574 177 552

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-19 470 722

-1 574 177 552

 

0

0

0

 

0

0

0

 

-1 554 706 830

-19 470 722

-1 574 177 552

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

4. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

394 704 113

13 628 160

408 332 273

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

598 567 080

74 153 644

672 720 724

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

662 860 953

88 245 474

751 106 427

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 982 823

740 000

42 722 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

158 746 326

5 037 000

163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

181 804 278

2 038 665 573

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

-

0

0

0

 

-

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

0

0

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

4 340 400

0

4 340 400

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

0

4 340 400

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

181 804 278

2 043 005 973

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

0

15 121 950

 

-

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

0

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

-

0

0

0

 

-

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

0

15 121 950

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

0

978 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

0

976 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

0

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

0

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

0

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

0

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

0

72 608 800

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

181 804 278

3 214 037 422

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

12 400 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

0

12 400 000

 

-

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

1 035 286 062

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

0

429 668 371

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

0

605 617 691

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

181 804 278

4 261 723 484

5. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

13 628 160

238 208 880

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

13 628 160

238 208 880

 

- V. Beszámítás

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

0

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

0

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

0

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

0

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

0

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

0

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

0

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

0

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

13 628 160

408 332 273

B111

I. Összesen:

394 704 113

13 628 160

408 332 273

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

68 270 584

564 758 824

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

5 037 900

98 598 900

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

8 517 840

845 160

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

845 160

9 363 000

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

648 340

7 196 000

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

196 820

2 167 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

74 153 644

672 720 724

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

19 470 722

19 470 722

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

27 180 279

193 627 200

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

7 511 164

55 723 200

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

10 146 465

61 008 150

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

846 800

11 623 060

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

7 904 090

57 509 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

468 000

4 142 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

303 760

3 621 600

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

10 425 393

276 752 285

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

10 425 393

118 410 390

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

0

158 341 895

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

0

3 358 440

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

31 169 080

257 897 780

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

31 169 080

253 705 780

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

0

4 192 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

88 245 474

751 106 427

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

740 000

42 722 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

740 000

42 722 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

0

0

B114

IV. Összesen:

41 982 823

740 000

42 722 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

176 767 278

1 874 882 247

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

5 037 000

45 193 456

1.1.3.2.1.2

Energgia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

0

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

0

9 467 982

 

-

0

0

0

B115

I. összesen:

158 746 326

5 037 000

163 783 326

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

5 037 000

163 783 326

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

181 804 278

2 038 665 573

6. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

 

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

0

63 826 442

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

0

9 828 400

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

0

53 998 042

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 536 633

0

7 536 633

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

0

324 240 501

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

0

8 189 400

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

0

241 659 492

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

0

4 737 600

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

0

67 025 269

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

162 333 556

683 838 927

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

0

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

0

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

0

226 906 248

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

162 333 556

340 225 756

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

162 333 556

1 106 469 503

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

-162 111 556

820 044 974

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

181 582 278

1 801 818 640

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

181 804 278

3 728 333 117

7. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

162 333 556

218 377 756

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

62 333 556

87 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Működési céltartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

62 333 556

62 333 556

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2022. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

0

30 000 000

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

100 000 000

101 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

0

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési tartalék a pótlólagos normatív támogatás visszavonásából

0

100 000 000

100 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

Fejlesztési céltartalék 2022.évi szabad maradványból

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

0

105 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

0

10 000 000

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

0

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

0

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

0

20 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

162 333 556

323 377 756

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

0

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

0

3 848 000

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

0

16 848 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

162 333 556

340 225 756

8. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

251 000

0

251 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

251 000

0

251 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

25 933 000

0

25 933 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

0

15 000 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 050 000

0

4 050 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

6 883 000

0

6 883 000

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

0

26 384 000

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

448 883 000

0

448 883 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

448 883 000

0

448 883 000

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

-13 628 160

210 674 120

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

13 628 160

238 208 880

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

0

448 883 000

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

0

475 267 000

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

0

466 927 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

350 058 000

0

350 058 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

50 354 000

0

50 354 000

2.1.1.3

Dologi kiadások

63 467 000

0

63 467 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 048 000

0

3 048 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.1

Beruházások

8 340 000

0

8 340 000

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

0

475 267 000

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

0

475 267 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

0

-448 883 000

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

0

448 883 000

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

9. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

12 000

0

12 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

12 000

0

12 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

0

12 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

204 171 205

0

204 171 205

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

-21 303 150

10 394 195

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

21 303 150

193 777 010

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

0

204 171 205

 

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

0

204 183 205

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

0

204 183 205

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 262 142

0

159 262 142

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 219 063

0

24 219 063

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 702 000

0

20 702 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

0

204 183 205

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

0

204 183 205

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

0

-204 171 205

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

0

204 171 205

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

10. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 962 995

0

2 962 995

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 962 995

0

2 962 995

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

0

2 962 995

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

182 156 478

0

182 156 478

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

-15 842 034

38 881 934

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

15 842 034

143 274 544

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

0

182 156 478

 

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

0

185 119 473

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

0

184 992 473

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

134 497 384

0

134 497 384

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 936 123

0

20 936 123

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

29 558 966

0

29 558 966

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

0

127 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

0

127 000

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

0

185 119 473

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

0

185 119 473

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

0

-182 156 478

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

0

182 156 478

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

11. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

0

10 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

0

10 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

0

10 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

206 453 431

0

206 453 431

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

-17 642 029

46 946 712

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

17 642 029

159 506 719

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

0

206 453 431

 

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

0

206 463 431

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

0

206 463 431

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 518 876

0

159 518 876

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 236 555

0

22 236 555

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

24 708 000

0

24 708 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

0

206 463 431

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

0

206 463 431

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

0

-206 453 431

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

0

206 453 431

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

12. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 168 000

0

1 168 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 000

0

1 168 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

0

1 168 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

139 017 530

0

139 017 530

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

-11 925 184

30 359 156

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

11 925 184

108 658 374

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

0

139 017 530

 

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

0

140 185 530

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

0

140 058 530

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 727 343

0

113 727 343

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 380 637

0

15 380 637

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 950 550

0

10 950 550

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

0

127 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

0

127 000

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

0

140 185 530

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

0

140 185 530

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

0

-139 017 530

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

0

139 017 530

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

13. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 000

0

23 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

23 000

0

23 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

0

23 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

88 608 643

0

88 608 643

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

-7 441 247

21 104 566

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

7 441 247

67 504 077

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

0

88 608 643

 

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

0

88 631 643

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

0

88 631 643

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

67 552 733

0

67 552 733

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

9 131 910

0

9 131 910

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 947 000

0

11 947 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

0

88 631 643

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

0

88 631 643

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

0

-88 608 643

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

0

88 608 643

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

14. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

11 236 900

0

11 236 900

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

11 216 900

0

11 216 900

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

0

11 236 900

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

321 703 100

605 680

322 308 780

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

-31 169 080

41 587 863

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

31 774 760

280 720 917

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

605 680

322 308 780

 

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

605 680

333 545 680

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

605 680

333 545 680

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

253 803 278

536 000

254 339 278

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

37 302 772

69 680

37 372 452

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

41 833 950

0

41 833 950

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

605 680

333 545 680

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

605 680

333 545 680

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-605 680

-322 308 780

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

605 680

322 308 780

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

15. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

31 007 172

0

31 007 172

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

30 117 280

0

30 117 280

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

46 000

0

46 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

25 865 172

0

25 865 172

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

4 206 108

0

4 206 108

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

0

61 124 452

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

177 604 626

4 507 046

182 111 672

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

-9 522 650

100 708 776

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

14 029 696

81 402 896

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

4 507 046

182 111 672

 

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

4 507 046

243 236 124

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

4 507 046

241 503 332

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 301 312

3 988 536

153 289 848

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 468 007

518 510

21 986 517

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

66 226 967

0

66 226 967

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

0

1 732 792

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 732 792

0

1 732 792

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

4 507 046

243 236 124

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

4 507 046

243 236 124

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-4 507 046

-182 111 672

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

4 507 046

182 111 672

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

16. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

5 088 123

0

5 088 123

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

353 870

0

353 870

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

4 488 108

0

4 488 108

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

246 145

0

246 145

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

0

5 088 123

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

51 115 504

0

51 115 504

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

-518 000

17 283 794

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

518 000

33 831 710

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

0

51 115 504

 

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

0

56 203 627

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

0

51 005 345

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

27 833 797

0

27 833 797

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 293

0

3 635 293

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 536 255

0

19 536 255

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

0

5 198 282

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

5 198 282

0

5 198 282

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

0

56 203 627

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

0

56 203 627

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

0

-51 115 504

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

0

51 115 504

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

17. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 222 654

0

7 222 654

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

118 000

0

118 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

118 000

0

118 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

0

7 340 654

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

188 560 178

14 357 996

202 918 174

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

-23 884 166

25 445 835

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

38 242 162

177 472 339

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

14 357 996

202 918 174

 

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

14 357 996

210 258 828

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

14 357 996

210 258 828

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

150 244 751

12 706 191

162 950 942

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 089 081

1 651 805

25 740 886

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

21 567 000

0

21 567 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

14 357 996

210 258 828

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

14 357 996

210 258 828

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-14 357 996

-202 918 174

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

14 357 996

202 918 174

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

18. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

15 400 000

0

15 400 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

332 685 318

0

332 685 318

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

147 607 495

0

147 607 495

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 963 208

0

2 963 208

 

1.4.3

Ellátási díjak

112 944 637

0

112 944 637

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

55 989 111

0

55 989 111

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 180 867

0

13 180 867

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

0

348 085 318

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

594 119 197

0

594 119 197

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

-9 235 856

276 658 023

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

9 235 856

317 461 174

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

0

594 119 197

 

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

0

942 204 515

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

0

937 124 515

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

322 715 909

0

322 715 909

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

51 710 620

0

51 710 620

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

562 697 986

0

562 697 986

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

0

5 080 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 540 000

0

2 540 000

 

2.1.2.2

Felújítás

2 540 000

0

2 540 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

0

942 204 515

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

0

942 204 515

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

0

-594 119 197

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

0

594 119 197

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

19. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Változás 1
/2023. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

181 804 278

2 145 953 599

 

 

Személyi juttatások

1 992 636 280

17 230 727

2 009 867 007

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

0

1 083 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

2 239 995

295 584 506

Működési bevételek

520 063 416

0

520 063 416

 

 

Dologi kiadások

1 200 864 845

0

1 200 864 845

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

483 509 171

62 333 556

545 842 727

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

136 848 000

62 333 556

199 181 556

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

181 804 278

3 749 517 714

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

81 804 278

4 079 186 085

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

100 000 000

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

0

-329 668 371

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

0

429 668 371

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

19 470 722

2 621 863 614

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-19 470 722

-2 621 863 614

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-19 470 722

-2 621 863 614

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

0

429 668 371

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

0

429 668 371

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

181 804 278

4 179 186 085

 

 

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

81 804 278

4 079 186 085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

0

15 121 950

 

 

Beruházási kiadások

74 927 230

0

74 927 230

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

 

Felújítás

517 168 211

0

517 168 211

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

41 044 200

100 000 000

141 044 200

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

0

15 121 950

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

100 000 000

733 139 641

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-100 000 000

-718 017 691

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

12 400 000

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

0

605 617 691

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

0

618 017 691

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

0

618 017 691

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

0

633 139 641

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

100 000 000

733 139 641

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

 

 

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

181 804 278

4 812 325 726

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

0

-1 047 686 062

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

0

1 047 686 062

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

20. melléklet a 7/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

257 514 432

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 288

171 676 287

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1.3

Közhatalmi bevételek

10 835 007

10 835 007

433 400 280

10 835 007

54 175 035

10 835 007

10 835 007

10 835 007

455 070 294

10 835 007

10 835 007

54 175 034

1.4

Működési bevételek

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

12 400 000

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 348 234 282

227 110 075

649 675 349

227 110 075

270 450 104

239 510 075

227 110 076

227 110 075

671 345 363

227 110 075

227 110 076

270 450 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

167 488 917

167 488 917

167 488 917

167 488 917

167 488 917

167 488 917

167 488 918

167 488 917

167 488 918

167 488 917

167 488 918

167 488 917

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 042

24 632 043

24 632 042

24 632 043

24 632 042

2.1.1.3

Dologi kiadások

100 072 070

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

2.1.1.5.6

Tartalékok

28 352 146

28 352 146

28 352 146

28 352 146

28 352 147

28 352 146

28 352 147

28 352 146

28 352 147

28 352 146

28 352 147

28 352 146

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

3 746 362

3 746 362

3 746 362

3 746 362

11 239 085

18 731 808

18 731 808

11 239 081

2.1.2.2

Felújítás

0

0

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

77 575 232

129 292 053

103 433 642

51 716 818

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

218 488 635

218 488 634

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

-218 488 635

-218 488 634

 

II. Kiadások mindösszesen:

342 710 279

450 417 202

368 568 691

368 568 690

372 315 054

372 315 052

372 315 055

372 315 052

431 524 600

490 734 140

464 875 733

405 666 178

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 005 524 003

-223 307 127

281 106 658

-141 458 615

-101 864 950

-132 804 977

-145 204 979

-145 204 977

239 820 763

-263 624 065

-237 765 657

-135 216 077

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 005 524 003

782 216 876

1 063 323 534

921 864 919

819 999 969

687 194 992

541 990 013

396 785 036

636 605 799

372 981 734

135 216 077

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.