Óvodai beiratkozás hirdetménye a 2023/2024. nevelési évre

2023. március 17., péntek, 11:08

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024. nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása Monor városában a következő időpontokban történik:

2023. április 24. 8 és 14 óra között

2023. április 25. 12 és 18 óra között

Ezeken a napokon kell beíratni azokat az óvodakötelezett gyermekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, ezért kérjük a szülőket, hogy a körzetes óvodában bonyolítsák le a beiratkozást!

 

ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 2023-2024

 

Amennyiben nem a körzetes óvodát kívánják választani, jelöljék meg a jelentkezési lapon, hogy melyiket.

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. Amennyiben nem a Monor Város Önkormányzata által fenntartott óvodák valamelyikébe kívánja beíratni gyermekét, kérjük, hogy azt a lakóhelye szerinti körzetes óvodában a fenti időpontok valamelyikén jelezze.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül (2023. november 25-ig) betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy akik gyermeke 2023. szeptember 1. és 2024. február 28. között tölti be 3. életévét és várhatóan év közben kívánják beíratni, akkor ezen szándékukat a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a jelentkezési lap kitöltésével a körzetes óvodában.

A 2023. augusztus 31-ig óvodakötelessé váló gyermekek esetében lehetőség van az óvodába járási kötelezettség alóli felmentésre.

A szülő 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Vármegyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a 2023. április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A külföldre távozó gyermekek szülei a bejelentési kötelezettségüket az alábbi linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

 

A nevelési év első napja 2023. szeptember 1., utolsó napja 2024. augusztus 31.

Az óvodák nyitva tartása a 2023/2024. nevelési évben:

Monori Kossuth Lajos Óvoda: hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Tesz-Vesz Óvoda: hétfőtől péntekig, 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Petőfi Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Mesevár telephely óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Napsugár Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra;

Monori Szivárvány Óvoda: hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig, napi 12 óra, heti 60 óra.

 

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az alapító okiratuk szerint az alábbi óvodák nevelhetnek:

 1. Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth L. u. 39.; tel.: 06-29-410-739) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: enyhe fokban mozgássérültek, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 2. Monori Tesz-Vesz Óvoda (2200 Monor, Katona J. u. 26.; tel.: 06-29-413-414) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 3. Monori Napsugár Óvoda (2200 Monor, Jászai Mari tér 1.; tel.: 06-29-413-228) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy beszédfogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 4. Monori Petőfi Óvoda, valamint a Mesevár telephely óvodája (2200 Monor, Petőfi S. u. 29., illetve 2200 Monor Bajcsy-Zsilinszky E. u. 11.); tel.: 06-29-411-244) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján beszédfogyatékosak, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek.

 5. Monori Szivárvány Óvoda (2200 Monor, Toldi u. 5.; tel.: 06-29-410-885) - szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján enyhe fokban értelmi fogyatékosak, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek, vagy beszédfogyatékosok.

 

Monor Város Önkormányzatának alapító okirat szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodája nincs.

Kérjük a Tisztelt Szülőt, hogy a beiratkozáskor hozza magával a www.monor.hu oldalról letölthető, vagy az óvodában beszerezhető, kitöltött jelentkezési lapot!

 

JELENTKEZÉSI LAP 2023-2024

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 • a gyermek TAJ kártyáját;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket;
 • amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
 • nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb 2023. május 25-ig dönt a felvételi kérelmekről és a döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az egyes óvodák körzethatárait az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Monor város honlapján, a www.monor.hu oldalon tájékoztatásul közöljük.