Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. március 22., szerda, 12:04

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre (a továbbiakban: Kt.) és az Európai Sport Chartára a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó összeget az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól. című 21/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig működési célú támogatást nyújt a Monori Sportegyesület részére a sportpálya üzemeltetéshez.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2023. március 16.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítással a normaszövegbe is beépítésre kerül, hogy a sportpálya üzemeltetéshez az Önkormányzat a Monori Sportegyesület részére az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig üzemeltetési támogatást nyújt.