Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. március 22., szerda, 12:01

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) A támogatás összegét kérelmenként - a helyben szokásos legolcsóbb koporsós temetési költség összegének 10–90 %-ig terjedő összegben - kell megállapítani.

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 238.000,- Ft, mely összeg – figyelembe véve a temetkezéssel foglalkozó helyi gazdálkodó szervek véleményét – minden év április 1. napjáig felülvizsgálatra kerül.”

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:

(15) Amennyiben a kötelezett az intézményi gyermekétkeztetés, illetve a kedvezményes gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, az intézményvezető 15 napos határidő szabásával felhívja a fizetési kötelezettségének teljesítésére.

(16) Amennyiben a kötelezett a fizetési felszólításnak határidőben nem tesz eleget, az intézményvezető a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdésének eleget téve e tényről értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.

(17) Amennyiben a kötelezett az (1) bekezdés szerinti fizetési felszólításnak nem tesz eleget és a lejárt hátralék összege eléri az egy teljes hónapra fizetendő személyi, illetve kedvezményes térítési díj összegének kétszeresét, az intézményvezető a szolgáltatásnak a hátralék teljes összegének megfizetéséig tartó szünetelésről intézkedhet. Az intézményvezető e döntéséről értesíti a gyermekjóléti szolgálatot.”

3. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

5. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2023. március 16.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet az 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

1. Bölcsődei étkezési térítési díjak (Ft/adag, Áfa alól alanyi mentes)

reggeli

125

tízórai

105

ebéd

225

uzsonna

145

napi 4-szeri étkezés

600

 

2. Bölcsődei gondozási díjak

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap, Áfa alól tárgyi mentes)

- tól

- ig

0

50 000

0

50 001

60 000

0

60 001

70 000

100

70 001

80 000

100

80 001

90 000

200

90 001

100 000

200

100 001

110 000

300

110 001

120 000

400

120 001

130 000

500

130 001

140 000

600

140 001

150 000

700

150 001

160 000

800

160 001

170 000

800

170 001

180 000

800

180 001

190 000

800

190 001

Az alább meghatározott értékhatárig*

800

Az alább meghatározott összeg átlépése esetén*

 

800

 

 

 

*A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a. (2023-ban: 200.564,-Ft)

 

 

 

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján: A bölcsődei, mini bölcsődei gondozás személyi térítési díját akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

2. melléklet az 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Óvodai és iskolai gyerekétkeztetési térítési díjakról

Fajta:

Áfa kör:

Bruttó térítési díj mértéke (Ft)

óvodai étkezés

tízórai

Áfa köteles

160

ebéd

Áfa köteles

440

uzsonna

Áfa köteles

160

napi 3-szori étkezés

Áfa köteles

760

általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

Áfa köteles

170

7-10. év között ebéd

Áfa köteles

500

7-10. év között uzsonna

Áfa köteles

170

7-10. év között napi 3-szori étkezés

Áfa köteles

840

11 – 14. év között tízórai

Áfa köteles

170

11 – 14. év között ebéd

Áfa köteles

540

11 – 14. év között uzsonna

Áfa köteles

170

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

880

középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között tízórai

Áfa köteles

170

11 – 14. év között ebéd

Áfa köteles

540

11 – 14. év között uzsonna

Áfa köteles

170

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

880

15 - 18. év között tízórai

Áfa köteles

170

15 - 18. év között ebéd

Áfa köteles

660

15 - 18. év között uzsonna

Áfa köteles

170

15 - 18. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

1000

3. melléklet az 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

 

Családsegítés és a Monori Gondozási Központ térítési díjai (A táblázat adatai bruttó összegben kerültek meghatározásra.)

Kedvezményesen megszabott időtartam túllépése esetén a maximális térítési díj fizetendő óránként.

Jövedelem sáv (Ft)

Családsegítés Ft/eset

Idősek nappali ellátása Ft/nap

1X-i étkezés Ft/nap

1X-i étkezés kiszállítással Ft/nap

3X-i étkezés Ft/nap

Demens ellátás 1X-i étkezéssel Ft/nap

Demens ellátás 3X-i étkezéssel Ft/nap

Házi segítségnyújtás Ft/óra*

0-30.000

0

0

0

0

0

0

0

0 Ft,
Max napi 1,5 óra

30.001-40.000

0

0

50

100

100

100

150

0 Ft,
Max napi 1,5 óra

40.001-50.000

0

0

100

200

150

150

200

0 Ft,
Max napi 1,5 óra

50.001-60.000

0

0

200

300

250

300

350

60 Ft,
Max napi 1,5 óra

60.001-70.000

0

0

250

350

350

350

450

120 Ft,
Max napi 1,5 óra

70.001-75.000

0

0

350

450

450

500

600

180 Ft,
Max napi 1,5 óra

75.001-80.000

0

0

400

550

500

550

650

240 Ft,
Max napi 1,5 óra

80.001-85.000

0

0

500

660

660

720

880

360 Ft,
Max napi 1,5 óra

85.001-90.000

0

0

550

720

770

830

1050

420 Ft,
Max napi 1,5 óra

90.001-95.000

0

0

610

830

880

990

1270

480 Ft,
Max napi 1,5 óra

95.001-100.000

0

0

660

880

990

1100

1430

540 Ft,
Max napi 1,5 óra

100.001-150.000

0

0

780

1020

1200

1380

1800

600 Ft

150.001-200.000

0

0

900

1140

1320

1560

1980

720 Ft

200.001-

0

0

1100

1400

1600

2000

2500

900 Ft

Végső előterjesztői indokolás

A Monor Város Önkormányzata jelen rendelet módosítás keretében az elfogadott 2023. évi költségvetés alapján elvégzett önköltségszámítás alapján felülvizsgálta a térítési díjakat, megalkotásra került a térítési díj meg nem fizetése esetén alkalmazandó eljárásrend, valamint a helyben szokásos legolcsóbb temetés 2023. évi összege, mint a temetési segély alapja.