Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. február 27., hétfő, 15:09

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 20233. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

13. 140. cím: Monori Bölcsőde

14. 150. cím: Monori Gondozási Központ

15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

16. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

17. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 4.630.521.448,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.582.835.386,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.047.686.062,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2023. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.047.686.062,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.047.686.062,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 3.582.835.386,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.047.686.062,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 4.630.521.448,- Ft

d) Költségvetési kiadások 4.630.521.448,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 4.630.521.448,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.047.686.062,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.047.686.062,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2023. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 21. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2023. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2023. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 20. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2023. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 23. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2023. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 24. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 25. számú mellékletben és a 26. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2023. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról szóló 24/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével 2023. évre 66.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

28. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

29. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2023. február 23.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1.4

Működési bevételek

520 063 416

1.5

Felhalmozási bevételek

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 992 636 280

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 200 864 845

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

524 553 371

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

12 048 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

2.1.2.1

Beruházási kiadások

74 927 230

2.1.2.2

Felújítás

517 168 211

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 910 268 495

 

251 000

 

53 629 826

 

1 964 149 321

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

 

0

 

0

 

15 121 950

 

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

 

200 000

 

0

 

1 083 500 699

 

1.4

Működési bevételek

110 708 800

 

25 933 000

 

383 421 616

 

520 063 416

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

0

 

0

 

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

 

26 384 000

 

437 051 442

 

3 582 835 386

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

 

0

 

0

 

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

 

0

 

0

 

1 035 286 062

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

 

448 883 000

 

2 153 509 892

 

2 602 392 892

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

 

224 302 280

 

757 854 250

 

982 156 530

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

 

224 580 720

 

1 395 655 642

 

1 620 236 362

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

 

448 883 000

 

2 153 509 892

 

3 650 078 954

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

 

475 267 000

 

2 590 561 334

 

7 232 914 340

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

 

466 927 000

 

2 578 296 260

 

4 038 426 007

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

104 120 755

 

350 058 000

 

1 538 457 525

 

1 992 636 280

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 880 450

 

50 354 000

 

230 110 061

 

293 344 511

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

327 669 171

 

63 467 000

 

809 728 674

 

1 200 864 845

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

0

 

0

 

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

 

3 048 000

 

0

 

524 553 371

 

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

 

0

 

0

 

107 706 923

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

 

3 048 000

 

0

 

12 048 000

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

 

0

 

0

 

226 906 248

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

 

0

 

0

 

177 892 200

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

 

8 340 000

 

12 265 074

 

592 095 441

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

 

8 340 000

 

9 725 074

 

74 927 230

 

2.1.2.2

Felújítás

514 628 211

 

0

 

2 540 000

 

517 168 211

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

 

475 267 000

 

2 590 561 334

 

4 630 521 448

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

 

0

 

0

 

2 602 392 892

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

 

0

 

0

 

982 156 530

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

 

0

 

0

 

1 620 236 362

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

 

0

 

0

 

2 602 392 892

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

 

475 267 000

 

2 590 561 334

 

7 232 914 340

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

 

-448 883 000

 

-2 153 509 892

 

-1 047 686 062

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

 

448 883 000

 

2 153 509 892

 

1 047 686 062

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

0

 

0

 

0

 

3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

Eredeti előirányzat
2023.év

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 861 201 695

 

49 066 800

 

0

 

1 910 268 495

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

 

0

 

0

 

15 121 950

 

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 300 699

 

0

 

0

 

1 083 300 699

 

1.4

Működési bevételek

72 608 800

 

0

 

38 100 000

 

110 708 800

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

0

 

0

 

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 032 233 144

 

49 066 800

 

38 100 000

 

3 119 399 944

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

 

0

 

0

 

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

 

0

 

0

 

1 035 286 062

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

0

 

0

 

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

 

0

 

0

 

1 047 686 062

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

 

49 066 800

 

38 100 000

 

4 167 086 006

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

944 135 947

 

49 066 800

 

0

 

993 202 747

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

 

40 294 313

 

0

 

104 120 755

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

7 536 633

 

5 343 817

 

0

 

12 880 450

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

 

3 428 670

 

0

 

327 669 171

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

0

 

0

 

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

 

0

 

0

 

521 505 371

 

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

 

0

 

0

 

107 706 923

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

9 000 000

 

0

 

0

 

9 000 000

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

 

0

 

0

 

226 906 248

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

 

0

 

0

 

177 892 200

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

533 390 367

 

0

 

38 100 000

 

571 490 367

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

56 862 156

 

0

 

0

 

56 862 156

 

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

 

0

 

38 100 000

 

514 628 211

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 477 526 314

 

49 066 800

 

38 100 000

 

1 564 693 114

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

 

0

 

0

 

2 602 392 892

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

 

0

 

0

 

982 156 530

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

 

0

 

0

 

1 620 236 362

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

 

0

 

0

 

2 602 392 892

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

 

49 066 800

 

38 100 000

 

4 167 086 006

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

 

0

 

0

 

1 554 706 830

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

 

0

 

0

 

-1 554 706 830

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

0

 

0

 

0

 

4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

394 704 113

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

598 567 080

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

662 860 953

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 982 823

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

158 746 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

-

0

 

-

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

-

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

1.3

Közhatalmi bevételek

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1.4

Működési bevételek

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

1.5

Felhalmozási bevételek

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek teljesülése

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1.6.1.1

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

1.6.1.2

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

1.6.1.3

Támogatások

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

 

 

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

1.4.4.4

-

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

30 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

30 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

 

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

72 608 800

6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.1.3.1

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

224 580 720

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

224 580 720

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 105 243

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 347 800

 

- V. Beszámítás

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

8 564 310

 

- V. Beszámítás

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 118 800

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 118 800

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

- V. Beszámítás

 

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 899 350

 

- V. Beszámítás

0

 

I.1. összesen:

394 704 113

B111

I. Összesen:

394 704 113

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

496 488 240

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

93 561 000

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 517 840

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 517 840

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 547 660

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

B112

II. Összesen:

598 567 080

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

166 446 921

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

50 861 685

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 776 260

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

49 604 910

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 674 190

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

3 317 840

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

266 326 892

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

107 984 997

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

158 341 895

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

3 358 440

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

226 728 700

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

222 536 700

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

4 192 000

B113

III. Összesen:

662 860 953

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 982 823

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 982 823

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

B114

IV. Összesen:

41 982 823

 

2.melléklet összesen:

1 698 114 969

 

 

 

1.1.3.2

A 2022.évi XXV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

1.1.3.2.1.1

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

40 156 456

1.1.3.2.1.2

Energia-áremelkedés miatti támogatás

109 121 888

1.1.3.2.1.3

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

9 467 982

B115

I. összesen:

158 746 326

 

3.melléklet összesen:

158 746 326

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 856 861 295

7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

56 862 156

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

19 212 598

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

25 560 752

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

12 088 806

2.1.2.2

Felújítás

476 528 211

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

375 219 064

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 309 147

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

63 826 442

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 536 633

2.1.1.3

Dologi kiadások

324 240 501

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tervezett tartalékai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

56 044 200

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

 

 

0

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat
116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

30 000 000

 

 

0

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

 

 

0

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

 

0

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

75 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Napsugár Óvoda 2023.09.01. évi átadását követő kiadás növekedésre tartalék képzés

20 000 000

 

 

0

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

161 044 200

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

3 848 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

3 848 000

 

 

0

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

16 848 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

177 892 200

10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

251 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

251 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

1.4

Működési bevételek

25 933 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

15 000 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 050 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

6 883 000

1.5

Felhalmozási bevételek

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

448 883 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

448 883 000

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

2.1.1.1

Személyi juttatások

350 058 000

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

50 354 000

2.1.1.3

Dologi kiadások

63 467 000

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 048 000

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

2.1.2.1

Beruházások

8 340 000

2.1.2.2

Felújítás

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

12 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

12 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

204 171 205

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

 

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 262 142

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 219 063

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 702 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

12. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

2 962 995

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 962 995

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

182 156 478

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

 

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

134 497 384

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 936 123

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

29 558 966

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

206 453 431

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

 

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

159 518 876

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 236 555

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

24 708 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

1 168 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 168 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

139 017 530

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

 

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 727 343

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 380 637

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 950 550

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

127 000

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

23 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

23 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

88 608 643

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

 

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

67 552 733

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

9 131 910

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 947 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

11 236 900

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

11 216 900

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

321 703 100

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

 

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

253 803 278

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

37 302 772

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

41 833 950

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

 

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

31 007 172

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

30 117 280

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

46 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

25 865 172

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

4 206 108

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

177 604 626

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

 

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 301 312

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 468 007

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

66 226 967

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 732 792

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

5 088 123

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

353 870

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

4 488 108

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

246 145

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

51 115 504

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

 

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

27 833 797

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 635 293

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 536 255

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

5 198 282

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 222 654

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

118 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

118 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

188 560 178

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

 

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

150 244 751

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 089 081

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

21 567 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

15 400 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

332 685 318

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

147 607 495

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 963 208

 

1.4.3

Ellátási díjak

112 944 637

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

55 989 111

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

13 180 867

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

594 119 197

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

 

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

322 715 909

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

51 710 620

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

562 697 986

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 540 000

 

2.1.2.2

Felújítás

2 540 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

21. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

Személyi juttatások

1 992 636 280

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

Működési bevételek

520 063 416

Dologi kiadások

1 200 864 845

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

 

Egyéb működési célú kiadások

483 509 171

 

 

- ebből működési tartalék

136 848 000

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

Likviditási célú hitel törlesztése

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

Maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

Működési finansz.kiadások össz.:

0

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

Beruházási kiadások

74 927 230

Felhalmozási bevételek

0

Felújítás

517 168 211

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

Felhalmozási tartalék

41 044 200

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

 

 

Védőnők

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

15,00

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

53,00

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

1 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

1 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

 

 

Takarító

1,50

0,5 fő 2023.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

2,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

30,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

2 fő 2023.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

 

 

Takarító

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

 

 

Takarító

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

13,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

 

 

Takarító

6,50

 

 

Karbantartó

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

123,50

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

Intézményvezető

2,00

 

 

Gondozónő

38,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

1,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

 

 

Összesen:

46,00

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Gondozónő

27,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

 

 

Összesen:

32,00

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

 

 

Takarító

0,50

 

 

Összesen:

5,50

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

 

 

- Takarító

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

 

 

Összesen:

37,00

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

 

 

Uszoda

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

 

 

Temető

3,00

 

 

Belső piac

1,50

 

 

Külső piac

0,00

 

 

Egészségház

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

 

 

Összesen:

78,25

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

390,25

 

 

 

 

 

23. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Hiteltörlesztések

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2023.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

24. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tervezett közvetett támogatások

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

2024.év

2025.év

2026.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

1 076 680 769

1 130 514 807

1 153 125 103

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

1 082 300 699

1 190 530 769

1 250 057 307

1 275 058 453

 

Saját bevételek 50 %-a:

541 150 350

595 265 384

625 028 654

637 529 227

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

541 150 350

595 265 384

625 028 654

637 529 227

26. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

2024. év

2025. év

2026. év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 964 149 321

2 062 356 787

2 082 980 355

2 103 810 159

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

15 121 950

804 800 000

772 000 000

772 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

1 083 500 699

1 137 675 734

1 149 052 491

1 160 543 016

1.4

Működési bevételek

520 063 416

572 069 757

577 790 455

583 568 360

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

4 576 902 278

4 581 823 301

4 619 921 535

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

303 200 000

288 000 000

288 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

12 400 000

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

259 819 596

262 417 791

265 041 971

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

2 602 392 892

2 862 632 181

2 891 258 503

2 920 171 088

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 862 632 181

-2 891 258 503

-2 920 171 088

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

563 019 596

550 417 791

553 041 971

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

5 139 921 874

5 132 241 092

5 172 963 506

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

4 031 921 874

4 072 241 092

4 112 955 376

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 992 636 280

2 092 931 341

2 113 860 654

2 134 999 261

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

293 344 511

308 011 736

311 091 853

314 202 772

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 200 864 845

1 260 908 087

1 273 517 168

1 286 252 340

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

28 378 350

28 662 134

28 948 755

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

524 553 371

341 692 360

345 109 283

348 552 248

2.1.1.5.1

Elvonások

107 706 923

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

12 048 000

12 650 400

12 776 904

12 904 673

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 906 248

238 251 560

240 634 075

243 040 416

2.1.1.5.6

Tartalékok

177 892 200

90 790 400

91 698 304

92 607 159

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 108 000 000

1 060 000 000

1 060 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

74 927 230

1 108 000 000

1 060 000 000

1 060 000 000

2.1.2.2

Felújítás

517 168 211

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

5 139 921 874

5 132 241 092

5 172 955 376

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

2 602 392 892

2 862 632 181

2 891 258 503

2 920 171 088

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 862 632 181

-2 891 258 503

-2 920 171 088

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

8 130

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

5 139 921 874

5 132 241 092

5 172 963 506

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-1 047 686 062

-563 019 596

-550 417 791

-553 033 841

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

1 047 686 062

563 019 596

550 417 791

553 033 841

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

27. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

235 697 919

157 131 946

157 131 946

157 131 946

157 131 946

157 131 945

157 131 946

157 131 945

157 131 946

157 131 945

157 131 946

157 131 945

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1 260 163

1 260 162

1.3

Közhatalmi bevételek

10 835 007

10 835 007

433 400 280

10 835 007

54 175 035

10 835 007

10 835 007

10 835 007

455 070 294

10 835 007

10 835 007

54 175 034

1.4

Működési bevételek

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

43 338 618

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

12 400 000

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 035 286 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

216 866 074

216 866 074

216 866 074

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 326 417 769

212 565 733

635 131 007

212 565 733

255 905 762

212 565 732

224 965 734

212 565 732

656 801 021

212 565 732

212 565 734

255 905 759

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

166 053 023

166 053 023

166 053 023

166 053 023

166 053 024

166 053 023

166 053 024

166 053 023

166 053 024

166 053 023

166 053 024

166 053 023

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 376

24 445 375

24 445 376

2.1.1.3

Dologi kiadások

100 072 070

100 072 070

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

100 072 070

100 072 071

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

107 706 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

1 004 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

18 908 854

2.1.1.5.6

Tartalékok

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

14 824 350

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

3 746 362

3 746 362

3 746 362

3 746 362

11 239 085

18 731 808

18 731 808

11 239 081

2.1.2.2

Felújítás

0

0

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

25 858 411

77 575 232

129 292 053

103 433 642

51 716 818

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

216 866 074

216 866 074

216 866 074

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

216 866 075

216 866 074

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

-216 866 075

-216 866 074

 

II. Kiadások mindösszesen:

327 559 923

435 266 846

353 418 334

353 418 335

357 164 697

357 164 697

357 164 697

357 164 697

416 374 241

475 583 785

449 725 373

390 515 823

 

Havi egyenleg /I. - II./:

998 857 846

-222 701 113

281 712 673

-140 852 602

-101 258 935

-144 598 965

-132 198 963

-144 598 965

240 426 780

-263 018 053

-237 159 639

-134 610 064

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

998 857 846

776 156 733

1 057 869 406

917 016 804

815 757 869

671 158 904

538 959 941

394 360 976

634 787 756

371 769 703

134 610 064

0

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.
A fentiek alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Monor Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletét.
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.