Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2023. február 20., hétfő, 13:16

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.023.878.366,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 5.173.231.962,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.850.646.404,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

b) finanszírozási bevételi összegét 1.912.041.043,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.850.646.404,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 5.173.231.962,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.912.041.043,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 7.085.273.005,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.023.878.366,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 7.085.273.005,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.850.646.404,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.850.646.404,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2023. február 16.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 270 125 474

14 089 929

2 284 215 403

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

304 000 000

1 086 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

408 035 531

57 257 860

465 293 391

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

4 776 084 173

397 147 789

5 173 231 962

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 177 058 345

-47 882 288

-2 224 940 633

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 292 997 053

-380 956 010

1 912 041 043

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 069 081 226

16 191 779

7 085 273 005

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 813 232 005

8 225 261

3 821 457 266

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 789 934 150

35 212 111

1 825 146 261

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

258 243 494

4 784 273

263 027 767

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 311 059 551

21 950 868

1 333 010 419

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

426 967 810

-53 721 991

373 245 819

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

40 554 976

0

40 554 976

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

3 194 454 582

7 966 518

3 202 421 100

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 433 773 919

5 340 006

1 439 113 925

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

1 746 486 312

2 626 512

1 749 112 824

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

30 093

0

30 093

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

7 007 686 587

16 191 779

7 023 878 366

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 177 058 345

-47 882 288

-2 224 940 633

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 069 081 226

16 191 779

7 085 273 005

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-2 231 602 414

380 956 010

-1 850 646 404

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

2 231 602 414

-380 956 010

1 850 646 404

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

2 191 580 780

19 561 348

2 211 142 128

 

1 507 000

29 297 500

-5 471 419

23 826 081

 

35 911 495

49 247 194

0

49 247 194

 

1 942 740 293

2 270 125 474

14 089 929

2 284 215 403

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

9 274

0

9 274

 

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

304 000 000

1 086 300 699

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

782 500 699

782 500 699

304 000 000

1 086 500 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

117 325 270

55 156 010

172 481 280

 

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

336 428 475

281 300 261

2 101 850

283 402 111

 

434 959 633

408 035 531

57 257 860

465 293 391

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 520 000

0

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

4 406 619 944

400 517 358

4 807 137 302

 

11 117 000

38 907 500

-5 471 419

33 436 081

 

372 339 970

330 556 729

2 101 850

332 658 579

 

3 160 200 625

4 776 084 173

397 147 789

5 173 231 962

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

0

5 528 513

0

5 528 513

 

0

32 998 355

0

32 998 355

 

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

363 174 594

385 025 554

10 957 414

395 982 968

 

1 592 795 329

1 792 032 791

36 924 874

1 828 957 665

 

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

139 369 054

161 220 014

10 957 414

172 177 428

 

296 999 064

437 866 514

17 363 526

455 230 040

 

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

1 295 796 265

1 354 166 277

19 561 348

1 373 727 625

 

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 254 470 185

-380 956 010

1 873 514 175

 

363 174 594

390 554 067

10 957 414

401 511 481

 

1 592 795 329

1 825 031 146

36 924 874

1 861 956 020

 

3 881 747 610

4 470 055 398

-333 073 722

4 136 981 676

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

6 661 090 129

19 561 348

6 680 651 477

 

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

 

1 965 135 299

2 155 587 875

39 026 724

2 194 614 599

 

7 041 948 235

9 246 139 571

64 074 067

9 310 213 638

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

1 298 574 358

-33 185 608

1 265 388 750

 

371 751 594

425 970 337

5 485 995

431 456 332

 

1 964 474 899

2 088 687 310

35 924 874

2 124 612 184

 

3 372 207 838

3 813 232 005

8 225 261

3 821 457 266

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

200 834 268

188 000

201 022 268

 

283 332 225

315 102 633

6 226 716

321 329 349

 

1 230 327 645

1 273 997 249

28 797 395

1 302 794 644

 

1 649 846 023

1 789 934 150

35 212 111

1 825 146 261

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

23 818 028

62 115

23 880 143

 

36 833 189

49 330 259

-155 321

49 174 938

 

177 680 394

185 095 207

4 877 479

189 972 686

 

230 937 038

258 243 494

4 784 273

263 027 767

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

646 098 948

20 286 268

666 385 216

 

51 586 180

61 537 445

-585 400

60 952 045

 

556 466 860

603 423 158

2 250 000

605 673 158

 

969 640 499

1 311 059 551

21 950 868

1 333 010 419

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

400 796 114

-53 721 991

347 074 123

 

0

0

0

0

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

494 757 278

426 967 810

-53 721 991

373 245 819

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

0

0

0

0

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

13 245 280

40 554 976

0

40 554 976

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

3 124 062 787

4 864 668

3 128 927 455

 

2 540 000

3 491 230

0

3 491 230

 

660 400

66 900 565

3 101 850

70 002 415

 

1 713 770 474

3 194 454 582

7 966 518

3 202 421 100

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 363 412 217

3 238 156

1 366 650 373

 

2 286 000

3 491 230

0

3 491 230

 

660 400

66 870 472

2 101 850

68 972 322

 

1 260 286 735

1 433 773 919

5 340 006

1 439 113 925

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

1 746 486 312

1 626 512

1 748 112 824

 

254 000

0

0

0

 

0

0

1 000 000

1 000 000

 

453 483 739

1 746 486 312

2 626 512

1 749 112 824

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

14 194 351

0

14 194 351

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

30 093

0

30 093

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

4 422 637 145

-28 320 940

4 394 316 205

 

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

 

1 965 135 299

2 155 587 875

39 026 724

2 194 614 599

 

5 085 978 312

7 007 686 587

16 191 779

7 023 878 366

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 238 452 984

47 882 288

2 286 335 272

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 238 452 984

47 882 288

2 286 335 272

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

6 661 090 129

19 561 348

6 680 651 477

 

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

 

1 965 135 299

2 155 587 875

39 026 724

2 194 614 599

 

7 041 948 235

9 246 139 571

64 074 067

9 310 213 638

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

-16 017 201

428 838 298

412 821 097

 

-363 174 594

-390 554 067

-10 957 414

-401 511 481

 

-1 592 795 329

-1 825 031 146

-36 924 874

-1 861 956 020

 

-1 925 777 687

-2 231 602 414

380 956 010

-1 850 646 404

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

16 017 201

-428 838 298

-412 821 097

 

363 174 594

390 554 067

10 957 414

401 511 481

 

1 592 795 329

1 825 031 146

36 924 874

1 861 956 020

 

1 925 777 687

2 231 602 414

-380 956 010

1 850 646 404

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

2 110 679 980

19 561 348

2 130 241 328

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

0

0

0

0

 

1 905 321 798

2 191 580 780

19 561 348

2 211 142 128

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

304 000 000

1 086 300 699

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

782 300 699

782 300 699

304 000 000

1 086 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

79 225 270

55 156 010

134 381 280

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

89 121 158

117 325 270

55 156 010

172 481 280

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 520 000

0

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

4 287 619 144

400 517 358

4 688 136 502

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 776 743 655

4 406 619 944

400 517 358

4 807 137 302

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 229 337 031

-380 956 010

1 848 381 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 925 777 687

2 254 470 185

-380 956 010

1 873 514 175

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

6 516 956 175

19 561 348

6 536 517 523

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 661 090 129

19 561 348

6 680 651 477

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

1 212 207 713

-33 185 608

1 179 022 105

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

0

0

0

0

 

1 035 981 345

1 298 574 358

-33 185 608

1 265 388 750

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

129 024 919

188 000

129 212 919

 

68 307 756

71 809 349

0

71 809 349

 

0

0

0

0

 

136 186 153

200 834 268

188 000

201 022 268

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

15 322 881

62 115

15 384 996

 

8 039 940

8 495 147

0

8 495 147

 

0

0

0

0

 

16 423 455

23 818 028

62 115

23 880 143

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

640 036 799

20 286 268

660 323 067

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

361 587 459

646 098 948

20 286 268

666 385 216

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

400 796 114

-53 721 991

347 074 123

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

494 757 278

400 796 114

-53 721 991

347 074 123

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

3 060 829 633

4 864 668

3 065 694 301

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

1 710 570 074

3 124 062 787

4 864 668

3 128 927 455

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 363 412 217

3 238 156

1 366 650 373

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 257 340 335

1 363 412 217

3 238 156

1 366 650 373

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 683 253 158

1 626 512

1 684 879 670

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

453 229 739

1 746 486 312

1 626 512

1 748 112 824

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

4 273 037 346

-28 320 940

4 244 716 406

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

2 746 551 419

4 422 637 145

-28 320 940

4 394 316 205

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 238 452 984

47 882 288

2 286 335 272

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 238 452 984

47 882 288

2 286 335 272

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

6 511 490 330

19 561 348

6 531 051 678

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 661 090 129

19 561 348

6 680 651 477

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

14 581 798

428 838 298

443 420 096

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

-25 133 154

0

-25 133 154

 

30 192 236

-16 017 201

428 838 298

412 821 097

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-9 115 953

-428 838 298

-437 954 251

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

-30 192 236

16 017 201

-428 838 298

-412 821 097

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

5 465 845

0

5 465 845

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

593 425 235

0

593 425 235

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

661 187 551

19 561 348

680 748 899

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

2 400 733

0

2 400 733

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

2 068 022 862

19 561 348

2 087 584 210

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

30 313 918

0

30 313 918

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 080 000

0

1 080 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

438 000

0

438 000

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

10 825 200

0

10 825 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

42 657 118

0

42 657 118

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

2 110 679 980

19 561 348

2 130 241 328

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)

0

0

0

0

1.2.2.2

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

1.2.2.3

-

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

9 987 506

0

9 987 506

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

304 000 000

981 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

677 800 699

304 000 000

981 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

782 300 699

304 000 000

1 086 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

32 836 358

0

32 836 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

3 319 292

0

3 319 292

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

55 156 010

55 156 010

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

20 960 820

0

20 960 820

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

79 225 270

55 156 010

134 381 280

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

57 206 400

21 800 000

79 006 400

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése (3/21,33)

0

57 206 400

21 800 000

79 006 400

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

45 406 419

0

45 406 419

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

1 520 000

0

1 520 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 520 000

0

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1.7.2.2

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

4 287 619 144

400 517 358

4 688 136 502

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

380 956 010

-380 956 010

0

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

38 097 396

0

0

0

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

13 399 055

0

0

0

1.8.1.2.4

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

12 400 000

0

12 400 000

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

290 362 481

0

290 362 481

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 545 618 540

0

1 545 618 540

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 229 337 031

-380 956 010

1 848 381 021

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

6 516 956 175

19 561 348

6 536 517 523

5. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

121 496 395

0

121 496 395

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

52 895 700

0

52 895 700

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

16 407 563

0

16 407 563

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

29 671 932

0

29 671 932

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

B111

I. Összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

492 442 950

0

492 442 950

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

92 137 000

0

92 137 000

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

8 845 285

0

8 845 285

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

8 845 285

0

8 845 285

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

6 875 105

0

6 875 105

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1 970 180

0

1 970 180

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

587 559 285

593 425 235

0

593 425 235

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

56 165 708

19 561 348

75 727 056

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

163 694 967

0

163 694 967

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

48 212 036

0

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

49 892 891

0

49 892 891

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

10 122 160

0

10 122 160

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

48 268 650

0

48 268 650

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

3 051 930

0

3 051 930

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

4 147 300

0

4 147 300

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

288 186 880

0

288 186 880

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

128 900 716

0

128 900 716

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

159 286 164

0

159 286 164

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

4 769 361

0

4 769 361

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

4 769 361

0

4 769 361

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

102 611 540

0

102 611 540

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

88 998 000

0

88 998 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

13 613 540

0

13 613 540

B113

III. Összesen:

609 202 489

661 187 551

19 561 348

680 748 899

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

519 000

0

519 000

B114

IV. Összesen:

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

1 697 851 305

19 561 348

1 717 412 653

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

39 122 555

0

39 122 555

1.1.3.2.1.3

BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás

0

189 699 519

0

189 699 519

 

-

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B115

I. összesen:

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.3

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.1.3.2.2.4

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

 

-

 

0

 

0

B21

II. összesen:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

2 400 733

0

2 400 733

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

2 400 733

0

2 400 733

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

1 571 464 427

0

1 571 464 427

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

3 269 315 732

19 561 348

3 288 877 080

6. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

 

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

 

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

1 363 412 217

3 238 156

1 366 650 373

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

30 591 798

0

30 591 798

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

528 463 444

2 400 910

530 864 354

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

463 310 660

0

463 310 660

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

65 152 784

2 400 910

67 553 694

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

358 690

0

358 690

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

514 257 339

148 819

514 406 158

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

514 257 339

148 819

514 406 158

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

289 740 946

688 427

290 429 373

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 683 253 158

1 626 512

1 684 879 670

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

1 324 565 267

1 280 718

1 325 845 985

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

946 039 792

12 040 694

958 080 486

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

378 525 475

-10 759 976

367 765 499

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

935 094

0

935 094

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

935 094

0

935 094

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

357 752 797

345 794

358 098 591

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

3 060 829 633

4 864 668

3 065 694 301

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

3 060 829 633

4 864 668

3 065 694 301

7. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

129 024 919

188 000

129 212 919

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

65 931 812

0

65 931 812

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

63 093 107

188 000

63 281 107

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

15 322 881

62 115

15 384 996

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

640 036 799

20 286 268

660 323 067

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

10 318 861

0

10 318 861

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

496 089 922

15 973 439

512 063 361

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

0

2 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

128 003 276

4 312 829

132 316 105

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

400 796 114

-53 721 991

347 074 123

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

14 383 280

0

14 383 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

232 156 637

-5 242 243

226 914 394

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

1 212 207 713

-33 185 608

1 179 022 105

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

599 086 528

28 320 940

627 407 468

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 577 971 817

19 561 348

1 597 533 165

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

2 238 452 984

47 882 288

2 286 335 272

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

3 450 660 697

14 696 680

3 465 357 377

8. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

53 203 094

-16 346 480

36 856 614

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

15 792 570

-10 075 003

5 717 567

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

500 000

0

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

106 883 704

0

106 883 704

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

2 400 733

0

2 400 733

2.1.1.5.6.1.1.1.5

38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.

0

-23 190 200

0

-23 190 200

2.1.1.5.6.1.1.1.7

154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-5 057 450

0

-5 057 450

2.1.1.5.6.1.1.1.8

169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-137 540

0

-137 540

2.1.1.5.6.1.1.1.9

188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.

0

5 884 820

0

5 884 820

2.1.1.5.6.1.1.1.10

190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.

0

-2 388 083

0

-2 388 083

2.1.1.5.6.1.1.1.11

220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.

0

-728 859

0

-728 859

2.1.1.5.6.1.1.1.12

243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.

0

-720 000

0

-720 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

0

-923 200

0

-923 200

2.1.1.5.6.1.1.1.16

280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére.
A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására.
Forrás a működési céltartalék.

0

-3 170 894

0

-3 170 894

2.1.1.5.6.1.1.1.17

284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-205 740

0

-205 740

2.1.1.5.6.1.1.1.19

297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-480 060

0

-480 060

2.1.1.5.6.1.1.1.20

344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.

0

-35 000 000

0

-35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.21

347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.

0

-411 480

0

-411 480

2.1.1.5.6.1.1.1.24

361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.

0

-1 826 260

0

-1 826 260

2.1.1.5.6.1.1.1.25

364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj
- a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint
- „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben
kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-3 048 000

0

-3 048 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.

0

-2 484 628

0

-2 484 628

2.1.1.5.6.1.1.1.27

75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.

0

-1 152 000

0

-1 152 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.

0

-104 000

0

-104 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.30

479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.

0

-440 310

0

-440 310

2.1.1.5.6.1.1.1.31

491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

-1 022 114

0

-1 022 114

2.1.1.5.6.1.1.1.32

502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.

0

-28 384 869

0

-28 384 869

2.1.1.5.6.1.1.1.33

513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.

0

-1 143 000

0

-1 143 000

2.1.1.5.6.1.1.1.34

557/2022. (XI. 17.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (II. 10.) KT határozatában a Vigadó Nonprofit Kft. 2022. évre elfogadott 58.040.000,- Ft összegű közhasznú támogatását 52.497.757,- Ft-ra csökkenti. Az így fennmaradó 5.542.243,- Ft-ot működési tartalékba helyezi.

0

0

5 542 243

5 542 243

2.1.1.5.6.1.1.1.35

584/2022. (XI. 17.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- a Monori Bölcsőde,
- a Monori Kossuth Óvoda,
- a Monori Petőfi Óvoda
- a Monori Szivárvány Óvoda,
- a Monori Tesz-Vesz Óvoda,
- a Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás,
- a monori városháza,
- a CSASE (Petőfi utcai),
- a Monori Uszoda,
- a KÖVÁL Városüzemeltetés központi telephelye,
- a Vigadó,
- a művelődési ház és a
- Sportcsarnok
épületekre „energetikai akcióterv” kidolgozására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert energetikai szakértők Beszerzési Szabályzat szerinti pályáztatására 8 millió forint keretösszeg erejéig, a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő kiválasztására, szerződéskötésre.
Fedezete: működési tartalék.

0

0

-8 000 000

-8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

585/2022. (XI. 17.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az okos közvilágítási rendszer hálózati diagnosztikai elemének működése és villamos-energia megtakarítása érdekében megrendelésre kerülte az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. 2022. október 13-i árajánlata alapján 48 db P1 portos mérő beépítése bruttó 1 617 246,- Ft díjért.
Fedezete: működési tartalék

0

0

-1 617 246

-1 617 246

2.1.1.5.6.1.1.1.37

589/2022. (XI. 17.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Deák Ferenc utca 9. ingatlanon lévő közcélú elosztószekrény kiváltására a Sencord Kft.-n kívül, további árajánlatok bekérésével és a legkedvezőbb ajánlatot adó Vállalkozással a tervezési illetve a kivitelezési szerződés megkötésével, továbbá az MVM Démász Áramhálózati Kft. és a tervezést-kivitelezést végző vállalkozó között létrejövő, a közcélú nyomvonalas villamos létesítmény kiváltására történő háromoldalú megállapodás aláírásával.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a munka műszaki ellenőrzésének megrendelésére az MVM Démász Áramhálózati Kft.-től, valamint a létesítmény műszaki átadás-átvétele, illetve üzembe helyezésének feltételeként a közcélú elosztó szekrény térítésmentes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásával. A feladat elvégzésére 6 millió forint keretösszeget biztosít. Forrása: a működési céltartalék.

0

0

-6 000 000

-6 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

3 402 321

-2 706 800

695 521

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat
116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

30 000 000

32 550 000

0

32 550 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

-5 147 679

0

-5 147 679

2.1.1.5.6.1.1.2.3

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

-24 000 000

0

-24 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.4

569/2022. (XI. 17.) KT határozat - /5/Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmény felújítási keret terhére 1 millió Ft-ot biztosít a Napsugár Óvoda régi radiátorainak cseréjére, és ezzel megemeli az intézmény 2022. évi költségvetését.

0

0

-1 000 000

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.5

583/2022. (XI. 17.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az energia-megtakarítás érdekében történt intézkedéseket, melyek a következők voltak:
- Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban:
• főbejárat automata ajtóbehúzó felszerelése (bruttó 50.000,- Ft)
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (351.000,- Ft)
- Kossuth Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (314.300,- Ft)
- Táncsics utcai Ideiglenes Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre, és a termosztát áthelyezése (335.000,- Ft)
• keringető szivattyú beépítése (266.500,- Ft)
- Tesz-Vesz Óvodában:
• radiátor szelepek cseréje termosztatikus radiátor szelepekre (390.000,- Ft)

0

0

-1 706 800

-1 706 800

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

34 008 203

-3 564 677

30 443 526

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

200 000 000

0

200 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.

0

-12 999 919

0

-12 999 919

2.1.1.5.6.1.1.3.4

117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére.
Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

0

-1 092 579

0

-1 092 579

2.1.1.5.6.1.1.3.5

183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.

0

-379 000

0

-379 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.

0

-455 536

0

-455 536

2.1.1.5.6.1.1.3.7

274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.
Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-10 825 733

0

-10 825 733

2.1.1.5.6.1.1.3.8

277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.

0

-14 670 205

0

-14 670 205

2.1.1.5.6.1.1.3.9

590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.

0

-5 358 179

0

-5 358 179

2.1.1.5.6.1.1.3.10

116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

0

-2 550 000

0

-2 550 000

2.1.1.5.6.1.1.3.11

119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
- tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást,
- az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg,
- a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja,
- az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg,
- az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és
- felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

0

-490 000

0

-490 000

2.1.1.5.6.1.1.3.12

246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
- a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására,
- Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg,
- az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe,
- az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.

0

-1 354 070

0

-1 354 070

2.1.1.5.6.1.1.3.13

282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát.
4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával.
5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).

0

-37 789 100

0

-37 789 100

2.1.1.5.6.1.1.3.14

287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-38 097 396

0

-38 097 396

2.1.1.5.6.1.1.3.15

288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-13 399 055

0

-13 399 055

2.1.1.5.6.1.1.3.16

299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:

0

-14 853 449

0

-14 853 449

2.1.1.5.6.1.1.3.17

311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).

0

-19 426 677

0

-19 426 677

2.1.1.5.6.1.1.3.18

322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.

0

-1 600 000

0

-1 600 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.

0

-6 000 000

0

-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.20

326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

-12 000 000

0

-12 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.22

341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát,
- vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki,
- elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését,
- a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el,
- mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a,
- a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

0

26 996 400

0

26 996 400

2.1.1.5.6.1.1.3.23

358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.

0

-405 130

0

-405 130

2.1.1.5.6.1.1.3.24

365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

0

-3 679 549

0

-3 679 549

2.1.1.5.6.1.1.3.25

380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-12 591 352

0

-12 591 352

2.1.1.5.6.1.1.3.26

394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

0

30 210 000

0

30 210 000

2.1.1.5.6.1.1.3.27

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

2.1.1.5.6.1.1.3.28

244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.

0

-3 302 000

0

-3 302 000

2.1.1.5.6.1.1.3.29

421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-3 731 000

0

-3 731 000

2.1.1.5.6.1.1.3.30

465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát.
A beruházás forrása:
- A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére:
nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft
- Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel:
nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft

0

-12 962 974

0

-12 962 974

2.1.1.5.6.1.1.3.31

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

24 000 000

0

24 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.32

516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát.
Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel.
A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből:
- Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft
- Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.

0

-17 924 000

0

-17 924 000

2.1.1.5.6.1.1.3.33

518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

-3 683 000

0

-3 683 000

2.1.1.5.6.1.1.3.34

519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-4 100 000

0

-4 100 000

2.1.1.5.6.1.1.3.35

567/2022. (XI. 17.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzata megrendeli a Sintár Bt-től (2200 Monor, Katona József utca 16.) a Fónyad Dezső utca padkájában lévő 2 műtárgy szintbeemelését nettó 393.000 Ft, azaz bruttó 499.110 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (172.589 Ft), valamint Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka (326.521 Ft).

0

0

-326 521

-326 521

2.1.1.5.6.1.1.3.36

568/2022. (XI. 17.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4181/4 hrsz-ú ingatlanon található épület elektromos árammal történő ellátását a legkedvezőbb ajánlatot adó Szin-Ker Építő Kft-től (1106 Budapest, Tarkarét utca 2.) rendeli meg, nettó 2.400.910 Ft, bruttó 3.049.156 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

0

0

-3 049 156

-3 049 156

2.1.1.5.6.1.1.3.37

576/2022. (XI. 17.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 516/2022. (X.13.) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek nettó 700.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 889.000,- forint keretösszeget jelöl ki.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát.
Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.
A fenti, összesen bruttó 2.238.000,- forint kiadás forrása az ingatlaneladásból származó bevétel.
A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft + ÁFA (bruttó 34,925 millió Ft), ebből:
- Okos Város Projekt [1697/2019. (XII. 10.) kormány határozat alapján]: bruttó 19.000.000,- forint,
- Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 15.875.000,- Ft.”

0

0

-189 000

-189 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

80 345 037

-31 583 153

48 761 884

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

-6 512 213

3 487 787

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

590/2022. (XI. 17.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóvá hagyja a 19 db karácsonyi motívum Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre történő felszereléséhez szükséges munkálatok megrendelését, mégpedig 11 db közvilágítási kandeláberre dugaljak felszerelését bruttó 507.256,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, 12 db kandeláberen a közvilágítási betápláló vezeték cseréjét, a dali relé modul beszerelhetőségéhez bruttó 497.007,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, valamint 12 db kandeláberbe dali relé modul beszerelését bruttó 909.066,-Ft értékben az Eclipse Smart City Rendszerház Kft.-től. Forrás: pályázati önrész.

0

0

-1 913 329

-1 913 329

2.1.1.5.6.1.2.1.3

591/2022. (XI. 17.) KT határozat - /15/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a polgármestert a Kossuth Lajos utcán kijelölt kandeláberekre 19 db karácsonyi motívum fel, illetve leszerelésének megrendelésével bruttó 277.495,-Ft értékben a Nuyo-Vill Kft.-től, illetve, hogy megbízza az Eclipse Smart City Rendszerház Kft-t a motívumok világításának 2022.11.27-én történő bekapcsolásával, illetve 2023.01.09-én azok lekapcsolásával. Forrása a pályázati önrész.

0

0

-277 495

-277 495

2.1.1.5.6.1.2.1.4

599/2022. (XI. 17.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis-tó kármentesítési munkáinak elvégzését támogatja, a Malatech Kft. kármentesítésre vonatkozóan adott, nettó 607.400,- Ft + Áfa, bruttó 771.398,- Ft összegű árajánlatát elfogadja. A szolgáltatás díjának fedezetéül a pályázati önrész tartalékot jelöli meg.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja ki, honnan kerülhetett a szennyvíz a tóba.

0

0

-771 398

-771 398

2.1.1.5.6.1.2.1.5

642/2022. (XII. 8.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ideggondozó bontása során felmerült problémával kapcsolatos tájékoztatást, és hozzájárul a Laczkó Team Kft.-vel kötött kivitelezési szerződés II. számú módosításához az alábbi pontokban:
- a kivitelezés teljesítésének határideje 2022. december 31-ről. 2023. november 30-ra módosul (Vállalkozási szerződés I. számú módosításának 3.2-es pontja)
- a vállalkozó díj nettó 10.236.157,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft-ról nettó 11.259.772,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 14.299.910,- Ft-ra módosul (Vállalkozási szerződés 2.1-es pontja). A többletköltség forrása a pályázati önrész.

0

0

-1 299 991

-1 299 991

2.1.1.5.6.1.2.1.6

643/2022. (XII. 8.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást.644/2022. (XII. 8.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztésben szereplő munkák elvégzését, és felkéri a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy azokat végezze el, melyhez bruttó 2.250.000,- Ft keretösszeget biztosít a pályázati önrész terhére.

0

0

-2 250 000

-2 250 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

70 345 037

-25 070 940

45 274 097

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

42 345 037

0

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.4

581/2022. (XI. 17.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2022. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató keretében áttekintette az előirányzatok alakulását. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a személyi jellegű kiadások jogcímen belül a költségvetésbe eredeti előirányzatként betervezett háromszor a minimálbér 10 %-a összegű (3 * 20.000,- Ft, azaz 60.000,- Ft/8 órás) SZÉP kártya juttatás november hónapban a dolgozóknak történő kiadásához hozzájárul.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevételek időarányos alakulása és a kiadási megtakarítások, az Önkormányzat, a Hivatal és az intézmények kiegyensúlyozott gazdálkodása megfelelő alapot képez az év végi jutalmazásra, az átlagosan ½ havi jutalom november hónapban a dolgozóknak történő kifizetéséhez. Forrása az intézményeknél, illetve a Hivatalnál rendelkezésre álló megtakarítások erre a célra felhasználható része, a szociális ágazatban a normatív támogatások III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása keretösszegből fel nem használt rész, valamint a működési tartalék soron előirányzatként erre a célra betervezett keretösszegből a szükséges kiegészítés, maximum 42 millió forint erejéig.
Továbbá a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, kérjen be javaslatot az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társaságaitól a fent leírtak szerinti jutalmazásra és amennyiben a saját megtakarítás fedezetet nyújt rá, úgy azt november hónapban történő kifizetéssel engedélyezze.

0

0

-23 004 490

-23 004 490

2.1.1.5.6.1.2.2.5

657/2022. (XII. 8.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a népszámlálásban résztvevő számlálóbiztosok és felülvizsgálók részére 50.000,- Ft + járulékok/fő többletjuttatást adjon a jegyző. Az ehhez szükséges forrást a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja az év végi jutalmazásra szánt keretből fennmaradó összeg terhére.

0

0

-2 066 450

-2 066 450

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

133 548 131

-47 929 633

85 618 498

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

3 326 088

-550 115

2 775 973

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.3

146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.

0

-88 900

0

-88 900

2.1.1.5.6.2.1.4

156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.

0

-335 012

0

-335 012

2.1.1.5.6.2.1.5

194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.6

199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.7

333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.9

598/2022. (XI. 17.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános tartalék terhére 300.000,- Ft összeggel támogatja a G.E.T.-Gym Sportegyesület 2022. november 26-án, Monoron megrendezésre kerülő Muay thai kupa rendezvényét. Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy a támogatási megállapodást aláírja.

0

0

-300 000

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.10

601/2022. (XI. 17.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évekkel megegyező módon és összegben, 2022. év végén is bruttó 250.000,- Ft keretösszegben állapít meg utalvány formájában juttatást a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismerésére, melynek forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

0

-250 115

-250 115

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

921 322

0

921 322

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

14 247 410

-550 115

13 697 295

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

147 795 541

-48 479 748

99 315 793

9. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

-5 471 419

23 826 081

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

-5 471 419

23 826 081

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

38 907 500

-5 471 419

33 436 081

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

390 554 067

10 957 414

401 511 481

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 528 513

0

5 528 513

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

385 025 554

10 957 414

395 982 968

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

161 220 014

10 957 414

172 177 428

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

390 554 067

10 957 414

401 511 481

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

425 970 337

5 485 995

431 456 332

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

315 102 633

6 226 716

321 329 349

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

49 330 259

-155 321

49 174 938

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

61 537 445

-585 400

60 952 045

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

3 491 230

0

3 491 230

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

3 491 230

0

3 491 230

2.1.2.2

Felújítás

254 000

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

429 461 567

5 485 995

434 947 562

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-390 554 067

-10 957 414

-401 511 481

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

390 554 067

10 957 414

401 511 481

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

2 145 000

0

2 145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

417 996

0

417 996

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

108 322 092

6 004 383

114 326 475

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

12 298 192

6 004 383

18 302 575

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

96 023 900

0

96 023 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

108 740 088

6 004 383

114 744 471

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

110 885 088

6 004 383

116 889 471

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

110 810 408

5 004 383

115 814 791

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

89 327 104

3 845 333

93 172 437

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

12 349 281

1 159 050

13 508 331

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

9 134 023

0

9 134 023

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

74 680

1 000 000

1 074 680

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

74 680

0

74 680

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

1 000 000

1 000 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

110 885 088

6 004 383

116 889 471

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

110 885 088

6 004 383

116 889 471

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-108 740 088

-6 004 383

-114 744 471

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

108 740 088

6 004 383

114 744 471

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

11. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

145 000

0

145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

313 888

0

313 888

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

77 697 334

304 920

78 002 254

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

17 615 194

304 920

17 920 114

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

60 082 140

0

60 082 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

78 011 222

304 920

78 316 142

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

78 156 222

304 920

78 461 142

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

78 156 222

304 920

78 461 142

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

62 223 905

304 920

62 528 825

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 486 852

0

8 486 852

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

7 445 465

0

7 445 465

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

78 156 222

304 920

78 461 142

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

78 156 222

304 920

78 461 142

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-78 011 222

-304 920

-78 316 142

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

78 011 222

304 920

78 316 142

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

12. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

1 906 000

0

1 906 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

1 886 000

1 886 000

0

1 886 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

2 031 000

0

2 031 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 022 655

0

1 022 655

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

201 347 763

4 739 213

206 086 976

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

92 438 066

4 332 304

96 770 370

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

108 909 697

406 909

109 316 606

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

202 370 418

4 739 213

207 109 631

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

204 401 418

4 739 213

209 140 631

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

204 385 919

4 739 213

209 125 132

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

157 713 097

4 193 992

161 907 089

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

21 943 745

545 221

22 488 966

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

24 729 077

0

24 729 077

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

15 499

0

15 499

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

15 499

0

15 499

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

204 401 418

4 739 213

209 140 631

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

204 401 418

4 739 213

209 140 631

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-202 370 418

-4 739 213

-207 109 631

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

202 370 418

4 739 213

207 109 631

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

13. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

35 120 664

0

35 120 664

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

9 274

0

9 274

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 260 512

0

23 260 512

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

16 242 982

16 242 982

0

16 242 982

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

4 069 000

0

4 069 000

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

58 390 450

0

58 390 450

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 047 026

0

1 047 026

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

145 716 124

5 360 708

151 076 832

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

67 259 639

973 797

68 233 436

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

78 456 485

4 386 911

82 843 396

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

146 763 150

5 360 708

152 123 858

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

205 153 600

5 360 708

210 514 308

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

204 463 107

5 360 708

209 823 815

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

126 227 681

3 886 419

130 114 100

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

17 528 025

1 474 289

19 002 314

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

59 990 772

0

59 990 772

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

716 629

0

716 629

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

690 493

0

690 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 093

0

30 093

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

205 153 600

5 360 708

210 514 308

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

205 153 600

5 360 708

210 514 308

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-146 763 150

-5 360 708

-152 123 858

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

146 763 150

5 360 708

152 123 858

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

14. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

9 325 791

0

9 325 791

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

9 533 720

0

9 533 720

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

27 256 741

0

27 256 741

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

206 843 765

18 265 650

225 109 415

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

27 836 592

3 498 122

31 334 714

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

179 007 173

14 767 528

193 774 701

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

234 100 506

18 265 650

252 366 156

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

243 634 226

18 265 650

261 899 876

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

242 903 191

18 265 650

261 168 841

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

169 918 284

16 566 731

186 485 015

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

26 985 307

1 698 919

28 684 226

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

20 544 533

0

20 544 533

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

25 455 067

0

25 455 067

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

731 035

0

731 035

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

731 035

0

731 035

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

243 634 226

18 265 650

261 899 876

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

243 634 226

18 265 650

261 899 876

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-234 100 506

-18 265 650

-252 366 156

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

234 100 506

18 265 650

252 366 156

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

251 598 320

2 101 850

253 700 170

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

126 960 914

0

126 960 914

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.3

Ellátási díjak

230 057 960

71 148 000

0

71 148 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

53 489 406

0

53 489 406

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

76 540 360

0

2 101 850

2 101 850

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

251 598 320

2 101 850

253 700 170

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

520 011 715

2 250 000

522 261 715

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

163 233 364

2 250 000

165 483 364

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

356 778 351

0

356 778 351

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

520 011 715

2 250 000

522 261 715

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

771 610 035

4 351 850

775 961 885

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

707 711 542

2 250 000

709 961 542

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

248 143 028

0

248 143 028

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

35 995 096

0

35 995 096

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

423 573 418

2 250 000

425 823 418

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

63 898 493

2 101 850

66 000 343

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

63 898 493

2 101 850

66 000 343

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

771 610 035

4 351 850

775 961 885

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

771 610 035

4 351 850

775 961 885

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

-520 011 715

-2 250 000

-522 261 715

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

520 011 715

2 250 000

522 261 715

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

16. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 270 125 474

14 089 929

2 284 215 403

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 789 934 150

35 212 111

1 825 146 261

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

304 000 000

1 086 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

258 243 494

4 784 273

263 027 767

Működési bevételek

434 959 633

408 035 531

57 257 860

465 293 391

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

1 311 059 551

21 950 868

1 333 010 419

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

379 557 286

-40 938 301

338 618 985

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

100 385 017

-35 696 058

64 688 959

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 462 181 704

375 347 789

3 837 529 493

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

3 765 821 481

21 008 951

3 786 830 432

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

354 338 838

50 699 061

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

-303 639 777

0

0

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 177 058 345

47 882 288

2 224 940 633

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 177 058 345

-47 882 288

-2 224 940 633

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 177 058 345

-47 882 288

-2 224 940 633

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

267 494 710

0

267 494 710

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

3 791 071 053

375 347 789

4 166 418 842

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

3 827 216 120

21 008 951

3 848 225 071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 433 773 919

5 340 006

1 439 113 925

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

 

 

Felújítás

453 483 739

1 746 486 312

2 626 512

1 749 112 824

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

47 410 524

-12 783 690

34 626 834

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

1 313 902 469

21 800 000

1 335 702 469

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

3 241 865 106

-4 817 172

3 237 047 934

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

26 617 172

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 927 962 637

0

-1 901 345 465

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

-380 956 010

12 400 000

 

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 570 751 694

0

1 570 751 694

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 964 107 704

-380 956 010

1 583 151 694

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 964 107 704

0

1 583 151 694

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

-380 956 010

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

3 278 010 173

-359 156 010

2 918 854 163

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

3 241 865 106

-4 817 172

3 237 047 934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 069 081 226

16 191 779

7 085 273 005

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 069 081 226

16 191 779

7 085 273 005

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

380 956 010

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-2 231 602 414

0

-1 850 646 404

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

2 231 602 414

0

1 850 646 404

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

-380 956 010

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

17. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022. … .../

Módosított előirányzat

2023.év

2024.év

2025.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

304 000 000

981 800 699

745 580 769

782 859 807

798 517 003

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

102 612 819

21 800 000

124 412 819

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

781 300 699

883 913 518

325 800 000

1 209 713 518

859 430 769

902 402 307

920 450 353

 

Saját bevételek 50 %-a:

390 650 350

441 956 759

162 900 000

604 856 759

429 715 384

451 201 154

460 225 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

390 650 350

441 956 759

162 900 000

604 856 759

429 715 384

451 201 154

460 225 177

18. melléklet a 3/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

274 105 848

182 737 232

182 737 232

182 737 232

182 737 232

182 737 232

182 737 233

182 737 232

182 737 233

182 737 232

182 737 233

182 737 232

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 805

100 940 804

100 940 805

100 940 804

1.3

Közhatalmi bevételek

10 865 007

10 865 007

434 600 280

10 865 007

54 325 035

10 865 007

10 865 007

10 865 007

456 330 294

10 865 007

10 865 007

54 325 034

1.4

Működési bevételek

38 774 449

38 774 449

38 774 449

38 774 449

38 774 449

38 774 449

38 774 450

38 774 449

38 774 450

38 774 449

38 774 450

38 774 449

1.5

Felhalmozási bevételek

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 735

10 367 734

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

126 667

126 667

126 667

126 667

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

-420 052 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 899 641 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

185 411 719

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-185 411 719

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 334 821 553

343 811 894

767 547 167

343 811 894

387 271 922

343 811 893

643 811 896

343 811 893

789 277 184

343 811 893

476 264 358

-32 780 542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

152 095 522

152 095 522

152 095 522

152 095 522

152 095 522

152 095 522

152 095 522

152 095 521

152 095 522

152 095 521

152 095 522

152 095 521

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 918 981

21 918 981

21 918 981

21 918 980

21 918 981

21 918 980

21 918 981

21 918 980

21 918 981

21 918 980

21 918 981

21 918 980

2.1.1.3

Dologi kiadások

111 084 202

111 084 202

111 084 202

111 084 201

111 084 202

111 084 201

111 084 202

111 084 201

111 084 202

111 084 201

111 084 202

111 084 201

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

3 379 581

3 379 581

3 379 581

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 533

18 909 532

18 909 533

18 909 532

2.1.1.5.6

Tartalékok

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 316

8 276 317

8 276 316

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

71 955 696

71 955 696

71 955 696

71 955 696

215 867 089

359 778 481

359 778 481

215 867 090

2.1.2.2

Felújítás

0

0

87 455 641

87 455 641

87 455 641

87 455 641

87 455 641

87 455 641

262 366 924

437 278 206

349 822 565

174 911 283

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 182 863

1 182 863

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

185 411 719

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

185 411 720

185 411 719

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-185 411 719

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

-185 411 720

-185 411 719

 

II. Kiadások mindösszesen:

380 493 887

325 559 904

406 554 889

406 554 886

478 510 586

478 510 582

478 510 586

478 510 581

797 333 262

1 116 155 930

1 028 700 296

709 877 616

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 954 327 666

18 251 990

360 992 278

-62 742 992

-91 238 664

-134 698 689

165 301 310

-134 698 688

-8 056 078

-772 344 037

-552 435 938

-742 658 158

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 954 327 666

1 972 579 656

2 333 571 934

2 270 828 942

2 179 590 278

2 044 891 589

2 210 192 899

2 075 494 211

2 067 438 133

1 295 094 096

742 658 158

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.