Pályázati kiírás - Bajcsy-Zsilinszky u. 2

2022. december 2., péntek, 12:11

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi kivett, lakóház, udvar megnevezésű ingatlanát.

 

Cím

Hrsz

Terület (m2)

Igényelt legalacsonyabb nettó vételár (Ft)

Monor, Bajcsy-Zs. utca 2.

6706

399

41.992.000.-

 

Az ingatlan közművesítettsége: Összközműves

Az ingatlan övezeti besorolása: Vt-2

Megtekintésre nyitva álló időpontok: Egyeztetett időpontban.

Fizetési feltételek: A vételár összegét szerződéskötéskor egy összegben kell kiegyenlíteni.

Egyéb feltételek:

Pályázó vállalja, hogy

 • Monor Város Önkormányzatával Településrendezési szerződést köt,
 • az ingatlant településképi követelményeknek megfelelő – a tervtanáccsal, a főépítésszel és az önkormányzattal egyeztetett – épülettel építi be,
 • az egész tömb beépítését megvalósítja, aminek érdekében a 6705 és 6704 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival, valamint a 6706 hrsz.-ú ingatlan bérlőjével megállapodást köt,
 • a beruházást az adásvételtől számított két éven belül megvalósítja.

 

Pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a

 • beépítési vázlattervet,
 • látványtervet,
 • parkolást hogyan kívánja megoldani,
 • kivitelezés ütemezését,
 • kivitelezői referencia, kivitelezői szerződés/előszerződést,
 • beruházás finanszírozásának bemutatását,
 • rendelkezésre álló forrás igazolását.
 • Az Önkormányzat szeretné, hogy a cipőbolt továbbra is a megszokott helyen működjön tovább. Mit ajánlanak a pályázók, mekkora üzlethelyiséget, és az épület mely részén, az építés ideje alatt a cipőbolt elhelyezésére van-e alternatívájuk.

 

Monor Város Önkormányzata, a számára elfogadható építési koncepció esetén vállalja az esetlegesen szükséges HÉSZ módosítást.

 

A Képviselő-testület a feltételek nem-, vagy hiányos teljesítése esetén a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

 

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „Bajcsy 2. PÁLYÁZAT” megjelöléssel.


 

A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

 • személyi/cég adatait,
 • elérhetőségét,
 • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
 • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
 • az általa ajánlott vételár összegét,
 • a 419.920.-Ft összegű pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását
 • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak2 teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Megjegyzés: Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

Bővebb felvilágosítás:

Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodájának 108-as irodájában, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon a 0629/612-314-es melléken.

 

Monor, 2022. november 17.

Darázsi Kálmán s.k. dr. Urbán Hajnalka s.k.
polgármester jegyző

 

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1 %-a. A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 sz. bankszámlájára történt befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

 

2 2 A (2) bekezdés értelmében a Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.