Pályázati kiírás - Zólyom u.

2022. december 2., péntek, 12:39
Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát:

 

Cím

Hrsz.

m2

Övezeti besorolás

igényelt legalacsonyabb vételár

 

Monor, Késmárk utca

 

5835/2

 

715

 

Lke 3

 

21.450.000.-Ft + Áfa

 

 

Monor, Zólyom utca

 

5836/2

 

655

 

Lke 3

 

19.650.000.-Ft + Áfa

 

 

Az ingatlanok közművesítettsége:

Az ingatlanok vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna, elektromos áram és gáz rákötési lehetőséggel rendelkeznek, azonban a szükséges kapacitás kielégítése érdekében közműfejlesztésre lehet szükség, melyet a szolgáltatóval egyeztetni kell.

Megtekintésre nyitva álló időpontok: A helyszínen bármikor.

Fizetési feltételek: A vételár teljes összegét szerződéskötéskor kell kiegyenlíteni.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, folyamatosan lehet leadni a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában „TELEK PÁLYÁZAT 5835/2 HRSZ” illetve „TELEK PÁLYÁZAT 5836/2 HRSZ” megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak minimálisan tartalmaznia kell a pályázó

  • adatait,
  • elérhetőségét,
  • milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant,
  • a tervezett beruházást mikorra kívánja megvalósítani,
  • az általa ajánlott vételár összegét,
  • A 272.415.-Ft, illetve 249.555.- Ft összegű pályázati biztosíték1 befizetésének igazolását,
  • a Nemzeti vagyonról szóló tv. 13. § (2) bekezdésében foglaltak2 teljesítésére vonatkozó nyilatkozatát

A pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság ülését megelőző hétfő 12 óráig beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell tartani.

A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:

A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat megküldésével értesíti.

Bővebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatal (Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki Irodáján, Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfogadási időben személyesen, vagy munkaidőben telefonon (29/612-314).

Egyéb megjegyzés:

Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő megküldésétől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében.

 

 

 

Monor, 2022. november 17.

 

Darázsi Kálmán sk. dr. Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző

1 Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb vételár 1%-a. A biztosíték Monor Város Önkormányzatának 11742056-15392079-00000000 számlájára történő befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat esetében a pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A biztosíték visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem a biztosíték befizetőjével köti meg az adásvételi szerződést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerződés megkötésétől a nyertesnek nyilvánított pályázó visszalép.

2 A (2) bekezdés értelmében a Nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.