Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. november 29., kedd, 15:57

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.007.686.587,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.776.084.173,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 4.776.084.173,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 7.069.081.226,- Ft

d) Költségvetési kiadások 7.007.686.587,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés f)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

f) Kiadások mindösszesen: 7.069.081.226,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.231.602.414,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.231.602.414,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. november 17.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 232 617 514

37 507 960

2 270 125 474

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

408 035 531

0

408 035 531

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

0

102 612 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

4 738 576 213

37 507 960

4 776 084 173

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 123 033 974

-54 024 371

-2 177 058 345

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 292 997 053

0

2 292 997 053

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 031 573 266

37 507 960

7 069 081 226

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 822 614 589

-9 382 584

3 813 232 005

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 755 133 917

34 800 233

1 789 934 150

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

254 210 527

4 032 967

258 243 494

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 276 088 389

34 971 162

1 311 059 551

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

510 154 756

-83 186 946

426 967 810

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

40 444 976

110 000

40 554 976

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

3 147 564 038

46 890 544

3 194 454 582

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 411 749 919

22 024 000

1 433 773 919

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

1 721 619 768

24 866 544

1 746 486 312

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

30 093

0

30 093

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

6 970 178 627

37 507 960

7 007 686 587

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 123 033 974

-54 024 371

-2 177 058 345

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 031 573 266

37 507 960

7 069 081 226

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-2 231 602 414

0

-2 231 602 414

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

2 231 602 414

0

2 231 602 414

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

2 154 072 820

37 507 960

2 191 580 780

 

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

 

35 911 495

49 247 194

0

49 247 194

 

1 942 740 293

2 232 617 514

37 507 960

2 270 125 474

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

9 274

0

9 274

 

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

117 325 270

0

117 325 270

 

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

336 428 475

281 300 261

0

281 300 261

 

434 959 633

408 035 531

0

408 035 531

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

0

102 612 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

102 612 819

0

102 612 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 520 000

0

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

4 369 111 984

37 507 960

4 406 619 944

 

11 117 000

38 907 500

0

38 907 500

 

372 339 970

330 556 729

0

330 556 729

 

3 160 200 625

4 738 576 213

37 507 960

4 776 084 173

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

0

5 528 513

0

5 528 513

 

0

32 998 355

0

32 998 355

 

1 493 325 226

1 899 641 043

0

1 899 641 043

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

363 174 594

384 329 557

695 997

385 025 554

 

1 592 795 329

1 738 704 417

53 328 374

1 792 032 791

 

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

139 369 054

160 524 017

695 997

161 220 014

 

296 999 064

404 951 528

32 914 986

437 866 514

 

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

1 295 796 265

1 333 752 889

20 413 388

1 354 166 277

 

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 254 470 185

0

2 254 470 185

 

363 174 594

389 858 070

695 997

390 554 067

 

1 592 795 329

1 771 702 772

53 328 374

1 825 031 146

 

3 881 747 610

4 416 031 027

54 024 371

4 470 055 398

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

6 623 582 169

37 507 960

6 661 090 129

 

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

 

1 965 135 299

2 102 259 501

53 328 374

2 155 587 875

 

7 041 948 235

9 154 607 240

91 532 331

9 246 139 571

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

1 357 881 313

-59 306 955

1 298 574 358

 

371 751 594

425 274 340

695 997

425 970 337

 

1 964 474 899

2 039 458 936

49 228 374

2 088 687 310

 

3 372 207 838

3 822 614 589

-9 382 584

3 813 232 005

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

185 358 576

15 475 692

200 834 268

 

283 332 225

315 102 633

0

315 102 633

 

1 230 327 645

1 254 672 708

19 324 541

1 273 997 249

 

1 649 846 023

1 755 133 917

34 800 233

1 789 934 150

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

22 309 148

1 508 880

23 818 028

 

36 833 189

49 330 259

0

49 330 259

 

177 680 394

182 571 120

2 524 087

185 095 207

 

230 937 038

254 210 527

4 032 967

258 243 494

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

639 203 529

6 895 419

646 098 948

 

51 586 180

60 841 448

695 997

61 537 445

 

556 466 860

576 043 412

27 379 746

603 423 158

 

969 640 499

1 276 088 389

34 971 162

1 311 059 551

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

483 983 060

-83 186 946

400 796 114

 

0

0

0

0

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

494 757 278

510 154 756

-83 186 946

426 967 810

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 273 280

110 000

14 383 280

 

0

0

0

0

 

0

26 171 696

0

26 171 696

 

13 245 280

40 444 976

110 000

40 554 976

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

3 081 272 243

42 790 544

3 124 062 787

 

2 540 000

3 491 230

0

3 491 230

 

660 400

62 800 565

4 100 000

66 900 565

 

1 713 770 474

3 147 564 038

46 890 544

3 194 454 582

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 345 488 217

17 924 000

1 363 412 217

 

2 286 000

3 491 230

0

3 491 230

 

660 400

62 770 472

4 100 000

66 870 472

 

1 260 286 735

1 411 749 919

22 024 000

1 433 773 919

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

1 721 619 768

24 866 544

1 746 486 312

 

254 000

0

0

0

 

0

0

0

0

 

453 483 739

1 721 619 768

24 866 544

1 746 486 312

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

14 194 351

0

14 194 351

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

30 093

0

30 093

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

4 439 153 556

-16 516 411

4 422 637 145

 

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

 

1 965 135 299

2 102 259 501

53 328 374

2 155 587 875

 

5 085 978 312

6 970 178 627

37 507 960

7 007 686 587

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 184 428 613

54 024 371

2 238 452 984

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 184 428 613

54 024 371

2 238 452 984

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

6 623 582 169

37 507 960

6 661 090 129

 

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

 

1 965 135 299

2 102 259 501

53 328 374

2 155 587 875

 

7 041 948 235

9 154 607 240

91 532 331

9 246 139 571

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

-70 041 572

54 024 371

-16 017 201

 

-363 174 594

-389 858 070

-695 997

-390 554 067

 

-1 592 795 329

-1 771 702 772

-53 328 374

-1 825 031 146

 

-1 925 777 687

-2 231 602 414

0

-2 231 602 414

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

70 041 572

-54 024 371

16 017 201

 

363 174 594

389 858 070

695 997

390 554 067

 

1 592 795 329

1 771 702 772

53 328 374

1 825 031 146

 

1 925 777 687

2 231 602 414

0

2 231 602 414

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

2 073 172 020

37 507 960

2 110 679 980

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

0

0

0

0

 

1 905 321 798

2 154 072 820

37 507 960

2 191 580 780

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

79 225 270

0

79 225 270

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

89 121 158

117 325 270

0

117 325 270

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

0

102 612 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

102 612 819

0

102 612 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 520 000

0

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

4 250 111 184

37 507 960

4 287 619 144

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 776 743 655

4 369 111 984

37 507 960

4 406 619 944

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 493 325 226

1 861 114 175

0

1 861 114 175

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 229 337 031

0

2 229 337 031

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 925 777 687

2 254 470 185

0

2 254 470 185

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

6 479 448 215

37 507 960

6 516 956 175

 

76 944 000

80 900 800

0

80 900 800

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 623 582 169

37 507 960

6 661 090 129

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

1 271 514 668

-59 306 955

1 212 207 713

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

0

0

0

0

 

1 035 981 345

1 357 881 313

-59 306 955

1 298 574 358

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

113 549 227

15 475 692

129 024 919

 

68 307 756

71 809 349

0

71 809 349

 

0

0

0

0

 

136 186 153

185 358 576

15 475 692

200 834 268

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

13 814 001

1 508 880

15 322 881

 

8 039 940

8 495 147

0

8 495 147

 

0

0

0

0

 

16 423 455

22 309 148

1 508 880

23 818 028

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

633 141 380

6 895 419

640 036 799

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

361 587 459

639 203 529

6 895 419

646 098 948

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

483 983 060

-83 186 946

400 796 114

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

494 757 278

483 983 060

-83 186 946

400 796 114

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 273 280

110 000

14 383 280

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13 245 280

14 273 280

110 000

14 383 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

3 018 039 089

42 790 544

3 060 829 633

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

1 710 570 074

3 081 272 243

42 790 544

3 124 062 787

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 345 488 217

17 924 000

1 363 412 217

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 257 340 335

1 345 488 217

17 924 000

1 363 412 217

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 658 386 614

24 866 544

1 683 253 158

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

453 229 739

1 721 619 768

24 866 544

1 746 486 312

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 164 258

0

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 164 258

0

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

4 289 553 757

-16 516 411

4 273 037 346

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

2 746 551 419

4 439 153 556

-16 516 411

4 422 637 145

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 184 428 613

54 024 371

2 238 452 984

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 184 428 613

54 024 371

2 238 452 984

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

6 473 982 370

37 507 960

6 511 490 330

 

82 409 845

86 366 645

0

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 623 582 169

37 507 960

6 661 090 129

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

-39 442 573

54 024 371

14 581 798

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

-25 133 154

0

-25 133 154

 

30 192 236

-70 041 572

54 024 371

-16 017 201

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

44 908 418

-54 024 371

-9 115 953

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

-30 192 236

70 041 572

-54 024 371

16 017 201

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

5 465 845

0

5 465 845

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

4. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

587 559 285

5 865 950

593 425 235

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

646 640 113

14 547 438

661 187 551

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

2 400 733

0

2 400 733

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

2 047 609 474

20 413 388

2 068 022 862

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

13 329 346

16 984 572

30 313 918

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 080 000

0

1 080 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

328 000

110 000

438 000

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

10 825 200

0

10 825 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

25 562 546

17 094 572

42 657 118

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

2 073 172 020

37 507 960

2 110 679 980

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)

0

0

0

0

1.2.2.2

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

9 987 506

0

9 987 506

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1 211 280 376

0

1 211 280 376

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

32 836 358

0

32 836 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

3 319 292

0

3 319 292

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

20 960 820

0

20 960 820

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

79 225 270

0

79 225 270

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

57 206 400

0

57 206 400

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

57 206 400

0

57 206 400

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

45 406 419

0

45 406 419

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

102 612 819

0

102 612 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

1 520 000

0

1 520 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 520 000

0

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

4 250 111 184

37 507 960

4 287 619 144

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.
287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

38 097 396

0

0

0

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.
288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

13 399 055

0

0

0

1.8.1.2.4

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

12 400 000

0

12 400 000

 

-

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 835 981 021

0

1 835 981 021

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

290 362 481

0

290 362 481

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 545 618 540

0

1 545 618 540

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 229 337 031

0

2 229 337 031

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

6 479 448 215

37 507 960

6 516 956 175

5. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

121 496 395

0

121 496 395

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

52 895 700

0

52 895 700

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

16 407 563

0

16 407 563

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

29 671 932

0

29 671 932

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

B111

I. Összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

488 067 600

4 375 350

492 442 950

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

90 740 000

1 397 000

92 137 000

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

8 751 685

93 600

8 845 285

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

8 751 685

93 600

8 845 285

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

6 781 505

93 600

6 875 105

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1 970 180

0

1 970 180

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

587 559 285

587 559 285

5 865 950

593 425 235

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

37 437 624

18 728 084

56 165 708

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

162 538 027

1 156 940

163 694 967

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

48 212 036

0

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

49 892 891

0

49 892 891

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

11 071 500

-949 340

10 122 160

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

46 388 000

1 880 650

48 268 650

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

2 826 300

225 630

3 051 930

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

4 147 300

0

4 147 300

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

293 743 960

-5 557 080

288 186 880

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

133 931 236

-5 030 520

128 900 716

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

159 812 724

-526 560

159 286 164

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

-278 046

4 769 361

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

-278 046

4 769 361

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

102 114 000

497 540

102 611 540

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

86 442 000

2 556 000

88 998 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

15 672 000

-2 058 460

13 613 540

B113

III. Összesen:

609 202 489

646 640 113

14 547 438

661 187 551

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

519 000

0

519 000

B114

IV. Összesen:

41 754 884

42 273 884

0

42 273 884

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

1 677 437 917

20 413 388

1 697 851 305

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

39 122 555

0

39 122 555

1.1.3.2.1.3

BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás

0

189 699 519

0

189 699 519

B115

I. összesen:

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.3

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.1.3.2.2.4

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

B21

II. összesen:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

2 400 733

0

2 400 733

B116

III. összesen:

0

2 400 733

0

2 400 733

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

1 571 464 427

0

1 571 464 427

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

3 248 902 344

20 413 388

3 269 315 732

6. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

1 345 488 217

17 924 000

1 363 412 217

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

30 591 798

0

30 591 798

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

528 463 444

0

528 463 444

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

463 310 660

0

463 310 660

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

65 152 784

0

65 152 784

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

358 690

0

358 690

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

500 218 150

14 039 189

514 257 339

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

500 218 150

14 039 189

514 257 339

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

285 856 135

3 884 811

289 740 946

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 658 386 614

24 866 544

1 683 253 158

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

1 305 920 406

18 644 861

1 324 565 267

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

927 394 931

18 644 861

946 039 792

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

378 525 475

0

378 525 475

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

935 094

935 094

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

935 094

935 094

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

352 466 208

5 286 589

357 752 797

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 164 258

0

14 164 258

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

14 164 258

0

14 164 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

3 018 039 089

42 790 544

3 060 829 633

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

3 018 039 089

42 790 544

3 060 829 633

7. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

113 549 227

15 475 692

129 024 919

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

50 456 120

15 475 692

65 931 812

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

63 093 107

0

63 093 107

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

13 814 001

1 508 880

15 322 881

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

633 141 380

6 895 419

640 036 799

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

9 972 160

346 701

10 318 861

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

490 719 726

5 370 196

496 089 922

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

0

2 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

126 824 754

1 178 522

128 003 276

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

483 983 060

-83 186 946

400 796 114

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

14 273 280

110 000

14 383 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

232 156 637

0

232 156 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

1 271 514 668

-59 306 955

1 212 207 713

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

565 475 545

33 610 983

599 086 528

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 557 558 429

20 413 388

1 577 971 817

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

2 184 428 613

54 024 371

2 238 452 984

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

3 455 943 281

-5 282 584

3 450 660 697

8. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

136 500 040

-83 296 946

53 203 094

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

48 238 863

-32 446 293

15 792 570

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

500 000

0

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

106 883 704

0

106 883 704

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

2 400 733

0

2 400 733

2.1.1.5.6.1.1.1.5

38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.

0

-23 190 200

0

-23 190 200

2.1.1.5.6.1.1.1.7

154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-5 057 450

0

-5 057 450

2.1.1.5.6.1.1.1.8

169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-137 540

0

-137 540

2.1.1.5.6.1.1.1.9

188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.

0

5 884 820

0

5 884 820

2.1.1.5.6.1.1.1.10

190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.

0

-2 388 083

0

-2 388 083

2.1.1.5.6.1.1.1.11

220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.

0

-728 859

0

-728 859

2.1.1.5.6.1.1.1.12

243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.

0

-720 000

0

-720 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

0

-923 200

0

-923 200

2.1.1.5.6.1.1.1.16

280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére.
A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására.
Forrás a működési céltartalék.

0

-3 170 894

0

-3 170 894

2.1.1.5.6.1.1.1.17

284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-205 740

0

-205 740

2.1.1.5.6.1.1.1.19

297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

-480 060

0

-480 060

2.1.1.5.6.1.1.1.20

344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.

0

-35 000 000

0

-35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.21

347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.

0

-5 000 000

0

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.

0

-411 480

0

-411 480

2.1.1.5.6.1.1.1.24

361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.

0

-1 826 260

0

-1 826 260

2.1.1.5.6.1.1.1.25

364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj
- a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint
- „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben
kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-3 048 000

0

-3 048 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.

0

-2 484 628

0

-2 484 628

2.1.1.5.6.1.1.1.27

75/2022. (II. 10.) KT határozat - /1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Sipos Tamás kérelmét, és a Gemini Televízió tv műsorkészítési szolgáltatási díját 2022. január 1-jével bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj összegre módosítja. A Képviselő-testület kéri, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott, a szerződés műsortartalomra vonatkozó részét is vizsgálják felül a Felek a díjnövekedésre tekintettel. A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy mind a megbízási díj módosításra, mind pedig a felülvizsgált szolgáltatási tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.

0

0

-1 152 000

-1 152 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

441/2022. (IX. 15.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének kérelmét a 2022. október 1. – 2022. december 31. időszakra 104.000 Ft összeggel, melynek forrása az általános tartalék, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2023. január 1. – 2023. augusztus 31. időszak finanszírozása pedig kerüljön beépítésre az intézmény 2023. évi költségvetésébe.

0

0

-104 000

-104 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

466/2022. (IX. 15.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. A pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 200.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

0

-200 000

-200 000

2.1.1.5.6.1.1.1.30

479/2022. (IX. 15.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kerüljön beszerzésre a köznevelési intézmények részére 26 darab, mindösszesen 440.310,- Ft összértékű allergiaellenes injekció. A beszerzésből és a használat betanításából eredő kiadások forrása a működési céltartalék.

0

0

-440 310

-440 310

2.1.1.5.6.1.1.1.31

491/2022. (X. 13.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének kérelmét és megemeli az óvoda létszámát 2 fő pedagógiai asszisztensi státusszal a 2022. október 15. – 2023. augusztus 31. időszakra.

0

0

-1 022 114

-1 022 114

2.1.1.5.6.1.1.1.32

502/2022. (X. 13.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy biztosítja a 2022. negyedik negyedévet érintő gázáremelkedésből adódó, intézményeknél keletkező, a mellékelt táblázatban kimutatott 48.384.869,- forint többlet kiadás fedezetét - levonva a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés által biztosított 20 millió forintot – 28.384.869,- forint összegben a működési céltartalék terhére.

0

0

-28 384 869

-28 384 869

2.1.1.5.6.1.1.1.33

513/2022. (X. 13.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az energia beszerzéssel kapcsolatos tájékoztatót és utólagosan tudomásul veszi 900.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.140.000,- Ft megbízási díj ellenében a nyertes ajánlattevő Sourcing Hungary Kft. megbízását az Önkormányzat ingatlanjai és Intézményei ellátására történő földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatására. Forrása: Működési céltartalék.

0

0

-1 143 000

-1 143 000

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

32 550 000

-29 147 679

3 402 321

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat
116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

30 000 000

32 550 000

0

32 550 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

0

-5 147 679

-5 147 679

2.1.1.5.6.1.1.2.3

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

0

-24 000 000

-24 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

55 711 177

-21 702 974

34 008 203

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

200 000 000

0

200 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.

0

-12 999 919

0

-12 999 919

2.1.1.5.6.1.1.3.4

117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére.
Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

0

-1 092 579

0

-1 092 579

2.1.1.5.6.1.1.3.5

183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.

0

-379 000

0

-379 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.

0

-455 536

0

-455 536

2.1.1.5.6.1.1.3.7

274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.
Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-10 825 733

0

-10 825 733

2.1.1.5.6.1.1.3.8

277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.

0

-14 670 205

0

-14 670 205

2.1.1.5.6.1.1.3.9

590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.

0

-5 358 179

0

-5 358 179

2.1.1.5.6.1.1.3.10

116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

0

-2 550 000

0

-2 550 000

2.1.1.5.6.1.1.3.11

119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
- tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást,
- az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg,
- a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja,
- az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg,
- az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és
- felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

0

-490 000

0

-490 000

2.1.1.5.6.1.1.3.12

246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
- a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására,
- Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg,
- az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe,
- az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.

0

-1 354 070

0

-1 354 070

2.1.1.5.6.1.1.3.13

282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát.
4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával.
5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).

0

-37 789 100

0

-37 789 100

2.1.1.5.6.1.1.3.14

287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-38 097 396

0

-38 097 396

2.1.1.5.6.1.1.3.15

288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

-13 399 055

0

-13 399 055

2.1.1.5.6.1.1.3.16

299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:

0

-14 853 449

0

-14 853 449

2.1.1.5.6.1.1.3.17

311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).

0

-19 426 677

0

-19 426 677

2.1.1.5.6.1.1.3.18

322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.

0

-1 600 000

0

-1 600 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.

0

-6 000 000

0

-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.20

326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-3 000 000

0

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

-12 000 000

0

-12 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.22

341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát,
- vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki,
- elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését,
- a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el,
- mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a,
- a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

0

26 996 400

0

26 996 400

2.1.1.5.6.1.1.3.23

358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.

0

-405 130

0

-405 130

2.1.1.5.6.1.1.3.24

365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

0

-3 679 549

0

-3 679 549

2.1.1.5.6.1.1.3.25

380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-12 591 352

0

-12 591 352

2.1.1.5.6.1.1.3.26

394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

0

30 210 000

0

30 210 000

2.1.1.5.6.1.1.3.27

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

9 987 506

0

9 987 506

2.1.1.5.6.1.1.3.28

244/2022. (V. 12.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Ravatalozó felújításához a közbeszerzési tervdokumentáció elkészítésére az Archmodul Kft. nettó: 2.600.000,- Ft + 702.000,- Ft (27 % ÁFA) = Bruttó: 3.302.000,- Ft összegű árajánlatát.

0

0

-3 302 000

-3 302 000

2.1.1.5.6.1.1.3.29

421/2022. (VIII. 25.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épület átalakítási munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Péter József egyéni vállalkozóval kötött szerződést, és az előzetesen elfogadott 3 millió forint keretösszegen felüli bruttó 3.731.000 Ft többletköltség forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-3 731 000

-3 731 000

2.1.1.5.6.1.1.3.30

465/2022. (IX. 15.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ravatalozó felújításával kapcsolatos tájékoztatást, és elfogadja a Tz Thermobau Kft. Nettó: 47.982.263,- Ft + 12.955.211,- Ft (27% ÁFA) = Bruttó: 60.937.474,- Ft összegű ajánlatát.
A beruházás forrása:
- A 1625/2021. (IX.3.) Kormány határozat alapján kapott támogatás terhére:
nettó 37.775.196,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 47.974.500,- Ft
- Önkormányzati ingatlan eladásból származó bevétel:
nettó 10.207.066,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 12.962.974,- Ft

0

0

-12 962 974

-12 962 974

2.1.1.5.6.1.1.3.31

515/2022. (X. 13.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Intézményi felújítási, karbantartási kerettel kapcsolatos tájékoztatót, és úgy dönt, hogy nem kíván több feladatot elvégeztetni a 2022-es évben, és a fennmaradó kb. 24 millió forintot fejlesztési tartalékba helyezi.

0

0

24 000 000

24 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.32

516/2022. (X. 13.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intelligens vizesblokk telepítésével kapcsolatban a KZ Horizontal Kft.-nek a közbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek bruttó 700.000,- Ft keretösszeget jelöl ki.
A műszaki ellenőri feladatok elvégzésével megbízza Vladár Péter egyéni vállalkozótól, és elfogadja a bruttó 349.000,- Ft (AAM) végösszegű ajánlatát.
Egyúttal biztosít további bruttó 1.000.000 Ft-ot az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. A kiadások forrása az ingatlaneladásból származó bevétel.
A költségbecslés alapján a tervezett építési beruházás költsége összesen nettó 27,5 millió Ft, ebből:
- Okos Város Projekt [1697/2019. (XII.10.) kormány határozat alapján]: nettó 15 millió Ft
- Saját forrás (ingatlaneladásból származó bevétel): nettó 12,5 millió Ft.

0

0

-17 924 000

-17 924 000

2.1.1.5.6.1.1.3.33

518/2022. (X. 13.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Ravatalozó tervezésének költségeivel kapcsolatos tájékoztatást (kiviteli tervdokumentáció készítése bruttó 3.302.000,- Ft és csökkentett műszaki tartalmú műszaki leírás készítése bruttó 381.000,- Ft), és az összesen bruttó 3.683.000,- Ft forrásául a fejlesztési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-3 683 000

-3 683 000

2.1.1.5.6.1.1.3.34

519/2022. (X. 13.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az előterjesztés táblázatában felsorolt eszközök beszerzését, és a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés költségvetésébe összesen bruttó 4.1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-4 100 000

-4 100 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

80 345 037

0

80 345 037

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

70 345 037

0

70 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

42 345 037

0

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

216 845 077

-83 296 946

133 548 131

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

3 326 088

0

3 326 088

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.3

146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.

0

-88 900

0

-88 900

2.1.1.5.6.2.1.4

156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.

0

-335 012

0

-335 012

2.1.1.5.6.2.1.5

194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.6

199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.7

333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

921 322

0

921 322

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

14 247 410

0

14 247 410

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

231 092 487

-83 296 946

147 795 541

9. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

38 907 500

0

38 907 500

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

389 858 070

695 997

390 554 067

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 528 513

0

5 528 513

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

384 329 557

695 997

385 025 554

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

160 524 017

695 997

161 220 014

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

389 858 070

695 997

390 554 067

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

425 274 340

695 997

425 970 337

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

315 102 633

0

315 102 633

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

49 330 259

0

49 330 259

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

60 841 448

695 997

61 537 445

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

3 491 230

0

3 491 230

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

3 491 230

0

3 491 230

2.1.2.2

Felújítás

254 000

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

428 765 570

695 997

429 461 567

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-389 858 070

-695 997

-390 554 067

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

389 858 070

695 997

390 554 067

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

145 000

0

145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

695 002

0

695 002

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

184 220 342

-1 897 971

182 322 371

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

9 186 477

1 165 179

10 351 656

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

175 033 865

-3 063 150

171 970 715

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

184 915 344

-1 897 971

183 017 373

 

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

185 060 344

-1 897 971

183 162 373

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

183 889 450

-1 897 971

181 991 479

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

149 312 662

-2 418 717

146 893 945

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

22 801 786

-314 433

22 487 353

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

11 775 002

835 179

12 610 181

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 170 894

0

1 170 894

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 170 894

0

1 170 894

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

185 060 344

-1 897 971

183 162 373

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

185 060 344

-1 897 971

183 162 373

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

-184 915 344

1 897 971

-183 017 373

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

184 915 344

-1 897 971

183 017 373

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

11. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

525 000

0

525 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

999 911

0

999 911

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

142 137 789

8 049 781

150 187 570

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

25 777 919

2 651 431

28 429 350

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

116 359 870

5 398 350

121 758 220

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

143 137 700

8 049 781

151 187 481

 

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

143 662 700

8 049 781

151 712 481

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

143 424 310

8 049 781

151 474 091

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

113 553 083

3 871 991

117 425 074

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

17 923 226

503 359

18 426 585

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

11 948 001

3 674 431

15 622 432

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

238 390

0

238 390

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

238 390

0

238 390

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

143 662 700

8 049 781

151 712 481

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

143 662 700

8 049 781

151 712 481

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

-143 137 700

-8 049 781

-151 187 481

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

143 137 700

8 049 781

151 187 481

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

12. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

135 000

0

135 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

960 583

0

960 583

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

154 378 175

6 195 855

160 574 030

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

13 845 665

3 138 105

16 983 770

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

140 532 510

3 057 750

143 590 260

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

155 338 758

6 195 855

161 534 613

 

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

155 473 758

6 195 855

161 669 613

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

155 392 677

6 195 855

161 588 532

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

125 404 207

3 045 106

128 449 313

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

16 718 908

407 758

17 126 666

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

13 269 562

2 742 991

16 012 553

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

81 081

0

81 081

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

81 081

0

81 081

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

155 473 758

6 195 855

161 669 613

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

155 473 758

6 195 855

161 669 613

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

-155 338 758

-6 195 855

-161 534 613

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

155 338 758

6 195 855

161 534 613

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

13. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

2 145 000

0

2 145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

417 996

0

417 996

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

107 796 385

525 707

108 322 092

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

11 849 485

448 707

12 298 192

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

95 946 900

77 000

96 023 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

108 214 381

525 707

108 740 088

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

110 359 381

525 707

110 885 088

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

110 284 701

525 707

110 810 408

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

89 327 104

0

89 327 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

12 349 281

0

12 349 281

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

8 608 316

525 707

9 134 023

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

74 680

0

74 680

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

74 680

0

74 680

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

110 359 381

525 707

110 885 088

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

110 359 381

525 707

110 885 088

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-108 214 381

-525 707

-108 740 088

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

108 214 381

525 707

108 740 088

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

14. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

145 000

0

145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

313 888

0

313 888

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

76 426 497

1 270 837

77 697 334

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

16 740 357

874 837

17 615 194

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

59 686 140

396 000

60 082 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

76 740 385

1 270 837

78 011 222

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

76 885 385

1 270 837

78 156 222

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

76 885 385

1 270 837

78 156 222

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

61 781 428

442 477

62 223 905

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 429 329

57 523

8 486 852

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

6 674 628

770 837

7 445 465

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

76 885 385

1 270 837

78 156 222

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

76 885 385

1 270 837

78 156 222

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-76 740 385

-1 270 837

-78 011 222

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

76 740 385

1 270 837

78 011 222

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

125 000

0

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

1 906 000

0

1 906 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

1 886 000

1 886 000

0

1 886 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

2 031 000

0

2 031 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 022 655

0

1 022 655

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

199 456 748

1 891 015

201 347 763

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

91 446 888

991 178

92 438 066

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

108 009 860

899 837

108 909 697

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

200 479 403

1 891 015

202 370 418

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

202 510 403

1 891 015

204 401 418

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

202 494 904

1 891 015

204 385 919

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

155 081 156

2 631 941

157 713 097

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

21 601 592

342 153

21 943 745

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

25 812 156

-1 083 079

24 729 077

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

15 499

0

15 499

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

15 499

0

15 499

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

202 510 403

1 891 015

204 401 418

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

202 510 403

1 891 015

204 401 418

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-200 479 403

-1 891 015

-202 370 418

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

200 479 403

1 891 015

202 370 418

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

16. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

35 120 664

0

35 120 664

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

9 274

0

9 274

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 260 512

0

23 260 512

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.3

Ellátási díjak

16 242 982

16 242 982

0

16 242 982

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

4 069 000

0

4 069 000

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

58 390 450

0

58 390 450

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 047 026

0

1 047 026

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

138 796 383

6 919 741

145 716 124

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

66 055 476

1 204 163

67 259 639

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

72 740 907

5 715 578

78 456 485

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

139 843 409

6 919 741

146 763 150

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

198 233 859

6 919 741

205 153 600

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

197 543 366

6 919 741

204 463 107

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

122 193 489

4 034 192

126 227 681

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

17 003 579

524 446

17 528 025

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

57 629 669

2 361 103

59 990 772

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

716 629

0

716 629

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

690 493

0

690 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 093

0

30 093

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

198 233 859

6 919 741

205 153 600

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

198 233 859

6 919 741

205 153 600

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-139 843 409

-6 919 741

-146 763 150

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

139 843 409

6 919 741

146 763 150

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

17. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

4 050 739

0

4 050 739

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 855 322

1 857 500

0

1 857 500

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

1 555 791

0

1 555 791

 

1.4.3

Ellátási díjak

271 250

271 250

0

271 250

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

2 178

0

2 178

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

28 281

28 281

0

28 281

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

5 908 239

0

5 908 239

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

284 553

0

284 553

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

37 589 336

1 420 691

39 010 027

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

1 420 691

1 420 691

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

37 589 336

0

37 589 336

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

37 873 889

1 420 691

39 294 580

 

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

43 782 128

1 420 691

45 202 819

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

43 782 128

1 420 691

45 202 819

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

27 675 818

0

27 675 818

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

3 766 297

0

3 766 297

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

12 340 013

1 420 691

13 760 704

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

43 782 128

1 420 691

45 202 819

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

43 782 128

1 420 691

45 202 819

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

-37 873 889

-1 420 691

-39 294 580

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

37 873 889

1 420 691

39 294 580

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

18. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

9 325 791

0

9 325 791

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.3

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

9 533 720

0

9 533 720

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

27 256 741

0

27 256 741

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

192 931 258

13 912 507

206 843 765

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

27 675 437

161 155

27 836 592

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

165 255 821

13 751 352

179 007 173

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

220 187 999

13 912 507

234 100 506

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

229 721 719

13 912 507

243 634 226

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

228 990 684

13 912 507

242 903 191

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

157 748 945

12 169 339

169 918 284

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

25 403 294

1 582 013

26 985 307

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

20 383 378

161 155

20 544 533

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

25 455 067

0

25 455 067

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

731 035

0

731 035

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

731 035

0

731 035

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

229 721 719

13 912 507

243 634 226

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

229 721 719

13 912 507

243 634 226

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-220 187 999

-13 912 507

-234 100 506

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

220 187 999

13 912 507

234 100 506

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

19. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

251 598 320

0

251 598 320

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

126 960 914

0

126 960 914

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.3

Ellátási díjak

230 057 960

71 148 000

0

71 148 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

53 489 406

0

53 489 406

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

76 540 360

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

251 598 320

0

251 598 320

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

504 971 504

15 040 211

520 011 715

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

142 373 824

20 859 540

163 233 364

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

362 597 680

-5 819 329

356 778 351

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

504 971 504

15 040 211

520 011 715

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

756 569 824

15 040 211

771 610 035

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

696 771 331

10 940 211

707 711 542

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

252 594 816

-4 451 788

248 143 028

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

36 573 828

-578 732

35 995 096

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

407 602 687

15 970 731

423 573 418

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

59 798 493

4 100 000

63 898 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

59 798 493

4 100 000

63 898 493

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

756 569 824

15 040 211

771 610 035

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

756 569 824

15 040 211

771 610 035

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

-504 971 504

-15 040 211

-520 011 715

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

504 971 504

15 040 211

520 011 715

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

20. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 232 617 514

37 507 960

2 270 125 474

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 755 133 917

34 800 233

1 789 934 150

 

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

254 210 527

4 032 967

258 243 494

 

Működési bevételek

434 959 633

408 035 531

0

408 035 531

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

1 276 088 389

34 971 162

1 311 059 551

 

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 520 000

0

1 520 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

411 893 579

-32 336 293

379 557 286

 

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

132 831 310

-32 446 293

100 385 017

 

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 424 673 744

37 507 960

3 462 181 704

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

3 724 353 412

41 468 069

3 765 821 481

 

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

-299 679 668

-3 960 109

-303 639 777

 

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 123 033 974

54 024 371

2 177 058 345

 

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 123 033 974

-54 024 371

-2 177 058 345

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 123 033 974

-54 024 371

-2 177 058 345

 

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

328 889 349

0

328 889 349

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

 

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

267 494 710

0

267 494 710

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

 

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

3 753 563 093

37 507 960

3 791 071 053

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

3 785 748 051

41 468 069

3 827 216 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 211 289 650

0

1 211 289 650

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 411 749 919

22 024 000

1 433 773 919

 

Felhalmozási bevételek

0

102 612 819

0

102 612 819

 

 

Felújítás

453 483 739

1 721 619 768

24 866 544

1 746 486 312

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

14 194 351

0

14 194 351

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

98 261 177

-50 850 653

47 410 524

 

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

1 313 902 469

0

1 313 902 469

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

3 245 825 215

-3 960 109

3 241 865 106

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

3 960 109

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 931 922 746

0

-1 927 962 637

 

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

 

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

393 356 010

0

393 356 010

 

 

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 570 751 694

0

1 570 751 694

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 964 107 704

0

1 964 107 704

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 964 107 704

0

1 964 107 704

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

 

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

3 278 010 173

0

3 278 010 173

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

3 245 825 215

-3 960 109

3 241 865 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

7 031 573 266

37 507 960

7 069 081 226

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

7 031 573 266

37 507 960

7 069 081 226

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-2 231 602 414

0

-2 231 602 414

 

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

2 231 602 414

0

2 231 602 414

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

 

21. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

32 836 358

0

32 836 358

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

32 836 358

0

32 836 358

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

3 319 292

0

3 319 292

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

0

0

0

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

20 960 820

0

20 960 820

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

51 021 158

79 225 270

0

79 225 270

22. melléklet a 21/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

272 415 057

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 038

181 610 037

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 805

100 940 804

100 940 805

100 940 804

1.3

Közhatalmi bevételek

7 825 007

7 825 007

313 000 280

7 825 007

39 125 035

7 825 007

7 825 007

7 825 007

328 650 294

7 825 007

7 825 007

39 125 034

1.4

Működési bevételek

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 960

1.5

Felhalmozási bevételek

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 069

8 551 068

8 551 069

8 551 068

8 551 069

8 551 068

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

126 667

126 667

126 667

126 667

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

-39 096 451

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 899 641 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 528

181 421 529

181 421 528

181 421 529

181 421 528

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 528

-181 421 529

-181 421 528

-181 421 529

-181 421 528

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 323 502 607

333 056 545

638 231 818

333 056 545

364 356 573

333 056 544

633 056 546

333 056 544

653 881 834

333 056 544

465 509 008

325 260 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 179

149 161 180

149 161 179

149 161 180

149 161 179

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 291

21 520 292

21 520 291

21 520 292

21 520 291

2.1.1.3

Dologi kiadások

109 254 963

109 254 963

109 254 963

109 254 962

109 254 963

109 254 962

109 254 963

109 254 962

109 254 963

109 254 962

109 254 963

109 254 962

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

3 379 581

3 379 581

3 379 581

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

3 379 582

3 379 581

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

19 346 386

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

2.1.1.5.6

Tartalékok

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 295

12 316 296

12 316 295

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

71 688 696

71 688 696

71 688 696

71 688 696

215 066 088

358 443 480

358 443 480

215 066 087

2.1.2.2

Felújítás

0

0

87 324 316

87 324 316

87 324 316

87 324 316

87 324 316

87 324 316

261 972 947

436 621 578

349 297 262

174 648 629

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 182 863

1 182 863

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 529

181 421 528

181 421 529

181 421 528

181 421 529

181 421 528

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 529

-181 421 528

-181 421 529

-181 421 528

-181 421 529

-181 421 528

 

II. Kiadások mindösszesen:

379 808 447

324 874 464

405 738 125

405 738 122

477 426 822

477 426 818

477 426 822

477 426 818

795 452 847

1 113 478 864

1 026 154 555

708 128 522

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 943 694 160

8 182 081

232 493 693

-72 681 577

-113 070 249

-144 370 274

155 629 724

-144 370 274

-141 571 013

-780 422 320

-560 645 547

-382 868 404

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 943 694 160

1 951 876 241

2 184 369 934

2 111 688 357

1 998 618 108

1 854 247 834

2 009 877 558

1 865 507 284

1 723 936 271

943 513 951

382 868 404

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.