Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. szeptember 28., szerda, 12:04

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 6.970.178.627,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.738.576.213,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -2.231.602.414,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 61.394.639,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 2.292.997.053,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 2.231.602.414,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.738.576.213,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 2.292.997.053,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 7.031.573.266,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.970.178.627.- Ft

e) Finanszírozási kiadások 61.394.639,- Ft

f) Kiadások mindösszesen: 7.031.573.266,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.231.602.414.- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.231.602.414.- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. szeptember 15.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 194 650 383

37 967 131

2 232 617 514

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 241 418 622

-30 128 972

1 211 289 650

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

440 844 453

-32 808 922

408 035 531

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

102 612 819

102 612 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 320 000

200 000

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

4 660 734 157

77 842 056

4 738 576 213

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 826 977 883

72 663 160

1 899 641 043

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-1 995 719 899

-127 314 075

-2 123 033 974

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 259 430 344

33 566 709

2 292 997 053

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

6 920 164 501

111 408 765

7 031 573 266

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 873 192 035

-50 577 446

3 822 614 589

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 737 868 686

17 265 231

1 755 133 917

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

250 612 494

3 598 033

254 210 527

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 220 305 947

55 782 442

1 276 088 389

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

637 377 908

-127 223 152

510 154 756

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

14 661 909

25 783 067

40 444 976

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

2 985 577 827

161 986 211

3 147 564 038

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 321 542 163

90 207 756

1 411 749 919

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

1 651 441 313

70 178 455

1 721 619 768

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

12 594 351

1 600 000

14 194 351

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

30 093

0

30 093

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

6 858 769 862

111 408 765

6 970 178 627

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-1 995 719 899

-127 314 075

-2 123 033 974

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

6 920 164 501

111 408 765

7 031 573 266

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-2 198 035 705

-33 566 709

-2 231 602 414

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

2 198 035 705

33 566 709

2 231 602 414

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

2 124 160 721

29 912 099

2 154 072 820

 

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

 

35 911 495

41 192 162

8 055 032

49 247 194

 

1 942 740 293

2 194 650 383

37 967 131

2 232 617 514

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 201 292 870

9 987 506

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

40 125 752

-40 116 478

9 274

 

0

1 241 418 622

-30 128 972

1 211 289 650

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

95 005 978

22 319 292

117 325 270

 

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

336 428 475

336 428 475

-55 128 214

281 300 261

 

434 959 633

440 844 453

-32 808 922

408 035 531

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

102 612 819

102 612 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

102 612 819

102 612 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 320 000

200 000

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 320 000

200 000

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

4 204 080 268

165 031 716

4 369 111 984

 

11 117 000

38 907 500

0

38 907 500

 

372 339 970

417 746 389

-87 189 660

330 556 729

 

3 160 200 625

4 660 734 157

77 842 056

4 738 576 213

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 815 707 756

45 406 419

1 861 114 175

 

0

5 528 513

0

5 528 513

 

0

5 741 614

27 256 741

32 998 355

 

1 493 325 226

1 826 977 883

72 663 160

1 899 641 043

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

363 174 594

384 329 557

0

384 329 557

 

1 592 795 329

1 611 390 342

127 314 075

1 738 704 417

 

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

139 369 054

160 524 017

0

160 524 017

 

296 999 064

296 999 064

107 952 464

404 951 528

 

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

1 295 796 265

1 314 391 278

19 361 611

1 333 752 889

 

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 248 160 217

6 309 968

2 254 470 185

 

363 174 594

389 858 070

0

389 858 070

 

1 592 795 329

1 617 131 956

154 570 816

1 771 702 772

 

3 881 747 610

4 255 150 243

160 880 784

4 416 031 027

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

6 452 240 485

171 341 684

6 623 582 169

 

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

 

1 965 135 299

2 034 878 345

67 381 156

2 102 259 501

 

7 041 948 235

8 915 884 400

238 722 840

9 154 607 240

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

1 452 904 365

-95 023 052

1 357 881 313

 

371 751 594

426 225 570

-951 230

425 274 340

 

1 964 474 899

1 994 062 100

45 396 836

2 039 458 936

 

3 372 207 838

3 873 192 035

-50 577 446

3 822 614 589

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

176 099 955

9 258 621

185 358 576

 

283 332 225

315 102 633

0

315 102 633

 

1 230 327 645

1 246 666 098

8 006 610

1 254 672 708

 

1 649 846 023

1 737 868 686

17 265 231

1 755 133 917

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

21 345 281

963 867

22 309 148

 

36 833 189

49 330 259

0

49 330 259

 

177 680 394

179 936 954

2 634 166

182 571 120

 

230 937 038

250 612 494

3 598 033

254 210 527

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

591 770 850

47 432 679

639 203 529

 

51 586 180

61 792 678

-951 230

60 841 448

 

556 466 860

566 742 419

9 300 993

576 043 412

 

969 640 499

1 220 305 947

55 782 442

1 276 088 389

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

636 661 279

-152 678 219

483 983 060

 

0

0

0

0

 

0

716 629

25 455 067

26 171 696

 

494 757 278

637 377 908

-127 223 152

510 154 756

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 945 280

328 000

14 273 280

 

0

0

0

0

 

0

716 629

25 455 067

26 171 696

 

13 245 280

14 661 909

25 783 067

40 444 976

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

2 942 221 582

139 050 661

3 081 272 243

 

2 540 000

2 540 000

951 230

3 491 230

 

660 400

40 816 245

21 984 320

62 800 565

 

1 713 770 474

2 985 577 827

161 986 211

3 147 564 038

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 278 470 011

67 018 206

1 345 488 217

 

2 286 000

2 286 000

1 205 230

3 491 230

 

660 400

40 786 152

21 984 320

62 770 472

 

1 260 286 735

1 321 542 163

90 207 756

1 411 749 919

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

1 651 187 313

70 432 455

1 721 619 768

 

254 000

254 000

-254 000

0

 

0

0

0

0

 

453 483 739

1 651 441 313

70 178 455

1 721 619 768

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

12 594 351

1 600 000

14 194 351

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

30 093

0

30 093

 

0

30 093

0

30 093

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

4 395 125 947

44 027 609

4 439 153 556

 

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

 

1 965 135 299

2 034 878 345

67 381 156

2 102 259 501

 

5 085 978 312

6 858 769 862

111 408 765

6 970 178 627

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 057 114 538

127 314 075

2 184 428 613

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 057 114 538

127 314 075

2 184 428 613

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

6 452 240 485

171 341 684

6 623 582 169

 

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

 

1 965 135 299

2 034 878 345

67 381 156

2 102 259 501

 

7 041 948 235

8 915 884 400

238 722 840

9 154 607 240

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

-191 045 679

121 004 107

-70 041 572

 

-363 174 594

-389 858 070

0

-389 858 070

 

-1 592 795 329

-1 617 131 956

-154 570 816

-1 771 702 772

 

-1 925 777 687

-2 198 035 705

-33 566 709

-2 231 602 414

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

191 045 679

-121 004 107

70 041 572

 

363 174 594

389 858 070

0

389 858 070

 

1 592 795 329

1 617 131 956

154 570 816

1 771 702 772

 

1 925 777 687

2 198 035 705

33 566 709

2 231 602 414

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

2 047 216 721

25 955 299

2 073 172 020

 

76 944 000

76 944 000

3 956 800

80 900 800

 

0

0

0

0

 

1 905 321 798

2 124 160 721

29 912 099

2 154 072 820

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 201 292 870

9 987 506

1 211 280 376

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 201 292 870

9 987 506

1 211 280 376

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

56 905 978

22 319 292

79 225 270

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

89 121 158

95 005 978

22 319 292

117 325 270

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

102 612 819

102 612 819

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

102 612 819

102 612 819

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 320 000

200 000

1 520 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 320 000

200 000

1 520 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

4 089 036 268

161 074 916

4 250 111 184

 

76 944 000

76 944 000

3 956 800

80 900 800

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 776 743 655

4 204 080 268

165 031 716

4 369 111 984

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 790 574 602

45 406 419

1 835 981 021

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 493 325 226

1 815 707 756

45 406 419

1 861 114 175

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 223 027 063

6 309 968

2 229 337 031

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

1 925 777 687

2 248 160 217

6 309 968

2 254 470 185

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

6 312 063 331

167 384 884

6 479 448 215

 

76 944 000

76 944 000

3 956 800

80 900 800

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 452 240 485

171 341 684

6 623 582 169

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

1 370 494 520

-98 979 852

1 271 514 668

 

82 409 845

82 409 845

3 956 800

86 366 645

 

0

0

0

0

 

1 035 981 345

1 452 904 365

-95 023 052

1 357 881 313

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

107 792 199

5 757 028

113 549 227

 

68 307 756

68 307 756

3 501 593

71 809 349

 

0

0

0

0

 

136 186 153

176 099 955

9 258 621

185 358 576

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

13 305 341

508 660

13 814 001

 

8 039 940

8 039 940

455 207

8 495 147

 

0

0

0

0

 

16 423 455

21 345 281

963 867

22 309 148

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

585 708 701

47 432 679

633 141 380

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

361 587 459

591 770 850

47 432 679

639 203 529

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

636 661 279

-152 678 219

483 983 060

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

494 757 278

636 661 279

-152 678 219

483 983 060

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 945 280

328 000

14 273 280

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13 245 280

13 945 280

328 000

14 273 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

2 878 988 428

139 050 661

3 018 039 089

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

1 710 570 074

2 942 221 582

139 050 661

3 081 272 243

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 278 470 011

67 018 206

1 345 488 217

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 257 340 335

1 278 470 011

67 018 206

1 345 488 217

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 587 954 159

70 432 455

1 658 386 614

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

453 229 739

1 651 187 313

70 432 455

1 721 619 768

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

4 249 482 948

40 070 809

4 289 553 757

 

82 409 845

82 409 845

3 956 800

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

2 746 551 419

4 395 125 947

44 027 609

4 439 153 556

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

61 394 639

0

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

2 057 114 538

127 314 075

2 184 428 613

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

2 057 114 538

127 314 075

2 184 428 613

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

6 306 597 486

167 384 884

6 473 982 370

 

82 409 845

82 409 845

3 956 800

86 366 645

 

38 100 000

63 233 154

0

63 233 154

 

4 702 521 342

6 452 240 485

171 341 684

6 623 582 169

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

-160 446 680

121 004 107

-39 442 573

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

-25 133 154

0

-25 133 154

 

30 192 236

-191 045 679

121 004 107

-70 041 572

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

165 912 525

-121 004 107

44 908 418

 

0

0

0

0

 

0

25 133 154

0

25 133 154

 

-30 192 236

191 045 679

-121 004 107

70 041 572

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

5 465 845

0

5 465 845

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

587 559 285

0

587 559 285

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

627 797 502

18 842 611

646 640 113

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

41 754 884

519 000

42 273 884

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

2 400 733

0

2 400 733

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

2 028 247 863

19 361 611

2 047 609 474

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

7 603 658

5 725 688

13 329 346

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

540 000

540 000

1 080 000

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

328 000

328 000

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

10 825 200

0

10 825 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

18 968 858

6 593 688

25 562 546

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

2 047 216 721

25 955 299

2 073 172 020

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

 

-

0

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-7-17 - Települések arculatának fejlesztése (Strázsahegyi játszótér)

0

0

0

0

1.2.2.2

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

0

9 987 506

9 987 506

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

9 987 506

9 987 506

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1 201 292 870

9 987 506

1 211 280 376

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

3 924 000

32 836 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

3 319 292

3 319 292

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

5 884 820

15 076 000

20 960 820

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

56 905 978

22 319 292

79 225 270

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

57 206 400

57 206 400

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

57 206 400

57 206 400

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése

0

0

45 406 419

45 406 419

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

102 612 819

102 612 819

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 320 000

200 000

1 520 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

1 320 000

200 000

1 520 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 320 000

200 000

1 520 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1.7.2.2

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

4 089 036 268

161 074 916

4 250 111 184

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.
287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

38 097 396

38 097 396

-38 097 396

0

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.
288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

13 399 055

13 399 055

-13 399 055

0

1.8.1.2.4

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

0

12 400 000

12 400 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 790 574 602

45 406 419

1 835 981 021

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

290 362 481

0

290 362 481

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 500 212 121

45 406 419

1 545 618 540

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

2 223 027 063

6 309 968

2 229 337 031

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

6 312 063 331

167 384 884

6 479 448 215

5. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

121 496 395

0

121 496 395

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

52 895 700

0

52 895 700

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

16 407 563

0

16 407 563

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

29 671 932

0

29 671 932

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

B111

I. Összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

488 067 600

0

488 067 600

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

90 740 000

0

90 740 000

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

8 751 685

0

8 751 685

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

8 751 685

0

8 751 685

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

6 781 505

0

6 781 505

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1 970 180

0

1 970 180

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

587 559 285

587 559 285

0

587 559 285

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

18 595 013

18 842 611

37 437 624

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

162 538 027

0

162 538 027

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

48 212 036

0

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

49 892 891

0

49 892 891

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

11 071 500

0

11 071 500

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

46 388 000

0

46 388 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

2 826 300

0

2 826 300

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

4 147 300

0

4 147 300

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

293 743 960

0

293 743 960

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

133 931 236

0

133 931 236

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

159 812 724

0

159 812 724

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

0

5 047 407

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

0

5 047 407

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

102 114 000

0

102 114 000

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

86 442 000

0

86 442 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

15 672 000

0

15 672 000

B113

III. Összesen:

609 202 489

627 797 502

18 842 611

646 640 113

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

41 754 884

519 000

42 273 884

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

0

519 000

519 000

B114

IV. Összesen:

41 754 884

41 754 884

519 000

42 273 884

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

1 658 076 306

19 361 611

1 677 437 917

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

39 122 555

0

39 122 555

1.1.3.2.1.3

BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás

0

189 699 519

0

189 699 519

B115

I. összesen:

178 071 305

367 770 824

0

367 770 824

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.3

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

1 146 292 878

0

1 146 292 878

1.1.3.2.2.4

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

14 999 992

0

14 999 992

B21

II. összesen:

0

1 201 292 870

0

1 201 292 870

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

1.1.3.2.3.1

III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

2 400 733

0

2 400 733

 

-

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

2 400 733

0

2 400 733

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

1 571 464 427

0

1 571 464 427

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

3 229 540 733

19 361 611

3 248 902 344

6. melléklet

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

1 278 470 011

67 018 206

1 345 488 217

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

11 379 200

19 212 598

30 591 798

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

493 983 838

34 479 606

528 463 444

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

463 310 660

0

463 310 660

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

30 673 178

34 479 606

65 152 784

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

358 690

0

358 690

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

501 140 114

-921 964

500 218 150

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

501 140 114

-921 964

500 218 150

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

271 608 169

14 247 966

285 856 135

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

1 587 954 159

70 432 455

1 658 386 614

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

1 250 357 606

55 562 800

1 305 920 406

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

907 049 499

20 345 432

927 394 931

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

343 308 107

35 217 368

378 525 475

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

337 596 553

14 869 655

352 466 208

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

12 564 258

1 600 000

14 164 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

2 878 988 428

139 050 661

3 018 039 089

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

2 878 988 428

139 050 661

3 018 039 089

7. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

107 792 199

5 757 028

113 549 227

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

44 699 092

5 757 028

50 456 120

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

63 093 107

0

63 093 107

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

13 305 341

508 660

13 814 001

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

585 708 701

47 432 679

633 141 380

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

8 534 160

1 438 000

9 972 160

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

454 966 640

35 753 086

490 719 726

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

0

2 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

116 583 161

10 241 593

126 824 754

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

636 661 279

-152 678 219

483 983 060

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

13 945 280

328 000

14 273 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

226 956 637

5 200 000

232 156 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

1 370 494 520

-98 979 852

1 271 514 668

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

107 952 464

565 475 545

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 538 196 818

19 361 611

1 557 558 429

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

2 057 114 538

127 314 075

2 184 428 613

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

3 427 609 058

28 334 223

3 455 943 281

8. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

294 306 259

-157 806 219

136 500 040

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

103 195 031

-54 956 168

48 238 863

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

500 000

0

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

106 883 704

0

106 883 704

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

2 400 733

0

2 400 733

2.1.1.5.6.1.1.1.5

38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.

0

-23 190 200

0

-23 190 200

2.1.1.5.6.1.1.1.7

154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-5 057 450

0

-5 057 450

2.1.1.5.6.1.1.1.8

169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-137 540

0

-137 540

2.1.1.5.6.1.1.1.9

188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.

0

5 884 820

0

5 884 820

2.1.1.5.6.1.1.1.10

190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.

0

-2 388 083

0

-2 388 083

2.1.1.5.6.1.1.1.11

220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.

0

-728 859

0

-728 859

2.1.1.5.6.1.1.1.12

243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.

0

-720 000

0

-720 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.

0

-150 000

0

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

0

-923 200

0

-923 200

2.1.1.5.6.1.1.1.16

280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére.
A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására.
Forrás a működési céltartalék.

0

-3 170 894

0

-3 170 894

2.1.1.5.6.1.1.1.17

284/2022. (VI. 9.) KT határozat - /7/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az új vásártéri 200 adagos új főzőkonyháról történő ételszállítással a Virág utcai tálalókonyhába. Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy készítse elő az ételszállítással kapcsolatos feladatok ellátását. Egyúttal felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést, hogy az ételszállításhoz szükséges edényeket szerezze be max. bruttó 1.500.000 Ft keret erejéig, mely forrást a 2022. évi működési céltartalékból az önkormányzat biztosítja, és összeget intézmény finanszírozásként átadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetésnek, ezzel megemeli az intézmény költségvetését.

0

0

-1 500 000

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.18

296/2022. (VI. 16.) KT határozat - /10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Szivárvány Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

0

-205 740

-205 740

2.1.1.5.6.1.1.1.19

297/2022. (VI. 16.) KT határozat - /11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Petőfi Óvoda vezetőjének „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre, azzal a kiegészítéssel, hogy hardvert pluszban nem biztosít hozzá, azt az óvoda jelenlegi tárgyi eszköz állománya adja. A szolgáltatás megrendelésének fedezete a működési tartalék.

0

0

-480 060

-480 060

2.1.1.5.6.1.1.1.20

344/2022. (VII. 14.) KT határozat - /22/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekétkeztetési feladat ellátáshoz további 35 millió forintot biztosít a működési tartalék terhére, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy ezt építse be a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés 2022. évi költségvetésébe.

0

0

-35 000 000

-35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.21

347/2022. (VII. 14.) KT határozat - /23/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Sportegyesület kérelmét olyan formában, hogy a 2022. évi önkormányzati támogatást kiegészíti 5 millió forinttal a működési tartalék terhére.

0

0

-5 000 000

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

351/2022. (VII. 14.) KT határozat - /24/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monori Bölcsőde engedélyezett létszámkeretét az alábbiak szerint határozza meg:
Monori Bölcsőde Székhely (8 csoport) Telephely (6 csoport) Összesen
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg felhatalmazza az intézményvezetőt, hogy 2022. szeptember 15. napjával gondoskodjon a dolgozók felvételéről, illetve a kisgyermeknevelők közül egy főt már 2022. augusztus 15-ével vegyen fel.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy a Monori Bölcsőde üzemeltetésére a működési tartalék terhére különítsen el 5 millió forintot.

0

0

-5 000 000

-5 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

354/2022. (VII. 14.) KT határozat - /25/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor Tesz-Vesz Óvoda „OVPED” szolgáltatás megrendelése iránti kérelmét a 2022/2023. nevelési évre 411.480 Ft összegben, melynek fedezete a működési tartalék.

0

0

-411 480

-411 480

2.1.1.5.6.1.1.1.24

361/2022. (VII. 14.) KT határozat - /27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az IPL0117W-R típusú kandeláber motívumot választja ki, a beszerzésére az előterjesztés szerint felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, és a vásárláshoz 1.438.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít a működési tartalék terhére. Továbbá megbízza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést a motívumok advent előtti felszerelésével.

0

0

-1 826 260

-1 826 260

2.1.1.5.6.1.1.1.25

364/2022. (VII. 14.) KT határozat - /28/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 307/2022. (VI. 16.) és a 312/2022. (VI. 16.) KT határozatokban a K&Z Horizontál Kft. részére a közbeszerzési eljárások lebonyolítására biztosított díj
- a 3055/1 hrsz.-ú ingatlan környezetrendezésével, valamint a 3055/2, 3080 és 8073 hrsz. ingatlanok közművesítésével kapcsolatban nettó 2 x 600.000,- Ft + ÁFA összegben, valamint
- „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében a magasépítést (közösségi fürdő építését) tartalmazó 2. részre vonatkozó nettó 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben
kerüljön meghatározásra, melyek forrása a 2022. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

0

-3 048 000

-3 048 000

2.1.1.5.6.1.1.1.26

382/2022. (VII. 14.) KT határozat - /31/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Monori Bölcsőde villanyszerelési munkáival kapcsolatos tájékoztatást. Utólagosan jóváhagyja a Special Work Team Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, melynek összege nettó 1.956.400,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 2.484.628,- Ft, forrása a működési céltartalék.

0

0

-2 484 628

-2 484 628

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

30 000 000

2 550 000

32 550 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat
116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

30 000 000

30 000 000

2 550 000

32 550 000

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

161 111 228

-105 400 051

55 711 177

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

200 000 000

0

200 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.

0

-12 999 919

0

-12 999 919

2.1.1.5.6.1.1.3.4

117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére.
Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

0

-1 092 579

0

-1 092 579

2.1.1.5.6.1.1.3.5

183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.

0

-379 000

0

-379 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.

0

-455 536

0

-455 536

2.1.1.5.6.1.1.3.7

274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.
Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-10 825 733

0

-10 825 733

2.1.1.5.6.1.1.3.8

277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.

0

-14 670 205

0

-14 670 205

2.1.1.5.6.1.1.3.9

590/2021. (XI. 18.) KT határozat - /2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ACER Kft-től (2462 Martonvásár, Bajcsy-Zs. u. 1.) rendeli meg a B3-53 Haleszvár típusú játékot öntött gumi ütéscsillapítással, mely a Tavas-parkba kerül telepítésre. Fedezet a 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat alapján Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra biztosított 225.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 21.000.000 Ft, valamint 5.358.179 Ft a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartalékából.

0

0

-5 358 179

-5 358 179

2.1.1.5.6.1.1.3.10

116/2022. (III. 10.) KT határozat - /3/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 2022. évi karbantartási, felújítási munkái közül a műszaki szempontból fontosnak ítélt munkálatok elvégzését jóváhagyja. A költségvetésbe betervezett összeg feletti rész forrása a fejlesztési tartalék.

0

0

-2 550 000

-2 550 000

2.1.1.5.6.1.1.3.11

119/2022. (III. 10.) KT határozat - /4/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
- tudomásul veszi az útépítés kérdéseiről szóló tájékoztatást,
- az 1.9 pontban szereplő útfelújításhoz szükséges forrást a 2021. évi beszámoló elfogadása után, a maradvány ismeretében határozza meg,
- a 2.1 pontban szereplő útfelújítás terveztetését elindítja,
- az 1.1-1.8, 1.10, 2.2 és 2.3 pontokban szereplő útfelújításokat nem saját forrásból valósítja meg,
- az 1.11 pontban szereplő kérelmet nem támogatja, és
- felkéri a MŰVÁK Irodát, vizsgálja meg, hogy hogyan, mekkora költséggel lehetne a Péteri út végén, az úttal párhuzamos, 5 ingatlant kiszolgáló szerviz utat felújítani, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

0

0

-490 000

-490 000

2.1.1.5.6.1.1.3.12

246/2022. (V. 12.) KT határozat - /5/ Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
- a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. számú fogorvosi rendelő helyiségre a Napsugár Patikák Zrt.-vel kötött helyiségbérleti szerződés módosításra kerüljön úgy, hogy a Bérlő a bérlet időtartama alatt az azonos méretű és adottságú, 3. számú fogorvosi rendelő helyiséget használja változatlan feltételek mellett. Felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés módosítás aláírására,
- Dr. Rónyai Balázs Gergő fogorvos a Monor 2. számú körzet fogorvosi alapellátását a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő, 4. számú fogorvosi rendelő helyiségében kezdje meg,
- az önkormányzat költségén klímaberendezés kerüljön felszerelésre a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 3. számú és 4. számú fogorvosi rendelő helyiségekbe,
- az önkormányzat költségén a linóleum burkolat javításra, vagy szükség szerint cserére kerüljön a Dr. Gombos Matild Egészségház emeletén lévő 4. sz. fogorvosi rendelő helyiségben.

0

0

-1 354 070

-1 354 070

2.1.1.5.6.1.1.3.13

282/2022. (VI. 9.) KT határozat - /6/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor 3055/1 hrsz. ingatlan környezetrendezése” (EKR000437172022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 7-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
1. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a DIFIBRO Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 2235 Mende, Dózsa György Út 5.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
2. A tárgyi közbeszerzési eljárásban a Leska Invest Kft. (székhely: 52251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
3. A tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlatát.
4. A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és annak nyerteseként a SZETAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2235 Mende, Fő Út 28.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 60 107 430,-Ft ajánlati árral, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-M szakember jogosultság megszerzésén felüli többlet szakmai gyakorlati idejének 44 hónap megajánlásával és a minimálisan meghatározott jótállási időn (36 hónap) felül vállalt 0 hónap többlet jótállási idő tartama vállalása megajánlásával.
5. A fedezet összegét nettó 31.170.100,- Ft, bruttó 39.586.027 összeggel megemeli (nettó 28 937 330,- Ft-ról nettó 60 107 430,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési tartaléka (1.796.927 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (37.789.100).

0

0

-37 789 100

-37 789 100

2.1.1.5.6.1.1.3.14

287/2022. (VI. 16.) KT határozat - /8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 9/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díj fedezete a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-38 097 396

-38 097 396

2.1.1.5.6.1.1.3.15

288/2022. (VI. 16.) KT határozat - /9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 11/2022. (I. 20.) KT határozatát, mely szerint a Monor, Fónyad Dezső utca felújításához szükséges önrészt 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka.

0

0

-13 399 055

-13 399 055

2.1.1.5.6.1.1.3.16

299/2022. (VI. 16.) KT határozat - /12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés tájékoztatását a KÖVÁL Noprofit Zrt. 2021. évi eredménytartalékából megmaradt pénzeszközökre vonatkozóan, és úgy dönt, hogy a felhasználása az alábbiak szerint történjen:

0

0

-14 853 449

-14 853 449

2.1.1.5.6.1.1.3.17

311/2022. (VI. 16.) KT határozat - /13/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című, VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében az alábbi határozatot hozza:
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehab. 2 r” (EKR000217932022) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2022. június 15-én készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összegét a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részterületén nettó 15.296.596,- Ft összeggel megemeli, ennek forrása: a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (nettó 89 872 189,- Ft-ról nettó 105 168 785,- Ft-ra).
A Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.
Fedezet a projekt költségvetése (114.137.680 Ft), valamint a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (19.426.677 Ft).

0

0

-19 426 677

-19 426 677

2.1.1.5.6.1.1.3.18

322/2022. (VI. 16.) KT határozat - /14/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor-Kistemplomi Református Egyházközség járdaépítésre vonatkozó kérelmét, az idei járdaépítési program keretében 1,6 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére, és felkéri az Egyházközséget, hogy indítsa el a településkép véleményezési eljárást a kerítés áthelyezés, átépítés kapcsán.

0

0

-1 600 000

-1 600 000

2.1.1.5.6.1.1.3.19

325/2022. (VI. 16.) KT határozat - /16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Gondozás Központ kérelmét az ingatlan udvarán ún. bolyongó kialakítására, a szikkasztó akna megszüntetésével, valamint a csatornarendszer egyéb szükséges javításával, és felhatalmazza a Polgármestert az egyszerű ajánlatkérési eljárás lefolytatására, valamint a szerződéskötésre. Keretösszeg 6 millió forint, melynek forrása a fejlesztési tartalék.

0

0

-6 000 000

-6 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.20

326/2022. (VI. 16.) KT határozat - /17/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Petőfi Sándor u. 27. szám alatti ingatlan előterjesztés szerinti belső átalakítási munkáit elvégezteti, melyhez 3 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-3 000 000

-3 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.21

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

0

0

-12 000 000

-12 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.22

341/2022. (VI. 16.) KT határozat - /21/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
- támogatva a bérlő kérelmét, értékesítésre jelöli ki a Monor, Deák Ferenc utca 2. I. lh földszint 1. sz. alatti, 6662/A/5 társasházi albetétben nyilvántartott, 74,22 m2 alapterületű önkormányzati bérlakás ingatlanát,
- vevőként az elővásárlási joggal rendelkező bentlakó bérlőt, Dr. Zsédely Ferencet és Dr. Zsédelyné László Ildikót jelöli ki,
- elfogadja dr. Babinszki György igazságügyi ingatlan szakértő, értékbecslő 38.707.000,- Ft összegű értékbecslését,
- a vételárat 50.000.000,- Ft összegben határozza meg, a bérlő által a lakás korszerűsítésére fordított értéket 12.505.000,- Ft összegben ismeri el,
- mivel a bérlakást, az elővásárlási joggal érintett részére értékesíti, a lakás vételára az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, cseréjére valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 15/1996. (VII.11.) rendelet értelmében, határozott idejű bérleti szerződés esetén a forgalmi érték 80%-a,
- a határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére a vételár egy összegben történő megfizetése esetén a vételár 10 %-ának megfelelő engedményt biztosít a fenti ÖK rendelet értelmében
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

0

0

26 996 400

26 996 400

2.1.1.5.6.1.1.3.23

358/2022. (VII. 14.) KT határozat - /26/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete köszönettel elfogadja a Monori Sportegyesület által felajánlott 6 darab uszodai rajtkövet, és felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és a Gazdasági vezetőt, hogy az erre vonatkozó ajándékozási szerződést aláírja.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete egyidejűleg vállalja a rajtkövek telepítésének bruttó 405.130.- Ft összegű költségét, és azt a Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének fejlesztési kiadások tartaléka terhére a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény költségvetésében biztosítja, egyidejűleg felhatalmazva az Intézményt a telepítés megrendelésére.

0

0

-405 130

-405 130

2.1.1.5.6.1.1.3.24

365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

0

0

-3 679 549

-3 679 549

2.1.1.5.6.1.1.3.25

380/2022. (VII. 14.) KT határozat - /30/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felújítja a Petőfi utca Dózsa Gy. utca - Széchenyi utcák közötti szakaszon, a számozás szerinti páratlan oldalon lévő járdát Barabás téglakőből, és a járdaprogram kivitelezőjének, SURA 2004 Kft.-nek a munkálatokra adott, bruttó 12.591.352,- Ft-os árajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a Polgármestert a Beszerzési Szabályzat 3.j) pontja alapján a 2022. évi járdaprogramra kötött szerződés módosítására. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

0

-12 591 352

-12 591 352

2.1.1.5.6.1.1.3.26

394/2022. (VII. 14.) KT határozat - /33/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Minimalhaus Invest Kft. (2360 Gyál, Egressy út 165.) képviseletében Kormanik Orfeusz Tamás 30.210.000,- Ft összegű pályázatát a Monor 6066/23 hrsz.-ú, 2014 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.

0

0

30 210 000

30 210 000

2.1.1.5.6.1.1.3.27

Széchényi 2020_VP6-19.2.1-41-2-17 - Turisztikai attrakciók (Strázsahegyi élménypark)

0

0

9 987 506

9 987 506

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

 

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.2

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

80 345 037

0

80 345 037

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

70 345 037

0

70 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

42 345 037

0

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

374 651 296

-157 806 219

216 845 077

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

3 726 088

-400 000

3 326 088

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-350 000

0

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.3

146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.

0

-88 900

0

-88 900

2.1.1.5.6.2.1.4

156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.

0

-335 012

0

-335 012

2.1.1.5.6.2.1.5

194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.

0

-200 000

0

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.6

199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..

0

-300 000

0

-300 000

2.1.1.5.6.2.1.7

333/2022. (VI. 16.) KT határozat - /19/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy teljesíti a HAJT-A Csapat Egyesület 2022. évi tagdíj kérelmét, melynek összege 200.000,- Ft. Fedezet az általános tartalék.

0

0

-200 000

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.8

334/2022. (VI. 16.) KT határozat - /20/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000,- Ft összeggel támogatja a Monori Gazdakör szüreti felvonulás megrendezésének tárgyában benyújtott kérelmét, melynek forrása az általános tartalék.

0

0

-200 000

-200 000

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

921 322

0

921 322

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

14 647 410

-400 000

14 247 410

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

389 298 706

-158 206 219

231 092 487

9. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

29 297 500

0

29 297 500

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

38 907 500

0

38 907 500

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

389 858 070

0

389 858 070

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 528 513

0

5 528 513

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

384 329 557

0

384 329 557

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

160 524 017

0

160 524 017

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

389 858 070

0

389 858 070

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

426 225 570

-951 230

425 274 340

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

315 102 633

0

315 102 633

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

49 330 259

0

49 330 259

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

61 792 678

-951 230

60 841 448

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 540 000

951 230

3 491 230

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 286 000

1 205 230

3 491 230

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

-254 000

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

428 765 570

0

428 765 570

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-389 858 070

0

-389 858 070

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

389 858 070

0

389 858 070

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

20 000

125 000

145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

695 002

0

695 002

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

183 049 448

1 170 894

184 220 342

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

8 015 583

1 170 894

9 186 477

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

175 033 865

0

175 033 865

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

183 744 450

1 170 894

184 915 344

 

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

183 764 450

1 295 894

185 060 344

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

183 764 450

125 000

183 889 450

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

149 312 662

0

149 312 662

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

22 801 786

0

22 801 786

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

11 650 002

125 000

11 775 002

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

1 170 894

1 170 894

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

1 170 894

1 170 894

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

183 764 450

1 295 894

185 060 344

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

183 764 450

1 295 894

185 060 344

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

-183 744 450

-1 170 894

-184 915 344

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

183 744 450

1 170 894

184 915 344

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

11. melléklet

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

400 000

125 000

525 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

999 911

0

999 911

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

141 726 309

411 480

142 137 789

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

25 366 439

411 480

25 777 919

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

116 359 870

0

116 359 870

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

142 726 220

411 480

143 137 700

 

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

143 126 220

536 480

143 662 700

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

143 126 220

298 090

143 424 310

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

113 553 083

0

113 553 083

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

17 923 226

0

17 923 226

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

11 649 911

298 090

11 948 001

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

238 390

238 390

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

238 390

238 390

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

143 126 220

536 480

143 662 700

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

143 126 220

536 480

143 662 700

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

-142 726 220

-411 480

-143 137 700

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

142 726 220

411 480

143 137 700

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

12. melléklet

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

125 000

135 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

960 583

0

960 583

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

153 898 115

480 060

154 378 175

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

13 365 605

480 060

13 845 665

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

140 532 510

0

140 532 510

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

154 858 698

480 060

155 338 758

 

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

154 868 698

605 060

155 473 758

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

154 868 698

523 979

155 392 677

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

125 404 207

0

125 404 207

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

16 718 908

0

16 718 908

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

12 745 583

523 979

13 269 562

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

81 081

81 081

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

81 081

81 081

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

154 868 698

605 060

155 473 758

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

154 868 698

605 060

155 473 758

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

-154 858 698

-480 060

-155 338 758

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

154 858 698

480 060

155 338 758

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

13. melléklet

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

2 020 000

125 000

2 145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

417 996

0

417 996

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

107 796 385

0

107 796 385

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

11 849 485

0

11 849 485

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

95 946 900

0

95 946 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

108 214 381

0

108 214 381

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

110 234 381

125 000

110 359 381

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

110 234 381

50 320

110 284 701

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

89 327 104

0

89 327 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

12 349 281

0

12 349 281

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

8 557 996

50 320

8 608 316

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

74 680

74 680

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

74 680

74 680

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

110 234 381

125 000

110 359 381

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

110 234 381

125 000

110 359 381

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-108 214 381

0

-108 214 381

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

108 214 381

0

108 214 381

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

14. melléklet

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

20 000

125 000

145 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

313 888

0

313 888

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

76 220 757

205 740

76 426 497

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

16 534 617

205 740

16 740 357

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

59 686 140

0

59 686 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

76 534 645

205 740

76 740 385

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

76 554 645

330 740

76 885 385

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

76 554 645

330 740

76 885 385

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

61 781 428

0

61 781 428

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 429 329

0

8 429 329

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

6 343 888

330 740

6 674 628

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

76 554 645

330 740

76 885 385

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

76 554 645

330 740

76 885 385

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-76 534 645

-205 740

-76 740 385

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

76 534 645

205 740

76 740 385

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

125 000

125 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

1 906 000

0

1 906 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

1 886 000

1 886 000

0

1 886 000

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

1 906 000

125 000

2 031 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 022 655

0

1 022 655

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

194 003 844

5 452 904

199 456 748

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

86 446 888

5 000 000

91 446 888

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

107 556 956

452 904

108 009 860

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

195 026 499

5 452 904

200 479 403

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

196 932 499

5 577 904

202 510 403

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

196 932 499

5 562 405

202 494 904

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

154 680 356

400 800

155 081 156

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

21 549 488

52 104

21 601 592

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

20 702 655

5 109 501

25 812 156

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

15 499

15 499

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

15 499

15 499

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

196 932 499

5 577 904

202 510 403

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

196 932 499

5 577 904

202 510 403

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-195 026 499

-5 452 904

-200 479 403

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

195 026 499

5 452 904

200 479 403

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

16. melléklet

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

27 906 456

7 214 208

35 120 664

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

9 274

9 274

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 390 904

-130 392

23 260 512

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

16 242 982

16 242 982

0

16 242 982

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

4 199 392

-130 392

4 069 000

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

51 297 360

7 093 090

58 390 450

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

1 047 026

0

1 047 026

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

134 425 604

4 370 779

138 796 383

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

66 055 476

0

66 055 476

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

68 370 128

4 370 779

72 740 907

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

135 472 630

4 370 779

139 843 409

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

186 769 990

11 463 869

198 233 859

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

186 079 497

11 463 869

197 543 366

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

117 954 863

4 238 626

122 193 489

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

16 871 426

132 153

17 003 579

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

50 536 579

7 093 090

57 629 669

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

716 629

0

716 629

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

690 493

0

690 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

30 093

0

30 093

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

186 769 990

11 463 869

198 233 859

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

186 769 990

11 463 869

198 233 859

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-135 472 630

-4 370 779

-139 843 409

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

135 472 630

4 370 779

139 843 409

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

17. melléklet

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

4 050 739

4 050 739

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 855 322

1 855 322

2 178

1 857 500

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

1 555 791

0

1 555 791

 

1.4.2

Ellátási díjak

271 250

271 250

0

271 250

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

2 178

2 178

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

28 281

28 281

0

28 281

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

1 855 322

4 052 917

5 908 239

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

284 553

0

284 553

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

37 070 336

519 000

37 589 336

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

37 070 336

519 000

37 589 336

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

37 354 889

519 000

37 873 889

 

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

39 210 211

4 571 917

43 782 128

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

39 210 211

4 571 917

43 782 128

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

24 201 713

3 474 105

27 675 818

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

3 314 663

451 634

3 766 297

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

11 693 835

646 178

12 340 013

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

39 210 211

4 571 917

43 782 128

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

39 210 211

4 571 917

43 782 128

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

-37 354 889

-519 000

-37 873 889

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

37 354 889

519 000

37 873 889

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

18. melléklet

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

8 005 039

1 320 752

9 325 791

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

8 212 968

1 320 752

9 533 720

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

27 256 741

27 256 741

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

178 712 330

14 218 928

192 931 258

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

27 475 437

200 000

27 675 437

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

151 236 893

14 018 928

165 255 821

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

178 712 330

41 475 669

220 187 999

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

186 925 298

42 796 421

229 721 719

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

186 925 298

42 065 386

228 990 684

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

142 855 866

14 893 079

157 748 945

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

23 405 019

1 998 275

25 403 294

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

20 664 413

-281 035

20 383 378

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

25 455 067

25 455 067

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

731 035

731 035

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

731 035

731 035

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

186 925 298

42 796 421

229 721 719

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

186 925 298

42 796 421

229 721 719

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-178 712 330

-41 475 669

-220 187 999

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

178 712 330

41 475 669

220 187 999

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

19. melléklet

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

5 280 667

-5 280 667

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

-40 125 752

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

306 598 320

-55 000 000

251 598 320

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke

0

0

126 960 914

126 960 914

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

0

 

1.4.3

Ellátási díjak

230 057 960

230 057 960

-158 909 960

71 148 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa

0

0

53 489 406

53 489 406

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek

76 540 360

76 540 360

-76 540 360

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

352 004 739

-100 406 419

251 598 320

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

404 487 214

100 484 290

504 971 504

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

41 889 534

100 484 290

142 373 824

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

362 597 680

0

362 597 680

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

404 487 214

100 484 290

504 971 504

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

756 491 953

77 871

756 569 824

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

716 366 201

-19 594 870

696 771 331

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

267 594 816

-15 000 000

252 594 816

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

36 573 828

0

36 573 828

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

412 197 557

-4 594 870

407 602 687

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

40 125 752

19 672 741

59 798 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

40 125 752

19 672 741

59 798 493

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

 

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

756 491 953

77 871

756 569 824

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

756 491 953

77 871

756 569 824

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

-404 487 214

-100 484 290

-504 971 504

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

404 487 214

100 484 290

504 971 504

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

20. melléklet

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 194 650 383

37 967 131

2 232 617 514

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 737 868 686

17 265 231

1 755 133 917

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

250 612 494

3 598 033

254 210 527

Működési bevételek

434 959 633

440 844 453

-32 808 922

408 035 531

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

1 220 305 947

55 782 442

1 276 088 389

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 320 000

200 000

1 520 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

436 266 680

-24 373 101

411 893 579

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

188 187 478

-55 356 168

132 831 310

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 419 315 535

5 358 209

3 424 673 744

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

3 672 080 807

52 272 605

3 724 353 412

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

-252 765 272

-46 914 396

-299 679 668

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

301 632 608

27 256 741

328 889 349

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

61 394 639

0

61 394 639

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 995 719 899

127 314 075

2 123 033 974

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-1 995 719 899

-127 314 075

-2 123 033 974

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-1 995 719 899

-127 314 075

-2 123 033 974

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

301 632 608

27 256 741

328 889 349

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

61 394 639

0

61 394 639

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

240 237 969

27 256 741

267 494 710

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

3 720 948 143

32 614 950

3 753 563 093

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

3 733 475 446

52 272 605

3 785 748 051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1 241 418 622

-30 128 972

1 211 289 650

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 321 542 163

90 207 756

1 411 749 919

Felhalmozási bevételek

0

0

102 612 819

102 612 819

 

 

Felújítás

453 483 739

1 651 441 313

70 178 455

1 721 619 768

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

12 594 351

1 600 000

14 194 351

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

201 111 228

-102 850 051

98 261 177

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

1 241 418 622

72 483 847

1 313 902 469

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

3 186 689 055

59 136 160

3 245 825 215

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

13 347 687

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 945 270 433

0

-1 931 922 746

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

-39 096 451

393 356 010

 

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 525 345 275

45 406 419

1 570 751 694

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 957 797 736

6 309 968

1 964 107 704

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 957 797 736

6 309 968

1 964 107 704

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

3 199 216 358

78 793 815

3 278 010 173

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

3 186 689 055

59 136 160

3 245 825 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

6 920 164 501

111 408 765

7 031 573 266

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

6 920 164 501

111 408 765

7 031 573 266

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-2 198 035 705

-33 566 709

-2 231 602 414

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

2 198 035 705

33 566 709

2 231 602 414

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

21. melléklet

25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2022. … .../

Módosított előirányzat

2023.év

2024.év

2025.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

745 580 769

782 859 807

798 517 003

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

57 206 400

57 206 400

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

781 300 699

781 300 699

57 206 400

838 507 099

859 430 769

902 402 307

920 450 353

 

Saját bevételek 50 %-a:

390 650 350

390 650 350

28 603 200

419 253 550

429 715 384

451 201 154

460 225 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

390 650 350

390 650 350

28 603 200

419 253 550

429 715 384

451 201 154

460 225 177

22. melléklet

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

267 914 102

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 401

178 609 402

178 609 401

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 804

100 940 805

100 940 804

100 940 805

100 940 804

1.3

Közhatalmi bevételek

7 825 007

7 825 007

313 000 280

7 825 007

39 125 035

7 825 007

7 825 007

7 825 007

328 650 294

7 825 007

7 825 007

39 125 034

1.4

Működési bevételek

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 961

34 002 960

1.5

Felhalmozási bevételek

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 068

8 551 069

8 551 068

8 551 069

8 551 068

8 551 069

8 551 068

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

126 667

126 667

126 667

126 667

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

126 667

126 666

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

-39 096 451

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 899 641 043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 497

176 919 498

176 919 497

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 497

-176 919 498

-176 919 497

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 319 001 652

330 055 908

635 231 181

330 055 908

361 355 936

330 055 907

630 055 909

330 055 907

650 881 197

330 055 907

462 508 372

322 259 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

146 261 160

146 261 160

146 261 160

146 261 160

146 261 160

146 261 160

146 261 160

146 261 159

146 261 160

146 261 159

146 261 160

146 261 159

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 184 211

21 184 211

21 184 211

21 184 210

21 184 211

21 184 210

21 184 211

21 184 210

21 184 211

21 184 210

21 184 211

21 184 210

2.1.1.3

Dologi kiadások

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 699

106 340 700

106 340 699

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

3 370 415

3 370 415

3 370 415

3 370 415

3 370 415

3 370 414

3 370 415

3 370 414

3 370 415

3 370 414

3 370 415

3 370 414

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

19 346 386

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

19 346 387

19 346 386

2.1.1.5.6

Tartalékok

19 257 707

19 257 707

19 257 707

19 257 707

19 257 707

19 257 707

19 257 708

19 257 707

19 257 708

19 257 707

19 257 708

19 257 707

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

70 587 496

70 587 496

70 587 496

70 587 496

211 762 488

352 937 480

352 937 480

211 762 487

2.1.2.2

Felújítás

0

0

86 080 988

86 080 988

86 080 988

86 080 988

86 080 988

86 080 988

258 242 965

430 404 942

344 323 954

172 161 979

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 182 863

1 182 863

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

1 182 863

1 182 862

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 498

176 919 497

176 919 498

176 919 497

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 498

-176 919 497

-176 919 498

-176 919 497

 

II. Kiadások mindösszesen:

380 590 330

325 656 347

405 276 680

405 276 677

475 864 176

475 864 172

475 864 177

475 864 171

789 201 146

1 102 538 109

1 016 457 128

703 120 153

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 938 411 322

4 399 561

229 954 501

-75 220 769

-114 508 240

-145 808 265

154 191 732

-145 808 264

-138 319 949

-772 482 202

-553 948 756

-380 860 671

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 938 411 322

1 942 810 883

2 172 765 384

2 097 544 615

1 983 036 375

1 837 228 110

1 991 419 842

1 845 611 578

1 707 291 629

934 809 427

380 860 671

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.