Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

2022. augusztus 29., hétfő, 15:57

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Telekalakítás eredményeként nem jöhet létre több építési övezetbe vagy övezetbe sorolt telek.

2. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. §

Az építési övezetekben és övezetekben meghatározott közművesítettség közüzemi ellátással vagy egyedi közműpótlók, megújuló energiaforrások alkalmazásával történhet. Abban az esetben, ha az adott építési övezetre vonatkozó előírás teljes közművesítettséget állapít meg, az ivóvíz ellátást, továbbá a szennyvízelvezetést és tisztítást közüzemi szolgáltatással kell biztosítani.

3. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

13. §

Beépítésre szánt területen új közüzemi ivóvízhálózat csak közüzemi szennyvízcsatorna hálózattal együtt építhető, kivéve ahol az építési övezetre vonatkozóan a közművesítettség mértékének követelménye részleges.

4. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az építési övezetekben az előírt zöldfelület legkisebb mértékét biztosító zöldfelületbe)

a) gyeprácsos térburkolat legfeljebb 30%-a számítható be,”

5. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 30. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Kisvárosias lakóterület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

6. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Kertvárosias lakóterület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

7. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Falusias lakóterület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

8. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Településközpont terület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

9. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 35. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Kereskedelmi szolgáltató terület építési övezeteiben munkásszálló rendeltetés kizárólag Gksz-2/a építési övezetben helyezhető el.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 35. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Gksz2 építési övezet építési telkein – ha az alkalmazott technológia miatt nagyobb épületmagasság szükséges – földszintes épület esetében a legnagyobb épületmagasság 3,0 méterrel túlléphető. Az építési övezetben elhelyezett önálló technológiai létesítmények magassági korlátozás nélkül elhelyezhetők.”

10. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Ipari terület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

11. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 36/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Általános gazdasági terület építési övezeteiben munkásszállás rendeltetést tartalmazó épület nem helyezhető el.

12. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 55/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kb-N övezetben a gyepszintű növényállomány megőrzendő, építmény, burkolt felület nem helyezhető el.”

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 55/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Kb-N2 övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 10000 m2;

b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2 %;

c) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 6,0 m;

d) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 2%.

(4) Kb-N2 övezetben a szabályozási tervlapon jelölt telek be nem építhető részén kerítés kialakítható, de burkolat nem helyezhető el, azt zöldfelületként kell fenntartani.

13. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

15. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. augusztus 25.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23-2017. 1. sz. melléklete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

 


 

Végső előterjesztői indokolás

Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) módosítása 2022 évben egy lépcsőben-, egyszerűsített eljárás keretében történik. A Képviselő-testület 356/2022. (VII.14.) KT határozatával az anyagot végső véleményezésre bocsátotta. Az Állami Főépítész – aki előtt immáron harmadszor járt a dokumentáció – jóváhagyta, így az utolsó lépés maradt hátra, a HÉSZ/SZT módosító rendelet meghozatala.