Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. augusztus 29., hétfő, 15:55

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben a 92. § (1) bekezdés a.) pontja a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. szeptember 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2022. szeptember 2-án lép hatályba.

 

2022. augusztus 25.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 75.001-80.000. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

75.001-80.000

0

0

400

550

500

550

650

240 Ft,
Max napi 1,5 óra

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. július 14-i ülésén fogadta el 2022. szeptember 1-jei hatállyal az új, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendeletét. A 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet kihirdetésekor a 4. mellékletéből tévedésből lemaradt a demens ellátás egyszeri étkezésének térítési díja. A technikai hiba javításaként, jelen rendelet módosítással sor kerül e díjnak a rendelet mellékletében történő feltüntetésére.