Tájékoztatás gázpalackok tárolásával kapcsolatban

2022. július 13., szerda, 14:35

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az elmúlt hónapokban, a gazdasági és egyéb pénzügyi változások hatására, egyre több lakóépületben, melléképületben tartanak gázpalackokat, jellemzően propán-bután (a továbbiakban: PB) palackot.

Az ingatlanokon tárolt PB és egyéb ipari gázpalackok közül a tűzesetek során Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség (későbbiekben Monor KvK) Dabas és Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban HTP) működési területén több felhasadt, felrobbant. Ezek az események tragédiát is okozhatnak, az ott élőket, a mentési munkálatokban résztvevő tűzoltókat, rendőröket, egyéb szakembereket súlyos, akár halálos baleset érheti. A hasonló káresetek megelőzése érdekében az alábbi tájékoztatót adjuk ki:

A propán-bután és ipari gázpalackokkal és tárolásukkal kapcsolatos fontos tudnivalók

Egy tűz hatásának kitett PB palackban a nyomás folyamatosan nő, mely hatására a palack több darabra szakadva felrobbanhat, miközben a környezetében lévő éghető anyagokat meggyújtja, valamint a robbanás következtében létrejövő túlnyomás az épület szerkezeteket károsítja és törmeléket szór szét.

A hőhatására beinduló folyamat a palack visszahűtésével állítható csak meg.

Az ipari gázpalackok közül a lakosság körében leginkább az oxigén és az acetilén palackok fordulnak elő.

Az oxigén nem éghető, de az égést táplálja. A tűz hőhatására a palackban a nyomás emelkedik, emiatt az felhasadhat, és a kiszabaduló oxigén tovább fokozza a tüzet. Az oxigén az olajjal, zsírral, stb. – még az ezekkel átitatott textíliákkal is – hevesen reagál, a károsodott palack környezetében lévő éghető anyagok könnyen lángra lobbanhatnak.

Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb gáz. Tűz hőhatására a palackban az acetilén önbomlása következik be, ami nyomásnövekedéssel járó folyamat, ezért robbanáshoz vezethet. Ha a palack felmelegedése nem akadályozható meg, és beindul a bomlási folyamat, az már nem fordítható vissza!!!

A robbanás – a folyamatos vízzel történő hűtés mellett – a palackköpeny kilyukasztásával, ezáltal a fokozódó nyomás megszüntetésével akadályozható meg.

Fentiek miatt, illetve a jogszabályi előírások betartása érdekében csak akkora mennyiségben tároljanak, használjanak gázpalacko(t)kat az épületekben és azok környezetében, amennyi fedezi az igényeket!

A már nem használt, szükségtelenné vált gázpalackokat ne tárolják tovább ingatlanjaik területén, hanem azokat újra hasznosításra adják le!

Mind a PB, mind az ipari gázpalackok felhasználása, tárolása szabvány és jogszabály által szabályozott.

A PB palackok esetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (továbbiakban: OTSZ) foglaltak az irányadóak, melynek 191. § (6-8) bekezdései alapján a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Többszintes lakóépületben (társasházban) – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propán-bután gázpalack.

Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben (jellemzően panel szerkezetű), ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

 A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet - a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról (továbbiakban Rendelet) 4.2.2. bekezdése a pébégáz üzemű gázfogyasztó készülékek külön előírásai alapján:

 Lakossági fogyasztás céljaira legfeljebb 23 kg töltet-tömegű palackot szabad használni.

Lakossági fogyasztónak abban a helyiségben, amelyben a gázfogyasztó készülék van, csak 1 db, egy lakásban legfeljebb 2 db, összesen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő palackot szabad tartania.

Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál - ikerház) nem nagyobb épületnél tartalék palack csak a terepszintnél nem mélyebb padlószintű - az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott védőtávolságok figyelembevételével - mellékhelyiségben vagy melléképítményben - nyári- konyhában, mosókonyhában, szerszámkamraszínben, fészerben, ketrecben vagy a lakóépület fő fala mellett - kizárólag tartalék palack tárolására - létesített helyiségben vagy fémvázas, dróthálós, az idegenek számára hozzá nem férhetően zárt ketrecben helyezhető el.

Két önálló rendeltetési egységűnél (lakásosnál) nem nagyobb épület esetében a tartalék pébégáz palacktároló létesítésekor figyelembe kell venni a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait is. A tervnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyekből a műszaki biztonsági követelmények teljesülése megállapítható. A palacktároló kivitelezése csak a pébégáz forgalmazó által felülvizsgált tervdokumentáció alapján történhet. Ez nem mentesíti a beruházót szükség esetén az építési engedély megszerzésének kötelezettsége alól.

A tároló hely 5 m-es körzetében terepszintnél mélyebb melléképítmény vagy létesítmény (pince, kút, csatorna, stb.) pincelejáró, pinceablak nem lehet. Egy tároló helyen legfeljebb 35 kg töltet-tömegnek megfelelő mennyiségű tartalékpalack tárolható.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos! (Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: olyan helyiség, amelynek a használata folyamatosan két óra időtartamot meghaladó, vagy amelynél a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el.)

A palackot úgy kell a helyiségben elhelyezni, hogy az veszély esetén a helyiség elhagyását ne akadályozza.

A használatba vett gázpalackot:

- az ellátott készüléktől a gyártó előírása szerinti távolságban kell elhelyezni;

- más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 m - nem éghető anyagból készült és megfelelően rögzített, sugárzó hő elleni szigetelő alkalmazása esetén ez a távolság 1 m-re csökkenthető;

- a gázfogyasztó berendezéstől legalább 0,3 m távolságra kell elhelyezni - nem éghető anyagból készült, sugárzó hő ellen védő készülék burkolat esetén ez a távolság 0,1 m-re csökkenthető;

- ha a gázpalack kiömlési csonkja magasabb a gázfogyasztó berendezés felső szintjénél, a berendezéstől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni, mely távolság hő elleni védelemmel 0,5 m-re csökkenthető;

- amennyiben nem éghető anyagú szekrényben helyezik el, a szekrényt el kell látni alsó-felső szellőzőnyílásokkal, és biztosítani kell a csatlakozáshoz, valamint a palack szelepéhez való könnyű hozzáférhetőséget.

Egy gázfogyasztó készülék használata esetén a palackra szerelt nyomáscsökkentő és a gázfogyasztó készülék hajlékony vezetékkel is összekapcsolható. A tömlő 1,5 m-nél hosszabb nem lehet, kivételt képeznek a Rendelet 4.2.1. pontban említett esetek.

 Az ipari gázpalackok tárolásáról, kezeléséről az MSZ 6292 Magyar Szabvány és az OTSZ rendelkezik.

 A tárolásra vonatkozó általános előírások a következők:

 Palackokat nem szabad tárolni nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadályozó helyeken, továbbá

– lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy azok közvetlen környezetében,

– garázsokban.

Az éghető vagy mérgező gázokkal töltött palackokat, a veszélyességi övezet figyelembevételével kell tárolni. A veszélyességi övezeten belül csak robbanásbiztos villamos szerelvények, gépek, eszközök kerülhetnek használatra, továbbá a veszélyességi övezeten belül tilos a dohányzás, tűzveszélyes tevékenység végzése.

A palackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C (323 K) fölé.

A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne veszélyeztesse.

A palackokat eldőlés ellen biztosítani kell.

A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

Épületen belüli elhelyezés esetén a következő szabályok az irányadók:

A palack tárolására szolgáló épületre villámvédelmet kell kialakítani.

A palacktárolók külső falai legalább 60 perces tűzállósági határértékkel rendelkezzenek.

A tárolók folyamatos szellőzését biztosítani kell.

Olyan zárt helyiség esetén, amelynek alapterülete legfeljebb 20m2 az egész helyiség a veszélyességi övezetbe tartozik.

A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 2 méter sugarú kör, 6 darab palack felett a palackok körüli 3 méter sugarú kör.

Szabadtéri tárolás esetén a következő szabályok az irányadók:

Szabadtéri tárolás esetén a palacktároló hely és a szomszédos építmények, berendezések között a veszélyességi övezetet is magában foglaló, biztonsági távolságot kell tartani melynek nagysága 5 méter. A biztonsági távolságot legalább 2 m magas, A1-A2 anyagból készült, 60 perces tűzállósági határértékű védőfallal lehet csökkenteni.

Biztonsági távolságon belül éghető anyagot tárolni nem szabad.

A veszélyességi övezet nagysága 6 darab palackig a palackok körüli 1 méter sugarú kör

6 darab palack felett a palackok körüli 2 méter sugarú kör.

A veszélyességi övezet nem nyúlhat át szomszédos telekre, és azt legfeljebb két oldalon legalább 2 m magas, nem éghető anyagból készült nyílás nélküli védőfal határolhatja. Ez az egyik oldalon nyílásmentes épületfal is lehet.

A levegőnél nehezebb és cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackok tárolóhelyein,

valamint azok biztonsági távolságán belül ne legyenek árkok, csatornák, folyadékzárak nélküli csatornalefolyók, pincebejáratok vagy egyéb nyitott összeköttetések pincehelyiségekkel, kémények tisztító- vagy egyéb nyílásaival.

 A tűzoltó készülék elhelyezése PB palack és az ipari gázpalack tárolása estében is javasolt.