Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. június 23., csütörtök, 16:33

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 6.858.769.862,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.660.734.157,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -2.198.035.705,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének)

a) finanszírozási kiadási összegét 61.394.639,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 2.259.430.344,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét -2.198.035.705,- Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:)

a) Költségvetési bevételek 4.660.734.157,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 2.259.430.344,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 6.920.164.501,- Ft

d) Költségvetési kiadások 6.858.769.862,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 61.394.639,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 6.920.164.501,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -2.198.035.705,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 2.198.035.705,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2022. június 16.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

1 957 275 295

237 375 088

2 194 650 383

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

1 201 292 870

1 241 418 622

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

434 959 633

5 884 820

440 844 453

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 320 000

1 320 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

3 214 861 379

1 445 872 778

4 660 734 157

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 447 918 807

379 059 076

1 826 977 883

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-1 977 124 886

-18 595 013

-1 995 719 899

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 880 371 268

379 059 076

2 259 430 344

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

5 095 232 647

1 824 931 854

6 920 164 501

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 341 336 421

531 855 614

3 873 192 035

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 666 783 881

71 084 805

1 737 868 686

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

241 513 563

9 098 931

250 612 494

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

932 409 662

287 896 285

1 220 305 947

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

473 602 315

163 775 593

637 377 908

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 245 280

916 629

14 161 909

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

1 753 896 226

1 231 681 601

2 985 577 827

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 300 412 487

21 129 676

1 321 542 163

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

453 483 739

1 197 957 574

1 651 441 313

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

12 594 351

12 594 351

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

0

30 093

30 093

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

12 564 258

12 564 258

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

5 095 232 647

1 763 537 215

6 858 769 862

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

61 394 639

61 394 639

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-1 977 124 886

-18 595 013

-1 995 719 899

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

61 394 639

61 394 639

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

5 095 232 647

1 824 931 854

6 920 164 501

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

-1 880 371 268

-317 664 437

-2 198 035 705

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

1 880 371 268

317 664 437

2 198 035 705

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

2. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

1 905 321 798

218 838 923

2 124 160 721

 

1 507 000

10 761 335

18 536 165

29 297 500

 

35 911 495

41 192 162

0

41 192 162

 

1 942 740 293

1 957 275 295

237 375 088

2 194 650 383

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

 

0

0

0

0

 

0

40 125 752

0

40 125 752

 

0

40 125 752

1 201 292 870

1 241 418 622

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

89 121 158

5 884 820

95 005 978

 

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

336 428 475

336 428 475

0

336 428 475

 

434 959 633

434 959 633

5 884 820

440 844 453

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 320 000

1 320 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

1 320 000

1 320 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

2 776 743 655

1 427 336 613

4 204 080 268

 

11 117 000

20 371 335

18 536 165

38 907 500

 

372 339 970

417 746 389

0

417 746 389

 

3 160 200 625

3 214 861 379

1 445 872 778

4 660 734 157

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 447 918 807

367 788 949

1 815 707 756

 

0

0

5 528 513

5 528 513

 

0

0

5 741 614

5 741 614

 

1 493 325 226

1 447 918 807

379 059 076

1 826 977 883

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

363 174 594

384 329 557

0

384 329 557

 

1 592 795 329

1 592 795 329

18 595 013

1 611 390 342

 

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

139 369 054

160 524 017

0

160 524 017

 

296 999 064

296 999 064

0

296 999 064

 

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

1 295 796 265

1 295 796 265

18 595 013

1 314 391 278

 

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 880 371 268

367 788 949

2 248 160 217

 

363 174 594

384 329 557

5 528 513

389 858 070

 

1 592 795 329

1 592 795 329

24 336 627

1 617 131 956

 

3 881 747 610

3 857 496 154

397 654 089

4 255 150 243

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

4 657 114 923

1 795 125 562

6 452 240 485

 

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

 

1 965 135 299,0

2 010 541 718

24 336 627

2 034 878 345

 

7 041 948 235

7 072 357 533

1 843 526 867

8 915 884 400

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

969 419 963

483 484 402

1 452 904 365

 

371 751 594

402 160 892

24 064 678

426 225 570

 

1 964 474 899

1 969 755 566

24 306 534

1 994 062 100

 

3 372 207 838

3 341 336 421

531 855 614

3 873 192 035

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

136 186 153

39 913 802

176 099 955

 

283 332 225

300 270 083

14 832 550

315 102 633

 

1 230 327 645,0

1 230 327 645

16 338 453

1 246 666 098

 

1 649 846 023

1 666 783 881

71 084 805

1 737 868 686

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

16 423 455

4 921 826

21 345 281

 

36 833 189

47 409 714

1 920 545

49 330 259

 

177 680 394,0

177 680 394

2 256 560

179 936 954

 

230 937 038

241 513 563

9 098 931

250 612 494

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

316 181 040

275 589 810

591 770 850

 

51 586 180

54 481 095

7 311 583

61 792 678

 

556 466 860

561 747 527

4 994 892

566 742 419

 

969 640 499

932 409 662

287 896 285

1 220 305 947

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

473 602 315

163 058 964

636 661 279

 

0

0

0

0

 

0

0

716 629

716 629

 

494 757 278

473 602 315

163 775 593

637 377 908

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 245 280

200 000

13 445 280

 

0

0

0

0

 

0

0

716 629

716 629

 

13 245 280

13 245 280

916 629

14 161 909

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

1 710 570 074

1 231 651 508

2 942 221 582

 

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

 

660 400

40 786 152

30 093

40 816 245

 

1 713 770 474

1 753 896 226

1 231 681 601

2 985 577 827

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 257 340 335

21 129 676

1 278 470 011

 

2 286 000

2 286 000

0

2 286 000

 

660 400

40 786 152

0

40 786 152

 

1 260 286 735

1 300 412 487

21 129 676

1 321 542 163

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

453 229 739

1 197 957 574

1 651 187 313

 

254 000

254 000

0

254 000

 

0

0

0

0

 

453 483 739

453 483 739

1 197 957 574

1 651 441 313

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

12 564 258

12 564 258

 

0

0

0

0

 

0

0

30 093

30 093

 

0

0

12 594 351

12 594 351

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

30 093

30 093

 

0

0

30 093

30 093

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

12 564 258

12 564 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

12 564 258

12 564 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

2 679 990 037

1 715 135 910

4 395 125 947

 

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

 

1 965 135 299

2 010 541 718

24 336 627

2 034 878 345

 

5 085 978 312

5 095 232 647

1 763 537 215

6 858 769 862

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

61 394 639

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

61 394 639

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

1 977 124 886

79 989 652

2 057 114 538

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 977 124 886

79 989 652

2 057 114 538

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

4 657 114 923

1 795 125 562

6 452 240 485

 

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

 

1 965 135 299,0

2 010 541 718

24 336 627

2 034 878 345

 

7 041 948 235

7 072 357 533

1 843 526 867

8 915 884 400

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

96 753 618

-287 799 297

-191 045 679

 

-363 174 594

-384 329 557

-5 528 513

-389 858 070

 

-1 592 795 329

-1 592 795 329

-24 336 627

-1 617 131 956

 

-1 925 777 687

-1 880 371 268

-317 664 437

-2 198 035 705

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-96 753 618

287 799 297

191 045 679

 

363 174 594

384 329 557

5 528 513

389 858 070

 

1 592 795 329

1 592 795 329

24 336 627

1 617 131 956

 

1 925 777 687

1 880 371 268

317 664 437

2 198 035 705

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

1 828 377 798

218 838 923

2 047 216 721

 

76 944 000

76 944 000

0

76 944 000

 

0

0

0

0

 

1 905 321 798

1 905 321 798

218 838 923

2 124 160 721

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

51 021 158

5 884 820

56 905 978

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

89 121 158

89 121 158

5 884 820

95 005 978

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 320 000

1 320 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

1 320 000

1 320 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

2 661 699 655

1 427 336 613

4 089 036 268

 

76 944 000

76 944 000

0

76 944 000

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 776 743 655

2 776 743 655

1 427 336 613

4 204 080 268

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 447 918 807

342 655 795

1 790 574 602

 

0

0

0

0

 

0

0

25 133 154

25 133 154

 

1 493 325 226

1 447 918 807

367 788 949

1 815 707 756

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 880 371 268

342 655 795

2 223 027 063

 

0

0

0

0

 

0

0

25 133 154

25 133 154

 

1 925 777 687

1 880 371 268

367 788 949

2 248 160 217

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

4 542 070 923

1 769 992 408

6 312 063 331

 

76 944 000

76 944 000

0

76 944 000

 

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

 

4 702 521 342

4 657 114 923

1 795 125 562

6 452 240 485

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

887 010 118

483 484 402

1 370 494 520

 

82 409 845

82 409 845

0

82 409 845

 

0

0

0

0

 

1 035 981 345

969 419 963

483 484 402

1 452 904 365

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

67 878 397

39 913 802

107 792 199

 

68 307 756

68 307 756

0

68 307 756

 

0

0

0

0

 

136 186 153

136 186 153

39 913 802

176 099 955

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

8 383 515

4 921 826

13 305 341

 

8 039 940

8 039 940

0

8 039 940

 

0

0

0

0

 

16 423 455

16 423 455

4 921 826

21 345 281

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

310 118 891

275 589 810

585 708 701

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

361 587 459

316 181 040

275 589 810

591 770 850

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

473 602 315

163 058 964

636 661 279

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

494 757 278

473 602 315

163 058 964

636 661 279

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 245 280

200 000

13 445 280

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13 245 280

13 245 280

200 000

13 445 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

1 672 470 074

1 206 518 354

2 878 988 428

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

 

1 710 570 074

1 710 570 074

1 231 651 508

2 942 221 582

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

1 257 340 335

21 129 676

1 278 470 011

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 257 340 335

1 257 340 335

21 129 676

1 278 470 011

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

415 129 739

1 172 824 420

1 587 954 159

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

 

453 229 739

453 229 739

1 197 957 574

1 651 187 313

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

12 564 258

12 564 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

12 564 258

12 564 258

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

12 564 258

12 564 258

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

12 564 258

12 564 258

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

2 559 480 192

1 690 002 756

4 249 482 948

 

82 409 845

82 409 845

0

82 409 845

 

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

 

2 746 551 419

2 679 990 037

1 715 135 910

4 395 125 947

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

61 394 639

61 394 639

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

61 394 639

61 394 639

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

1 977 124 886

79 989 652

2 057 114 538

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 955 969 923

1 977 124 886

79 989 652

2 057 114 538

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

4 536 605 078

1 769 992 408

6 306 597 486

 

82 409 845

82 409 845

0

82 409 845

 

38 100 000

38 100 000

25 133 154

63 233 154

 

4 702 521 342

4 657 114 923

1 795 125 562

6 452 240 485

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

102 219 463

-262 666 143

-160 446 680

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

-25 133 154

-25 133 154

 

30 192 236

96 753 618

-287 799 297

-191 045 679

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-96 753 618

262 666 143

165 912 525

 

0

0

0

0

 

0

0

25 133 154

25 133 154

 

-30 192 236

-96 753 618

287 799 297

191 045 679

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

5 465 845

0

5 465 845

 

-5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

587 559 285

0

587 559 285

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

609 202 489

18 595 013

627 797 502

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

0

0

0

0

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

178 071 305

189 699 519

367 770 824

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

2 400 733

2 400 733

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

1 817 552 598

210 695 265

2 028 247 863

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.2.1

 

0

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

7 603 658

7 603 658

1.1.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

0

540 000

540 000

1.1.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0

1.1.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

1.1.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

10 825 200

0

10 825 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

10 825 200

8 143 658

18 968 858

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

1 828 377 798

218 838 923

2 047 216 721

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

0

40 000 000

40 000 000

1.2.1.2

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

0

1 146 292 878

1 146 292 878

1.2.1.3

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

0

14 999 992

14 999 992

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

 

0

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

782 300 699

0

782 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

5 884 820

5 884 820

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

51 021 158

5 884 820

56 905 978

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 320 000

1 320 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

1 320 000

1 320 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

1 320 000

1 320 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

1.7.2.2

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

2 661 699 655

############

4 089 036 268

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

38 097 396

38 097 396

0

38 097 396

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

13 399 055

13 399 055

0

13 399 055

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1 447 918 807

342 655 795

1 790 574 602

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

110 270 944

180 091 537

290 362 481

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 337 647 863

162 564 258

1 500 212 121

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

1 880 371 268

342 655 795

2 223 027 063

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

4 542 070 923

1 769 992 408

6 312 063 331

5. melléklet

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

0

0

0

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

5 884 820

5 884 820

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

51 021 158

51 021 158

5 884 820

56 905 978

6. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

121 496 395

0

121 496 395

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

22 521 200

0

22 521 200

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

52 895 700

0

52 895 700

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

16 407 563

0

16 407 563

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

29 671 932

0

29 671 932

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

52 830 400

0

52 830 400

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

 

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

2 832 300

0

2 832 300

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

B111

I. Összesen:

400 964 635

400 964 635

0

400 964 635

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

488 067 600

0

488 067 600

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

90 740 000

0

90 740 000

1.1.3.1.2.4

II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

 

0

 

0

1.1.3.1.2.5

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

8 751 685

0

8 751 685

 

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

8 751 685

0

8 751 685

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

6 781 505

0

6 781 505

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

 

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

1 970 180

0

1 970 180

 

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

587 559 285

587 559 285

0

587 559 285

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

0

18 595 013

18 595 013

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

45 759 095

0

45 759 095

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

162 538 027

0

162 538 027

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

48 212 036

0

48 212 036

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

49 892 891

0

49 892 891

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

11 071 500

0

11 071 500

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

46 388 000

0

46 388 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

2 826 300

0

2 826 300

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

4 147 300

0

4 147 300

1.1.3.1.3.4

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.4.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.4.2

b) Intézmény üzemeltetési támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

293 743 960

0

293 743 960

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

133 931 236

0

133 931 236

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

159 812 724

0

159 812 724

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

0

5 047 407

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

5 047 407

0

5 047 407

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

102 114 000

0

102 114 000

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

86 442 000

0

86 442 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

15 672 000

0

15 672 000

B113

III. Összesen:

609 202 489

609 202 489

18 595 013

627 797 502

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

0

0

0

B114

IV. Összesen:

41 754 884

41 754 884

0

41 754 884

 

V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info

0

0

0

0

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

1 639 481 293

18 595 013

1 658 076 306

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

39 122 555

0

39 122 555

1.1.3.2.1.3

BMÖGF/335/2022 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen - 2022.évi támogatás

0

0

189 699 519

189 699 519

B115

I. összesen:

178 071 305

178 071 305

189 699 519

367 770 824

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – BMÖFT/1-5/2022. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása – Fónyad D. utca

0

0

40 000 000

40 000 000

1.1.3.2.2.3

Monori Napsugár Óvoda fejlesztése - BMÖGF/553/2022.

0

0

1 146 292 878

1 146 292 878

1.1.3.2.2.4

VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú Helyi fejlesztések támogatása – Strázsahegyi kilátó parkosítása

0

0

14 999 992

14 999 992

B21

II. összesen:

0

0

1 201 292 870

1 201 292 870

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

 

III./3/1. 2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

0

2 400 733

2 400 733

 

 

0

0

0

0

B116

III. összesen:

0

0

2 400 733

2 400 733

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

178 071 305

1 393 393 122

1 571 464 427

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

1 817 552 598

1 411 988 135

3 229 540 733

7. melléklet

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

1 257 340 335

21 129 676

1 278 470 011

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

10 871 200

508 000

11 379 200

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

481 757 267

12 226 571

493 983 838

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

451 759 317

11 551 343

463 310 660

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

29 997 950

675 228

30 673 178

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

358 690

358 690

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

497 178 504

3 961 610

501 140 114

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

497 178 504

3 961 610

501 140 114

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

267 533 364

4 074 805

271 608 169

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

415 129 739

1 172 824 420

1 587 954 159

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

326 873 811

923 483 795

1 250 357 606

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

38 841 569

868 207 930

907 049 499

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

288 032 242

55 275 865

343 308 107

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

88 255 928

249 340 625

337 596 553

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

12 564 258

12 564 258

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

0

12 564 258

12 564 258

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

1 672 470 074

1 206 518 354

2 878 988 428

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

1 672 470 074

1 206 518 354

2 878 988 428

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

67 878 397

39 913 802

107 792 199

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

10 447 488

34 251 604

44 699 092

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

57 430 909

5 662 198

63 093 107

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

8 383 515

4 921 826

13 305 341

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

310 118 891

275 589 810

585 708 701

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

8 189 400

344 760

8 534 160

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

232 351 882

222 614 758

454 966 640

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

0

2 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

63 952 869

52 630 292

116 583 161

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

473 602 315

163 058 964

636 661 279

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

13 245 280

200 000

13 445 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

201 966 437

25 490 200

227 456 637

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

887 010 118

483 484 402

1 370 494 520

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

61 394 639

61 394 639

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

457 523 081

0

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

1 519 601 805

18 595 013

1 538 196 818

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

1 977 124 886

79 989 652

2 057 114 538

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

2 864 135 004

563 474 054

3 427 609 058

9. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

153 584 905

140 721 354

294 306 259

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

72 050 705

31 144 326

103 195 031

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

500 000

0

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

46 550 705

60 332 999

106 883 704

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2021. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

0

2 400 733

2 400 733

2.1.1.5.6.1.1.1.5

38/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Völgyzugoly Műhely Kft. Monor Város településrendezési eszközeinek egyszerűsített eljárás keretében történő 7. sz. módosítására vonatkozó árajánlatában szereplő (Önkormányzatra eső) mindösszesen: 400.000 Ft. + ÁFA összeget, amely összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a polgármestert a tervezési szerződés módosításának aláírására.

0

0

-508 000

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

45/2022. (II. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi városi programtervet az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza a poglármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel 18.260.000,- Ft + ÁFA összegben szerződést kössön. Forrás a működési tartalék.

0

0

-23 190 200

-23 190 200

2.1.1.5.6.1.1.1.7

154/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításával egyidejűleg jóváhagyja, hogy a képviselői tiszteletdíjak emeléséből eredő harminc százalékos díjnövekmény idei évi összesen 5.057.450,- Ft kiadási többletének a biztosítása az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében is megtörténjen, melynek forrása a működési céltartalék.

0

0

-5 057 450

-5 057 450

2.1.1.5.6.1.1.1.8

169/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a KÖVÁL Monori Városüzemeltetést az előterjesztésben leírt 6 db hinta cseréjének lebonyolítására, melynek forrása a működési céltartalék.

0

0

-137 540

-137 540

2.1.1.5.6.1.1.1.9

188/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a menetrend szerinti helyi buszjárat 2021. évi 5.884.820,- Ft összegű maradványát a Volánbusz visszafizetése után a működési tartalékba helyezi.

0

0

5 884 820

5 884 820

2.1.1.5.6.1.1.1.10

190/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a szúnyoggyérítés elvégzésére pályázat kerüljön kiírásra. A szolgáltatás díjának fedezetéül a működési céltartalékot jelöli meg, egyben felhatalmazza Darázsi Kálmán polgármestert a pályáztatási eljárás lefolytatására.

0

0

-2 388 083

-2 388 083

2.1.1.5.6.1.1.1.11

220/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés javaslatát, felkéri az Intézményt, hogy a Tavas parkban található drótkötélpálya felújításának elvégzésével bízza meg az ACER Kft.-t bruttó 728.859,- Ft díj ellenében, melynek forrása Monor Város Önkormányzatának működési tartaléka.

0

0

-728 859

-728 859

2.1.1.5.6.1.1.1.12

243/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Monori Tavas Park területére 1 darab B1-12 H-6 nevű hintaállvány 3 darab J1-08 gumi hintalappal és 1 darab J1-09 gumi bölcsőhintával nettó 566.929,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 720.000,- Ft díj ellenében kerül telepítésre 2022. május közepéig, forrás a működési tartalék.

0

0

-720 000

-720 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

251/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Rendőrkapitányság kérelmét, 500.000,- Ft-ot biztosít támogatási szerződés keretében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Monor, Pozsonyi lakótelep 4. lépcsőház 1/A. fszt. 2. sz. alatti ingatlan felújításához. Forrás a működési tartalék.

0

0

-500 000

-500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.14

252/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Idősek Klubja Monor kérelmét, a kérelemben megjelölt „Idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység” célra 150.000,- Ft támogatást nyújt a működési tartalék terhére.

0

0

-150 000

-150 000

2.1.1.5.6.1.1.1.15

255/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslatára a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kiosztására kötött megbízási szerződések díját, 923.200 forintot az Önkormányzat működési tartalékából biztosítja.

0

0

-923 200

-923 200

2.1.1.5.6.1.1.1.16

280/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Kossuth Óvodába a mosógép és a mosogatógép beszerzését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a fent nevezett termékek beszerzésére.
A Napsugár Óvodának ideiglenesen helyt adó Táncsics utca 23. szám alatti ingatlan udvarára pedig 2 millió forint keretösszegig támogatja az udvari árnyékoló telepítését, egyúttal felhatalmazza a Polgármester Urat a beszerzési eljárás lebonyolítására.
Forrás a működési céltartalék.

0

0

-3 170 894

-3 170 894

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

51 534 200

109 577 028

161 111 228

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

50 000 000

150 000 000

200 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

93/2022. (III. 1.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monor, Deák Ferenc utca 9. szám alatti Ideggondozó épületének bontását, így a pályáztatás során a legkedvezőbb ajánlatot adó Laczkó Team Kft.-vel nettó 10.236.157,- Ft + 2.763.762,- Ft (27 % ÁFA) mindösszesen bruttó 12.999.919,- Ft díj ellenében megköti a szerződést a munkálatok elvégzésére. Forrása a fejlesztési céltartalék.

0

0

-12 999 919

-12 999 919

2.1.1.5.6.1.1.3.4

117/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési munkacsoport javaslata alapján elfogadja a kivitelezési munkák tárgyában legalacsonyabb vállalkozói díjat megadó ajánlattevő (Laczkó Team Kft.- 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bruttó: 41.591.225,- forintos ajánlatát a Dr. Gombos Matild Egészségház belső udvarán végzendő parkoló felújítási munkák, továbbá bruttó 9.501.354,- forintos ajánlatát a Monor Városi Sportcsarnok épülete felőli első murvás parkoló területének térkövezése tárgyában. Polgármestert felhatalmazza a nyertes Ajánlatevővel történő Vállalkozási/Kivitelezési szerződés megkötésére.
Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlatban megnevezett bruttó 41.591.225,- Ft és bruttó 9.501.354,- Ft összegek fedezetét a 2021. évi költségvetési maradvány keret terhére, mely a 2022. évi költségvetésbe került beépítésre bruttó 50 millió forint értékig. A bruttó 50 millió forint feletti 1.092.579,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

0

0

-1 092 579

-1 092 579

2.1.1.5.6.1.1.3.5

183/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester döntését, mely szerint Vladár Zoltán e.v. árajánlatát elfogadta, és a nyertes ajánlattevővel a Dr. Gombos Matild Egészségház és a Sportcsarnok parkoló felújítások teljes időszakára vonatkozóan műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában megkötötte a Megbízási szerződést. Képviselő-testület biztosítja a nyertes ajánlat szerinti bruttó 379.000,- Ft összeg fedezetét a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-379 000

-379 000

2.1.1.5.6.1.1.3.6

233/2022. (V. 12.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az utólagos tájékoztatót a Sportcsarnok és az Egészségház közötti mikrohullámú internet összeköttetés kiépítésének a 358.690 Ft + Áfa összegben a Bittelfon Kft.-től (székhely: 2700 Cegléd Borona u. 5., adószám: 26495640-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-194876) történő megrendelése tárgyában, és a munkálat kiadási forrásaként az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartalékát jelöli meg.

0

0

-455 536

-455 536

2.1.1.5.6.1.1.3.7

274/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tervezővel és a műszaki ellenőrrel a Napsugár Óvoda felújításával és bővítésével kapcsolatos pótmunka szükségességéről, annak mértékéről, valamint folytasson egyeztetést a közbeszerzési szakértővel, hogy vizsgálja meg a pótmunka tényének alátámasztottságát.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pótmunka jogosságának fennállása esetén max. nettó 8.524.199 Ft + ÁFA, bruttó 10.825.733 Ft erejéig a pótmunkákra vonatkozó szerződésmódosítást aláírja.
Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

0

-10 825 733

-10 825 733

2.1.1.5.6.1.1.3.8

277/2022. (V. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde beruházásra elkülönített tartalék keretet megemeli 14.670.205 Ft-tal a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartalékából átcsoportosítva.

0

0

-14 670 205

-14 670 205

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

0

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

80 345 037

0

80 345 037

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

70 345 037

0

70 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

42 345 037

0

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

8 000 000

0

8 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

0

0

0

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

233 929 942

140 721 354

374 651 296

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

5 000 000

-1 273 912

3 726 088

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

135/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződés keretében a Gyömrői Kutyamentsvár Alapítványt egyszeri 350.000,- Ft összeggel segíti a megnövekedett menhelyi feladatok ellátásában. A támogatás forrásaként az általános tartalékot jelöli meg.

0

0

-350 000

-350 000

2.1.1.5.6.2.1.3

146/2022. (III. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a május 1-ei programokkal kapcsolatban és 70.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít a május 1-ei túraútvonal jelölésének feltüntetéséhez, a felavató túra szervezéséhez, az előzetes feladatokhoz és a túraútvonal kiadványához, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt az erre vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Forrás az általános tartalék.

0

0

-88 900

-88 900

2.1.1.5.6.2.1.4

156/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. I. félévi munkatervben foglaltaktól eltérően a 2022. május havi rendes ülésén dönt a Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díj kitüntetésben részesülőkről, egyidejűleg jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében további két díj pénzjutalmának (illetményalap 200 százaléka) a biztosítása is megtörténjen, melynek forrása az általános tartalék.

0

0

-335 012

-335 012

2.1.1.5.6.2.1.5

194/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tabánban felhalmozódott szemét elszállításhoz történő hozzájárulás jogcímén a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi támogatását 500.000 Ft-ról 700.00 Ft-ra emeli fel, és hozzájárul ennek az összegnek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében történő átvezetéséhez, az emelés forrása az általános tartalék.

0

0

-200 000

-200 000

2.1.1.5.6.2.1.6

199/2022. (IV. 14.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XI. Meghívásos Monori C-kategóriás Fogathajtó Verseny megrendezését 300.000,- Ft összegű anyagi hozzájárulással támogatja, melyből az Egyesület biztosítja a rendezvényhez a kérelemben foglalt mobil toalettet, mentőautót, kukákat, valamint az ideiglenes villamos áram csatlakozást, és a fogyasztott áramköltséget. Forrás az általános tartalék. A támogatás elszámolásának határideje 2022. december 31..

0

0

-300 000

-300 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

-2 078 678

921 322

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

18 000 000

-3 352 590

14 647 410

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

251 929 942

137 368 764

389 298 706

10. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

10 761 335

18 536 165

29 297 500

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

10 761 335

18 536 165

29 297 500

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

20 371 335

18 536 165

38 907 500

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

384 329 557

5 528 513

389 858 070

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

5 528 513

5 528 513

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

384 329 557

0

384 329 557

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

160 524 017

0

160 524 017

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

384 329 557

5 528 513

389 858 070

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

402 160 892

24 064 678

426 225 570

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

300 270 083

14 832 550

315 102 633

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

47 409 714

1 920 545

49 330 259

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

54 481 095

7 311 583

61 792 678

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 286 000

0

2 286 000

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

0

254 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

404 700 892

24 064 678

428 765 570

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-384 329 557

-5 528 513

-389 858 070

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

384 329 557

5 528 513

389 858 070

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

20 000

0

20 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

695 002

695 002

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

183 049 448

0

183 049 448

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

8 015 583

0

8 015 583

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

175 033 865

0

175 033 865

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

183 049 448

695 002

183 744 450

 

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

183 069 448

695 002

183 764 450

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

183 069 448

695 002

183 764 450

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

149 312 662

0

149 312 662

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

22 801 786

0

22 801 786

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

10 955 000

695 002

11 650 002

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

183 069 448

695 002

183 764 450

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

183 069 448

695 002

183 764 450

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

-183 049 448

-695 002

-183 744 450

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

183 049 448

695 002

183 744 450

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

12. melléklet

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

400 000

0

400 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

400 000

0

400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

999 911

999 911

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

141 726 309

0

141 726 309

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

25 366 439

0

25 366 439

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

116 359 870

0

116 359 870

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

141 726 309

999 911

142 726 220

 

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

142 126 309

999 911

143 126 220

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

142 126 309

999 911

143 126 220

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

113 553 083

0

113 553 083

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

17 923 226

0

17 923 226

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

10 650 000

999 911

11 649 911

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

142 126 309

999 911

143 126 220

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

142 126 309

999 911

143 126 220

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

-141 726 309

-999 911

-142 726 220

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

141 726 309

999 911

142 726 220

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

13. melléklet

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

0

10 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

960 583

960 583

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

153 898 115

0

153 898 115

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

13 365 605

0

13 365 605

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

140 532 510

0

140 532 510

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

153 898 115

960 583

154 858 698

 

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

153 908 115

960 583

154 868 698

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

153 908 115

960 583

154 868 698

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

125 404 207

0

125 404 207

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

16 718 908

0

16 718 908

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

11 785 000

960 583

12 745 583

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

153 908 115

960 583

154 868 698

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

153 908 115

960 583

154 868 698

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

-153 898 115

-960 583

-154 858 698

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

153 898 115

960 583

154 858 698

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

14. melléklet

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

2 020 000

0

2 020 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

417 996

417 996

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

107 796 385

0

107 796 385

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

11 849 485

0

11 849 485

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

95 946 900

0

95 946 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

107 796 385

417 996

108 214 381

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

109 816 385

417 996

110 234 381

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

109 816 385

417 996

110 234 381

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

89 327 104

0

89 327 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

12 349 281

0

12 349 281

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

8 140 000

417 996

8 557 996

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

109 816 385

417 996

110 234 381

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

109 816 385

417 996

110 234 381

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

-107 796 385

-417 996

-108 214 381

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

107 796 385

417 996

108 214 381

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

20 000

0

20 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

313 888

313 888

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

76 220 757

0

76 220 757

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

16 534 617

0

16 534 617

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

59 686 140

0

59 686 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

76 220 757

313 888

76 534 645

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

76 240 757

313 888

76 554 645

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

76 240 757

313 888

76 554 645

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

61 781 428

0

61 781 428

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

8 429 329

0

8 429 329

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

6 030 000

313 888

6 343 888

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

76 240 757

313 888

76 554 645

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

76 240 757

313 888

76 554 645

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

-76 220 757

-313 888

-76 534 645

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

76 220 757

313 888

76 534 645

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

16. melléklet

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

1 906 000

0

1 906 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

1 886 000

1 886 000

0

1 886 000

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

1 906 000

0

1 906 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 022 655

1 022 655

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

193 355 270

648 574

194 003 844

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

86 446 888

0

86 446 888

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

106 908 382

648 574

107 556 956

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

193 355 270

1 671 229

195 026 499

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

195 261 270

1 671 229

196 932 499

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

195 261 270

1 671 229

196 932 499

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

154 109 880

570 476

154 680 356

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

21 471 390

78 098

21 549 488

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

19 680 000

1 022 655

20 702 655

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

195 261 270

1 671 229

196 932 499

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

195 261 270

1 671 229

196 932 499

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

-193 355 270

-1 671 229

-195 026 499

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

193 355 270

1 671 229

195 026 499

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

17. melléklet

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

27 906 456

0

27 906 456

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

23 390 904

0

23 390 904

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

16 242 982

16 242 982

0

16 242 982

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

4 199 392

0

4 199 392

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

51 297 360

0

51 297 360

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

1 047 026

1 047 026

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

130 488 576

3 937 028

134 425 604

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

66 055 476

0

66 055 476

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

64 433 100

3 937 028

68 370 128

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

130 488 576

4 984 054

135 472 630

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

181 785 936

4 984 054

186 769 990

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

181 125 536

4 953 961

186 079 497

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

114 490 212

3 464 651

117 954 863

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

16 399 049

472 377

16 871 426

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

50 236 275

300 304

50 536 579

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

716 629

716 629

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

660 400

30 093

690 493

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

30 093

30 093

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

181 785 936

4 984 054

186 769 990

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

181 785 936

4 984 054

186 769 990

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

-130 488 576

-4 984 054

-135 472 630

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

130 488 576

4 984 054

135 472 630

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

18. melléklet

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 855 322

1 855 322

0

1 855 322

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

1 555 791

0

1 555 791

 

1.4.2

Ellátási díjak

271 250

271 250

0

271 250

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

28 281

28 281

0

28 281

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

1 855 322

0

1 855 322

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

284 553

284 553

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

37 070 336

0

37 070 336

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

37 070 336

0

37 070 336

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

37 070 336

284 553

37 354 889

 

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

38 925 658

284 553

39 210 211

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

38 925 658

284 553

39 210 211

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

24 201 713

0

24 201 713

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

3 314 663

0

3 314 663

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

11 409 282

284 553

11 693 835

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

38 925 658

284 553

39 210 211

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

38 925 658

284 553

39 210 211

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

-37 070 336

-284 553

-37 354 889

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

37 070 336

284 553

37 354 889

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

19. melléklet

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

8 005 039

0

8 005 039

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

207 929

0

207 929

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

8 212 968

0

8 212 968

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

164 702 919

14 009 411

178 712 330

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

27 475 437

0

27 475 437

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

137 227 482

14 009 411

151 236 893

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

164 702 919

14 009 411

178 712 330

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

172 915 887

14 009 411

186 925 298

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

172 915 887

14 009 411

186 925 298

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

130 552 540

12 303 326

142 855 866

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

21 698 934

1 706 085

23 405 019

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

20 664 413

0

20 664 413

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

172 915 887

14 009 411

186 925 298

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

172 915 887

14 009 411

186 925 298

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

-164 702 919

-14 009 411

-178 712 330

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

164 702 919

14 009 411

178 712 330

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

20. melléklet

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Módosított előirányzat

Változás 2
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

1 957 275 295

237 375 088

2 194 650 383

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 666 783 881

71 084 805

1 737 868 686

Közhatalmi bevételek

782 500 699

782 500 699

0

782 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

241 513 563

9 098 931

250 612 494

Működési bevételek

434 959 633

434 959 633

5 884 820

440 844 453

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

932 409 662

287 896 285

1 220 305 947

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 320 000

1 320 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

382 068 115

54 198 565

436 266 680

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

160 395 742

27 791 736

188 187 478

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

3 174 735 627

244 579 908

3 419 315 535

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

3 249 802 221

422 278 586

3 672 080 807

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

-75 066 594

-177 698 678

-252 765 272

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

110 270 944

191 361 664

301 632 608

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

61 394 639

61 394 639

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

1 977 124 886

18 595 013

1 995 719 899

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-1 977 124 886

-18 595 013

-1 995 719 899

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-1 977 124 886

-18 595 013

-1 995 719 899

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

110 270 944

191 361 664

301 632 608

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

0

61 394 639

61 394 639

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

110 270 944

129 967 025

240 237 969

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

3 285 006 571

435 941 572

3 720 948 143

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

3 249 802 221

483 673 225

3 733 475 446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

1 201 292 870

1 241 418 622

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

1 300 412 487

21 129 676

1 321 542 163

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

 

Felújítás

453 483 739

453 483 739

1 197 957 574

1 651 441 313

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

12 594 351

12 594 351

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

91 534 200

109 577 028

201 111 228

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

40 125 752

1 201 292 870

1 241 418 622

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

1 845 430 426

1 341 258 629

3 186 689 055

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

-1 805 304 674

-139 965 759

-1 945 270 433

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

432 452 461

0

432 452 461

 

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

1 337 647 863

187 697 412

1 525 345 275

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

1 770 100 324

187 697 412

1 957 797 736

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

1 770 100 324

187 697 412

1 957 797 736

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

1 810 226 076

1 388 990 282

3 199 216 358

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

1 845 430 426

1 341 258 629

3 186 689 055

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

5 095 232 647

1 824 931 854

6 920 164 501

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

5 095 232 647

1 824 931 854

6 920 164 501

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

-1 880 371 268

-317 664 437

-2 198 035 705

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

1 880 371 268

317 664 437

2 198 035 705

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

21. melléklet

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

263 358 046

175 572 031

175 572 031

175 572 031

175 572 031

175 572 030

175 572 031

175 572 030

175 572 031

175 572 030

175 572 031

175 572 030

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 552

103 451 551

103 451 552

103 451 551

1.3

Közhatalmi bevételek

7 825 007

7 825 007

313 000 280

7 825 007

39 125 035

7 825 007

7 825 007

7 825 007

328 650 294

7 825 007

7 825 007

39 125 034

1.4

Működési bevételek

36 737 038

36 737 038

36 737 038

36 737 038

36 737 038

36 737 038

36 737 038

36 737 037

36 737 038

36 737 037

36 737 038

36 737 037

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 826 977 883

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

166 309 992

166 309 992

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-166 309 992

-166 309 992

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

 

I. Bevételek mindösszesen:

2 238 459 526

323 695 628

628 870 901

323 695 628

354 995 656

323 695 627

623 695 628

323 695 626

644 520 915

323 695 625

456 148 089

354 995 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

144 822 391

144 822 390

144 822 391

144 822 390

144 822 391

144 822 390

144 822 391

144 822 390

144 822 391

144 822 390

144 822 391

144 822 390

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 884 375

20 884 374

20 884 375

20 884 374

20 884 375

20 884 374

20 884 375

20 884 374

20 884 375

20 884 374

20 884 375

20 884 374

2.1.1.3

Dologi kiadások

101 692 162

101 692 162

101 692 162

101 692 162

101 692 162

101 692 162

101 692 163

101 692 162

101 692 163

101 692 162

101 692 163

101 692 162

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 159

1 180 160

1 180 159

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

18 954 720

18 954 720

18 954 720

18 954 720

18 954 720

18 954 720

18 954 720

18 954 719

18 954 720

18 954 719

18 954 720

18 954 719

2.1.1.5.6

Tartalékok

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 559

32 441 558

32 441 559

32 441 558

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

66 077 108

66 077 108

66 077 108

66 077 108

198 231 324

330 385 541

330 385 541

198 231 325

2.1.2.2

Felújítás

0

0

82 572 066

82 572 066

82 572 066

82 572 066

82 572 066

82 572 066

247 716 197

412 860 328

330 288 263

165 144 129

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 049 529

1 049 529

1 049 529

1 049 529

1 049 529

1 049 529

1 049 530

1 049 529

1 049 530

1 049 529

1 049 530

1 049 529

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

166 309 992

166 309 992

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

166 309 992

166 309 991

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-166 309 992

-166 309 992

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

-166 309 992

-166 309 991

 

II. Kiadások mindösszesen:

384 671 784

329 737 799

405 849 211

405 849 209

471 926 319

471 926 317

471 926 321

471 926 316

769 224 668

1 066 523 010

983 950 952

686 652 595

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 853 787 742

-6 042 171

223 021 690

-82 153 581

-116 930 663

-148 230 690

151 769 307

-148 230 690

-124 703 753

-742 827 385

-527 802 863

-331 656 943

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 853 787 742

1 847 745 571

2 070 767 261

1 988 613 680

1 871 683 017

1 723 452 327

1 875 221 634

1 726 990 944

1 602 287 191

859 459 806

331 656 943

0

Végső előterjesztői indokolás

 

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.