Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. május 27., péntek, 14:00

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.088.821.245,- Ft bevétellel, 5.171.030.524,- Ft kiadással, és 1.917.790.721,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2022. május 26.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

2 027 090 585

2 021 278 026

99,71

-5 812 559

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

495 869 357

490 521 122

98,92

-5 348 235

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

766 051 250

1 017 116 218

132,77

251 064 968

1.4

Működési bevételek

245 953 526

270 832 388

245 989 383

90,83

-24 843 005

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9 000 000

8 420 592

93,56

-579 408

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 618 343 580

3 812 977 625

105,38

194 634 045

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

0,00

-380 956 010

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 213 967 875

3 213 967 875

100,00

0

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0,00

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

61 875 745

0,00

61 875 745

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

-61 779 231

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

-50 248 015

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

-11 531 216

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

-1 169 021 707

94,98

61 779 231

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 594 923 885

3 275 843 620

91,12

-319 080 265

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 213 267 465

7 088 821 245

98,27

-124 446 220

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

3 672 087 118

2 994 597 123

81,55

677 489 995

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 180 392 404

1 115 621 845

94,51

64 770 559

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

188 802 661

177 994 433

94,28

10 808 228

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

1 202 249 584

1 038 628 756

86,39

163 620 828

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

13 196 995

48,08

14 249 005

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

1 073 196 469

649 155 094

60,49

424 041 375

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

33 815 089

99,60

136 634

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

258 384 433

252 755 891

97,82

5 628 542

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

8 000 000

8 000 000

100,00

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

389 012 973

354 584 114

91,15

34 428 859

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

383 847 340

0

0,00

383 847 340

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

3 465 665 200

2 100 437 148

60,61

1 365 228 052

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 696 291 114

1 468 228 385

54,45

1 228 062 729

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

746 623 139

619 434 443

82,96

127 188 696

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

12 774 320

56,15

9 976 627

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2 869 320

2 869 320

100,00

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

19 881 627

9 905 000

49,82

9 976 627

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

7 137 752 318

5 095 034 271

71,38

2 042 718 047

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

14 964 727

100,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

61 031 526

100,79

-481 106

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

61 779 231

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

50 248 015

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

11 531 216

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

-1 169 021 707

94,98

-61 779 231

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

75 515 147

75 996 253

100,64

-481 106

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 213 267 465

5 171 030 524

71,69

2 042 236 941

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-2 998 443 016

-3 519 408 738

-1 282 056 646

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

2 998 443 016

3 519 408 738

3 199 847 367

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 917 790 721

 

 

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. . .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. . .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. . .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. . .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

1

2

3

4

5

6

7

 

8

9

10

11

12

 

13

14

15

16

17

 

18

19

20

21

22

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 761 818 739

1 983 628 139

1 982 298 139

99,93

-1 330 000

 

7 536 000

7 536 000

6 782 000

89,99

-754 000

 

28 091 456

35 926 446

32 197 887

89,62

-3 728 559

 

1 797 446 195

2 027 090 585

2 021 278 026

99,71

-5 812 559

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

495 846 233

490 497 998

98,92

-5 348 235

 

0

0

0

0,00

0

 

0

23 124

23 124

100,00

0

 

0

495 869 357

490 521 122

98,92

-5 348 235

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

765 851 250

1 017 116 218

132,81

251 264 968

 

200 000

200 000

0

0,00

-200 000

 

0

0

0

0,00

0

 

449 763 155

766 051 250

1 017 116 218

132,77

251 064 968

 

1.4

Működési bevételek

213 914 294

228 879 021

208 310 305

91,01

-20 568 716

 

9 410 000

17 056 387

13 688 287

80,25

-3 368 100

 

22 629 232

24 896 980

23 990 791

96,36

-906 189

 

245 953 526

270 832 388

245 989 383

90,83

-24 843 005

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9 000 000

8 420 592

93,56

-579 408

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

9 000 000

8 420 592

93,56

-579 408

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 425 296 188

3 532 704 643

3 736 295 536

105,76

203 590 893

 

17 146 000

24 792 387

20 470 287

82,57

-4 322 100

 

50 720 688

60 846 550

56 211 802

92,38

-4 634 748

 

2 493 162 876

3 618 343 580

3 812 977 625

105,38

194 634 045

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

0,00

-380 956 010

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

380 956 010

0

0,00

-380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 202 430 372

3 202 430 372

100,00

0

 

0

6 358 230

6 358 230

100,00

0

 

0

5 179 273

5 179 273

100,00

0

 

2 998 443 016

3 213 967 875

3 213 967 875

100,00

0

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

61 875 745

0,00

61 875 745

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

61 875 745

0,00

61 875 745

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

0

 

324 823 496

333 535 305

316 829 294

94,99

-16 706 011

 

860 244 103

897 265 633

852 192 413

94,98

-45 073 220

 

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

-61 779 231

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0,00

0

 

104 016 746

111 988 423

95 282 412

85,08

-16 706 011

 

179 595 677

151 905 438

118 363 434

77,92

-33 542 004

 

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

-50 248 015

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0,00

0

 

220 806 750

221 546 882

221 546 882

100,00

0

 

680 648 426

745 360 195

733 828 979

98,45

-11 531 216

 

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

-11 531 216

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 583 386 382

3 264 306 117

91,10

-319 080 265

 

324 823 496

339 893 535

323 187 524

95,08

-16 706 011

 

860 244 103

902 444 906

857 371 686

95,01

-45 073 220

 

4 183 510 615

4 825 724 823

4 444 865 327

92,11

-380 859 496

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 423 739 204

7 116 091 025

7 000 601 653

98,38

-115 489 372

 

341 969 496

364 685 922

343 657 811

94,23

-21 028 111

 

910 964 791

963 291 456

913 583 488

94,84

-49 707 968

 

6 676 673 491

8 444 068 403

8 257 842 952

97,79

-186 225 451

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 628 080 648

2 349 079 589

1 753 270 280

74,64

595 809 309

 

339 429 496

362 067 246

335 836 142

92,76

26 231 104

 

910 304 391

960 940 283

905 490 701

94,23

55 449 582

 

2 877 814 535

3 672 087 118

2 994 597 123

81,55

677 489 995

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

144 331 310

200 115 168

175 939 095

87,92

24 176 073

 

247 480 284

262 190 450

254 572 180

97,09

7 618 270

 

676 747 924

718 086 786

685 110 570

95,41

32 976 216

 

1 068 559 518

1 180 392 404

1 115 621 845

94,51

64 770 559

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 292 085

27 671 931

23 922 195

86,45

3 749 736

 

40 363 032

42 433 884

42 432 348

100,00

1 536

 

116 609 355

118 696 846

111 639 890

94,05

7 056 956

 

179 264 472

188 802 661

177 994 433

94,28

10 808 228

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

718 278 864

1 020 650 021

891 056 901

87,30

129 593 120

 

51 586 180

57 442 912

38 831 614

67,60

18 611 298

 

116 947 112

124 156 651

108 740 241

87,58

15 416 410

 

886 812 156

1 202 249 584

1 038 628 756

86,39

163 620 828

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

13 196 995

48,08

14 249 005

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

27 027 000

27 446 000

13 196 995

48,08

14 249 005

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

1 073 196 469

649 155 094

60,49

424 041 375

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

716 151 389

1 073 196 469

649 155 094

60,49

424 041 375

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

33 815 089

99,60

136 634

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

265 924

33 951 723

33 815 089

99,60

136 634

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

258 384 433

252 755 891

97,82

5 628 542

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

192 648 037

258 384 433

252 755 891

97,82

5 628 542

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

8 000 000

8 000 000

100,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

8 000 000

8 000 000

100,00

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

389 012 973

354 584 114

91,15

34 428 859

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

396 836 437

389 012 973

354 584 114

91,15

34 428 859

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

383 847 340

0

0,00

383 847 340

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

126 400 991

383 847 340

0

0,00

383 847 340

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 610 590 957

3 460 695 351

2 095 792 819

60,56

1 364 902 532

 

2 540 000

2 618 676

2 293 156

87,57

325 520

 

660 400

2 351 173

2 351 173

100,00

0

 

2 613 791 357

3 465 665 200

2 100 437 148

60,61

1 365 228 052

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 691 575 265

1 463 584 056

54,38

1 227 991 209

 

2 286 000

2 364 676

2 293 156

96,98

71 520

 

660 400

2 351 173

2 351 173

100,00

0

 

2 096 380 096

2 696 291 114

1 468 228 385

54,45

1 228 062 729

 

2.1.2.2

Felújítás

517 157 261

746 369 139

619 434 443

82,99

126 934 696

 

254 000

254 000

0

0,00

254 000

 

0

0

0

0,00

0

 

517 411 261

746 623 139

619 434 443

82,96

127 188 696

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

12 774 320

56,15

9 976 627

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

22 750 947

12 774 320

56,15

9 976 627

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

2 869 320

2 869 320

100,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

2 869 320

2 869 320

100,00

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

19 881 627

9 905 000

49,82

9 976 627

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

19 881 627

9 905 000

49,82

9 976 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 238 671 605

5 809 774 940

3 849 063 099

66,25

############

 

341 969 496

364 685 922

338 129 298

92,72

26 556 624

 

910 964 791

963 291 456

907 841 874

94,24

55 449 582

 

5 491 605 892

7 137 752 318

5 095 034 271

71,38

############

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

14 964 727

100,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

14 964 727

14 964 727

100,00

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

61 031 526

100,79

-481 106

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

60 550 420

61 031 526

100,79

-481 106

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

61 779 231

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

61 779 231

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

50 248 015

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

50 248 015

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

11 531 216

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

11 531 216

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 306 316 085

1 245 017 960

95,31

61 298 125

 

0

0

0

0,00

0

 

0

0

0

0,00

0

 

1 185 067 599

1 306 316 085

1 245 017 960

95,31

61 298 125

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 423 739 204

7 116 091 025

5 094 081 059

71,59

2 022 009 966

 

341 969 496

364 685 922

338 129 298

92,72

26 556 624

 

910 964 791

963 291 456

907 841 874

94,24

55 449 582

 

6 676 673 491

8 444 068 403

6 340 052 231

75,08

2 104 016 172

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 813 375 417

-2 277 070 297

-112 767 563

 

 

 

-324 823 496

-339 893 535

-317 659 011

 

 

 

-860 244 103

-902 444 906

-851 630 072

 

 

 

-2 998 443 016

-3 519 408 738

-1 282 056 646

 

 

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 277 070 297

2 019 288 157

 

 

 

324 823 496

339 893 535

323 187 524

 

 

 

860 244 103

902 444 906

857 371 686

 

 

 

2 998 443 016

3 519 408 738

3 199 847 367

 

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 906 520 594

 

 

 

0

0

5 528 513

 

 

 

0

0

5 741 614

 

 

 

0

0

1 917 790 721

 

 

 

3. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

2 027 090 585

2 021 278 026

 

 

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 180 392 404

1 115 621 845

Közhatalmi bevételek

449 763 155

766 051 250

1 017 116 218

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

188 802 661

177 994 433

Működési bevételek

245 953 526

270 832 388

245 989 383

 

 

Dologi kiadások

886 812 156

1 202 249 584

1 038 628 756

Működési célú átvett pénzeszközök

0

9 000 000

8 420 592

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

13 196 995

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

667 750 398

846 592 313

649 155 094

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

78 000 000

92 807 737

0

Működési kv-i bevételek össz.:

2 493 162 876

3 072 974 223

3 292 804 219

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

2 829 413 544

3 445 482 962

2 994 597 123

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

298 207 096

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-336 250 668

-372 508 739

0

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

440 806 068

555 261 235

555 261 235

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

61 875 745

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

61 031 526

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

-1 169 021 707

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

-1 169 021 707

Működési finansz.bevételek össz.:

440 806 068

555 261 235

617 136 980

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

60 550 420

61 031 526

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

440 806 068

494 710 815

556 105 454

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Működési bevételek összesen:

2 933 968 944

3 628 235 458

3 909 941 199

 

 

Működési kiadások összesen:

2 829 413 544

3 506 033 382

3 055 628 649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

495 869 357

490 521 122

 

 

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 696 291 114

1 468 228 385

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

29 652 284

 

 

Felújítás

517 411 261

746 623 139

619 434 443

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

12 774 320

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

48 400 991

226 604 156

0

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

545 369 357

520 173 406

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

2 662 192 348

3 692 269 356

2 100 437 148

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 662 192 348

-3 146 899 999

-1 580 263 742

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 

14 964 727

14 964 727

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 658 706 640

2 658 706 640

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

2 557 636 948

3 039 662 650

2 658 706 640

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

14 964 727

14 964 727

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 557 636 948

3 024 697 923

2 643 741 913

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

2 557 636 948

3 585 032 007

3 178 880 046

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

2 662 192 348

3 707 234 083

2 115 401 875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 213 267 465

7 088 821 245

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 213 267 465

5 171 030 524

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 998 443 016

-3 519 408 738

-1 282 056 646

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 998 443 016

3 519 408 738

3 199 847 367

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 917 790 721

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

4. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

2 093 433 696

2 691 575 265

1 463 566 428

54,38

1 228 008 837

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

147 326 285

85 726 285

58,19

61 600 000

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

404 866 175

1 480 041 927

966 609 657

65,31

513 432 270

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

386 544 679

1 480 041 927

966 609 657

65,31

513 432 270

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

18 321 496

0

0

0,00

0

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

195 162 606

181 257 816

92,88

13 904 790

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 243 506 817

531 464 717

20 336 980

3,83

511 127 737

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

1 243 506 817

531 464 717

20 336 980

3,83

511 127 737

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

445 060 704

337 579 730

209 635 690

62,10

127 944 040

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

682 931 639

592 334 931

86,73

90 596 708

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

377 210 442

542 032 786

466 391 415

86,04

75 641 371

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

11 811 024

0

0

0,00

0

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

365 399 418

542 032 786

466 391 415

86,04

75 641 371

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

948 200

0,00

-948 200

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

948 200

0,00

-948 200

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 846 819

140 898 853

124 995 316

88,71

15 903 537

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

12 774 320

56,15

9 976 627

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

2 869 320

2 869 320

100,00

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

19 881 627

9 905 000

49,82

9 976 627

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2 572 490 957

3 397 257 851

2 068 675 679

60,89

1 328 582 172

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

14 964 727

14 964 727

100,00

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

14 964 727

100,00

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

14 964 727

14 964 727

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

14 964 727

0,00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

2 572 490 957

3 397 257 851

2 083 640 406

61,33

1 328 582 172

5. melléklet

Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

Adatok forintban

 

 

Forrás

Teljes összeg

Megjegyzés /pályázat döntési helyzete/

…. - 2018 évi

2019 évi

2020 évi

2021 évi

Összesen

Támogatás

Önerő

kifizetés

leutalt támogatás

kifizetés

leutalt támogatás

kifizetés

leutalt támogatás

kifizetés

leutalt támogatás

kifizetés

leutalt támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 2021 előtt és azt követően benyújtott és le nem zárt, áthúzódó pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1 Elfogadott támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Acsádi utca felújítása, fejlesztése

29 999 305

5 293 995

35 293 300

megvalósult

 

29 999 305

35 293 300

0

0

0

0

0

35 293 300

29 999 305

PM_OVODAFEJLESZTES_2017/11 számú, „Monor, Bajcsy Óvoda építése”

300 000 000

172 161 897

472 161 897

megvalósult

9 912 340

165 000 000

328 365 067

135 000 000

112 240 799

0

0

0

450 518 206

300 000 000

PM_CSAPVIZGAZD_2017/10 számú, „Monor, Jókai utca és környékének csapadékvíz rendezése”

119 999 439

6 315 761

126 315 200

megvalósult

5 368 531

89 999 577

120 883 605

29 999 862

0

0

0

0

126 252 136

119 999 439

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, 1827103372 iratazonosító számú „Monor város külterületi útjainak felújítása”

78 022 589

33 896 175

111 918 764

megvalósult

 

0

107 709 049

56 488 618

0

21 447 984

0

0

107 709 049

77 936 602

PM_ONKORMUT_2018/68

129 988 189

6 841 484

136 829 673

megvalósult

3 592 830

0

132 527 064

97 491 141

0

31 627 648

0

0

136 119 894

129 118 789

PM_PIAC_2018/13

100 000 000

11 166 275

111 166 275

megvalósult

987 526

0

0

50 000 000

110 259 580

0

0

49 694 468

111 247 106

99 694 468

442609 ebr42 azonosító számú Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Deák, Csokonai utca felújítása, fejlesztése

30 000 000

5 294 118

35 294 118

megvalósult

0

0

0

30 000 000

38 295 990

0

0

0

38 295 990

30 000 000

KEHOP-5.2.9-16-2017-00171 épületenergetika

249 708 069

0

249 708 069

megvalósult

0

0

13 393 147

56 754 910

236 454 135

192 953 159

0

0

249 847 282

249 708 069

518638 ebr42 azonosító számú BMÖFT/6-9/2021 „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”

40 000 000

13 333 333

53 333 333

megvalósult

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/7

400 000 000

313 961 684

713 961 684

megvalósítás alatt

12 382 500

0

12 065 000

400 000 000

19 270 000

0

551 941 177

0

595 658 677

400 000 000

507523 ebr42 azonosító számú, "Monori Napsugár Óvoda 4 csoporttal történő bővítése"

60 000 000

0

60 000 000

megvalósítás alatt

0

0

0

0

3 000 000

60 000 000

56 476 000

0

59 476 000

60 000 000

VP6-19.2.1.-41-7-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi játszótér kialakítása"

14 996 910

5 037 340

20 034 250

megvalósult

0

0

0

0

397 500

0

20 112 722

0

20 510 222

0

VP6-19.2.1.-41-2-17 kódszámú, "Strázsa-hegyi élménypark kialakítása"

9 999 994

3 366 756

13 366 750

megvalósult

0

0

0

0

392 500

0

13 308 662

0

13 701 162

0

Monor Okos város 469924, 443698 ebr42 azonosító számú projekt

2 573 340 930

0

2 573 340 930

megvalósítás alatt

0

0

199 241 838

1 050 000 000

572 698 459

1 523 340 930

1 130 394 602

0

1 902 334 899

2 573 340 930

BMÖFT/977-1/2020 - Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

400 000 000

0

400 000 000

megvalósult

0

0

0

0

0

400 000 000

399 176 676

0

399 176 676

400 000 000

555170 ebr42 azonosító számú, "Monori Napsugár Óvoda 4 csoporttal történő bővítése"

1 146 292 878

0

1 146 292 878

megvalósítás alatt

0

0

0

0

0

0

1 272 500

0

1 272 500

0

538686 ebr42 azonosító számű BMÖGF/923/2021. önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér
kialakítása

225 000 000

0

225 000 000

megvalósítás alatt

0

0

0

0

0

0

76 671 208

225 000 000

76 671 208

225 000 000

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja

176 151 765

0

176 151 765

megvalósítás alatt

0

0

0

0

0

0

7 000 240

175 803 530

7 000 240

175 803 530

485734 ebr42 azonosító számú, BMÖFT/334-6/2020. Széchenyi utca felújítása

40 000 000

13 333 334

53 333 334

megvalósult

0

0

0

0

0

40 000 000

55 311 946

0

55 311 946

40 000 000

542024 azonosítószámú, BMÖGF/951/2021, Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatása

92 645 925

0

92 645 925

megvalósítás alatt

0

0

0

0

0

0

20 812 071

92 645 925

20 812 071

92 645 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

6 216 145 993

590 002 152

6 806 148 145

0

32 243 727

284 998 882

949 478 070

1 905 734 531

1 093 008 963

2 269 369 721

2 332 477 805

543 143 923

4 407 208 565

5 003 247 057

6. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi maradvány felhasználásáról

Adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység költségvetési bevételei

3 736 295 536

20 470 287

466 914

1 039 909

109 918

325 791

118 842

1 038 453

51 110 692

2 001 283

3 812 977 625

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

3 849 063 099

338 129 298

141 957 339

129 093 200

125 501 853

90 952 010

60 778 095

154 400 349

171 445 016

33 714 012

5 095 034 271

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-112 767 563

-317 659 011

-141 490 425

-128 053 291

-125 391 935

-90 626 219

-60 659 253

-153 361 896

-120 334 324

-31 712 729

-1 282 056 646

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 264 306 117

323 187 524

142 185 427

129 053 202

126 352 518

91 044 215

60 973 141

154 384 551

121 381 350

31 997 282

4 444 865 327

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 245 017 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 245 017 960

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

2 019 288 157

323 187 524

142 185 427

129 053 202

126 352 518

91 044 215

60 973 141

154 384 551

121 381 350

31 997 282

3 199 847 367

Alaptevékenység maradványa

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes maradvány

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi maradvány felhasználásáról
önállóan működő költségvetési szervenként

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

Bevételek összesen:

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredeti előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány

1 493 325 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 493 325 226

A 2022. évi költségvetés 1.sz. módosításakor beépített feladattal terhelt maradvány - Kövál számla záró egyenleg

45 406 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 406 419

Személyi juttatások + Maj. - Közfoglalkoztatás

15 229 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 229 380

Személyi juttatások + Maj. - Okos város kifizetések jóváírása

15 146 928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 146 928

Dologi kiadások

 

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

300 304

284 553

10 523 405

Dologi kiadások - MVÖ - Gyermekétkeztetés

27 987 591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 987 591

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

716 629

 

716 629

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

30 093

 

30 093

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap

2 759 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 759 258

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás

9 805 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 805 000

Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg

25 133 154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 133 154

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

61 394 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 394 639

Működési céltartalék

60 332 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 332 999

Fejlestési tartalék

150 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen:

1 906 520 594

5 528 513

695 002

999 911

960 583

417 996

313 888

1 022 655

1 047 026

284 553

1 917 790 721

7. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

388 382 424

389 925 329

389 925 329

100,00

0

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

484 543 100

505 761 380

505 761 380

100,00

0

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

562 476 956

658 609 090

658 609 090

100,00

0

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

40 811 190

42 855 242

42 855 242

100,00

0

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

-33 685 799

0

0

0,00

0

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

242 783 668

231 594 675

231 594 675

100,00

0

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

8 301 388

8 301 388

100,00

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 685 311 539

1 837 047 104

1 837 047 104

100,00

0

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.2.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0,00

0

1.1.3.2

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék

0

0

0

0,00

0

1.1.3.3

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

46 829 835

46 829 835

100,00

0

1.1.3.4

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 620 000

1 620 000

100,00

0

1.1.3.5

Bursa ösztöndíj

0

419 000

419 000

100,00

0

1.1.3.6

Nyári diákmunka támogatása

0

6 205 000

5 540 000

89,28

-665 000

1.1.3.7

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

15 000 000

15 000 000

100,00

0

1.1.3.8

TB alaptól

4 507 200

4 507 200

3 842 200

85,25

-665 000

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 507 200

74 581 035

73 251 035

98,22

-1 330 000

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 689 818 739

1 911 628 139

1 910 298 139

99,93

-1 330 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.2.1.1

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

40 000 000

100,00

0

1.2.1.2

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft

0

176 151 765

175 803 530

99,80

-348 235

1.2.1.3

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

49 694 468

100,00

0

1.2.1.4

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

225 000 000

225 000 000

100,00

0

1.2.1.5

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

0

0

0,00

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

490 846 233

490 497 998

99,93

-348 235

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

5 000 000

0

0,00

-5 000 000

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

5 000 000

0

0,00

-5 000 000

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

495 846 233

490 497 998

98,92

-5 348 235

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

116 859 500

115,70

15 859 500

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0,00

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

116 859 500

115,70

15 859 500

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

661 351 250

889 315 897

134,47

227 964 647

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

344 763 155

661 051 250

888 144 015

134,35

227 092 765

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0,00

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

1 141 500

0,00

1 141 500

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

300 000

300 000

30 382

10,13

-269 618

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

10 940 821

312,59

7 440 821

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

10 940 821

437,63

8 440 821

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

0,00

-1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0,00

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

449 563 155

765 851 250

1 017 116 218

132,81

251 264 968

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

33 859 174

117,11

4 946 816

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

10 923 191

80,06

-2 721 159

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

1 512 789

16,81

-7 487 211

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

60 103 168

81,97

-13 221 095

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

29 432 497

116,63

4 196 050

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

25 696 876

25 696 876

7 603 948

29,59

-18 092 928

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

14 964 727

17 532 999

117,16

2 568 272

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0,00

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

1 292 729

0,00

1 292 729

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

9 794 399

0,00

9 794 399

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

175 814 294

190 779 021

172 054 894

90,19

-18 724 127

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0,00

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0,00

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

49 500 000

29 652 284

59,90

-19 847 716

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

9 000 000

8 420 592

93,56

-579 408

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0,00

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0,00

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

8 000 000

8 420 592

105,26

420 592

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

0

0,00

-1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

9 000 000

8 420 592

93,56

-579 408

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0,00

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0,00

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0,00

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 315 196 188

3 422 604 643

3 628 040 125

106,00

205 435 482

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

0

380 956 010

0

0,00

-380 956 010

1.8.1.3

Maradvány igénybe vétele

2 998 443 016

3 177 092 872

3 177 092 872

100,00

0

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési

440 806 068

543 723 732

543 723 732

100,00

0

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 633 369 140

2 633 369 140

100,00

0

1.8.1.3.2.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0,00

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

61 875 745

0,00

61 875 745

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0,00

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 558 048 882

3 238 968 617

91,03

-319 080 265

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

5 313 639 204

6 980 653 525

6 867 008 742

98,37

-113 644 783

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

134 524 244

110 113 717

81,85

24 410 527

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 940 040

56 315 759

48 022 817

85,27

8 292 942

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

71 538 246

78 208 485

62 090 900

79,39

16 117 585

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

12 305 322

17 573 053

13 532 133

77,01

4 040 920

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

1 014 587 872

874 572 218

86,20

140 015 654

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

7 208 500

13 401 575

13 401 575

100,00

0

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

0

1 721 559

1 721 559

0,00

0

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

551 646 246

698 585 739

587 758 399

84,14

110 827 340

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

4 334 280

4 334 280

100,00

0

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

150 365 969

296 544 719

267 356 405

90,16

29 188 314

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 446 000

13 196 995

48,08

14 249 005

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

1 073 196 469

648 823 465

60,46

424 373 004

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

265 924

33 951 723

33 815 089

99,60

136 634

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

192 648 037

258 384 433

252 755 891

97,82

5 628 542

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

8 000 000

8 000 000

100,00

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

396 836 437

389 012 973

354 252 485

91,06

34 760 488

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

383 847 340

0

0,00

383 847 340

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 547 178 712

2 267 327 638

1 660 238 528

73,22

607 089 110

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

61 031 526

100,79

-481 106

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

1 169 021 707

94,98

61 779 231

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

213 645 846

80,96

50 248 015

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

955 375 861

98,81

11 531 216

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0,00

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 185 067 599

1 291 351 358

1 230 053 233

95,25

61 298 125

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 732 246 311

3 558 678 996

2 890 291 761

81,22

668 387 235

9. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

6 782 000

89,99

-754 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0,00

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

6 782 000

89,99

-754 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0,00

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

0,00

-200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

0,00

-200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

17 056 387

13 688 287

80,25

-3 368 100

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

7 827 042

102,99

227 042

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

2 018 796

111,54

208 796

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

400 000

0,00

400 000

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

2

0,00

2

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

7 646 387

3 442 447

0,00

-4 203 940

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

17 146 000

24 792 387

20 470 287

82,57

-4 322 100

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

324 823 496

339 893 535

323 187 524

95,08

-16 706 011

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

6 358 230

6 358 230

100,00

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

324 823 496

333 535 305

316 829 294

94,99

-16 706 011

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

104 016 746

111 988 423

95 282 412

85,08

-16 706 011

1.8.1.6.2

Központi támogatás

220 806 750

221 546 882

221 546 882

100,00

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

324 823 496

339 893 535

323 187 524

95,08

-16 706 011

 

I. Bevételek összesen:

341 969 496

364 685 922

343 657 811

94,23

-21 028 111

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

339 429 496

362 067 246

335 836 142

92,76

26 231 104

2.1.1.1

Személyi juttatások

247 480 284

262 190 450

254 572 180

97,09

7 618 270

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

40 363 032

42 433 884

42 432 348

100,00

1 536

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

57 442 912

38 831 614

67,60

18 611 298

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 618 676

2 293 156

87,57

325 520

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 364 676

2 293 156

96,98

71 520

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

0

0,00

254 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

341 969 496

364 685 922

338 129 298

92,72

26 556 624

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0,00

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

341 969 496

364 685 922

338 129 298

92,72

26 556 624

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-324 823 496

-339 893 535

-317 659 011

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

324 823 496

339 893 535

323 187 524

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

5 528 513

 

 

10. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

130 Óvodák összesen

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

133 Monori Petőfi Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda

135 Monori Szivárvány Óvoda

140 Monori Bölcsőde

150 Monori Gondozási Központ

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

130-160 Intézmények összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2021. … .../

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

620 000

620 000

 

0

140 000

140 000

 

0

140 000

140 000

 

0

100 000

100 000

 

0

140 000

140 000

 

0

100 000

100 000

 

0

130 000

130 000

 

28 091 456

35 030 485

31 301 926

 

0

145 961

145 961

 

28 091 456

35 926 446

32 197 887

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

23 124

23 124

 

0

0

0

 

0

23 124

23 124

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

895 000

1 101 533

1 441 374

 

20 000

226 533

326 914

 

835 000

835 000

899 909

 

10 000

10 000

9 918

 

15 000

15 000

185 791

 

15 000

15 000

18 842

 

868 700

868 700

908 453

 

19 191 512

20 999 480

19 785 642

 

1 674 020

1 927 267

1 855 322

 

22 629 232

24 896 980

23 990 791

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

895 000

895 000

1 103 926

 

20 000

20 000

5 729

 

835 000

835 000

894 462

 

10 000

10 000

7 009

 

15 000

15 000

182 459

 

15 000

15 000

14 267

 

20 000

20 000

16 487

 

110 000

110 000

91 009

 

1 447 654

1 627 736

1 555 791

 

2 472 654

2 652 736

2 767 213

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

848 700

848 700

887 090

 

16 242 982

17 502 484

16 566 205

 

199 920

271 250

271 250

 

17 291 602

18 622 434

17 724 545

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2 838 530

3 075 074

2 816 019

 

0

0

0

 

2 838 530

3 075 074

2 816 019

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

2

 

0

0

0

 

0

0

1

 

0

0

1

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

4

 

0

0

0

 

0

0

6

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

206 533

337 446

 

0

206 533

321 185

 

0

0

5 446

 

0

0

2 908

 

0

0

3 332

 

0

0

4 575

 

0

0

4 876

 

0

311 922

312 405

 

26 446

28 281

28 281

 

26 446

546 736

683 008

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

895 000

1 721 533

2 061 374

 

20 000

366 533

466 914

 

835 000

975 000

1 039 909

 

10 000

110 000

109 918

 

15 000

155 000

325 791

 

15 000

115 000

118 842

 

868 700

998 700

1 038 453

 

47 282 968

56 053 089

51 110 692

 

1 674 020

2 073 228

2 001 283

 

50 720 688

60 846 550

56 211 802

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

3 060 889

3 060 889

 

0

515 810

515 810

 

0

961 567

961 567

 

0

548 487

548 487

 

0

632 876

632 876

 

0

402 149

402 149

 

0

691 563

691 563

 

0

1 048 643

1 048 643

 

0

378 178

378 178

 

0

5 179 273

5 179 273

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

563 389 899

570 790 794

546 547 614

 

154 854 043

158 704 106

141 669 617

 

127 321 249

129 399 958

128 091 635

 

128 953 667

128 397 618

125 804 031

 

89 439 400

90 932 525

90 411 339

 

62 821 540

63 356 587

60 570 992

 

159 701 280

169 097 267

153 692 988

 

106 052 115

124 909 763

120 332 707

 

31 100 809

32 467 809

31 619 104

 

860 244 103

897 265 633

852 192 413

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

59 029 907

42 958 623

29 720 902

 

9 769 343

6 029 030

0

 

17 219 800

17 030 504

15 722 181

 

15 762 803

6 031 639

3 438 052

 

4 004 475

3 195 329

2 674 143

 

12 273 486

10 672 121

7 886 526

 

58 064 095

45 540 955

30 136 676

 

61 501 675

63 082 912

58 505 856

 

1 000 000

322 948

0

 

179 595 677

151 905 438

118 363 434

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

504 359 992

527 832 171

516 826 712

 

145 084 700

152 675 076

141 669 617

 

110 101 449

112 369 454

112 369 454

 

113 190 864

122 365 979

122 365 979

 

85 434 925

87 737 196

87 737 196

 

50 548 054

52 684 466

52 684 466

 

101 637 185

123 556 312

123 556 312

 

44 550 440

61 826 851

61 826 851

 

30 100 809

32 144 861

31 619 104

 

680 648 426

745 360 195

733 828 979

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

563 389 899

573 851 683

549 608 503

 

154 854 043

159 219 916

142 185 427

 

127 321 249

130 361 525

129 053 202

 

128 953 667

128 946 105

126 352 518

 

89 439 400

91 565 401

91 044 215

 

62 821 540

63 758 736

60 973 141

 

159 701 280

169 788 830

154 384 551

 

106 052 115

125 958 406

121 381 350

 

31 100 809

32 845 987

31 997 282

 

860 244 103

902 444 906

857 371 686

 

 

I. Bevételek összesen:

564 284 899

575 573 216

551 669 877

 

154 874 043

159 586 449

142 652 341

 

128 156 249

131 336 525

130 093 111

 

128 963 667

129 056 105

126 462 436

 

89 454 400

91 720 401

91 370 006

 

62 836 540

63 873 736

61 091 983

 

160 569 980

170 787 530

155 423 004

 

153 335 083

182 011 495

172 492 042

 

32 774 829

34 919 215

33 998 565

 

910 964 791

963 291 456

913 583 488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

564 284 899

574 412 103

547 121 384

 

154 874 043

159 404 360

141 775 250

 

128 156 249

131 181 668

128 938 343

 

128 963 667

129 036 125

125 481 873

 

89 454 400

91 296 505

90 528 114

 

62 836 540

63 493 445

60 397 804

 

160 569 980

170 751 208

154 364 027

 

152 674 683

181 296 607

170 730 128

 

32 774 829

34 480 365

33 275 162

 

910 304 391

960 940 283

905 490 701

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

444 382 506

453 994 651

438 382 038

 

121 281 408

125 507 696

114 218 252

 

100 076 188

102 247 308

102 087 308

 

101 338 711

101 980 715

99 543 682

 

72 234 511

74 006 824

74 002 563

 

49 451 688

50 252 108

48 530 233

 

124 884 932

133 463 776

121 931 224

 

88 917 668

111 845 469

106 045 423

 

18 562 818

18 782 890

18 751 885

 

676 747 924

718 086 786

685 110 570

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

77 216 774

75 303 185

71 500 572

 

22 017 635

21 927 943

19 689 081

 

17 168 042

17 155 631

16 488 153

 

18 411 356

16 819 857

16 085 487

 

11 659 889

11 705 275

11 704 614

 

7 959 852

7 694 479

7 533 237

 

20 945 048

21 962 191

19 505 100

 

15 481 204

18 512 002

17 714 750

 

2 966 329

2 919 468

2 919 468

 

116 609 355

118 696 846

111 639 890

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

42 685 619

45 114 267

37 238 774

 

11 575 000

11 968 721

7 867 917

 

10 912 019

11 778 729

10 362 882

 

9 213 600

10 235 553

9 852 704

 

5 560 000

5 584 406

4 820 937

 

5 425 000

5 546 858

4 334 334

 

14 740 000

15 325 241

12 927 703

 

48 275 811

50 939 136

46 969 955

 

11 245 682

12 778 007

11 603 809

 

116 947 112

124 156 651

108 740 241

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 161 113

1 161 113

 

0

182 089

182 089

 

0

154 857

154 857

 

0

19 980

19 980

 

0

423 896

423 896

 

0

380 291

380 291

 

0

36 322

36 322

 

660 400

714 888

714 888

 

0

438 850

438 850

 

660 400

2 351 173

2 351 173

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 161 113

1 161 113

 

0

182 089

182 089

 

0

154 857

154 857

 

0

19 980

19 980

 

0

423 896

423 896

 

0

380 291

380 291

 

0

36 322

36 322

 

660 400

714 888

714 888

 

0

438 850

438 850

 

660 400

2 351 173

2 351 173

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

564 284 899

575 573 216

548 282 497

 

154 874 043

159 586 449

141 957 339

 

128 156 249

131 336 525

129 093 200

 

128 963 667

129 056 105

125 501 853

 

89 454 400

91 720 401

90 952 010

 

62 836 540

63 873 736

60 778 095

 

160 569 980

170 787 530

154 400 349

 

153 335 083

182 011 495

171 445 016

 

32 774 829

34 919 215

33 714 012

 

910 964 791

963 291 456

907 841 874

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

564 284 899

575 573 216

548 282 497

 

154 874 043

159 586 449

141 957 339

 

128 156 249

131 336 525

129 093 200

 

128 963 667

129 056 105

125 501 853

 

89 454 400

91 720 401

90 952 010

 

62 836 540

63 873 736

60 778 095

 

160 569 980

170 787 530

154 400 349

 

153 335 083

182 011 495

171 445 016

 

32 774 829

34 919 215

33 714 012

 

910 964 791

963 291 456

907 841 874

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-563 389 899

-573 851 683

-546 221 123

 

-154 854 043

-159 219 916

-141 490 425

 

-127 321 249

-130 361 525

-128 053 291

 

-128 953 667

-128 946 105

-125 391 935

 

-89 439 400

-91 565 401

-90 626 219

 

-62 821 540

-63 758 736

-60 659 253

 

-159 701 280

-169 788 830

-153 361 896

 

-106 052 115

-125 958 406

-120 334 324

 

-31 100 809

-32 845 987

-31 712 729

 

-860 244 103

-902 444 906

-851 630 072

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

563 389 899

573 851 683

549 608 503

 

154 854 043

159 219 916

142 185 427

 

127 321 249

130 361 525

129 053 202

 

128 953 667

128 946 105

126 352 518

 

89 439 400

91 565 401

91 044 215

 

62 821 540

63 758 736

60 973 141

 

159 701 280

169 788 830

154 384 551

 

106 052 115

125 958 406

121 381 350

 

31 100 809

32 845 987

31 997 282

 

860 244 103

902 444 906

857 371 686

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

3 387 380

 

0

0

695 002

 

0

0

999 911

 

0

0

960 583

 

0

0

417 996

 

0

0

313 888

 

0

0

1 022 655

 

0

0

1 047 026

 

0

0

284 553

 

0

0

5 741 614

 

11. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai

Létszám

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

 

 

Irodavezetők

3,00

3,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

36,50

36,50

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

6,00

6,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

50,50

50,50

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,5 fő 2021.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

2,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

2 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

 

 

Takarító

0,50

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

15,00

15,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

 

 

Takarító

6,00

6,00

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

125,00

125,00

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

 

 

Gondozónő

18,00

18,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

5,00

5,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

 

 

Összesen:

30,00

30,00

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Gondozónő

24,00

24,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

 

 

Összesen:

29,00

29,00

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

255,00

255,00

 

 

 

 

 

 

12. melléklet

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

Adatok forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi könyv szerinti

Tárgyévi könyv szerinti

Index
/ %/

Tárgyévi könyv szerinti állományi érték

állományi érték

/100 % = Előző év/

Önkor-mányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Immateriális javak

1

11 778

47 948

407,10

47 894

21

0

0

0

0

0

0

0

33

 

II. Tárgyi eszközök

2

11 155 523

12 393 986

111,10

12 390 887

1 017

80

133

219

242

587

533

208

80

 

II./1. Törzsvagyon

3

10 102 995

11 371 107

112,55

11 371 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

a./ Forgalomképtelen ingatlanok

4

6 777 875

6 210 557

91,63

6 210 557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók

5

2 080 777

1 492 705

71,74

1 492 705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Földterület

6

4 318 982

4 320 276

100,03

4 320 276

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Parkok-, játszóterek

7

318 729

263 707

82,74

263 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak

8

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák

9

7 864

7 520

95,63

7 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. Egyéb ingatlanok

10

43 228

73 969

171,11

73 969

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás

11

8 295

52 380

631,46

52 380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

12

3 325 120

5 160 550

155,20

5 160 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Vízellátás közművei

13

97 202

92 442

95,10

92 442

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei

14

3 514

3 176

90,38

3 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Távhőellátás

15

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4. Közművek védterületei

16

1 291 072

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5. Intézmények ingatlanai

17

0

1 301 358

0,00

1 301 358

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6. Sportlétesítmények

18

260 674

27 226

10,44

27 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

7. AT földterületei és telkei

19

108 343

618 008

570,42

618 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8. Középületek és hozzájuk tartozó földek

20

1 262 745

2 342 608

185,52

2 342 608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

9. Műemlékek

21

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

10. Védett természeti területek

22

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11. Folyamatban levő ingatlan beruházás

23

301 570

775 732

0,00

775 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II./2. Forgalomképes ingatlanok

24

744 967

736 669

98,89

736 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek

25

703 166

696 543

99,06

696 543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Épületek

26

41 801

40 126

95,99

40 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

27

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II./3. Egyéb tárgyi eszközök

28

307 561

286 210

93,06

283 111

1 017

80

133

219

242

587

533

208

80

 

1. Gépek-, berendezések-, felszerelések

29

304 021

285 521

93,91

282 422

1 017

80

133

219

242

587

533

208

80

 

2. Járművek

30

3 540

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Képzőművészeti alkotások

31

0

689

0,00

689

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4. Beruházásra adott előlegek

32

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II./4. Beruházásra adott előlegek

33

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

III. Befektetett pénzügyi eszközök

34

766 055

781 020

101,95

781 020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Tartós részesedés

35

94 700

94 700

100,00

94 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Tartósan adott kölcsönök

36

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3. Egyéb hosszú lejáratú követelések

37

671 355

686 320

0,00

686 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök

38

4 854 096

5 022 653

103,47

5 022 653

0

0

 

0

0

0

0

0

0

 

A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:

39

16 787 451

18 245 607

108,69

18 242 454

1 038

80

133

219

242

587

533

208

113

 

I. Készletek

40

0

369

0,00

0

0

0

0

0

0

0

369

0

0

 

II. Értékpapírok

41

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:

42

0

369

0,00

0

0

0

0

0

0

0

369

0

0

 

I. Lekötött bankbetétek

43

0

0

0,00

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

44

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

III. Forintszámlák

45

3 244 509

3 395 528

104,65

3 385 259

5 339

586

669

528

303

1 154

690

715

285

 

IV. Devizaszámlák

46

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

47

3 244 509

3 395 528

104,65

3 385 259

5 339

586

669

528

303

1 154

690

715

285

 

 

 

 

 

 

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

74 357

90 277

121,41

57 597

32 225

28

83

86

 

114

144

 

 

 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

109 463

109 431

99,97

109 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Gépek-, berendezések-, felszerelések

 

375 899

371 822

98,92

276 397

52 809

6 004

5 446

4 127

4 646

3 568

8 940

4 447

5 438

 

Járművek

 

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Összesen:

 

559 719

571 530

102,11

443 425

85 034

6 032

5 529

4 213

4 646

3 682

9 084

4 447

5 438

 

13. melléklet

MÉRLEG

Adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált időszak

Tárgyév

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

16 787 453

0

16 787 453

18 245 608

0

18 245 608

I.

Immateriális javak

11 778

0

11 778

47 948

0

47 948

II.

Tárgyi eszközök

16 009 620

0

16 009 620

17 416 640

0

17 416 640

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

766 055

0

766 055

781 020

0

781 020

IV.

Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.

0

0

0

0

0

0

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

369

0

369

300

0

300

I.

Készletek

369

0

369

300

0

300

II.

Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

3 244 508

0

3 244 508

1 984 140

0

1 984 140

D.) KÖVETELÉSEK

477 941

0

477 941

620 943

0

620 943

I.

Kv-i évben esedékes követelésk

118 480

0

118 480

102 609

0

102 609

II.

Kv-i évet követően esedékes követelésk

305 810

0

305 810

418 994

0

418 994

III.

Követelés jelegű sajátos elszámolások

53 651

0

53 651

99 340

0

99 340

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

1 877

0

1 877

30 981

0

30 981

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13 936

0

13 936

3 781

0

3 781

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

20 526 084

0

20 526 084

20 885 753

0

20 885 753

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R R Á S O K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

G.) SAJÁT TŐKE

14 350 488

0

14 350 488

14 665 267

0

14 665 267

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

14 868 796

0

14 868 796

14 868 796

0

14 868 796

2.

Nemzeti vagyon változásai

-338 912

0

-338 912

-443 382

0

-443 382

3.

Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.

455 115

0

455 115

455 115

0

455 115

4.

Felhalmozott eredmény

-383 920

0

-383 920

-634 512

0

-634 512

5.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

 

0

0

6.

Mérleg szerinti eredmény

-250 591

0

-250 591

419 250

0

419 250

H.) KÖTELEZETTSÉGEK

193 203

0

193 203

283 397

0

283 397

I.

Kv-i évben esedékes kötelezettségek

852

0

852

2 523

0

2 523

II.

Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek

95 298

0

95 298

115 185

0

115 185

III.

Köt.jell.sajátos elszámolások

97 053

0

97 053

165 689

0

165 689

J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

5 982 393

0

5 982 393

5 937 089

0

5 937 089

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

20 526 084

0

20 526 084

20 885 753

0

20 885 753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

14. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Adatok forintban

Sor-szám

 

Megnevezés

Tárgy időszak záró adatai

 

 

 

 

1.

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevétel

1 089 056 054

2.

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

134 245 028

3.

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

37 100 872

4.

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)

1 260 401 954

5.

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

6.

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

7.

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

8.

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

2 934 682 809

9.

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

181 344 315

10.

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

762 784 936

11.

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

425 496 083

12.

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

4 304 308 143

13.

10

Anyagköltség

41 717 788

14.

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

684 915 142

15.

12

Eladott áruk beszerzési értéke

0

16.

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

21 500 329

17.

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

748 133 259

18.

14

Bérköltség

960 007 480

19.

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

157 936 508

20.

16

Bérjárulékok

179 394 231

21.

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

1 297 338 219

22.

VI

Értékcsökkenési leírás

361 392 555

23.

VII

Egyéb ráfordítások

2 743 853 753

24.

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

413 992 311

25.

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

26.

18

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

27.

19

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

7 812 501

28.

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

2 501

29.

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

30.

21a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

31.

21b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

32.

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

7 815 002

33.

22

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

34.

23

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

35.

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

2 557 228

36.

25

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

37.

25a

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

38.

25b

- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

39.

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

40.

26a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

41.

26b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

42.

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

2 557 228

43.

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

5 257 774

44.

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

419 250 085

 

 

 

 

15. melléklet

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2021. év december 31-én

Adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

a társaság jegyzett tőkéje

részesedés aránya

részesedés összege

Rövid lejáratú kötelezettségek

összesen

- ebből:
kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból

kapcsolt vállal-kozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási NP Zrt.

41 800

100,00 %

41 800

20 641

4 731

0

2.

Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

4 353

1 868

0

3.

Monori Városfejlesztő NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

7 047

1 149

0

4.

DAKÖV Kft.

696 930

6,2991 %

43 900

1 610 145

684 607

0

5.

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

2 013

286

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

94 700

1 644 199

692 641

0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2021.évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 5.491.605.892.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.213.267.465.- forintban határozta meg.