Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. május 27., péntek, 12:10

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 7.137.752.318,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.618.343.580,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -3.519.408.738,- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

a) Bevételek

aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 2.02.090.585,- Ft

ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 495.869.357,- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 766.051.250,- Ft

ad) Működési bevételek 270.832.388,- Ft

ae) Felhalmozási bevételek 49.500.000,- Ft

af) Működési célú átvett pénzeszközök 9.000.000,- Ft

ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

ah) Költségvetési bevételek összesen: 3.618.343.580,- Ft

ai) Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 0,- Ft

aj) Belföldi értékpapírok bevételei 580.956.010,- Ft

ak) Maradvány igénybevétele 3.213.967.875,- Ft

al) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft.

am) Központi-, irányítószervi támogatás 1.230.800.938,- Ft

an) Lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft

ao) - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció -1.230.800.938,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 7.213.267.465,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

e) Működési kiadások 3.672.087.118,- Ft

ea) személyi juttatások 1.180.392.404,- Ft

eb) Munkaadót terhelő járulékok 188.802.661,- Ft

ec) Dologi kiadások 1.202.249.584,- Ft

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.446.000,- Ft

ee) Egyéb működési célú kiadások 1.073.196.469,- Ft

f) Felhalmozási kiadások 3.465.665.300,- Ft

fa) Beruházások 2.606.291.114,- Ft

fb) Felújítás 746.623.139,- Ft

fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 22.750.947,- Ft

fd) Költségvetési kiadások összesen 7.137.752.318,- Ft

fe) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft

ff) Belföldi értékpapírok kiadásai 14.964.727,- Ft

fg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft

fh) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.230.800.938,- Ft

fi) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft

fj) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.230.800.938,- Ft

fk) Finanszírozási kiadások összesen 75.515.147,- Ft

g) Kiadások mindösszesen 7.213.267.465,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet cím szövege,

b) 21. melléklete,

c) 22. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

2022. május 26.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

1. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 761 818 739

1 928 636 349

54 991 790

1 983 628 139

 

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

 

28 091 456

35 926 446

0

35 926 446

 

1 797 446 195

1 972 098 795

54 991 790

2 027 090 585

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

-92 645 925

495 846 233

 

0

0

0

0

 

0

23 124

0

23 124

 

0

588 515 282

-92 645 925

495 869 357

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

780 815 977

-14 964 727

765 851 250

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

449 763 155

781 015 977

-14 964 727

766 051 250

 

1.4

Működési bevételek

213 914 294

213 914 294

14 964 727

228 879 021

 

9 410 000

17 056 387

0

17 056 387

 

22 629 232

24 896 980

0

24 896 980

 

245 953 526

255 867 661

14 964 727

270 832 388

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 425 296 188

3 562 358 778

-29 654 135

3 532 704 643

 

17 146 000

24 792 387

0

24 792 387

 

50 720 688

60 846 550

0

60 846 550

 

2 493 162 876

3 647 997 715

-29 654 135

3 618 343 580

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

380 956 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

380 956 010

0

380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

0

6 358 230

0

6 358 230

 

0

5 179 273

0

5 179 273

 

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

324 823 496

333 535 305

0

333 535 305

 

860 244 103

897 265 633

0

897 265 633

 

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

104 016 746

111 988 423

0

111 988 423

 

179 595 677

151 905 438

0

151 905 438

 

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

220 806 750

221 546 882

0

221 546 882

 

680 648 426

745 360 195

0

745 360 195

 

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 583 386 382

0

3 583 386 382

 

324 823 496

339 893 535

0

339 893 535

 

860 244 103

902 444 906

0

902 444 906

 

4 183 510 615

4 825 724 823

0

4 825 724 823

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 423 739 204

7 145 745 160

-29 654 135

7 116 091 025

 

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

 

6 676 673 491

8 473 722 538

-29 654 135

8 444 068 403

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 628 080 648

2 039 075 998

310 003 591

2 349 079 589

 

339 429 496

362 067 246

0

362 067 246

 

910 304 391

960 940 283

0

960 940 283

 

2 877 814 535

3 362 083 527

310 003 591

3 672 087 118

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

144 331 310

200 115 168

0

200 115 168

 

247 480 284

262 190 450

0

262 190 450

 

676 747 924

718 086 786

0

718 086 786

 

1 068 559 518

1 180 392 404

0

1 180 392 404

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 292 085

27 671 931

0

27 671 931

 

40 363 032

42 433 884

0

42 433 884

 

116 609 355

118 696 846

0

118 696 846

 

179 264 472

188 802 661

0

188 802 661

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

718 278 864

880 606 820

140 043 201

1 020 650 021

 

51 586 180

57 442 912

0

57 442 912

 

116 947 112

124 156 651

0

124 156 651

 

886 812 156

1 062 206 383

140 043 201

1 202 249 584

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

8 000 000

0

8 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

8 000 000

0

8 000 000

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 610 590 957

3 800 353 077

-339 657 726

3 460 695 351

 

2 540 000

2 618 676

0

2 618 676

 

660 400

2 351 173

0

2 351 173

 

2 613 791 357

3 805 322 926

-339 657 726

3 465 665 200

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 758 465 416

-66 890 151

2 691 575 265

 

2 286 000

2 364 676

0

2 364 676

 

660 400

2 351 173

0

2 351 173

 

2 096 380 096

2 763 181 265

-66 890 151

2 696 291 114

 

2.1.2.2

Felújítás

517 157 261

1 019 136 714

-272 767 575

746 369 139

 

254 000

254 000

0

254 000

 

0

0

0

0

 

517 411 261

1 019 390 714

-272 767 575

746 623 139

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

22 750 947

0

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

2 869 320

0

2 869 320

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

2 869 320

0

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

19 881 627

0

19 881 627

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

19 881 627

0

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 238 671 605

5 839 429 075

-29 654 135

5 809 774 940

 

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

 

5 491 605 892

7 167 406 453

-29 654 135

7 137 752 318

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

0

14 964 727

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 964 727

0

14 964 727

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 306 316 085

0

1 306 316 085

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 306 316 085

0

1 306 316 085

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 423 739 204

7 145 745 160

-29 654 135

7 116 091 025

 

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

 

6 676 673 491

8 473 722 538

-29 654 135

8 444 068 403

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 813 375 417

-2 277 070 297

0

-2 277 070 297

 

-324 823 496

-339 893 535

0

-339 893 535

 

-860 244 103

-902 444 906

0

-902 444 906

 

-2 998 443 016

-3 519 408 738

0

-3 519 408 738

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 277 070 297

0

2 277 070 297

 

324 823 496

339 893 535

0

339 893 535

 

860 244 103

902 444 906

0

902 444 906

 

2 998 443 016

3 519 408 738

0

3 519 408 738

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2. melléklet

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 689 818 739

1 856 636 349

54 991 790

1 911 628 139

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

0

0

0

0

 

1 761 818 739

1 928 636 349

54 991 790

1 983 628 139

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

-92 645 925

495 846 233

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

588 492 158

-92 645 925

495 846 233

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

780 815 977

-14 964 727

765 851 250

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

449 563 155

780 815 977

-14 964 727

765 851 250

 

1.4

Működési bevételek

175 814 294

175 814 294

14 964 727

190 779 021

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

213 914 294

213 914 294

14 964 727

228 879 021

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 315 196 188

3 452 258 778

-29 654 135

3 422 604 643

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 425 296 188

3 562 358 778

-29 654 135

3 532 704 643

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

380 956 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

380 956 010

0

380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 558 048 882

0

3 558 048 882

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 583 386 382

0

3 583 386 382

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 313 639 204

7 010 307 660

-29 654 135

6 980 653 525

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

7 145 745 160

-29 654 135

7 116 091 025

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 547 178 712

1 957 324 047

310 003 591

2 267 327 638

 

80 901 936

81 751 951

0

81 751 951

 

0

0

0

0

 

1 628 080 648

2 039 075 998

310 003 591

2 349 079 589

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

134 524 244

0

134 524 244

 

64 853 024

65 590 924

0

65 590 924

 

0

0

0

0

 

144 331 310

200 115 168

0

200 115 168

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 305 322

17 573 053

0

17 573 053

 

9 986 763

10 098 878

0

10 098 878

 

0

0

0

0

 

22 292 085

27 671 931

0

27 671 931

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

874 544 671

140 043 201

1 014 587 872

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

718 278 864

880 606 820

140 043 201

1 020 650 021

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

8 000 000

0

8 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

8 000 000

0

8 000 000

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 572 490 957

3 736 915 577

-339 657 726

3 397 257 851

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

2 610 590 957

3 800 353 077

-339 657 726

3 460 695 351

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 758 465 416

-66 890 151

2 691 575 265

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2 093 433 696

2 758 465 416

-66 890 151

2 691 575 265

 

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

955 699 214

-272 767 575

682 931 639

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

517 157 261

1 019 136 714

-272 767 575

746 369 139

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

22 750 947

0

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

2 869 320

0

2 869 320

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

2 869 320

0

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

19 881 627

0

19 881 627

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

19 881 627

0

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 119 669 669

5 694 239 624

-29 654 135

5 664 585 489

 

80 901 936

81 751 951

0

81 751 951

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

4 238 671 605

5 839 429 075

-29 654 135

5 809 774 940

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

0

14 964 727

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

14 964 727

0

14 964 727

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 306 316 085

0

1 306 316 085

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 306 316 085

0

1 306 316 085

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 304 737 268

7 000 555 709

-29 654 135

6 970 901 574

 

80 901 936

81 751 951

0

81 751 951

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

7 145 745 160

-29 654 135

7 116 091 025

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 804 473 481

-2 241 980 846

0

-2 241 980 846

 

-8 901 936

-9 751 951

0

-9 751 951

 

0

-25 337 500

0

-25 337 500

 

-1 813 375 417

-2 277 070 297

0

-2 277 070 297

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 251 732 797

0

2 251 732 797

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

1 813 375 417

2 277 070 297

0

2 277 070 297

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

8 901 936

9 751 951

0

9 751 951

 

-8 901 936

-9 751 951

0

-9 751 951

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

388 382 424

391 332 855

-1 407 526

389 925 329

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

484 543 100

507 886 850

-2 125 470

505 761 380

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

562 476 956

647 183 406

11 425 684

658 609 090

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

-33 685 799

0

0

0

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

242 783 668

176 495 573

55 099 102

231 594 675

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

8 301 388

0

8 301 388

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 685 311 539

1 774 055 314

62 991 790

1 837 047 104

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.2.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

0

8 000 000

-8 000 000

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

8 000 000

-8 000 000

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

1.1.3.2

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék

0

0

0

0

1.1.3.3

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

46 829 835

0

46 829 835

1.1.3.4

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 620 000

0

1 620 000

1.1.3.5

Bursa ösztöndíj

0

419 000

0

419 000

1.1.3.6

Nyári diákmunka támogatása

0

6 205 000

0

6 205 000

1.1.3.7

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

15 000 000

0

15 000 000

1.1.3.8

TB alaptól

4 507 200

4 507 200

0

4 507 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 507 200

74 581 035

0

74 581 035

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 689 818 739

1 856 636 349

54 991 790

1 911 628 139

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.2.1.1

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

1.2.1.2

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft

0

176 151 765

0

176 151 765

1.2.1.3

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

1.2.1.4

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

225 000 000

0

225 000 000

1.2.1.5

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

92 645 925

-92 645 925

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

583 492 158

-92 645 925

490 846 233

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

1.2.2.1

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

5 000 000

0

5 000 000

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

5 000 000

0

5 000 000

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

588 492 158

-92 645 925

495 846 233

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

676 315 977

-14 964 727

661 351 250

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

344 763 155

676 015 977

-14 964 727

661 051 250

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

300 000

300 000

0

300 000

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

449 563 155

780 815 977

-14 964 727

765 851 250

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

14 964 727

14 964 727

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

175 814 294

175 814 294

14 964 727

190 779 021

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

49 500 000

0

49 500 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

8 000 000

8 000 000

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

0

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

-

0

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 315 196 188

3 452 258 778

-29 654 135

3 422 604 643

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

0

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.3

Maradvány igénybe vétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési

440 806 068

543 723 732

0

543 723 732

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 633 369 140

0

2 633 369 140

1.8.1.3.2.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 558 048 882

0

3 558 048 882

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

5 313 639 204

7 010 307 660

-29 654 135

6 980 653 525

4. melléklet

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

1.4.4.4

-

0

0

0

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

0

0

0

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

5. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

2/EK/5 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.

0

0

 

0

 

Elismert hivatali létszám alapján

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 285 024

115 142 319

0

115 142 319

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.

21 798 000

21 798 000

0

21 798 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

50 480 000

50 480 000

0

50 480 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

13 906 800

13 906 800

0

13 906 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

28 100 224

28 957 519

0

28 957 519

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

0

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

388 382 424

389 925 329

0

389 925 329

1.1.3.1.1.5

I.5. A bérkompenzáció támogatása

0

1 407 526

-1 407 526

0

 

A bérkompenzáció támogatása

0

1 407 526

-1 407 526

0

1.1.3.1.1.6

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0

 

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0

B111

I. Összesen:

388 382 424

391 332 855

-1 407 526

389 925 329

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

409 418 100

431 895 450

-1 458 450

430 437 000

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

65 745 000

66 913 800

-321 420

66 592 380

1.1.3.1.2.5

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

9 380 000

9 077 600

-345 600

8 732 000

 

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

9 380 000

9 077 600

-345 600

8 732 000

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

7 560 000

7 257 600

-345 600

6 912 000

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

 

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 820 000

1 820 000

0

1 820 000

 

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

484 543 100

507 886 850

-2 125 470

505 761 380

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

76 009 976

0

76 009 976

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

145 740 440

153 583 261

41 020 083

194 603 344

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

63 960 000

66 396 720

0

66 396 720

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

37 230 000

39 051 261

0

39 051 261

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 219 440

10 135 500

0

10 135 500

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

31 293 000

34 861 120

3 024 880

37 886 000

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 038 000

3 138 660

448 380

3 587 040

1.1.3.1.3.3.6

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

37 546 823

37 546 823

1.1.3.1.3.4

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.4.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.4.2

b) Intézmény üzemeltetési támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

278 463 361

260 120 641

-29 594 399

230 526 242

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

101 740 320

83 397 600

0

83 397 600

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

176 723 041

176 723 041

-29 594 399

147 128 642

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

77 404 000

97 000 000

0

97 000 000

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

65 142 000

84 738 000

0

84 738 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

12 262 000

12 262 000

0

12 262 000

B113

III. Összesen:

562 476 956

647 183 406

11 425 684

658 609 090

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

40 811 190

41 488 242

0

41 488 242

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

1 367 000

0

1 367 000

B114

IV. Összesen:

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info

-33 685 799

0

0

0

 

2.melléklet összesen:

1 442 527 871

1 589 258 353

7 892 688

1 597 151 041

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

205 236 845

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

37 546 823

37 546 823

-37 546 823

0

1.1.3.2.1.3

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás

0

0

0

0

1.1.3.2.1.4

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

0

92 645 925

92 645 925

B115

I. összesen:

242 783 668

176 495 573

55 099 102

231 594 675

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.3

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt

0

176 151 765

0

176 151 765

1.1.3.2.2.4

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

1.1.3.2.2.5

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

225 000 000

 

225 000 000

1.1.3.2.2.6

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

92 645 925

-92 645 925

0

B21

II. összesen:

0

583 492 158

-92 645 925

490 846 233

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

 

III./3/1. 2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

8 301 388

0

8 301 388

B116

III. összesen:

0

8 301 388

0

8 301 388

 

3.melléklet összesen:

242 783 668

768 289 119

-37 546 823

730 742 296

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 685 311 539

2 357 547 472

-29 654 135

2 327 893 337

6. melléklet

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozási- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

2 093 433 696

2 758 465 416

-66 890 151

2 691 575 265

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

85 726 285

61 600 000

147 326 285

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

404 866 175

991 920 294

488 121 633

1 480 041 927

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

386 544 679

966 609 657

513 432 270

1 480 041 927

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

18 321 496

25 310 637

-25 310 637

0

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

181 257 816

13 904 790

195 162 606

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 243 506 817

926 969 915

-395 505 198

531 464 717

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

1 243 506 817

926 969 915

-395 505 198

531 464 717

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

445 060 704

572 591 106

-235 011 376

337 579 730

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

955 699 214

-272 767 575

682 931 639

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

377 210 442

752 523 320

-210 490 534

542 032 786

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

11 811 024

111 200 254

-111 200 254

0

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

365 399 418

641 323 066

-99 290 280

542 032 786

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 846 819

203 175 894

-62 277 041

140 898 853

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

2 869 320

0

2 869 320

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

19 881 627

0

19 881 627

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2 572 490 957

3 736 915 577

-339 657 726

3 397 257 851

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

14 964 727

0

14 964 727

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

0

14 964 727

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

14 964 727

0

14 964 727

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

2 572 490 957

3 736 915 577

-339 657 726

3 397 257 851

7. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

134 524 244

0

134 524 244

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 940 040

56 315 759

0

56 315 759

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

71 538 246

78 208 485

0

78 208 485

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

12 305 322

17 573 053

0

17 573 053

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

874 544 671

140 043 201

1 014 587 872

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

7 208 500

13 401 575

0

13 401 575

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

0

1 721 559

0

1 721 559

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

551 646 246

587 758 399

110 827 340

698 585 739

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

4 334 280

0

4 334 280

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

150 365 969

267 328 858

29 215 861

296 544 719

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

265 924

33 951 723

0

33 951 723

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 547 178 712

1 957 324 047

310 003 591

2 267 327 638

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 185 067 599

1 291 351 358

0

1 291 351 358

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 732 246 311

3 248 675 405

310 003 591

3 558 678 996

8. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

63 400 991

126 273 113

169 960 390

296 233 503

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

99 283 482

-29 654 135

69 629 347

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Normatív bérkompenzáció pótlása - visszavonása

0

-1 695 773

-1 407 526

-3 103 299

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Többlet normatív támogatásból irányítószervi támogatás csökkentés - tartalékba helyezés
/1.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat

0

29 544 532

0

29 544 532

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

8 301 388

0

8 301 388

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Működési céltartalék szabad maradvány

0

35 000 000

0

35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-3 809 392

0

-3 809 392

2.1.1.5.6.1.1.1.7

121/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárás keretében történő felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatában szereplő 2.500.000 Ft. + 27% ÁFA. összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálat keretében pozitív elbírálást kapott egyedi kérelmek esetében a kérelmezőknek kell vállalni a módosítás rájuk eső részének finanszírozását, tekintettel arra, hogy az ő kérésükre és érdekükben történik a módosítás.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt a tervezési és egyedi kérelmezőkkel kötendő településrendezési szerződések aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-3 175 000

0

-3 175 000

2.1.1.5.6.1.1.1.8

122/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő felülvizsgálatra vonatkozó árajánlatában szereplő mindösszesen: 5.715.000 Ft összeget.
Monor Város Polgármestere a Monor Város Önkormányzatára eső 952.500 Ft összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt, hogy a tervezési szerződés aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-952 500

0

-952 500

2.1.1.5.6.1.1.1.9

146/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 235.800,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 299.466-Ft összegű ajánlatát a Kistói úszó szökőkút javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési tartalék.

0

-299 466

0

-299 466

2.1.1.5.6.1.1.1.10

158/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a következő döntést hozza: A D – Fasor Kft. ajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő helyszíneken elvégzendő faápolási munkákat megrendeli. A szolgáltatás ellenértékét bruttó 1.004.570 Ft-ot a 2021. évi működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-1 004 570

0

-1 004 570

2.1.1.5.6.1.1.1.11

160/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata szerződést köt a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) a Társaság által koordinált projektek („Strázsa-hegyi élménypark kialakítása”, „Strázsa-hegyi játszótér kialakítása”, „Napsugár Óvoda bővítés tervezése” „Új, 80 férőhelyes bölcsőde építése” menedzsmenti feladatainak 2021. évi ellátására nettó 5.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.985.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-6 985 000

0

-6 985 000

2.1.1.5.6.1.1.1.12

179/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által bérlet Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti épület meghibásodott tetőrészének javítását, ezért a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület költségvetésben biztosított 2021. évi 1.500.000 Ft-os támogatási összegét 1.730.000 Ft-ra megemeli.

0

-230 000

0

-230 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

193/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 197.200,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 250.444-Ft összegű ajánlatát a Főtéri burkolt szökőkút (vízjáték) javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-250 444

0

-250 444

2.1.1.5.6.1.1.1.14

208/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy megállapodás keretében rendezi a Monor város területén lévő közvilágítási lámpatestek és kandeláberek tulajdonviszonyait azok jelenlegi üzemeltetőjével, egyben a közvilágítás üzemeltetési engedélyes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a homogén önkormányzati készlet megvalósítása érdekében. Ezáltal Monor Város Önkormányzata megvásárol 1873 db közvilágítási lámpatestet és 98 db kandelábert az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a kialkudott 2.989.941,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 3.797.225,-Ft vételáron.
Továbbá intézkedik a megállapodás tervezet véglegesítésére, aláírására, a vételár megfizetésére, ill. az eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozóan. Forrása a működési céltartalék.

0

-3 797 225

0

-3 797 225

2.1.1.5.6.1.1.1.15

212/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja Éber Antal 2200 Monor, József Attila utca 56. sz. alatti lakos kérelmét, hogy a 7024/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonnal határos kerítésének cseréjét vállalja, nettó 325.000,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 412.750,- Ft áron, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-412 750

0

-412 750

2.1.1.5.6.1.1.1.16

223/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a 67/2015. (II. 12.) KT határozattal határozatlan időre a Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére használatba adott, Monor, Táncsics Mihály u. 23. sz. alatti ingatlant, kötelező feladat ellátása érdekében, 2021. június 30. napjával birtokba kívánja venni. A Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Monor, Táncsics M. u. 23. sz. alatti ingatlanon, a térítésmentes használat ideje alatt elvégzett állagmegóvó, értéktartó ráfordításait, 4.076.627.-Ft összegben ismeri el és fizeti meg melynek fedezete a működési tartalék.

0

-4 076 627

0

-4 076 627

2.1.1.5.6.1.1.1.17

271/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében a beázás megszüntetésének kivitelezésével kapcsolatos pótmunkák (további ereszlemez csere és a nagykapuval kapcsolatos munkálatok) költségeit Monor Város Önkormányzata átvállalja és 381.900,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen 485.013,- Ft díj ellenében megrendeli, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-485 013

0

-485 013

2.1.1.5.6.1.1.1.18

306/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Városháza fűtésrendszerének átalakításának kivitelezésére szerződést köt a nyertes pályázatot adó Thermik Plus Kft.-vel nettó 20.650.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 26.225.500,- Ft díj ellenében, melynek forrása a maradványérték.

0

-26 225 500

0

-26 225 500

2.1.1.5.6.1.1.1.19

325/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a műszaki ellenőrzéssel Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bízza meg nettó 180.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 180.000 Ft összegű díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 20.000 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka. /2/24./

0

-20 000

0

-20 000

2.1.1.5.6.1.1.1.20

326/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a kivitelezéssel a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 11.385.880 Ft + ÁFA, bruttó 14.460.067 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 1.903.050 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka./2/25./

0

-1 903 050

0

-1 903 050

2.1.1.5.6.1.1.1.21

330/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatával összefüggő jogi és szakértői tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatát a Szobotka és Torma Ügyvédi Irodának, melynek óradíja nettó 30.000 Ft + ÁFA. Az Önkormányzat megköti a szerződést az Ügyvégi Irodával nettó 1 millió forint keretösszeg erejéig. Fedezet a működési céltartalék. /2/26./

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

335/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz maximum 15 millió Ft önerőt biztosít. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka. /2/27./

0

-15 000 000

0

-15 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

347/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégzi a Monor, Petőfi utca 4. szám alatti ingatlanon a kerítés javítási és falkezelési munkálatokat maximum 700.000 Ft értékig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó kiválasztására, a vállalkozói szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. /2/29./

0

-700 000

0

-700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.24

352/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci programmal kapcsolatban a támogatásként nem igényelhető felmerülő költségeket, 1.100.000 Ft-ot saját forrásból, a 2021. évi működési céltartalék terhére finanszírozza. /2/30./

0

-1 100 000

0

-1 100 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

355/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilvia és Társa Kiadótól 56 példányban megrendeli Jezsó Ákos, Árokparti mesék című mesekönyvét bruttó 1.570 Ft/példány áron, összesen bruttó 87.920 Ft értékben. Fedezete a működési céltartalék. /2/32./

0

-87 920

0

-87 920

2.1.1.5.6.1.1.1.26

361/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi lelátó bérleti díjának megfizetéséhez a Monori Sportegyesület részére támogatásként biztosítja az 1.270.000,- forint összeget a működési céltartalék terhére. /2/33./

0

-1 270 000

0

-1 270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

Ingatlan értékesítés bevétele és ingatlan vásárlás előirányzat rendezése

0

-4 500 000

0

-4 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

Többlet adóbevétel tartalékba helyezése

0

50 000 000

0

50 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

337/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a pályázat előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat az építészeti-műszaki tervdokumentáció pályázati felhívás szerinti elkészítésére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.
438/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 2.499.000 Ft + ÁFA, bruttó 3.173.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.439/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út belterületi szakaszának tervezésével a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 499.000 Ft + ÁFA, bruttó 633.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.440/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban kérjen be kiegészítő árajánlatot a V-ROAD ARZENÁL Kft-től a Monor, 014/15 hrsz-ú út (hossz: 150 fm, szélesség 4,2, süllyesztett szegéllyel) tervezésére. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a tervezői szerződést a kiegészített árajánlatban foglaltakkal együtt kösse meg. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-4 441 190

0

-4 441 190

2.1.1.5.6.1.1.1.30

381/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda bővítése tárgyú kivitelezés közbeszerzési feladatainak ellátásával a K&Z Horizontál Kft-t (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) bízza meg nettó 1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési tartaléka.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

394/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021.01.01-2021.04.06. időszakra terjedő beszámolóját, és a nettó 1.012.441 Ft fizetési kötelezettségét a működési céltartalék terhére teljesíti.

0

-1 012 441

0

-1 012 441

2.1.1.5.6.1.1.1.32

400/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az eKRÉTA Informatikai Zrt. nettó 14.998.400,- Ft összegű ajánlatát a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása tárgyban. Forrás a működési céltartalék, melyet a kormányzati forrásból finanszírozott rendszerüzemeltetési támogatás folyósítását követően visszatölt az Önkormányzat.

0

-19 047 968

0

-19 047 968

2.1.1.5.6.1.1.1.33

403/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a D-FASO Kft. (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 27.) nettó 447.000,- Ft összegű árajánlatát a Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkáira. Forrás a működési céltartalék.

0

-567 690

0

-567 690

2.1.1.5.6.1.1.1.34

429/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottság javaslatára – vállalja 1 fő monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2021/2022. nevelési évben. Szállítás költsége 35.721 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 21.971 Ft/hó. A költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka.

0

-230 768

0

-230 768

2.1.1.5.6.1.1.1.35

460/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja, hogy a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatását 2.920.000,- Ft-tal csökkenti, így a 2021. évi összes támogatás: 51.080.000,- Ft.

0

2 920 000

0

2 920 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

Városháza épület felújítás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

26 225 500

0

26 225 500

2.1.1.5.6.1.1.1.37

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

15 000 000

0

15 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

19 047 968

0

19 047 968

2.1.1.5.6.1.1.1.39

484/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv”pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 160.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-160 000

0

-160 000

2.1.1.5.6.1.1.1.40

488/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy a Hernád közre vonatkozóan rendeljen meg útstabilizációs munkát a működési céltartalék terhére.

0

-2 350 819

0

-2 350 819

2.1.1.5.6.1.1.1.41

538/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a BIKINI együttes augusztus 20-i fellépésére vonatkozó, 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű szerződés aláírására, fedezete a működési tartalék.

0

-2 540 000

0

-2 540 000

2.1.1.5.6.1.1.1.42

552/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben új, az igényeknek megfelelő tálalókonyhát és ebédlőt kíván létesíteni az Ady Úti Általános Iskola diákjai étkeztetése céljából, ezért felhatalmazza a polgármestert az építési és kiviteli tervek elkészítése érdekében a pályáztatás lebonyolítására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel történő szerződéskötésre.
Fedezetként a működési céltartalékot jelöli meg.

0

-10 033 000

0

-10 033 000

2.1.1.5.6.1.1.1.43

553/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti, a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiség felújítására - vakolatjavítás, tisztasági festés, nyílászárók javítása, konvektorok felújítása, lapostető javítási, szigetelési munkálatok - kérjen be árajánlatokat. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A munkálatokra 1 millió Ft keretösszeget határoz meg, melynek fedezete Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési céltartaléka.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.44

564/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fás szárú növények ápolási munkáira bruttó 1.500.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére.

0

-1 500 000

0

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.45

593/2021. (XI. 18.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását.

0

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.46

658/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Nonprofit Kft. részére, a 77/2021. (II. 19) polgármesteri határozattal elfogadott, 2021. évre, rendezvényszervezésre kiszámlázandó összeget 7.160.000- Ft+ÁFA összegről 4.000.000.- Ft+ÁFA összegre csökkenti.

0

4 013 200

0

4 013 200

2.1.1.5.6.1.1.1.47

Normatív támogatások rendezése az októberi felmérés alapján

0

0

-28 246 609

-28 246 609

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

7 970 000

0

7 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

152/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy az intézmények karbantartási, felújítási igényeiből az erre elkülönített forrásból a következő munkák kerüljenek elvégzésre:

0

-21 030 000

0

-21 030 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

154/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere támogatja a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség kérelmét, 1.000.000,- Ft-ot biztosít a templom tetőhéjazatának cseréjéhez az intézményi felújítási keret terhére, tekintettel arra, hogy a 251/2018. (IV. 19.) KT határozattal ugyanilyen mértékű támogatást biztosított a Képviselő-testület a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújításához.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

0

16 968 640

199 614 525

216 583 165

2.1.1.5.6.1.1.3.1

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

2.1.1.5.6.1.1.3.2

397/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémáinak megoldását, a szakvélemény alapján az „A” alternatívát kívánja elvégeztetni, mely szerint csak a legszükségesebb beavatkozás történik meg az üzlettérben, és a hátsó épületrészekben. A munka várható becsült költsége 1.000.000,- Ft, forrása a fejlesztési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

406/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tankerületi Központ kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium burkolat felújításához 2.000.000,- Ft-ot biztosít.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.4

408/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújításával kapcsolatos pótmunkák, a tűzcsap kialakítás és az udvar rendezési munkáinak megrendelését.
A fővállalkozó Tz Thermobau Kft.-től összesen nettó 793.230,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1.007.402.- Ft díj ellenében megrendeli az vizesblokk ablakainak cseréit és az álmennyezet kialakítását az 1. és 2. csoportszobákban. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A tűzcsap kialakítását megrendeli a DAKÖV Kft.-től a víziközmű bérleti díj terhére nettó 564.589,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 717.028,- Ft díj ellenében.
Varga Attila egyéni vállalkozótól megrendeli az udvari melléképület bontását 376.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 477.520.- Ft áron, az udvari térbeton bontását 328.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 416.560,- Ft díj ellenében, valamint a kialakítandó játszótér tereprendezéséi feladatait 220.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 279.400,- Ft áron. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére az esetleges további pótmunkákra.
432/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfelelően támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújítással kapcsolatos pótmunkák elvégzését, és ehhez újabb 1 millió forint keretösszegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-4 180 882

0

-4 180 882

2.1.1.5.6.1.1.3.5

410/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9518/2, hrsz. 9520 és hrsz. 9523. A projekt összköltsége 16.059.100 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 16.059.100 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft. Az önerő mértéke 1.059.100 Ft. Az önerő fedezete a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-1 059 100

0

-1 059 100

2.1.1.5.6.1.1.3.6

411/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez kérjen be árajánlatot a tervezésre, és maximum nettó 400.000 Ft-os ajánlat esetén a polgármester, a jegyző és a gazdasági vezető kösse meg a szerződést. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

527/2021. (X. 5.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György utcában lakossági összefogással megvalósítva, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákban a meglévő (telekkönyvi) állapothoz igazodva kíván mechanikai útstabilizációt végeztetni. Felkéri a polgármestert és a MŰVÁK Irodát a szükséges mennyiségű mart aszfalt megrendelésére, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákra vonatkozóan a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel való szerződéskötésre. Ehhez a kb. 8 millió Ft-os keretösszeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

0

-8 000 000

0

-8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

544/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című pályázat keretén belül a Hegyessy tanya (hrsz. 0349, 0327), a Szélső út (hrsz. 0385), a Dr. Csanády utca (hrsz. 090,091), a „Fesztivál körút” (Kadarka sor és Sárfehér sor), (hrsz. 12720, 12721), az Irsai Olivér sor (hrsz. 12717) és a 014/15 hrsz.-ú külterületi út felújítására kerül sor.
A pályázat összköltségvetése 315.527.846 Ft. Az igényelt támogatás 299.550.000 Ft. A szükséges önrészt, 15.977.846 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

0

-15 977 846

0

-15 977 846

2.1.1.5.6.1.1.3.9

Fejlesztési kiadások előirányzatának rendezése

0

0

199 614 525

199 614 525

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

8 400 991

2 050 991

0

2 050 991

2.1.1.5.6.1.1.4.1

431/2020. (X. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetési helyzetéről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatást, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően készítsen előterjesztést a 2020. évi költségvetés előirányzat módosítására.
Tudomásul veszi a kötvény felhasználásáról szóló tájékoztatót, és azzal a módosítással ad felhatalmazást a 3. ütemben jelzett források kötvényből történő lehívására, hogy a járdaprogramra tervezett 20 millió forintból csak 10 millió forint kerüljön lehívásra, és az fejlesztési tartalékba legyen helyezve. SZABAD MARADVÁNY

516 791

516 791

0

516 791

2.1.1.5.6.1.1.4.2

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

7 884 200

7 884 200

0

7 884 200

2.1.1.5.6.1.1.4.3

225/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata a SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.) bízza meg a Vásártéren lévő és az új bölcsőde mellett tervezett új út nyomvonalában lévő közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának tervezésével és engedélyeztetésével nettó 5.000.000 Ft, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés tervezési kerete.
Egyúttal visszavonja a 209/2021. (V. 18.) számú polgármesteri határozatot.

0

-6 350 000

0

-6 350 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

45 000 000

71 996 837

0

71 996 837

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-10 000 000

0

-10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

35 000 000

7 561 390

0

7 561 390

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

64 435 447

0

64 435 447

2.1.1.5.6.1.2.3.1

- ebből:

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3.2

Környezetvédelmi alap maradványa

0

2 466 738

0

2 466 738

2.1.1.5.6.1.2.3.3

Parkolóhely megváltás

0

2 595 000

0

2 595 000

2.1.1.5.6.1.2.3.4

Felújítási/beruházási kiadások tartaléka

0

59 373 709

0

59 373 709

2.1.1.5.6.1.2.3.4.1

2020.évi szabad maradvány

0

60 865 454

0

60 865 454

2.1.1.5.6.1.2.3.4.2

- 309/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításának kivitelezésével a nyertes pályázatot adó Tz Thermobau Kft.-t bízza meg nettó 37.672.000,- Ft + 10.171.440,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 47.843.440,- Ft díj ellenében, melynek forrása a 2020. évi maradvány fejlesztésre elkülönített része.

0

-47 843 440

0

-47 843 440

2.1.1.5.6.1.2.3.4.3

- 324/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Napsugár Óvoda felújítása, bővítése miatt szükséges elektromos teljesítmény növeléshez az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft-től a gazdasági-műszaki ajánlatban meghatározott hálózatbővítést, nettó 2.033.500 Ft + ÁFA, bruttó 2.582.545 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. /2.23./

0

-2 582 545

0

-2 582 545

2.1.1.5.6.1.2.3.4.4

- 346/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a DAKÖV Kft.-t a Monor, aluljáró csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésével, melynek költsége bruttó 1.996.440,- Ft. Forrása a felhalmozási tartalék. /2/28./

0

-1 996 440

0

-1 996 440

2.1.1.5.6.1.2.3.4.5

- 354/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére az iskola épületének ereszcsatorna és csapadékvíz levezető rendszere felújítási munkáinak 50%-át, azaz bruttó 869.320,- Ft-ot biztosít. /2/31./

0

-869 320

0

-869 320

2.1.1.5.6.1.2.3.4.6

- Táncsics utcai iskola épület felújítása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

51 800 000

0

51 800 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

108 400 991

198 269 950

169 960 390

368 230 340

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

2 617 000

0

2 617 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

216/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata képviseletében jóváhagyom a HAJT-A Csapat Egyesület 2021. évi tagdíj mértékét 100.000,- Ft összegben, melynek fedezeteként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékát jelölöm meg.

0

-100 000

0

-100 000

2.1.1.5.6.2.1.3

243/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az előterjesztés szerint megvásárolja a város részére Balogh Gyula 2 db festményét – Gulyás László portré, Balogh Gyula önarckép – összesen 400.000,- Ft értékben. Fedezetként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.2.1.4

253/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Szemők György képzőművész szoborfelajánlását („Óvó szerelem” c. alkotás), a szakvélemény elkészítését és a talapzat kiépítését vállalja, mely feladatokra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalékból. A szobor pontos helyéről a szakvélemény elkészülte után dönt.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.5

272/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának IV. részében foglaltak szerint a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által ellátott közfeladatok átszervezéséhez kapcsolódó és a tulajdonos Önkormányzat döntéseihez szükséges számviteli és adózási kérdésekkel, feladatokkal összefüggő tanácsadási szolgáltatás ellátásával, a 2021. május 25. napján benyújtott ajánlata alapján a Pecuna Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízom meg és egyidejűleg megkötöm az Önkormányzat képviseletében az erre vonatkozó megbízási szerződést. Maximális keretösszege bruttó 500.000 Ft, forrása az általános tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.6

310/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a X. Jubileumi Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezését egy mentőautóval, kukákkal, két darab mobil WC-vel és 100.000 Ft anyagi hozzájárulással támogatja. Forrás az általános tartalék.

0

-100 000

0

-100 000

2.1.1.5.6.2.1.7

444/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, a MATE Budai Campus Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi hallgatói részére műhelygyakorlatuk végzéséhez szállást és vacsorát biztosít szeptember 13-15 között, melynek költségeit, összesen 244.000.- Ft összegben megfizet a szolgáltató részére. Fedezete az általános tartalék.

0

-244 000

0

-244 000

2.1.1.5.6.2.1.8

464/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Borzsák István díszpolgár portréját Simorka Sándor festőművésztől megrendelje 289.000,- Ft összegben. Fedezete az általános tartalék.

0

-289 000

0

-289 000

2.1.1.5.6.2.1.9

692/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az utólagos tájékoztatót, hogy a 2020. évivel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszegben került utalvány formájában juttatás megállapításra a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

-250 000

0

-250 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

15 617 000

0

15 617 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

9. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

17 056 387

0

17 056 387

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

7 646 387

0

7 646 387

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

17 146 000

24 792 387

0

24 792 387

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

324 823 496

339 893 535

0

339 893 535

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

6 358 230

0

6 358 230

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

324 823 496

333 535 305

0

333 535 305

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

104 016 746

111 988 423

0

111 988 423

1.8.1.6.2

Központi támogatás

220 806 750

221 546 882

0

221 546 882

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

324 823 496

339 893 535

0

339 893 535

 

I. Bevételek összesen:

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

339 429 496

362 067 246

0

362 067 246

2.1.1.1

Személyi juttatások

247 480 284

262 190 450

0

262 190 450

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

40 363 032

42 433 884

0

42 433 884

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

57 442 912

0

57 442 912

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 618 676

0

2 618 676

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 364 676

0

2 364 676

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

0

254 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

341 969 496

364 685 922

0

364 685 922

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-324 823 496

-339 893 535

0

-339 893 535

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

324 823 496

339 893 535

0

339 893 535

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

10. melléklet

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

130 Óvodák összesen

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

620 000

0

620 000

 

0

140 000

0

140 000

 

0

140 000

0

140 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

895 000

1 101 533

0

1 101 533

 

20 000

226 533

0

226 533

 

835 000

835 000

0

835 000

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

895 000

895 000

0

895 000

 

20 000

20 000

0

20 000

 

835 000

835 000

0

835 000

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

206 533

0

206 533

 

0

206 533

0

206 533

 

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

895 000

1 721 533

0

1 721 533

 

20 000

366 533

0

366 533

 

835 000

975 000

0

975 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

3 060 889

0

3 060 889

 

0

515 810

0

515 810

 

0

961 567

0

961 567

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

563 389 899

570 790 794

0

570 790 794

 

154 854 043

158 704 106

0

158 704 106

 

127 321 249

129 399 958

0

129 399 958

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

59 029 907

42 958 623

0

42 958 623

 

9 769 343

6 029 030

0

6 029 030

 

17 219 800

17 030 504

0

17 030 504

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

504 359 992

527 832 171

0

527 832 171

 

145 084 700

152 675 076

0

152 675 076

 

110 101 449

112 369 454

0

112 369 454

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

563 389 899

573 851 683

0

573 851 683

 

154 854 043

159 219 916

0

159 219 916

 

127 321 249

130 361 525

0

130 361 525

 

I. Bevételek összesen:

564 284 899

575 573 216

0

575 573 216

 

154 874 043

159 586 449

0

159 586 449

 

128 156 249

131 336 525

0

131 336 525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

564 284 899

574 412 103

0

574 412 103

 

154 874 043

159 404 360

0

159 404 360

 

128 156 249

131 181 668

0

131 181 668

2.1.1.1

Személyi juttatás

444 382 506

453 994 651

0

453 994 651

 

121 281 408

125 507 696

0

125 507 696

 

100 076 188

102 247 308

0

102 247 308

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

77 216 774

75 303 185

0

75 303 185

 

22 017 635

21 927 943

0

21 927 943

 

17 168 042

17 155 631

0

17 155 631

2.1.1.3

Dologi kiadások

42 685 619

45 114 267

0

45 114 267

 

11 575 000

11 968 721

0

11 968 721

 

10 912 019

11 778 729

0

11 778 729

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 161 113

0

1 161 113

 

0

182 089

0

182 089

 

0

154 857

0

154 857

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 161 113

0

1 161 113

 

0

182 089

0

182 089

 

0

154 857

0

154 857

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

564 284 899

575 573 216

0

575 573 216

 

154 874 043

159 586 449

0

159 586 449

 

128 156 249

131 336 525

0

131 336 525

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

564 284 899

575 573 216

0

575 573 216

 

154 874 043

159 586 449

0

159 586 449

 

128 156 249

131 336 525

0

131 336 525

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-563 389 899

-573 851 683

0

-573 851 683

 

-154 854 043

-159 219 916

0

-159 219 916

 

-127 321 249

-130 361 525

0

-130 361 525

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

563 389 899

573 851 683

0

573 851 683

 

154 854 043

159 219 916

0

159 219 916

 

127 321 249

130 361 525

0

130 361 525

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

11. melléklet

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

100 000

0

100 000

 

0

140 000

0

140 000

 

0

100 000

0

100 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

15 000

15 000

0

15 000

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

15 000

15 000

0

15 000

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

110 000

0

110 000

 

15 000

155 000

0

155 000

 

15 000

115 000

0

115 000

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

548 487

0

548 487

 

0

632 876

0

632 876

 

0

402 149

0

402 149

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

128 953 667

128 397 618

0

128 397 618

 

89 439 400

90 932 525

0

90 932 525

 

62 821 540

63 356 587

0

63 356 587

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

15 762 803

6 031 639

0

6 031 639

 

4 004 475

3 195 329

0

3 195 329

 

12 273 486

10 672 121

0

10 672 121

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

113 190 864

122 365 979

0

122 365 979

 

85 434 925

87 737 196

0

87 737 196

 

50 548 054

52 684 466

0

52 684 466

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

128 953 667

128 946 105

0

128 946 105

 

89 439 400

91 565 401

0

91 565 401

 

62 821 540

63 758 736

0

63 758 736

 

I. Bevételek összesen:

128 963 667

129 056 105

0

129 056 105

 

89 454 400

91 720 401

0

91 720 401

 

62 836 540

63 873 736

0

63 873 736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

128 963 667

129 036 125

0

129 036 125

 

89 454 400

91 296 505

0

91 296 505

 

62 836 540

63 493 445

0

63 493 445

2.1.1.1

Személyi juttatás

101 338 711

101 980 715

0

101 980 715

 

72 234 511

74 006 824

0

74 006 824

 

49 451 688

50 252 108

0

50 252 108

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

18 411 356

16 819 857

0

16 819 857

 

11 659 889

11 705 275

0

11 705 275

 

7 959 852

7 694 479

0

7 694 479

2.1.1.3

Dologi kiadások

9 213 600

10 235 553

0

10 235 553

 

5 560 000

5 584 406

0

5 584 406

 

5 425 000

5 546 858

0

5 546 858

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

19 980

0

19 980

 

0

423 896

0

423 896

 

0

380 291

0

380 291

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

19 980

0

19 980

 

0

423 896

0

423 896

 

0

380 291

0

380 291

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

128 963 667

129 056 105

0

129 056 105

 

89 454 400

91 720 401

0

91 720 401

 

62 836 540

63 873 736

0

63 873 736

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

128 963 667

129 056 105

0

129 056 105

 

89 454 400

91 720 401

0

91 720 401

 

62 836 540

63 873 736

0

63 873 736

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-128 953 667

-128 946 105

0

-128 946 105

 

-89 439 400

-91 565 401

0

-91 565 401

 

-62 821 540

-63 758 736

0

-63 758 736

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

128 953 667

128 946 105

0

128 946 105

 

89 439 400

91 565 401

0

91 565 401

 

62 821 540

63 758 736

0

63 758 736

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

12. melléklet

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

150 Monori Gondozási Központ

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

130-160 Intézmények összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

130 000

0

130 000

 

28 091 456

35 030 485

0

35 030 485

 

0

145 961

0

145 961

 

28 091 456

35 926 446

0

35 926 446

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

23 124

0

23 124

 

0

0

0

0

 

0

23 124

0

23 124

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4

Működési bevételek

868 700

868 700

0

868 700

 

19 191 512

20 999 480

0

20 999 480

 

1 674 020

1 927 267

0

1 927 267

 

22 629 232

24 896 980

0

24 896 980

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

110 000

110 000

0

110 000

 

1 447 654

1 627 736

0

1 627 736

 

2 472 654

2 652 736

0

2 652 736

1.4.2

Ellátási díjak

848 700

848 700

0

848 700

 

16 242 982

17 502 484

0

17 502 484

 

199 920

271 250

0

271 250

 

17 291 602

18 622 434

0

18 622 434

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

2 838 530

3 075 074

0

3 075 074

 

0

0

0

0

 

2 838 530

3 075 074

0

3 075 074

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

311 922

0

311 922

 

26 446

28 281

0

28 281

 

26 446

546 736

0

546 736

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

868 700

998 700

0

998 700

 

47 282 968

56 053 089

0

56 053 089

 

1 674 020

2 073 228

0

2 073 228

 

50 720 688

60 846 550

0

60 846 550

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

691 563

0

691 563

 

0

1 048 643

0

1 048 643

 

0

378 178

0

378 178

 

0

5 179 273

0

5 179 273

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

159 701 280

169 097 267

0

169 097 267

 

106 052 115

124 909 763

0

124 909 763

 

31 100 809

32 467 809

0

32 467 809

 

860 244 103

897 265 633

0

897 265 633

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

58 064 095

45 540 955

0

45 540 955

 

61 501 675

63 082 912

0

63 082 912

 

1 000 000

322 948

0

322 948

 

179 595 677

151 905 438

0

151 905 438

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

101 637 185

123 556 312

0

123 556 312

 

44 550 440

61 826 851

0

61 826 851

 

30 100 809

32 144 861

0

32 144 861

 

680 648 426

745 360 195

0

745 360 195

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

159 701 280

169 788 830

0

169 788 830

 

106 052 115

125 958 406

0

125 958 406

 

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

860 244 103

902 444 906

0

902 444 906

 

I. Bevételek összesen:

160 569 980

170 787 530

0

170 787 530

 

153 335 083

182 011 495

0

182 011 495

 

32 774 829

34 919 215

0

34 919 215

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

160 569 980

170 751 208

0

170 751 208

 

152 674 683

181 296 607

0

181 296 607

 

32 774 829

34 480 365

0

34 480 365

 

910 304 391

960 940 283

0

960 940 283

2.1.1.1

Személyi juttatás

124 884 932

133 463 776

0

133 463 776

 

88 917 668

111 845 469

0

111 845 469

 

18 562 818

18 782 890

0

18 782 890

 

676 747 924

718 086 786

0

718 086 786

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 945 048

21 962 191

0

21 962 191

 

15 481 204

18 512 002

0

18 512 002

 

2 966 329

2 919 468

0

2 919 468

 

116 609 355

118 696 846

0

118 696 846

2.1.1.3

Dologi kiadások

14 740 000

15 325 241

0

15 325 241

 

48 275 811

50 939 136

0

50 939 136

 

11 245 682

12 778 007

0

12 778 007

 

116 947 112

124 156 651

0

124 156 651

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

36 322

0

36 322

 

660 400

714 888

0

714 888

 

0

438 850

0

438 850

 

660 400

2 351 173

0

2 351 173

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

36 322

0

36 322

 

660 400

714 888

0

714 888

 

0

438 850

0

438 850

 

660 400

2 351 173

0

2 351 173

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

160 569 980

170 787 530

0

170 787 530

 

153 335 083

182 011 495

0

182 011 495

 

32 774 829

34 919 215

0

34 919 215

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

160 569 980

170 787 530

0

170 787 530

 

153 335 083

182 011 495

0

182 011 495

 

32 774 829

34 919 215

0

34 919 215

 

910 964 791

963 291 456

0

963 291 456

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-159 701 280

-169 788 830

0

-169 788 830

 

-106 052 115

-125 958 406

0

-125 958 406

 

-31 100 809

-32 845 987

0

-32 845 987

 

-860 244 103

-902 444 906

0

-902 444 906

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

159 701 280

169 788 830

0

169 788 830

 

106 052 115

125 958 406

0

125 958 406

 

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

860 244 103

902 444 906

0

902 444 906

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

13. melléklet

14. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 972 098 795

54 991 790

2 027 090 585

 

 

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 180 392 404

0

1 180 392 404

Közhatalmi bevételek

449 763 155

781 015 977

-14 964 727

766 051 250

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

188 802 661

0

188 802 661

Működési bevételek

245 953 526

255 867 661

14 964 727

270 832 388

 

 

Dologi kiadások

886 812 156

1 062 206 383

140 043 201

1 202 249 584

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

667 750 398

876 246 448

-29 654 135

846 592 313

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

78 000 000

122 461 872

-29 654 135

92 807 737

Működési kv-i bevételek össz.:

2 493 162 876

3 009 982 433

62 991 790

3 072 974 223

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

2 829 413 544

3 335 093 896

110 389 066

3 445 482 962

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-336 250 668

-325 111 463

-47 397 276

-372 508 739

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

0

-1 230 800 938

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

0

-1 230 800 938

Működési finansz.bevételek össz.:

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

60 550 420

0

60 550 420

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

440 806 068

494 710 815

0

494 710 815

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Működési bevételek összesen:

2 933 968 944

3 565 243 668

62 991 790

3 628 235 458

 

 

Működési kiadások összesen:

2 829 413 544

3 395 644 316

110 389 066

3 506 033 382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 515 282

-92 645 925

495 869 357

 

 

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 763 181 265

-66 890 151

2 696 291 114

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

 

Felújítás

517 411 261

1 019 390 714

-272 767 575

746 623 139

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

48 400 991

26 989 631

199 614 525

226 604 156

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

638 015 282

-92 645 925

545 369 357

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

2 662 192 348

3 832 312 557

-140 043 201

3 692 269 356

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

47 397 276

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 662 192 348

-3 194 297 275

0

-3 146 899 999

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

380 956 010

 

 

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 

14 964 727

0

14 964 727

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 658 706 640

0

2 658 706 640

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

2 557 636 948

3 039 662 650

0

3 039 662 650

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

14 964 727

0

14 964 727

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 557 636 948

3 024 697 923

0

3 024 697 923

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

2 557 636 948

3 677 677 932

-92 645 925

3 585 032 007

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

2 662 192 348

3 847 277 284

-140 043 201

3 707 234 083

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 242 921 600

-29 654 135

7 213 267 465

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 242 921 600

-29 654 135

7 213 267 465

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 998 443 016

-3 519 408 738

0

-3 519 408 738

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 998 443 016

3 519 408 738

0

3 519 408 738

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

14. melléklet

15. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Irodavezetők

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

36,50

36,50

0,00

36,50

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

50,50

50,50

0,00

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

0,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

0,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

34,00

0,00

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,00

1,50

0,5 fő 2021.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

0,00

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

0,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

0,00

32,00

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

2 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

0,00

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

12,50

0,00

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

0,00

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

0,00

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

0,00

6,50

 

 

Takarító

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

0,00

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

125,00

125,00

0,00

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Gondozónő

18,00

18,00

0,00

18,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Összesen:

30,00

30,00

0,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gondozónő

24,00

24,00

0,00

24,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Összesen:

29,00

29,00

0,00

29,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

0,00

5,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

255,00

255,00

0,00

255,00

 

 

 

 

 

 

 

 

15. melléklet

16. melléklet

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

0

0

0

 

16. melléklet

17. melléklet

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

17. melléklet

18. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

2022.év

2023.év

2024.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

676 315 977

-14 964 727

661 351 250

379 569 471

398 547 944

406 518 903

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

49 500 000

0

49 500 000

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

448 563 155

829 315 977

-14 964 727

814 351 250

493 419 471

518 090 444

528 452 253

 

Saját bevételek 50 %-a:

224 281 578

414 657 989

-7 482 364

407 175 625

246 709 735

259 045 222

264 226 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

224 281 578

414 657 989

-7 482 364

407 175 625

246 709 735

259 045 222

264 226 126

18. melléklet

19. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

2022. év

2023. év

2024. év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 887 318 505

1 906 191 690

1 925 253 607

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

545 400 000

472 000 000

332 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

708 791 712

715 879 629

723 046 555

1.4

Működési bevételek

245 953 526

270 548 879

273 254 368

275 986 912

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 412 059 096

3 367 325 687

3 256 287 074

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

343 600 000

288 000 000

228 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

228 000 000

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

2 866 659 096

2 895 325 687

2 924 278 944

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 079 245 113

1 090 037 564

1 100 937 940

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

181 057 117

182 867 688

184 696 365

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

895 680 278

904 637 081

913 683 452

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 297 270

27 570 243

27 845 945

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

683 379 318

690 213 111

697 115 242

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

194 574 517

196 520 262

198 485 465

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

400 804 801

404 812 849

408 860 977

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

88 000 000

88 880 000

89 768 800

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 278 944

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

8 130

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-2 998 443 016

-343 600 000

-288 000 000

-227 991 870

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

227 991 870

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

19. melléklet

20. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

243 250 870

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 247

162 167 246

162 167 247

162 167 246

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

41 322 446

41 322 446

41 322 447

41 322 446

41 322 447

41 322 446

41 322 447

41 322 446

41 322 447

41 322 446

41 322 447

41 322 446

1.3

Közhatalmi bevételek

7 660 513

7 660 513

306 420 500

7 660 513

38 302 563

7 660 513

7 660 513

7 660 513

321 741 525

7 660 513

7 660 513

38 302 558

1.4

Működési bevételek

22 569 366

22 569 366

22 569 366

22 569 366

22 569 366

22 569 365

22 569 366

22 569 365

22 569 366

22 569 365

22 569 366

22 569 365

1.5

Felhalmozási bevételek

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 335

31 746 334

31 746 335

31 746 334

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

3 213 967 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 744

102 566 745

102 566 744

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 744

-102 566 745

-102 566 744

 

I. Bevételek mindösszesen:

3 565 392 404

270 340 906

569 100 894

270 340 906

300 982 957

270 340 905

270 340 907

270 340 905

584 421 920

270 340 904

270 340 908

300 982 949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 033

98 366 034

98 366 033

98 366 034

98 366 033

98 366 034

98 366 033

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 556

15 733 555

2.1.1.3

Dologi kiadások

100 187 465

100 187 465

100 187 465

100 187 465

100 187 466

100 187 465

100 187 466

100 187 465

100 187 466

100 187 465

100 187 466

100 187 465

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2.1.1.5.1

Elvonások

0

33 951 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 037

21 532 036

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

8 000 000

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 747

32 417 748

32 417 747

32 417 748

32 417 747

2.1.1.5.6

Tartalékok

31 987 278

31 987 278

31 987 278

31 987 278

31 987 279

31 987 278

31 987 279

31 987 278

31 987 279

31 987 278

31 987 279

31 987 278

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

134 814 556

134 814 556

134 814 556

134 814 556

404 443 667

674 072 779

674 072 779

404 443 665

2.1.2.2

Felújítás

0

0

37 331 157

37 331 157

37 331 157

37 331 157

37 331 157

37 331 157

111 993 471

186 655 785

149 324 628

74 662 313

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 913

1 895 912

1 895 913

1 895 912

1 895 913

1 895 912

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

14 964 727

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

60 550 420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 744

102 566 745

102 566 744

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 744

-102 566 745

-102 566 744

 

II. Kiadások mindösszesen:

364 957 615

338 358 918

341 738 352

341 738 352

484 552 910

476 552 906

476 552 911

476 552 905

835 809 063

1 165 135 756

1 127 804 607

783 513 170

 

Havi egyenleg /I. - II./:

3 200 434 789

-68 018 012

227 362 542

-71 397 446

-183 569 953

-206 212 001

-206 212 004

-206 212 000

-251 387 143

-894 794 852

-857 463 699

-482 530 221

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

3 200 434 789

3 132 416 777

3 359 779 319

3 288 381 873

3 104 811 920

2 898 599 919

2 692 387 915

2 486 175 915

2 234 788 772

1 339 993 920

482 530 221

0

20. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Adatok forintban”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 5
/2022.05.26./

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 972 098 795

54 991 790

2 027 090 585

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 515 282

-92 645 925

495 869 357

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

781 015 977

-14 964 727

766 051 250

1.4

Működési bevételek

245 953 526

255 867 661

14 964 727

270 832 388

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

8 000 000

9 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 647 997 715

-29 654 135

3 618 343 580

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

0

-1 230 800 938

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 594 923 885

0

3 594 923 885

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 242 921 600

-29 654 135

7 213 267 465

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

3 362 083 527

310 003 591

3 672 087 118

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 180 392 404

0

1 180 392 404

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

188 802 661

0

188 802 661

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

1 062 206 383

140 043 201

1 202 249 584

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

903 236 079

169 960 390

1 073 196 469

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

258 384 433

0

258 384 433

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

389 012 973

0

389 012 973

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

213 886 950

169 960 390

383 847 340

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

3 805 322 926

-339 657 726

3 465 665 200

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 763 181 265

-66 890 151

2 696 291 114

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

1 019 390 714

-272 767 575

746 623 139

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2 869 320

0

2 869 320

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

19 881 627

0

19 881 627

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

7 167 406 453

-29 654 135

7 137 752 318

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

14 964 727

0

14 964 727

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 230 800 938

0

1 230 800 938

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

263 893 861

0

263 893 861

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

966 907 077

0

966 907 077

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 230 800 938

0

-1 230 800 938

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

75 515 147

0

75 515 147

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 242 921 600

-29 654 135

7 213 267 465

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-2 998 443 016

-3 519 408 738

0

-3 519 408 738

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

2 998 443 016

3 519 408 738

0

3 519 408 738

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.