Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. április 20., szerda, 11:03

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A települési ápolási támogatást meg kell szüntetni, ha

a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé,

b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,

d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,

e) azt az ápolást végző személy kérte,

f) az ápolást végző személy a települési ápolási támogatásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,g) a gyámhatóság elrendeli az ápolt személy utógondozói ellátását.

(4) Az ápolást végző személy a (3) bekezdés b.) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha

a) az ápolt lakókörnyezetét nem tartja tisztán,

b) az ápolt higiénés feltételeit nem teljesíti,

c) az ápolt étkezését nem biztosítja,

d) nem valósul meg az állandó ápolás, gondozás, higiénés ellátás,

e) nem személyesen tesz eleget ápolási, gondozási kötelezettségének.”

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a települési ápolási támogatást azért kell megszüntetni, mert az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy az ápolt személy meghal a települési ápolási támogatásra való jogosultságot a megszüntetésre okot adó körülmény bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Ha a települési ápolási támogatást azért kell megszüntetni, mert azt az ápolást végző személy kérte a támogatást a kérelemben megjelölt időponttól, vagy - időpont megjelölésének hiányában - a kérelem benyújtását követő hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(9) A települési ápolási támogatás folyósításának időtartama szolgálati időre nem jogosít.”

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A menzatérítés kifizetése közvetlenül az intézménynek/ KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézménynek történik, a gyerek tényleges étkezéséről utólagosan kibocsátott számla alapján.”

3. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket a bölcsődei elhelyezés esetén – a Monori Bölcsőde vezetőjéhez, óvodai, általános iskolai elhelyezés esetén a gyermekétkeztetés iránti igényt a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézménynél, étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás iránt igény esetén –a Monori Gondozási Központ vezetőjénél, a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat ellátási körébe tartozó kérelmeket a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezetőjénél, míg ápolást, gondozást nyújtó intézménybe való beutalási kérelmet – a Monori Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani. ”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. április 14.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

2020. január 1-jétől ápolási díjnak az ilyen célból adott települési támogatás csak akkor minősül, amennyiben a havi összeg eléri az ápolási díj központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszegének 80 %-át. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testület nem kívánja a települési ápolási támogatás összegét erre a mértékre felemelni, így ezen önkormányzati rendeletben rögzített ellátás már nem minősül ápolási díjnak és szolgálati időre sem jogosít. A fentiek miatt a települési ápolási támogatásra vonatkozó szabályoknak a részbeni átstrukturálására van szükség.