Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022 (IV. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. április 20., szerda, 11:01

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022 (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022 (III. 2.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 5.095.232.647,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.214.861.379,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.880.371.268,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.880.371.268,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.880.371.268,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 3.214.861.379,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.880.371.268,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.095.232.647,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.095.232.647,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.095.232.647,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.880.371.268,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.880.371.268,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 

2022. április 14.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

14 535 002

1 957 275 295

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

40 125 752

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

0

782 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

0

434 959 633

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

54 660 754

3 214 861 379

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

21 154 963

457 523 081

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

0

1 519 601 805

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-21 154 963

-1 977 124 886

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

-30 871 417

3 341 336 421

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

16 937 858

1 666 783 881

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

10 576 525

241 513 563

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

-37 230 837

932 409 662

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

0

13 245 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

0

201 966 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

40 125 752

1 753 896 226

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

40 125 752

1 300 412 487

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

0

453 483 739

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

21 154 963

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

0

1 519 601 805

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-21 154 963

-1 977 124 886

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

45 406 419

-1 880 371 268

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

2. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

0

1 905 321 798

1 507 000

9 254 335

10 761 335

35 911 495

5 280 667

41 192 162

1 942 740 293

14 535 002

1 957 275 295

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

40 125 752

40 125 752

0

40 125 752

40 125 752

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

0

782 300 699

200 000

0

200 000

0

0

0

782 500 699

0

782 500 699

1.4

Működési bevételek

89 121 158

0

89 121 158

9 410 000

0

9 410 000

336 428 475

0

336 428 475

434 959 633

0

434 959 633

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

0

2 776 743 655

11 117 000

9 254 335

20 371 335

372 339 970

45 406 419

417 746 389

3 160 200 625

54 660 754

3 214 861 379

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

432 452 461

0

0

0

0

0

0

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

0

0

0

0

0

0

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

363 174 594

21 154 963

384 329 557

1 592 795 329

0

1 592 795 329

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

139 369 054

21 154 963

160 524 017

296 999 064

0

296 999 064

436 368 118

21 154 963

457 523 081

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

223 805 540

0

223 805 540

1 295 796 265

0

1 295 796 265

1 519 601 805

0

1 519 601 805

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

363 174 594

21 154 963

384 329 557

1 592 795 329

0

1 592 795 329

3 881 747 610

-24 251 456

3 857 496 154

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

-45 406 419

4 657 114 923

374 291 594

30 409 298

404 700 892

1 965 135 299

45 406 419

2 010 541 718

7 041 948 235

30 409 298

7 072 357 533

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

-66 561 382

969 419 963

371 751 594

30 409 298

402 160 892

1 964 474 899

5 280 667

1 969 755 566

3 372 207 838

-30 871 417

3 341 336 421

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

0

136 186 153

283 332 225

16 937 858

300 270 083

1 230 327 645

0

1 230 327 645

1 649 846 023

16 937 858

1 666 783 881

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

0

16 423 455

36 833 189

10 576 525

47 409 714

177 680 394

0

177 680 394

230 937 038

10 576 525

241 513 563

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

-45 406 419

316 181 040

51 586 180

2 894 915

54 481 095

556 466 860

5 280 667

561 747 527

969 640 499

-37 230 837

932 409 662

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

0

0

0

0

0

0

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

0

13 245 280

0

0

0

0

0

0

13 245 280

0

13 245 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

0

201 966 437

0

0

0

0

0

0

201 966 437

0

201 966 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

0

0

0

0

0

0

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

0

1 710 570 074

2 540 000

0

2 540 000

660 400

40 125 752

40 786 152

1 713 770 474

40 125 752

1 753 896 226

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

0

1 257 340 335

2 286 000

0

2 286 000

660 400

40 125 752

40 786 152

1 260 286 735

40 125 752

1 300 412 487

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

0

453 229 739

254 000

0

254 000

0

0

0

453 483 739

0

453 483 739

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

-66 561 382

2 679 990 037

374 291 594

30 409 298

404 700 892

1 965 135 299

45 406 419

2 010 541 718

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

0

0

0

0

0

0

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

21 154 963

457 523 081

0

0

0

0

0

0

436 368 118

21 154 963

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

0

1 519 601 805

0

0

0

0

0

0

1 519 601 805

0

1 519 601 805

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

0

0

0

0

0

0

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

-45 406 419

4 657 114 923

374 291 594

30 409 298

404 700 892

1 965 135 299

45 406 419

2 010 541 718

7 041 948 235

30 409 298

7 072 357 533

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

66 561 382

96 753 618

-363 174 594

-21 154 963

-384 329 557

-1 592 795 329

0

-1 592 795 329

-1 925 777 687

45 406 419

-1 880 371 268

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-66 561 382

-96 753 618

363 174 594

21 154 963

384 329 557

1 592 795 329

0

1 592 795 329

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. . .../

Módosított előirányzat

1

2

3

4

17

18

19

32

33

34

47

48

49

62

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

0

1 828 377 798

76 944 000

0

76 944 000

0

0

0

1 905 321 798

0

1 905 321 798

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

0

782 300 699

0

0

0

0

0

0

782 300 699

0

782 300 699

1.4

Működési bevételek

51 021 158

0

51 021 158

0

0

0

38 100 000

0

38 100 000

89 121 158

0

89 121 158

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

0

2 661 699 655

76 944 000

0

76 944 000

38 100 000

0

38 100 000

2 776 743 655

0

2 776 743 655

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

432 452 461

0

0

0

0

0

0

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

0

0

0

0

0

0

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

0

0

0

0

0

0

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

-45 406 419

4 542 070 923

76 944 000

0

76 944 000

38 100 000

0

38 100 000

4 702 521 342

-45 406 419

4 657 114 923

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

-66 561 382

887 010 118

82 409 845

0

82 409 845

0

0

0

1 035 981 345

-66 561 382

969 419 963

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

0

67 878 397

68 307 756

0

68 307 756

0

0

0

136 186 153

0

136 186 153

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

0

8 383 515

8 039 940

0

8 039 940

0

0

0

16 423 455

0

16 423 455

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

-45 406 419

310 118 891

6 062 149

0

6 062 149

0

0

0

361 587 459

-45 406 419

316 181 040

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

0

0

0

0

0

0

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

0

0

0

0

0

0

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

0

13 245 280

0

0

0

0

0

0

13 245 280

0

13 245 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

0

201 966 437

0

0

0

0

0

0

201 966 437

0

201 966 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

0

0

0

0

0

0

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

0

1 672 470 074

0

0

0

38 100 000

0

38 100 000

1 710 570 074

0

1 710 570 074

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

0

1 257 340 335

0

0

0

0

0

0

1 257 340 335

0

1 257 340 335

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

0

415 129 739

0

0

0

38 100 000

0

38 100 000

453 229 739

0

453 229 739

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

-66 561 382

2 559 480 192

82 409 845

0

82 409 845

38 100 000

0

38 100 000

2 746 551 419

-66 561 382

2 679 990 037

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

0

0

0

0

0

0

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

21 154 963

457 523 081

0

0

0

0

0

0

436 368 118

21 154 963

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

0

1 519 601 805

0

0

0

0

0

0

1 519 601 805

0

1 519 601 805

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

0

0

0

0

0

0

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

-45 406 419

4 536 605 078

82 409 845

0

82 409 845

38 100 000

0

38 100 000

4 702 521 342

-45 406 419

4 657 114 923

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

66 561 382

102 219 463

-5 465 845

0

-5 465 845

0

0

0

30 192 236

66 561 382

96 753 618

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

-66 561 382

-96 753 618

0

0

0

0

0

0

-30 192 236

-66 561 382

-96 753 618

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

0

5 465 845

-5 465 845

0

-5 465 845

0

0

0

0

0

0

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

0

400 964 635

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

0

587 559 285

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

0

609 202 489

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

0

41 754 884

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

0

0

0

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

0

178 071 305

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

0

1 817 552 598

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

1.1.2.1

 

0

0

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

0

0

1.1.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

0

0

1.1.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

1.1.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

1.1.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

0

10 825 200

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

0

10 825 200

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

0

1 828 377 798

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

0

0

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

1.2.2.1

 

0

0

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

0

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

0

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

677 800 699

0

677 800 699

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

0

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

0

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

0

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

0

782 300 699

1.4

Működési bevételek

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

0

28 912 358

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

0

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

0

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

0

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

0

51 021 158

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

0

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

1.6.1.4

Támogatások

0

0

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

 

-

0

0

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

0

2 661 699 655

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

432 452 461

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

0

380 956 010

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

38 097 396

0

38 097 396

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

13 399 055

0

13 399 055

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

-45 406 419

1 447 918 807

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

-45 406 419

110 270 944

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

0

1 337 647 863

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

-45 406 419

1 880 371 268

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

-45 406 419

4 542 070 923

5. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

0

67 878 397

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

0

10 447 488

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

0

57 430 909

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

0

8 383 515

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

-45 406 419

310 118 891

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

0

8 189 400

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

0

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

-35 753 086

232 351 882

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

0

2 996 000

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

-9 653 333

63 952 869

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

-21 154 963

473 602 315

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

0

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

0

13 245 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

0

201 966 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

-66 561 382

887 010 118

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

21 154 963

457 523 081

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

0

1 519 601 805

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

-45 406 419

2 864 135 004

6. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

-3 500 000

153 584 905

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

-3 500 000

72 050 705

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

-3 500 000

500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

0

46 550 705

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

0

30 000 000

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

0

51 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

0

1 534 200

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

0

50 000 000

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.1

 

0

0

0

2.1.1.5.6.1.1.4.2

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

-17 654 963

80 345 037

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

-17 654 963

70 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

-17 654 963

42 345 037

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

0

20 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

0

8 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.3.1

- ebből:

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3.2

Környezetvédelmi alap maradványa

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.3.3

Parkolóhely megváltás

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.3.4

Felújítási/beruházási kiadások tartaléka

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.3.4.1

-

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.3.4.2

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

-21 154 963

233 929 942

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

0

5 000 000

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

0

18 000 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

-21 154 963

251 929 942

7. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

9 254 335

10 761 335

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

9 254 335

10 761 335

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

0

9 410 000

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

9 254 335

20 371 335

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

21 154 963

384 329 557

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

21 154 963

384 329 557

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

21 154 963

160 524 017

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

0

223 805 540

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

21 154 963

384 329 557

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

30 409 298

404 700 892

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

30 409 298

402 160 892

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

16 937 858

300 270 083

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

10 576 525

47 409 714

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

2 894 915

54 481 095

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

0

2 540 000

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

0

2 286 000

2.1.2.2

Felújítás

254 000

0

254 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

30 409 298

404 700 892

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

30 409 298

404 700 892

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

-21 154 963

-384 329 557

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

21 154 963

384 329 557

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

8. melléklet

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

5 280 667

5 280 667

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

40 125 752

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

0

306 598 320

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

 

1.4.2

Ellátási díjak

230 057 960

0

230 057 960

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

76 540 360

0

76 540 360

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

45 406 419

352 004 739

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

0

404 487 214

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

0

41 889 534

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

0

362 597 680

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

0

404 487 214

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

45 406 419

756 491 953

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

5 280 667

716 366 201

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

0

267 594 816

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

0

36 573 828

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

5 280 667

412 197 557

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

40 125 752

40 125 752

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

40 125 752

40 125 752

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

45 406 419

756 491 953

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

45 406 419

756 491 953

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

0

-404 487 214

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

0

404 487 214

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. melléklet

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

Változás 1
/2022. … .../

Módosított előirányzat

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

14 535 002

1 957 275 295

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

16 937 858

1 666 783 881

Közhatalmi bevételek

782 500 699

0

782 500 699

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

10 576 525

241 513 563

Működési bevételek

434 959 633

0

434 959 633

 

Dologi kiadások

969 640 499

-37 230 837

932 409 662

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

0

27 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

-21 154 963

382 068 115

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

-21 154 963

160 395 742

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

14 535 002

3 174 735 627

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

-30 871 417

3 249 802 221

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

45 406 419

0

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

0

-75 066 594

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

-45 406 419

110 270 944

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

21 154 963

1 977 124 886

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-21 154 963

-1 977 124 886

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-21 154 963

-1 977 124 886

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

-45 406 419

110 270 944

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

0

110 270 944

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

-45 406 419

0

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

-30 871 417

3 285 006 571

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

-30 871 417

3 249 802 221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

40 125 752

40 125 752

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

40 125 752

1 300 412 487

Felhalmozási bevételek

0

0

0

 

Felújítás

453 483 739

0

453 483 739

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

0

91 534 200

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

40 125 752

40 125 752

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

40 125 752

1 845 430 426

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

0

-1 805 304 674

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

432 452 461

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

0

1 337 647 863

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

0

1 770 100 324

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

0

1 770 100 324

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

40 125 752

1 810 226 076

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

40 125 752

1 845 430 426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

9 254 335

5 095 232 647

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

45 406 419

0

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

0

-1 880 371 268

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

0

1 880 371 268

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

-45 406 419

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

10. melléklet

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

234 873 035

156 582 024

156 582 024

156 582 024

156 582 024

156 582 023

156 582 024

156 582 023

156 582 024

156 582 023

156 582 024

156 582 023

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

3 343 813

3 343 813

3 343 813

3 343 813

3 343 813

3 343 812

3 343 813

3 343 812

3 343 813

3 343 812

3 343 813

3 343 812

1.3

Közhatalmi bevételek

7 825 007

7 825 007

313 000 280

7 825 007

39 125 035

7 825 007

7 825 007

7 825 007

328 650 294

7 825 007

7 825 007

39 125 034

1.4

Működési bevételek

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 637

36 246 636

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

300 000 000

0

0

0

132 452 461

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 447 918 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 408

164 760 407

164 760 408

164 760 407

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 408

-164 760 407

-164 760 408

-164 760 407

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 730 207 298

203 997 480

509 172 753

203 997 480

235 297 508

203 997 478

503 997 480

203 997 478

524 822 767

203 997 478

336 449 942

235 297 505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

138 898 657

138 898 657

138 898 657

138 898 657

138 898 657

138 898 657

138 898 657

138 898 656

138 898 657

138 898 656

138 898 657

138 898 656

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 126 130

20 126 130

20 126 130

20 126 130

20 126 130

20 126 130

20 126 131

20 126 130

20 126 131

20 126 130

20 126 131

20 126 130

2.1.1.3

Dologi kiadások

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 805

77 700 806

77 700 805

77 700 806

77 700 805

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 103 773

1 103 773

1 103 773

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

16 830 536

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

2.1.1.5.6

Tartalékok

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 162

20 994 161

20 994 162

20 994 161

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

65 020 624

65 020 624

65 020 624

65 020 624

195 061 873

325 103 122

325 103 122

195 061 874

2.1.2.2

Felújítás

0

0

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

68 022 561

113 370 935

90 696 748

45 348 373

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 407

164 760 408

164 760 407

164 760 408

164 760 407

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 407

-164 760 408

-164 760 407

-164 760 408

-164 760 407

 

II. Kiadások mindösszesen:

277 906 313

284 366 969

300 580 501

300 580 500

365 601 126

365 601 124

365 601 127

365 601 123

540 990 751

716 380 368

693 706 187

518 316 558

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 452 300 985

-80 369 489

208 592 252

-96 583 020

-130 303 618

-161 603 646

138 396 353

-161 603 645

-16 167 984

-512 382 890

-357 256 245

-283 019 053

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 452 300 985

1 371 931 496

1 580 523 748

1 483 940 728

1 353 637 110

1 192 033 464

1 330 429 817

1 168 826 172

1 152 658 188

640 275 298

283 019 053

0

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet elfogadását követően

- vált ismerté és kaptuk meg az országgyűlési választás finanszírozásának támogatói okiratát

- a Kövál NP Zrt. 2021.12.31-i megszűnésével a maradvány összege beépítésre kerül a jogutód Kövál Monori Városüzemeltetés intézménynél, valamint

- a Képviselő-testület határozata alapján a személyi jellegű kiadások tartaléka terhére megemelésre kerül a Polgármesteri Hivatalnál jóváhagyott béremelés végrehajtásához szükséges előirányzat.