Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. április 20., szerda, 08:34

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A 26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete című 26/2014 (X.27.) önkormányzati rendelet (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 135.850 Ft/hó.

(2) Bizottsági elnök képviselő az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-ára jogosult, melynek összege: 122.265 Ft/hó azzal, hogy bizottsági elnök képviselő több elnöki tisztsége illetve egyéb bizottsági tagsága esetén ezen tisztségek okán további tiszteletdíjra nem jogosult.

(3) Amennyiben a képviselő bizottság tagja, az alapdíjon felül (több bizottsági tagsága esetén is) az alapdíj 45 %-ára jogosult, melynek összege: 61.133 Ft/hó.

(4) Bizottság nem képviselő tagjának a tiszteletdíja (több bizottsági tagsága esetén is) az alapdíj 45 %-a, melynek összege: 61.133 Ft/hó.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

3. §

(1) E rendelet rendelkezései 2022. április 1. napjától alkalmazandóak.

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. április 14.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző


 

 

Végső előterjesztői indokolás

2022. január 1. napjától az Mötv. hatályos rendelkezései megemelték a polgármester illetményét, egyidejűleg pedig a Képviselő-testület az alpolgármester tiszteletdíját is megemelte. Mindezekkel összhangban a Képviselő-testület a képviselők tiszteletdíjának a harminc százalékos emelése mellett döntött.