Pályázati felhívás Emberi Erőforrások Bizottság

2022. március 11., péntek, 13:57

Pályázati felhívás 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2021. (VII.16.) számú rendelete alapján pályázatot hirdet

1.) A pályázat három (A, B, C) komponensű,

amely területek lefedik az Emberi Erőforrások Bizottságának feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

„A” komponens esetében pályázat nyújtható be:

a)   közművelődési, közgyűjteményi, művészeti célokra, különösen: a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolására, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítására, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítására, művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének elősegítésére, városi szintű tantárgyi (történelmi, helytörténeti, stb.) versenyek támogatására, továbbá e bizottsági keretből támogathatóak azok a kezdeményezések, amelyekre

b)   lakossági szükségletek kielégítése érdekében kerül sor, vagy értékhordozó, közösségteremtő funkcióval bírnak, különösen: nevelési, oktatási jellegű tevékenység, kulturális, közművelődési, művészeti tevékenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények, sporttevékenység, kiemelten a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek támogatása, vallási jellegű tevékenység, mely a fiatalok színvonalas szabadidős tevékenységét, kulturális fejlődését, vagy értékmentést képvisel, közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását célzó tevékenység, idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység, fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét segítő tevékenység, városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem, helytörténeti kutatás, helyismeret, értékmentés, az önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb, a közösség érdekében kifejtett tevékenység,

c)   a 16/2021. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdésébe nem tartozó szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célok megvalósítására.

„B” komponens esetében pályázat nyújtható be:

a gyermekek nyári táboroztatására.

„C” komponens esetében pályázat nyújtható be:

az önkormányzati fenntartású intézményeknek a tartalma alapján a 16/2021. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet A vagy B komponense körébe tartozó kérelmeire, kezdeményezéseire.

 

2.) A pályázat benyújtása

A pályázható legmagasabb támogatási igény 150.000 Ft.

A pályázaton indulhat minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint a Ptk. szerinti szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet vagy pályázó) – kivéve a 3. § (4) bekezdésében meghatározott alanyokat - amely a pályázati kiírás valamelyik komponense szerinti területen, közérdekű célból igényel olyan indokolt anyagi támogatást, amelyet Monor város közigazgatási területén belül kíván felhasználni, vagy amellyel Monor hírnevét öregbíti, illetve amely, egy meghatározott monori célcsoportnak az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott céljait szolgálja.

A pályázaton alapítvány nem indulhat. Továbbá nem indulhat a pályázaton, akit a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a kizár.

Komponensenként csupán egy pályázat nyújtható be. Amennyiben egy szervezet egyidejűleg komponensenként több pályázatot nyújt be, az adott komponensre benyújtott mindegyik pályázata érvénytelenné válik.

A pályázat beadása erre a célra rendszeresített adatlapon történik, amely a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be illetve az Önkormányzat honlapjáról tölthető le.

A pályázathoz (a jogalanyiságától függően) csatolni kell

a)   a szervezet jogalanyiságát bizonyító okiratot, (bírósági bejegyzésről szóló végzés; vállalkozói engedélyt, (Monor Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmény kivételével) az alapító okiratot, amelyből kitűnik a pályázó szervezet képviseleti jogosultsága.

b)   az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó a szervezet esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot.

Amennyiben a szervezet korábban már részesült támogatásban, az előző bekezdésben felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. Erről a pályázónak nyilatkoznia kell.

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

 

A pályázatok kiírási határideje:                    2022. március 11.

A pályázatok benyújtásának határideje:        2022. április 5. 16 óra

 

A pályázatokat személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal 129-es irodájában (Burján Sándor ügyintéző) lehet benyújtani, vagy postai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. címre küldeni.

 

 3.) A pályázat elbírálása

A pályázatok elbírálásának határideje: az Emberi Erőforrások Bizottságának 2022. áprilisi soros ülése, várhatóan 2022. április 11.

A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2021. évben kapott pályázati támogatással nem, vagy nem megfelelő módon számolt el, továbbá, ha a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó nem rendelkezik megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel.

A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. 

A támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó szerv előzőleg hozzájárult. A támogatás felhasználását az Emberi Erőforrások Bizottsága ellenőrzi.

 

4.) A támogatás kifizetése, közzététele és a felhasználás elszámolása

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat írásbeli szerződést köt. A támogatás kifizetése a szerződés aláírása után átutalással történik.

A szervezet a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és a megvalósított programról készített írásbeli beszámolóval kell teljesíteni. 

Az elszámolás határideje: 2022. december 31.

Az elszámolás helye: személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal 129-es irodája (Burján Sándor ügyintéző), vagy postai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.

A támogatottak nevét, a támogatás összegét és célját az Önkormányzat hivatalos lapjának legközelebbi számában illetve a város internetes honlapján a Bizottság közzéteszi.

Pályázati adatlap