Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. március 16., szerda, 13:37

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.167.406.453,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.647.997.715,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

a) Bevételek

aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.972.098.795,- Ft

ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 588.515.282,- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 566.051.250,- Ft

ad) Működési bevételek 245.953.526,- Ft

ae) Felhalmozási bevételek 49.500.000,- Ft

af) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft

ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

ah) Költségvetési bevételek összesen: 3.647.997.715,- Ft

ai) Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól 0,- Ft

aj) Belföldi értékpapírok bevételei 580.956.010,- Ft

ak) Maradvány igénybevétele 3.213.967.875,- Ft

al) Államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft.

am) Központi-, irányítószervi támogatás 1.230.800.938,- Ft

an) Lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft

ao) - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció -1.230.800.938,- Ft

b) Finanszírozási bevételek összesen 3.794.923.885,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 7.242.921.600,- Ft

d) Kiadások

e) Működési kiadások 3.362.083.527,- Ft

ea) személyi juttatások 1.180.392.404,- Ft

eb) Munkaadót terhelő járulékok 188.802.661,- Ft

ec) Dologi kiadások 1.062.206.383,- Ft

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.446.000,- Ft

ee) Egyéb működési célú kiadások 903.236.079,- Ft

f) Felhalmozási kiadások 3.805.322.926,- Ft

fa) Beruházások 2.763.181.265,- Ft

fb) Felújítás 1.019.390.714,- Ft

fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 22.750.947,- Ft

fd) Költségvetési kiadások összesen 7.167.406.453,- Ft

fe) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft

ff) Belföldi értékpapírok kiadásai 14.964.727,- Ft

fg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft

fh) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.230.800.938,- Ft

fi) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft

fj) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.230.800.938,- Ft

fk) Finanszírozási kiadások összesen 75.515.147,- Ft

g) Kiadások mindösszesen 7.242.921.600,- Ft

h) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3.734.373.465,- Ft

i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3.734.373.465,- Ft

j) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

(20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

(21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 21. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.

(22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet a 22. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. március 10.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 922 331 741

49 767 054

1 972 098 795

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

23 124

588 515 282

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

566 051 250

214 964 727

781 015 977

1.4

Működési bevételek

245 953 526

245 953 526

9 914 135

255 867 661

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 373 328 675

274 669 040

3 647 997 715

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 199 125 783

-31 675 155

-1 230 800 938

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 794 923 885

-200 000 000

3 594 923 885

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 168 252 560

74 669 040

7 242 921 600

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

3 331 309 422

30 774 105

3 362 083 527

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 121 244 104

59 148 300

1 180 392 404

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

185 525 284

3 277 377

188 802 661

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

1 049 621 887

12 584 496

1 062 206 383

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

8 000 000

8 000 000

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

3 776 392 718

28 930 208

3 805 322 926

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 752 579 722

10 601 543

2 763 181 265

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

1 001 062 049

18 328 665

1 019 390 714

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2 869 320

0

2 869 320

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

19 881 627

0

19 881 627

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

7 107 702 140

59 704 313

7 167 406 453

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 199 125 783

-31 675 155

-1 230 800 938

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

60 550 420

14 964 727

75 515 147

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 168 252 560

74 669 040

7 242 921 600

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-2 998 443 016

-3 734 373 465

214 964 727

-3 519 408 738

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

2 998 443 016

3 734 373 465

-214 964 727

3 519 408 738

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

2. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 761 818 739

1 886 464 285

42 172 064

1 928 636 349

 

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

 

28 091 456

28 331 456

7 594 990

35 926 446

 

1 797 446 195

1 922 331 741

49 767 054

1 972 098 795

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

0

588 492 158

 

0

0

0

0

 

0

0

23 124

23 124

 

0

588 492 158

23 124

588 515 282

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

565 851 250

214 964 727

780 815 977

 

200 000

200 000

0

200 000

 

0

0

0

0

 

449 763 155

566 051 250

214 964 727

781 015 977

 

1.4

Működési bevételek

213 914 294

213 914 294

0

213 914 294

 

9 410 000

9 410 000

7 646 387

17 056 387

 

22 629 232

22 629 232

2 267 748

24 896 980

 

245 953 526

245 953 526

9 914 135

255 867 661

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 000 000

0

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 425 296 188

3 305 221 987

257 136 791

3 562 358 778

 

17 146 000

17 146 000

7 646 387

24 792 387

 

50 720 688

50 960 688

9 885 862

60 846 550

 

2 493 162 876

3 373 328 675

274 669 040

3 647 997 715

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

0

6 358 230

0

6 358 230

 

0

5 179 273

0

5 179 273

 

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

324 823 496

325 009 466

8 525 839

333 535 305

 

860 244 103

874 116 317

23 149 316

897 265 633

 

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

104 016 746

103 474 020

8 514 403

111 988 423

 

179 595 677

132 981 231

18 924 207

151 905 438

 

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

220 806 750

221 535 446

11 436

221 546 882

 

680 648 426

741 135 086

4 225 109

745 360 195

 

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 783 386 382

-200 000 000

3 583 386 382

 

324 823 496

331 367 696

8 525 839

339 893 535

 

860 244 103

879 295 590

23 149 316

902 444 906

 

4 183 510 615

4 994 049 668

-168 324 845

4 825 724 823

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 423 739 204

7 088 608 369

57 136 791

7 145 745 160

 

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

 

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

6 676 673 491

8 367 378 343

106 344 195

8 473 722 538

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 628 080 648

2 057 229 754

-18 153 756

2 039 075 998

 

339 429 496

345 973 696

16 093 550

362 067 246

 

910 304 391

928 105 972

32 834 311

960 940 283

 

2 877 814 535

3 331 309 422

30 774 105

3 362 083 527

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

144 331 310

185 526 242

14 588 926

200 115 168

 

247 480 284

247 752 913

14 437 537

262 190 450

 

676 747 924

687 964 949

30 121 837

718 086 786

 

1 068 559 518

1 121 244 104

59 148 300

1 180 392 404

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 292 085

26 838 545

833 386

27 671 931

 

40 363 032

40 399 195

2 034 689

42 433 884

 

116 609 355

118 287 544

409 302

118 696 846

 

179 264 472

185 525 284

3 277 377

188 802 661

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

718 278 864

869 946 820

10 660 000

880 606 820

 

51 586 180

57 821 588

-378 676

57 442 912

 

116 947 112

121 853 479

2 303 172

124 156 651

 

886 812 156

1 049 621 887

12 584 496

1 062 206 383

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

8 000 000

8 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

8 000 000

8 000 000

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 610 590 957

3 771 702 412

28 650 665

3 800 353 077

 

2 540 000

2 540 000

78 676

2 618 676

 

660 400

2 150 306

200 867

2 351 173

 

2 613 791 357

3 776 392 718

28 930 208

3 805 322 926

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 748 143 416

10 322 000

2 758 465 416

 

2 286 000

2 286 000

78 676

2 364 676

 

660 400

2 150 306

200 867

2 351 173

 

2 096 380 096

2 752 579 722

10 601 543

2 763 181 265

 

2.1.2.2

Felújítás

517 157 261

1 000 808 049

18 328 665

1 019 136 714

 

254 000

254 000

0

254 000

 

0

0

0

0

 

517 411 261

1 001 062 049

18 328 665

1 019 390 714

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

22 750 947

0

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

2 869 320

0

2 869 320

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

2 869 320

0

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

19 881 627

0

19 881 627

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

19 881 627

0

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 238 671 605

5 828 932 166

10 496 909

5 839 429 075

 

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

 

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

5 491 605 892

7 107 702 140

59 704 313

7 167 406 453

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

14 964 727

14 964 727

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 259 676 203

46 639 882

1 306 316 085

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 259 676 203

46 639 882

1 306 316 085

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 423 739 204

7 088 608 369

57 136 791

7 145 745 160

 

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

 

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

6 676 673 491

8 367 378 343

106 344 195

8 473 722 538

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 813 375 417

-2 523 710 179

246 639 882

-2 277 070 297

 

-324 823 496

-331 367 696

-8 525 839

-339 893 535

 

-860 244 103

-879 295 590

-23 149 316

-902 444 906

 

-2 998 443 016

-3 734 373 465

214 964 727

-3 519 408 738

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 523 710 179

-246 639 882

2 277 070 297

 

324 823 496

331 367 696

8 525 839

339 893 535

 

860 244 103

879 295 590

23 149 316

902 444 906

 

2 998 443 016

3 734 373 465

-214 964 727

3 519 408 738

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 689 818 739

1 814 464 285

42 172 064

1 856 636 349

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

0

0

0

0

 

1 761 818 739

1 886 464 285

42 172 064

1 928 636 349

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

0

588 492 158

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

588 492 158

0

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

565 851 250

214 964 727

780 815 977

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

449 563 155

565 851 250

214 964 727

780 815 977

 

1.4

Működési bevételek

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

0

0

0

0

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

213 914 294

213 914 294

0

213 914 294

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

1 000 000

0

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 315 196 188

3 195 121 987

257 136 791

3 452 258 778

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 425 296 188

3 305 221 987

257 136 791

3 562 358 778

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 758 048 882

-200 000 000

3 558 048 882

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 783 386 382

-200 000 000

3 583 386 382

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 313 639 204

6 953 170 869

57 136 791

7 010 307 660

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

7 088 608 369

57 136 791

7 145 745 160

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 547 178 712

1 975 653 825

-18 329 778

1 957 324 047

 

80 901 936

81 575 929

176 022

81 751 951

 

0

0

0

0

 

1 628 080 648

2 057 229 754

-18 153 756

2 039 075 998

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

120 087 718

14 436 526

134 524 244

 

64 853 024

65 438 524

152 400

65 590 924

 

0

0

0

0

 

144 331 310

185 526 242

14 588 926

200 115 168

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 305 322

16 763 289

809 764

17 573 053

 

9 986 763

10 075 256

23 622

10 098 878

 

0

0

0

0

 

22 292 085

26 838 545

833 386

27 671 931

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

863 884 671

10 660 000

874 544 671

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

0

0

0

0

 

718 278 864

869 946 820

10 660 000

880 606 820

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

8 000 000

8 000 000

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

8 000 000

8 000 000

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 572 490 957

3 708 264 912

28 650 665

3 736 915 577

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

2 610 590 957

3 771 702 412

28 650 665

3 800 353 077

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 748 143 416

10 322 000

2 758 465 416

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2 093 433 696

2 748 143 416

10 322 000

2 758 465 416

 

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

937 370 549

18 328 665

955 699 214

 

0

0

0

0

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

517 157 261

1 000 808 049

18 328 665

1 019 136 714

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

22 750 947

0

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

2 869 320

0

2 869 320

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

2 869 320

0

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

19 881 627

0

19 881 627

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

19 881 627

0

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 119 669 669

5 683 918 737

10 320 887

5 694 239 624

 

80 901 936

81 575 929

176 022

81 751 951

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

4 238 671 605

5 828 932 166

10 496 909

5 839 429 075

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

14 964 727

14 964 727

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 259 676 203

46 639 882

1 306 316 085

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 259 676 203

46 639 882

1 306 316 085

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 304 737 268

6 943 594 940

56 960 769

7 000 555 709

 

80 901 936

81 575 929

176 022

81 751 951

 

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

7 088 608 369

57 136 791

7 145 745 160

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 804 473 481

-2 488 796 750

246 815 904

-2 241 980 846

 

-8 901 936

-9 575 929

-176 022

-9 751 951

 

0

-25 337 500

0

-25 337 500

 

-1 813 375 417

-2 523 710 179

246 639 882

-2 277 070 297

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 498 372 679

-246 639 882

2 251 732 797

 

0

0

0

0

 

0

25 337 500

0

25 337 500

 

1 813 375 417

2 523 710 179

-246 639 882

2 277 070 297

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

8 901 936

9 575 929

176 022

9 751 951

 

-8 901 936

-9 575 929

-176 022

-9 751 951

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

388 382 424

390 652 216

680 639

391 332 855

 

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

484 543 100

507 886 850

0

507 886 850

 

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

562 476 956

628 688 271

18 495 135

647 183 406

 

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

-33 685 799

0

0

0

 

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

242 783 668

176 495 573

0

176 495 573

 

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

8 301 388

0

8 301 388

 

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 685 311 539

1 754 879 540

19 175 774

1 774 055 314

 

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.2.1

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

0

0

8 000 000

8 000 000

 

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

8 000 000

8 000 000

 

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

 

1.1.3.2

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék

0

0

0

0

 

1.1.3.3

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

38 038 545

8 791 290

46 829 835

 

1.1.3.4

Mezei őrszolgálat támogatása

0

1 620 000

0

1 620 000

 

1.1.3.5

Bursa ösztöndíj

0

419 000

0

419 000

 

1.1.3.6

Nyári diákmunka támogatása

0

0

6 205 000

6 205 000

 

1.1.3.7

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

15 000 000

0

15 000 000

 

1.1.3.8

TB alaptól

4 507 200

4 507 200

0

4 507 200

 

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 507 200

59 584 745

14 996 290

74 581 035

 

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 689 818 739

1 814 464 285

42 172 064

1 856 636 349

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.2.1.1

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

 

1.2.1.2

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft

0

176 151 765

0

176 151 765

 

1.2.1.3

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

 

1.2.1.4

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

225 000 000

0

225 000 000

 

1.2.1.5

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

92 645 925

0

92 645 925

 

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

583 492 158

0

583 492 158

 

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

5 000 000

0

5 000 000

 

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

5 000 000

0

5 000 000

 

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

588 492 158

0

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

 

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

 

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

 

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

461 351 250

214 964 727

676 315 977

 

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

344 763 155

461 051 250

214 964 727

676 015 977

 

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

 

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

 

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

300 000

300 000

0

300 000

 

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

 

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

 

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

 

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

 

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

449 563 155

565 851 250

214 964 727

780 815 977

 

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

 

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

 

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

 

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

 

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

 

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

 

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

 

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

 

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

 

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

0

1 000 000

 

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 000 000

0

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

 

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

 

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 315 196 188

3 195 121 987

257 136 791

3 452 258 778

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybe vétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

 

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési

440 806 068

543 723 732

0

543 723 732

 

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 633 369 140

0

2 633 369 140

 

1.8.1.3.2.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 758 048 882

-200 000 000

3 558 048 882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

5 313 639 204

6 953 170 869

57 136 791

7 010 307 660

 

5. melléklet

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

 

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

 

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

 

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

 

1.4.4.4

-

0

0

0

0

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

 

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

0

0

0

 

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

0

0

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

6. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

2/EK/5 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.

0

0

 

0

 

Elismert hivatali létszám alapján

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 285 024

115 142 319

0

115 142 319

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.

21 798 000

21 798 000

0

21 798 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

50 480 000

50 480 000

0

50 480 000

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

13 906 800

13 906 800

0

13 906 800

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

28 100 224

28 957 519

0

28 957 519

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

0

0

 

0

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

I.1. összesen:

388 382 424

389 925 329

0

389 925 329

1.1.3.1.1.5

I.5. A bérkompenzáció támogatása

0

726 887

680 639

1 407 526

 

A bérkompenzáció támogatása

0

726 887

680 639

1 407 526

B111

I. Összesen:

388 382 424

390 652 216

680 639

391 332 855

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

409 418 100

431 895 450

0

431 895 450

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

65 745 000

66 913 800

0

66 913 800

1.1.3.1.2.4

II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

0

0

 

0

1.1.3.1.2.5

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

9 380 000

9 077 600

0

9 077 600

 

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

9 380 000

9 077 600

0

9 077 600

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

7 560 000

7 257 600

0

7 257 600

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

 

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 820 000

1 820 000

0

1 820 000

 

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

B112

II. Összesen:

484 543 100

507 886 850

0

507 886 850

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

57 514 841

18 495 135

76 009 976

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

145 740 440

153 583 261

0

153 583 261

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

63 960 000

66 396 720

0

66 396 720

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

37 230 000

39 051 261

0

39 051 261

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 219 440

10 135 500

0

10 135 500

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

31 293 000

34 861 120

0

34 861 120

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 038 000

3 138 660

0

3 138 660

1.1.3.1.3.3.6

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.4

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

278 463 361

260 120 641

0

260 120 641

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

101 740 320

83 397 600

0

83 397 600

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

176 723 041

176 723 041

0

176 723 041

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

77 404 000

97 000 000

0

97 000 000

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

65 142 000

84 738 000

0

84 738 000

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

12 262 000

12 262 000

0

12 262 000

B113

III. Összesen:

562 476 956

628 688 271

18 495 135

647 183 406

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

40 811 190

41 488 242

0

41 488 242

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

1 367 000

0

1 367 000

B114

IV. Összesen:

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info

-33 685 799

0

0

0

 

2.melléklet összesen:

1 442 527 871

1 570 082 579

19 175 774

1 589 258 353

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

205 236 845

138 948 750

0

138 948 750

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

37 546 823

37 546 823

0

37 546 823

1.1.3.2.1.3

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás

0

0

0

0

B115

I. összesen:

242 783 668

176 495 573

0

176 495 573

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

1.1.3.2.2.2

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

1.1.3.2.2.3

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt

0

176 151 765

0

176 151 765

1.1.3.2.2.4

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

1.1.3.2.2.5

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

225 000 000

 

225 000 000

1.1.3.2.2.6

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

92 645 925

 

92 645 925

B21

II. összesen:

0

583 492 158

0

583 492 158

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

 

III./3/1. 2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

8 301 388

0

8 301 388

B116

III. összesen:

0

8 301 388

0

8 301 388

 

3.melléklet összesen:

242 783 668

768 289 119

0

768 289 119

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 685 311 539

2 338 371 698

19 175 774

2 357 547 472

7. melléklet

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozási- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

2 093 433 696

2 748 143 416

10 322 000

2 758 465 416

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

10 477 500

75 248 785

85 726 285

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

404 866 175

923 300 993

68 619 301

991 920 294

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

386 544 679

897 990 356

68 619 301

966 609 657

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

18 321 496

25 310 637

0

25 310 637

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

181 257 816

181 257 816

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 243 506 817

1 243 906 817

-316 936 902

926 969 915

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

1 243 506 817

1 243 906 817

-316 936 902

926 969 915

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

445 060 704

570 458 106

2 133 000

572 591 106

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

937 370 549

18 328 665

955 699 214

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

377 210 442

738 091 300

14 432 020

752 523 320

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

11 811 024

111 200 254

0

111 200 254

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

365 399 418

626 891 046

14 432 020

641 323 066

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

0

0

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 846 819

199 279 249

3 896 645

203 175 894

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

2 869 320

0

2 869 320

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

19 881 627

0

19 881 627

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2 572 490 957

3 708 264 912

28 650 665

3 736 915 577

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

14 964 727

14 964 727

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

14 964 727

0

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

2 572 490 957

3 708 264 912

43 615 392

3 736 915 577

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

120 087 718

14 436 526

134 524 244

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 940 040

48 305 472

8 010 287

56 315 759

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

71 538 246

71 782 246

6 426 239

78 208 485

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

12 305 322

16 763 289

809 764

17 573 053

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

863 884 671

10 660 000

874 544 671

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

7 208 500

7 292 233

6 109 342

13 401 575

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

0

0

1 721 559

1 721 559

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

551 646 246

671 849 008

-84 090 609

587 758 399

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

1 338 280

4 334 280

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

150 365 969

181 747 430

85 581 428

267 328 858

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

947 472 147

-44 236 068

903 236 079

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

265 924

33 951 723

0

33 951 723

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

192 648 037

243 621 226

14 763 207

258 384 433

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

8 000 000

8 000 000

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

396 836 437

398 486 173

-9 473 200

389 012 973

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 547 178 712

1 975 653 825

-18 329 778

1 957 324 047

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 455 251

27 438 610

263 893 861

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

962 670 532

4 236 545

966 907 077

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 185 067 599

1 259 676 203

31 675 155

1 291 351 358

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 732 246 311

3 235 330 028

13 345 377

3 248 675 405

9. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

63 400 991

155 821 578

-29 548 465

126 273 113

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

104 854 101

-5 570 619

99 283 482

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Normatív bérkompenzáció pótlása

0

-1 695 773

0

-1 695 773

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Többlet normatív támogatásból irányítószervi támogatás csökkentés - tartalékba helyezés
/1.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat

0

29 544 532

0

29 544 532

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

8 301 388

0

8 301 388

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Működési céltartalék szabad maradvány

0

35 000 000

0

35 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.6

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-3 809 392

0

-3 809 392

2.1.1.5.6.1.1.1.7

121/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárás keretében történő felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatában szereplő 2.500.000 Ft. + 27% ÁFA. összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálat keretében pozitív elbírálást kapott egyedi kérelmek esetében a kérelmezőknek kell vállalni a módosítás rájuk eső részének finanszírozását, tekintettel arra, hogy az ő kérésükre és érdekükben történik a módosítás.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt a tervezési és egyedi kérelmezőkkel kötendő településrendezési szerződések aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-3 175 000

0

-3 175 000

2.1.1.5.6.1.1.1.8

122/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő felülvizsgálatra vonatkozó árajánlatában szereplő mindösszesen: 5.715.000 Ft összeget.
Monor Város Polgármestere a Monor Város Önkormányzatára eső 952.500 Ft összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt, hogy a tervezési szerződés aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-952 500

0

-952 500

2.1.1.5.6.1.1.1.9

146/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 235.800,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 299.466-Ft összegű ajánlatát a Kistói úszó szökőkút javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési tartalék.

0

-299 466

0

-299 466

2.1.1.5.6.1.1.1.10

158/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a következő döntést hozza: A D – Fasor Kft. ajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő helyszíneken elvégzendő faápolási munkákat megrendeli. A szolgáltatás ellenértékét bruttó 1.004.570 Ft-ot a 2021. évi működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-1 004 570

0

-1 004 570

2.1.1.5.6.1.1.1.11

160/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata szerződést köt a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) a Társaság által koordinált projektek („Strázsa-hegyi élménypark kialakítása”, „Strázsa-hegyi játszótér kialakítása”, „Napsugár Óvoda bővítés tervezése” „Új, 80 férőhelyes bölcsőde építése” menedzsmenti feladatainak 2021. évi ellátására nettó 5.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.985.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-6 985 000

0

-6 985 000

2.1.1.5.6.1.1.1.12

179/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által bérlet Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti épület meghibásodott tetőrészének javítását, ezért a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület költségvetésben biztosított 2021. évi 1.500.000 Ft-os támogatási összegét 1.730.000 Ft-ra megemeli.

0

-230 000

0

-230 000

2.1.1.5.6.1.1.1.13

193/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 197.200,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 250.444-Ft összegű ajánlatát a Főtéri burkolt szökőkút (vízjáték) javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-250 444

0

-250 444

2.1.1.5.6.1.1.1.14

208/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy megállapodás keretében rendezi a Monor város területén lévő közvilágítási lámpatestek és kandeláberek tulajdonviszonyait azok jelenlegi üzemeltetőjével, egyben a közvilágítás üzemeltetési engedélyes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a homogén önkormányzati készlet megvalósítása érdekében. Ezáltal Monor Város Önkormányzata megvásárol 1873 db közvilágítási lámpatestet és 98 db kandelábert az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a kialkudott 2.989.941,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 3.797.225,-Ft vételáron.
Továbbá intézkedik a megállapodás tervezet véglegesítésére, aláírására, a vételár megfizetésére, ill. az eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozóan. Forrása a működési céltartalék.

0

-3 797 225

0

-3 797 225

2.1.1.5.6.1.1.1.15

212/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja Éber Antal 2200 Monor, József Attila utca 56. sz. alatti lakos kérelmét, hogy a 7024/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonnal határos kerítésének cseréjét vállalja, nettó 325.000,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 412.750,- Ft áron, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-412 750

0

-412 750

2.1.1.5.6.1.1.1.16

223/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a 67/2015. (II. 12.) KT határozattal határozatlan időre a Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére használatba adott, Monor, Táncsics Mihály u. 23. sz. alatti ingatlant, kötelező feladat ellátása érdekében, 2021. június 30. napjával birtokba kívánja venni. A Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Monor, Táncsics M. u. 23. sz. alatti ingatlanon, a térítésmentes használat ideje alatt elvégzett állagmegóvó, értéktartó ráfordításait, 4.076.627.-Ft összegben ismeri el és fizeti meg melynek fedezete a működési tartalék.

0

-4 076 627

0

-4 076 627

2.1.1.5.6.1.1.1.17

271/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében a beázás megszüntetésének kivitelezésével kapcsolatos pótmunkák (további ereszlemez csere és a nagykapuval kapcsolatos munkálatok) költségeit Monor Város Önkormányzata átvállalja és 381.900,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen 485.013,- Ft díj ellenében megrendeli, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-485 013

0

-485 013

2.1.1.5.6.1.1.1.18

306/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Városháza fűtésrendszerének átalakításának kivitelezésére szerződést köt a nyertes pályázatot adó Thermik Plus Kft.-vel nettó 20.650.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 26.225.500,- Ft díj ellenében, melynek forrása a maradványérték.

0

-26 225 500

0

-26 225 500

2.1.1.5.6.1.1.1.19

325/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a műszaki ellenőrzéssel Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bízza meg nettó 180.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 180.000 Ft összegű díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 20.000 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka. /2/24./

0

-20 000

0

-20 000

2.1.1.5.6.1.1.1.20

326/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a kivitelezéssel a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 11.385.880 Ft + ÁFA, bruttó 14.460.067 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 1.903.050 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka./2/25./

0

-1 903 050

0

-1 903 050

2.1.1.5.6.1.1.1.21

330/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatával összefüggő jogi és szakértői tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatát a Szobotka és Torma Ügyvédi Irodának, melynek óradíja nettó 30.000 Ft + ÁFA. Az Önkormányzat megköti a szerződést az Ügyvégi Irodával nettó 1 millió forint keretösszeg erejéig. Fedezet a működési céltartalék. /2/26./

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.22

335/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz maximum 15 millió Ft önerőt biztosít. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka. /2/27./

0

-15 000 000

0

-15 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.23

347/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégzi a Monor, Petőfi utca 4. szám alatti ingatlanon a kerítés javítási és falkezelési munkálatokat maximum 700.000 Ft értékig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó kiválasztására, a vállalkozói szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. /2/29./

0

-700 000

0

-700 000

2.1.1.5.6.1.1.1.24

352/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci programmal kapcsolatban a támogatásként nem igényelhető felmerülő költségeket, 1.100.000 Ft-ot saját forrásból, a 2021. évi működési céltartalék terhére finanszírozza. /2/30./

0

-1 100 000

0

-1 100 000

2.1.1.5.6.1.1.1.25

355/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilvia és Társa Kiadótól 56 példányban megrendeli Jezsó Ákos, Árokparti mesék című mesekönyvét bruttó 1.570 Ft/példány áron, összesen bruttó 87.920 Ft értékben. Fedezete a működési céltartalék. /2/32./

0

-87 920

0

-87 920

2.1.1.5.6.1.1.1.26

361/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi lelátó bérleti díjának megfizetéséhez a Monori Sportegyesület részére támogatásként biztosítja az 1.270.000,- forint összeget a működési céltartalék terhére. /2/33./

0

-1 270 000

0

-1 270 000

2.1.1.5.6.1.1.1.27

Ingatlan értékesítés bevétele és ingatlan vásárlás előirányzat rendezése

0

-4 500 000

0

-4 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.28

Többlet adóbevétel tartalékba helyezése

0

50 000 000

0

50 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.29

337/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a pályázat előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat az építészeti-műszaki tervdokumentáció pályázati felhívás szerinti elkészítésére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.
438/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 2.499.000 Ft + ÁFA, bruttó 3.173.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.439/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út belterületi szakaszának tervezésével a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 499.000 Ft + ÁFA, bruttó 633.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.440/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban kérjen be kiegészítő árajánlatot a V-ROAD ARZENÁL Kft-től a Monor, 014/15 hrsz-ú út (hossz: 150 fm, szélesség 4,2, süllyesztett szegéllyel) tervezésére. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a tervezői szerződést a kiegészített árajánlatban foglaltakkal együtt kösse meg. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-4 441 190

0

-4 441 190

2.1.1.5.6.1.1.1.30

381/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda bővítése tárgyú kivitelezés közbeszerzési feladatainak ellátásával a K&Z Horizontál Kft-t (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) bízza meg nettó 1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési tartaléka.

0

-1 905 000

0

-1 905 000

2.1.1.5.6.1.1.1.31

394/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021.01.01-2021.04.06. időszakra terjedő beszámolóját, és a nettó 1.012.441 Ft fizetési kötelezettségét a működési céltartalék terhére teljesíti.

0

-1 012 441

0

-1 012 441

2.1.1.5.6.1.1.1.32

400/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az eKRÉTA Informatikai Zrt. nettó 14.998.400,- Ft összegű ajánlatát a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása tárgyban. Forrás a működési céltartalék, melyet a kormányzati forrásból finanszírozott rendszerüzemeltetési támogatás folyósítását követően visszatölt az Önkormányzat.

0

-19 047 968

0

-19 047 968

2.1.1.5.6.1.1.1.33

403/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a D-FASO Kft. (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 27.) nettó 447.000,- Ft összegű árajánlatát a Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkáira. Forrás a működési céltartalék.

0

-567 690

0

-567 690

2.1.1.5.6.1.1.1.34

429/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottság javaslatára – vállalja 1 fő monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2021/2022. nevelési évben. Szállítás költsége 35.721 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 21.971 Ft/hó. A költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka.

0

-230 768

0

-230 768

2.1.1.5.6.1.1.1.35

460/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja, hogy a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatását 2.920.000,- Ft-tal csökkenti, így a 2021. évi összes támogatás: 51.080.000,- Ft.

0

2 920 000

0

2 920 000

2.1.1.5.6.1.1.1.36

Városháza épület felújítás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

26 225 500

0

26 225 500

2.1.1.5.6.1.1.1.37

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

15 000 000

0

15 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.38

Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

19 047 968

0

19 047 968

2.1.1.5.6.1.1.1.39

484/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja készíttetni a Monor Város Belvízvédelmi és Helyi Vízkár-elhárítási tervének felülvizsgálatát. Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi Vízkár-elhárítási Terv”pályázatra beérkezett Terra Idea Kutató és Tanácsadó Kkt. 160.000,- Ft (ÁFA mentes, kisadózó) összegű ajánlatát elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék.

0

0

-160 000

-160 000

2.1.1.5.6.1.1.1.40

488/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a MŰVÁK Irodát, hogy a Hernád közre vonatkozóan rendeljen meg útstabilizációs munkát a működési céltartalék terhére.

0

0

-2 350 819

-2 350 819

2.1.1.5.6.1.1.1.41

538/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a BIKINI együttes augusztus 20-i fellépésére vonatkozó, 2.000.000,- Ft + ÁFA összegű szerződés aláírására, fedezete a működési tartalék.

0

0

-2 540 000

-2 540 000

2.1.1.5.6.1.1.1.42

552/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jövőben új, az igényeknek megfelelő tálalókonyhát és ebédlőt kíván létesíteni az Ady Úti Általános Iskola diákjai étkeztetése céljából, ezért felhatalmazza a polgármestert az építési és kiviteli tervek elkészítése érdekében a pályáztatás lebonyolítására, és a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel történő szerződéskötésre.
Fedezetként a működési céltartalékot jelöli meg.

0

0

-10 033 000

-10 033 000

2.1.1.5.6.1.1.1.43

553/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti, a Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított helyiség felújítására - vakolatjavítás, tisztasági festés, nyílászárók javítása, konvektorok felújítása, lapostető javítási, szigetelési munkálatok - kérjen be árajánlatokat. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. A munkálatokra 1 millió Ft keretösszeget határoz meg, melynek fedezete Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének működési céltartaléka.

0

0

-1 000 000

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.44

564/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fás szárú növények ápolási munkáira bruttó 1.500.000,- Ft-ot biztosít a működési céltartalék terhére.

0

0

-1 500 000

-1 500 000

2.1.1.5.6.1.1.1.45

593/2021. (XI. 18.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervének 1. sz. módosítását.

0

0

8 000 000

8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.46

658/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vigadó Nonprofit Kft. részére, a 77/2021. (II. 19) polgármesteri határozattal elfogadott, 2021. évre, rendezvényszervezésre kiszámlázandó összeget 7.160.000- Ft+ÁFA összegről 4.000.000.- Ft+ÁFA összegre csökkenti.

0

0

4 013 200

4 013 200

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

7 970 000

0

7 970 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.2

152/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy az intézmények karbantartási, felújítási igényeiből az erre elkülönített forrásból a következő munkák kerüljenek elvégzésre:

0

-21 030 000

0

-21 030 000

2.1.1.5.6.1.1.2.3

154/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere támogatja a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség kérelmét, 1.000.000,- Ft-ot biztosít a templom tetőhéjazatának cseréjéhez az intézményi felújítási keret terhére, tekintettel arra, hogy a 251/2018. (IV. 19.) KT határozattal ugyanilyen mértékű támogatást biztosított a Képviselő-testület a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújításához.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

0

40 946 486

-23 977 846

16 968 640

2.1.1.5.6.1.1.3.1

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

2.1.1.5.6.1.1.3.2

397/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémáinak megoldását, a szakvélemény alapján az „A” alternatívát kívánja elvégeztetni, mely szerint csak a legszükségesebb beavatkozás történik meg az üzlettérben, és a hátsó épületrészekben. A munka várható becsült költsége 1.000.000,- Ft, forrása a fejlesztési tartalék.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.3

406/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tankerületi Központ kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium burkolat felújításához 2.000.000,- Ft-ot biztosít.

0

-2 000 000

0

-2 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.4

408/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújításával kapcsolatos pótmunkák, a tűzcsap kialakítás és az udvar rendezési munkáinak megrendelését.
A fővállalkozó Tz Thermobau Kft.-től összesen nettó 793.230,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1.007.402.- Ft díj ellenében megrendeli az vizesblokk ablakainak cseréit és az álmennyezet kialakítását az 1. és 2. csoportszobákban. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A tűzcsap kialakítását megrendeli a DAKÖV Kft.-től a víziközmű bérleti díj terhére nettó 564.589,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 717.028,- Ft díj ellenében.
Varga Attila egyéni vállalkozótól megrendeli az udvari melléképület bontását 376.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 477.520.- Ft áron, az udvari térbeton bontását 328.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 416.560,- Ft díj ellenében, valamint a kialakítandó játszótér tereprendezéséi feladatait 220.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 279.400,- Ft áron. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére az esetleges további pótmunkákra.
432/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfelelően támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújítással kapcsolatos pótmunkák elvégzését, és ehhez újabb 1 millió forint keretösszegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

-4 180 882

0

-4 180 882

2.1.1.5.6.1.1.3.5

410/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9518/2, hrsz. 9520 és hrsz. 9523. A projekt összköltsége 16.059.100 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 16.059.100 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft. Az önerő mértéke 1.059.100 Ft. Az önerő fedezete a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-1 059 100

0

-1 059 100

2.1.1.5.6.1.1.3.6

411/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez kérjen be árajánlatot a tervezésre, és maximum nettó 400.000 Ft-os ajánlat esetén a polgármester, a jegyző és a gazdasági vezető kösse meg a szerződést. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

-508 000

0

-508 000

2.1.1.5.6.1.1.3.7

527/2021. (X. 5.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa György utcában lakossági összefogással megvalósítva, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákban a meglévő (telekkönyvi) állapothoz igazodva kíván mechanikai útstabilizációt végeztetni. Felkéri a polgármestert és a MŰVÁK Irodát a szükséges mennyiségű mart aszfalt megrendelésére, a Szőlőhegy és Nagydiófa utcákra vonatkozóan a beszerzési eljárás lefolytatására, valamint a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel való szerződéskötésre. Ehhez a kb. 8 millió Ft-os keretösszeget a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.

0

0

-8 000 000

-8 000 000

2.1.1.5.6.1.1.3.8

544/2021. (X. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra. A „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című pályázat keretén belül a Hegyessy tanya (hrsz. 0349, 0327), a Szélső út (hrsz. 0385), a Dr. Csanády utca (hrsz. 090,091), a „Fesztivál körút” (Kadarka sor és Sárfehér sor), (hrsz. 12720, 12721), az Irsai Olivér sor (hrsz. 12717) és a 014/15 hrsz.-ú külterületi út felújítására kerül sor.
A pályázat összköltségvetése 315.527.846 Ft. Az igényelt támogatás 299.550.000 Ft. A szükséges önrészt, 15.977.846 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

0

0

-15 977 846

-15 977 846

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

8 400 991

2 050 991

0

2 050 991

2.1.1.5.6.1.1.4.1

431/2020. (X. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetési helyzetéről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatást, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően készítsen előterjesztést a 2020. évi költségvetés előirányzat módosítására.
Tudomásul veszi a kötvény felhasználásáról szóló tájékoztatót, és azzal a módosítással ad felhatalmazást a 3. ütemben jelzett források kötvényből történő lehívására, hogy a járdaprogramra tervezett 20 millió forintból csak 10 millió forint kerüljön lehívásra, és az fejlesztési tartalékba legyen helyezve. SZABAD MARADVÁNY

516 791

516 791

0

516 791

2.1.1.5.6.1.1.4.2

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

7 884 200

7 884 200

0

7 884 200

2.1.1.5.6.1.1.4.3

225/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata a SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.) bízza meg a Vásártéren lévő és az új bölcsőde mellett tervezett új út nyomvonalában lévő közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának tervezésével és engedélyeztetésével nettó 5.000.000 Ft, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés tervezési kerete.
Egyúttal visszavonja a 209/2021. (V. 18.) számú polgármesteri határozatot.

0

-6 350 000

0

-6 350 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

45 000 000

99 435 447

-27 438 610

71 996 837

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

0

0

0

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.2

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-10 000 000

0

-10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

35 000 000

35 000 000

-27 438 610

7 561 390

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

64 435 447

0

64 435 447

2.1.1.5.6.1.2.3.1

- ebből:

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3.2

Környezetvédelmi alap maradványa

0

2 466 738

0

2 466 738

2.1.1.5.6.1.2.3.3

Parkolóhely megváltás

0

2 595 000

0

2 595 000

2.1.1.5.6.1.2.3.4

Felújítási/beruházási kiadások tartaléka

0

59 373 709

0

59 373 709

2.1.1.5.6.1.2.3.4.1

2020.évi szabad maradvány

0

60 865 454

0

60 865 454

2.1.1.5.6.1.2.3.4.2

- 309/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításának kivitelezésével a nyertes pályázatot adó Tz Thermobau Kft.-t bízza meg nettó 37.672.000,- Ft + 10.171.440,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 47.843.440,- Ft díj ellenében, melynek forrása a 2020. évi maradvány fejlesztésre elkülönített része.

0

-47 843 440

0

-47 843 440

2.1.1.5.6.1.2.3.4.3

- 324/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Napsugár Óvoda felújítása, bővítése miatt szükséges elektromos teljesítmény növeléshez az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft-től a gazdasági-műszaki ajánlatban meghatározott hálózatbővítést, nettó 2.033.500 Ft + ÁFA, bruttó 2.582.545 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. /2.23./

0

-2 582 545

0

-2 582 545

2.1.1.5.6.1.2.3.4.4

- 346/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a DAKÖV Kft.-t a Monor, aluljáró csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésével, melynek költsége bruttó 1.996.440,- Ft. Forrása a felhalmozási tartalék. /2/28./

0

-1 996 440

0

-1 996 440

2.1.1.5.6.1.2.3.4.5

- 354/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére az iskola épületének ereszcsatorna és csapadékvíz levezető rendszere felújítási munkáinak 50%-át, azaz bruttó 869.320,- Ft-ot biztosít. /2/31./

0

-869 320

0

-869 320

2.1.1.5.6.1.2.3.4.6

- Táncsics utcai iskola épület felújítása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

51 800 000

0

51 800 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

108 400 991

255 257 025

-56 987 075

198 269 950

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

3 156 000

-539 000

2 617 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.2

216/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata képviseletében jóváhagyom a HAJT-A Csapat Egyesület 2021. évi tagdíj mértékét 100.000,- Ft összegben, melynek fedezeteként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékát jelölöm meg.

0

-100 000

0

-100 000

2.1.1.5.6.2.1.3

243/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az előterjesztés szerint megvásárolja a város részére Balogh Gyula 2 db festményét – Gulyás László portré, Balogh Gyula önarckép – összesen 400.000,- Ft értékben. Fedezetként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-400 000

0

-400 000

2.1.1.5.6.2.1.4

253/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Szemők György képzőművész szoborfelajánlását („Óvó szerelem” c. alkotás), a szakvélemény elkészítését és a talapzat kiépítését vállalja, mely feladatokra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalékból. A szobor pontos helyéről a szakvélemény elkészülte után dönt.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.5

272/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának IV. részében foglaltak szerint a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által ellátott közfeladatok átszervezéséhez kapcsolódó és a tulajdonos Önkormányzat döntéseihez szükséges számviteli és adózási kérdésekkel, feladatokkal összefüggő tanácsadási szolgáltatás ellátásával, a 2021. május 25. napján benyújtott ajánlata alapján a Pecuna Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízom meg és egyidejűleg megkötöm az Önkormányzat képviseletében az erre vonatkozó megbízási szerződést. Maximális keretösszege bruttó 500.000 Ft, forrása az általános tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

2.1.1.5.6.2.1.6

310/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a X. Jubileumi Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezését egy mentőautóval, kukákkal, két darab mobil WC-vel és 100.000 Ft anyagi hozzájárulással támogatja. Forrás az általános tartalék.

0

-100 000

0

-100 000

2.1.1.5.6.2.1.7

444/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, a MATE Budai Campus Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi hallgatói részére műhelygyakorlatuk végzéséhez szállást és vacsorát biztosít szeptember 13-15 között, melynek költségeit, összesen 244.000.- Ft összegben megfizet a szolgáltató részére. Fedezete az általános tartalék.

0

-244 000

0

-244 000

2.1.1.5.6.2.1.8

464/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Borzsák István díszpolgár portréját Simorka Sándor festőművésztől megrendelje 289.000,- Ft összegben. Fedezete az általános tartalék.

0

0

-289 000

-289 000

2.1.1.5.6.2.1.9

692/2021. (XII. 9.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az utólagos tájékoztatót, hogy a 2020. évivel megegyező módon és összegben, bruttó 250.000,- Ft keretösszegben került utalvány formájában juttatás megállapításra a Monori Rendőrőrs dolgozói egész éves munkájának elismeréséhez, melynek forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartaléka.

0

0

-250 000

-250 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

16 156 000

-539 000

15 617 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

126 400 991

271 413 025

-57 526 075

213 886 950

10. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

7 646 387

17 056 387

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

7 646 387

7 646 387

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

17 146 000

17 146 000

7 646 387

24 792 387

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

324 823 496

331 367 696

8 525 839

339 893 535

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

6 358 230

0

6 358 230

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

324 823 496

325 009 466

8 525 839

333 535 305

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

104 016 746

103 474 020

8 514 403

111 988 423

1.8.1.6.2

Központi támogatás

220 806 750

221 535 446

11 436

221 546 882

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

324 823 496

331 367 696

8 525 839

339 893 535

 

I. Bevételek összesen:

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

339 429 496

345 973 696

16 093 550

362 067 246

2.1.1.1

Személyi juttatások

247 480 284

247 752 913

14 437 537

262 190 450

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

40 363 032

40 399 195

2 034 689

42 433 884

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

57 821 588

-378 676

57 442 912

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 540 000

78 676

2 618 676

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 286 000

78 676

2 364 676

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

0

254 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

II. Kiadások összesen:

341 969 496

348 513 696

16 172 226

364 685 922

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-324 823 496

-331 367 696

-8 525 839

-339 893 535

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

324 823 496

331 367 696

8 525 839

339 893 535

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

11. melléklet

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

130 Óvodák összesen

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

240 000

380 000

620 000

 

0

0

140 000

140 000

 

0

0

140 000

140 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

895 000

895 000

206 533

1 101 533

 

20 000

20 000

206 533

226 533

 

835 000

835 000

0

835 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

895 000

895 000

0

895 000

 

20 000

20 000

0

20 000

 

835 000

835 000

0

835 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

206 533

206 533

 

0

0

206 533

206 533

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

895 000

1 135 000

586 533

1 721 533

 

20 000

20 000

346 533

366 533

 

835 000

835 000

140 000

975 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

3 060 889

0

3 060 889

 

0

515 810

0

515 810

 

0

961 567

0

961 567

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

563 389 899

563 622 391

7 168 403

570 790 794

 

154 854 043

154 876 334

3 827 772

158 704 106

 

127 321 249

127 332 797

2 067 161

129 399 958

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

59 029 907

35 853 626

7 104 997

42 958 623

 

9 769 343

2 203 682

3 825 348

6 029 030

 

17 219 800

14 963 343

2 067 161

17 030 504

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

504 359 992

527 768 765

63 406

527 832 171

 

145 084 700

152 672 652

2 424

152 675 076

 

110 101 449

112 369 454

0

112 369 454

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

563 389 899

566 683 280

7 168 403

573 851 683

 

154 854 043

155 392 144

3 827 772

159 219 916

 

127 321 249

128 294 364

2 067 161

130 361 525

 

 

I. Bevételek összesen:

564 284 899

567 818 280

7 754 936

575 573 216

 

154 874 043

155 412 144

4 174 305

159 586 449

 

128 156 249

129 129 364

2 207 161

131 336 525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

564 284 899

566 756 977

7 655 126

574 412 103

 

154 874 043

155 310 166

4 094 194

159 404 360

 

128 156 249

128 994 206

2 187 462

131 181 668

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

444 382 506

444 773 806

9 220 845

453 994 651

 

121 281 408

121 380 708

4 126 988

125 507 696

 

100 076 188

100 166 188

2 081 120

102 247 308

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

77 216 774

77 247 966

-1 944 781

75 303 185

 

22 017 635

22 020 626

-92 683

21 927 943

 

17 168 042

17 169 590

-13 959

17 155 631

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

42 685 619

44 735 205

379 062

45 114 267

 

11 575 000

11 908 832

59 889

11 968 721

 

10 912 019

11 658 428

120 301

11 778 729

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

1 061 303

99 810

1 161 113

 

0

101 978

80 111

182 089

 

0

135 158

19 699

154 857

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

1 061 303

99 810

1 161 113

 

0

101 978

80 111

182 089

 

0

135 158

19 699

154 857

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

564 284 899

567 818 280

7 754 936

575 573 216

 

154 874 043

155 412 144

4 174 305

159 586 449

 

128 156 249

129 129 364

2 207 161

131 336 525

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

564 284 899

567 818 280

7 754 936

575 573 216

 

154 874 043

155 412 144

4 174 305

159 586 449

 

128 156 249

129 129 364

2 207 161

131 336 525

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-563 389 899

-566 683 280

-7 168 403

-573 851 683

 

-154 854 043

-155 392 144

-3 827 772

-159 219 916

 

-127 321 249

-128 294 364

-2 067 161

-130 361 525

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

563 389 899

566 683 280

7 168 403

573 851 683

 

154 854 043

155 392 144

3 827 772

159 219 916

 

127 321 249

128 294 364

2 067 161

130 361 525

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

12. melléklet

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

 

0

140 000

0

140 000

 

0

100 000

0

100 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

100 000

110 000

 

15 000

155 000

0

155 000

 

15 000

115 000

0

115 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

548 487

0

548 487

 

0

632 876

0

632 876

 

0

402 149

0

402 149

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

128 953 667

129 123 452

-725 834

128 397 618

 

89 439 400

89 454 758

1 477 767

90 932 525

 

62 821 540

62 835 050

521 537

63 356 587

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

15 762 803

6 813 606

-781 967

6 031 639

 

4 004 475

1 719 987

1 475 342

3 195 329

 

12 273 486

10 153 008

519 113

10 672 121

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

113 190 864

122 309 846

56 133

122 365 979

 

85 434 925

87 734 771

2 425

87 737 196

 

50 548 054

52 682 042

2 424

52 684 466

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

128 953 667

129 671 939

-725 834

128 946 105

 

89 439 400

90 087 634

1 477 767

91 565 401

 

62 821 540

63 237 199

521 537

63 758 736

 

 

I. Bevételek összesen:

128 963 667

129 681 939

-625 834

129 056 105

 

89 454 400

90 242 634

1 477 767

91 720 401

 

62 836 540

63 352 199

521 537

63 873 736

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

128 963 667

129 661 959

-625 834

129 036 125

 

89 454 400

89 818 738

1 477 767

91 296 505

 

62 836 540

62 971 908

521 537

63 493 445

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

101 338 711

101 515 711

465 004

101 980 715

 

72 234 511

72 247 811

1 759 013

74 006 824

 

49 451 688

49 463 388

788 720

50 252 108

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

18 411 356

18 434 141

-1 614 284

16 819 857

 

11 659 889

11 661 947

43 328

11 705 275

 

7 959 852

7 961 662

-267 183

7 694 479

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

9 213 600

9 712 107

523 446

10 235 553

 

5 560 000

5 908 980

-324 574

5 584 406

 

5 425 000

5 546 858

0

5 546 858

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

19 980

0

19 980

 

0

423 896

0

423 896

 

0

380 291

0

380 291

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

19 980

0

19 980

 

0

423 896

0

423 896

 

0

380 291

0

380 291

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

128 963 667

129 681 939

-625 834

129 056 105

 

89 454 400

90 242 634

1 477 767

91 720 401

 

62 836 540

63 352 199

521 537

63 873 736

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

128 963 667

129 681 939

-625 834

129 056 105

 

89 454 400

90 242 634

1 477 767

91 720 401

 

62 836 540

63 352 199

521 537

63 873 736

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-128 953 667

-129 671 939

725 834

-128 946 105

 

-89 439 400

-90 087 634

-1 477 767

-91 565 401

 

-62 821 540

-63 237 199

-521 537

-63 758 736

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

128 953 667

129 671 939

-725 834

128 946 105

 

89 439 400

90 087 634

1 477 767

91 565 401

 

62 821 540

63 237 199

521 537

63 758 736

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

13. melléklet

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

150 Monori Gondozási Központ

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

130 000

130 000

 

28 091 456

28 091 456

6 939 029

35 030 485

 

0

0

145 961

145 961

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

23 124

23 124

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

868 700

868 700

0

868 700

 

19 191 512

19 191 512

1 807 968

20 999 480

 

1 674 020

1 674 020

253 247

1 927 267

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

110 000

110 000

0

110 000

 

1 447 654

1 447 654

180 082

1 627 736

 

1.4.2

Ellátási díjak

848 700

848 700

0

848 700

 

16 242 982

16 242 982

1 259 502

17 502 484

 

199 920

199 920

71 330

271 250

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

2 838 530

2 838 530

236 544

3 075 074

 

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

311 922

311 922

 

26 446

26 446

1 835

28 281

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

868 700

868 700

130 000

998 700

 

47 282 968

47 282 968

8 770 121

56 053 089

 

1 674 020

1 674 020

399 208

2 073 228

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

691 563

0

691 563

 

0

1 048 643

0

1 048 643

 

0

378 178

0

378 178

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

159 701 280

161 566 743

7 530 524

169 097 267

 

106 052 115

116 459 374

8 450 389

124 909 763

 

31 100 809

32 467 809

0

32 467 809

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

58 064 095

38 636 955

6 904 000

45 540 955

 

61 501 675

58 167 702

4 915 210

63 082 912

 

1 000 000

322 948

0

322 948

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

101 637 185

122 929 788

626 524

123 556 312

 

44 550 440

58 291 672

3 535 179

61 826 851

 

30 100 809

32 144 861

0

32 144 861

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

159 701 280

162 258 306

7 530 524

169 788 830

 

106 052 115

117 508 017

8 450 389

125 958 406

 

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

 

I. Bevételek összesen:

160 569 980

163 127 006

7 660 524

170 787 530

 

153 335 083

164 790 985

17 220 510

182 011 495

 

32 774 829

34 520 007

399 208

34 919 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

160 569 980

163 090 684

7 660 524

170 751 208

 

152 674 683

164 130 585

17 166 022

181 296 607

 

32 774 829

34 127 726

352 639

34 480 365

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

124 884 932

126 700 046

6 763 730

133 463 776

 

88 917 668

97 928 279

13 917 190

111 845 469

 

18 562 818

18 562 818

220 072

18 782 890

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 945 048

21 195 397

766 794

21 962 191

 

15 481 204

16 877 852

1 634 150

18 512 002

 

2 966 329

2 966 329

-46 861

2 919 468

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

14 740 000

15 195 241

130 000

15 325 241

 

48 275 811

49 324 454

1 614 682

50 939 136

 

11 245 682

12 598 579

179 428

12 778 007

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

36 322

0

36 322

 

660 400

660 400

54 488

714 888

 

0

392 281

46 569

438 850

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

36 322

0

36 322

 

660 400

660 400

54 488

714 888

 

0

392 281

46 569

438 850

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

160 569 980

163 127 006

7 660 524

170 787 530

 

153 335 083

164 790 985

17 220 510

182 011 495

 

32 774 829

34 520 007

399 208

34 919 215

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

160 569 980

163 127 006

7 660 524

170 787 530

 

153 335 083

164 790 985

17 220 510

182 011 495

 

32 774 829

34 520 007

399 208

34 919 215

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-159 701 280

-162 258 306

-7 530 524

-169 788 830

 

-106 052 115

-117 508 017

-8 450 389

-125 958 406

 

-31 100 809

-32 845 987

0

-32 845 987

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

159 701 280

162 258 306

7 530 524

169 788 830

 

106 052 115

117 508 017

8 450 389

125 958 406

 

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

14. melléklet

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

130-160 Intézmények összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

28 091 456

28 331 456

7 594 990

35 926 446

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

23 124

23 124

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

22 629 232

22 629 232

2 267 748

24 896 980

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

2 472 654

2 472 654

180 082

2 652 736

 

1.4.2

Ellátási díjak

17 291 602

17 291 602

1 330 832

18 622 434

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

2 838 530

2 838 530

236 544

3 075 074

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

26 446

26 446

520 290

546 736

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

50 720 688

50 960 688

9 885 862

60 846 550

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 179 273

0

5 179 273

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

860 244 103

874 116 317

23 149 316

897 265 633

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

179 595 677

132 981 231

18 924 207

151 905 438

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

680 648 426

741 135 086

4 225 109

745 360 195

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

860 244 103

879 295 590

23 149 316

902 444 906

 

 

I. Bevételek összesen:

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

910 304 391

928 105 972

32 834 311

960 940 283

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

676 747 924

687 964 949

30 121 837

718 086 786

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

116 609 355

118 287 544

409 302

118 696 846

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

116 947 112

121 853 479

2 303 172

124 156 651

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

2 150 306

200 867

2 351 173

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

2 150 306

200 867

2 351 173

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

910 964 791

930 256 278

33 035 178

963 291 456

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-860 244 103

-879 295 590

-23 149 316

-902 444 906

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

860 244 103

879 295 590

23 149 316

902 444 906

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

15. melléklet

15. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 922 331 741

49 767 054

1 972 098 795

 

 

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 121 244 104

59 148 300

1 180 392 404

 

Közhatalmi bevételek

449 763 155

566 051 250

214 964 727

781 015 977

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

185 525 284

3 277 377

188 802 661

 

Működési bevételek

245 953 526

245 953 526

9 914 135

255 867 661

 

 

Dologi kiadások

886 812 156

1 049 621 887

12 584 496

1 062 206 383

 

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 446 000

0

27 446 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

667 750 398

896 504 670

-20 258 222

876 246 448

 

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

78 000 000

156 010 101

-33 548 229

122 461 872

 

Működési kv-i bevételek össz.:

2 493 162 876

2 735 336 517

274 645 916

3 009 982 433

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

2 829 413 544

3 280 341 945

54 751 951

3 335 093 896

 

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

219 893 965

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-336 250 668

-545 005 428

0

-325 111 463

 

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

Maradvány igénybevétele - működési

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 199 125 783

31 675 155

1 230 800 938

 

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 199 125 783

-31 675 155

-1 230 800 938

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 199 125 783

-31 675 155

-1 230 800 938

 

Működési finansz.bevételek össz.:

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

60 550 420

0

60 550 420

 

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

440 806 068

494 710 815

0

494 710 815

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

 

Működési bevételek összesen:

2 933 968 944

3 290 597 752

274 645 916

3 565 243 668

 

 

Működési kiadások összesen:

2 829 413 544

3 340 892 365

54 751 951

3 395 644 316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

588 492 158

23 124

588 515 282

 

 

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 752 579 722

10 601 543

2 763 181 265

 

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

 

Felújítás

517 411 261

1 001 062 049

18 328 665

1 019 390 714

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

22 750 947

0

22 750 947

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

48 400 991

50 967 477

-23 977 846

26 989 631

 

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

637 992 158

23 124

638 015 282

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

2 662 192 348

3 827 360 195

4 952 362

3 832 312 557

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 662 192 348

-3 189 368 037

-4 929 238

-3 194 297 275

 

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

 

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

-200 000 000

380 956 010

 

 

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

14 964 727

14 964 727

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 658 706 640

0

2 658 706 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

2 557 636 948

3 239 662 650

-200 000 000

3 039 662 650

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

14 964 727

14 964 727

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 557 636 948

3 239 662 650

0

3 024 697 923

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

-214 964 727

0

 

Felhalmozási bevételek összesen:

2 557 636 948

3 877 654 808

-199 976 876

3 677 677 932

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

2 662 192 348

3 827 360 195

19 917 089

3 847 277 284

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

7 168 252 560

74 669 040

7 242 921 600

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

7 168 252 560

74 669 040

7 242 921 600

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

214 964 727

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 998 443 016

-3 734 373 465

0

-3 519 408 738

 

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 998 443 016

3 734 373 465

0

3 519 408 738

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

-214 964 727

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

16. melléklet

16. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Irodavezetők

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

36,50

36,50

0,00

36,50

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

50,50

50,50

0,00

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

0,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

0,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

34,00

0,00

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,00

1,50

0,5 fő 2021.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

0,00

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

0,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

0,00

32,00

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

2 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

0,00

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

12,50

0,00

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

0,00

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

0,00

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

0,00

6,50

 

 

Takarító

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

0,00

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

125,00

125,00

0,00

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Gondozónő

18,00

18,00

0,00

18,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Összesen:

30,00

30,00

0,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gondozónő

24,00

24,00

0,00

24,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Összesen:

29,00

29,00

0,00

29,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

0,00

5,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

255,00

255,00

0,00

255,00

 

 

 

 

 

 

 

 

17. melléklet

17. melléklet

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

0

0

0

 

18. melléklet

18. melléklet

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

19. melléklet

19. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 4
/2021. … .../

Módosított előirányzat

2022.év

2023.év

2024.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

461 351 250

214 964 727

676 315 977

379 569 471

398 547 944

406 518 903

 

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

49 500 000

0

49 500 000

0

0

0

 

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1. Saját bevételek összesen:

448 563 155

614 351 250

214 964 727

829 315 977

493 419 471

518 090 444

528 452 253

 

 

Saját bevételek 50 %-a:

224 281 578

307 175 625

107 482 364

414 657 989

246 709 735

259 045 222

264 226 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

224 281 578

307 175 625

107 482 364

414 657 989

246 709 735

259 045 222

264 226 126

 

20. melléklet

20. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

2022. év

2023. év

2024. év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 887 318 505

1 906 191 690

1 925 253 607

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

545 400 000

472 000 000

332 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

708 791 712

715 879 629

723 046 555

1.4

Működési bevételek

245 953 526

270 548 879

273 254 368

275 986 912

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 412 059 096

3 367 325 687

3 256 287 074

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

343 600 000

288 000 000

228 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

228 000 000

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

2 866 659 096

2 895 325 687

2 924 278 944

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 079 245 113

1 090 037 564

1 100 937 940

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

181 057 117

182 867 688

184 696 365

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

895 680 278

904 637 081

913 683 452

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 297 270

27 570 243

27 845 945

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

683 379 318

690 213 111

697 115 242

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

194 574 517

196 520 262

198 485 465

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

400 804 801

404 812 849

408 860 977

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

88 000 000

88 880 000

89 768 800

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 278 944

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

8 130

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-2 998 443 016

-343 600 000

-288 000 000

-227 991 870

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

227 991 870

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

21. melléklet

21. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

236 651 855

157 767 904

157 767 904

157 767 904

157 767 904

157 767 903

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

49 042 940

49 042 940

49 042 940

49 042 940

49 042 940

49 042 940

1.3

Közhatalmi bevételek

7 810 160

7 810 160

312 406 391

7 810 160

39 050 799

7 810 160

1.4

Működési bevételek

21 322 305

21 322 305

21 322 305

21 322 305

21 322 305

21 322 305

1.5

Felhalmozási bevételek

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

83 333

83 333

83 333

83 333

83 334

83 333

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

31 746 334

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

3 213 967 875

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

 

I. Bevételek mindösszesen:

3 564 749 802

271 897 976

576 494 207

271 897 976

303 138 616

271 897 975

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 034

98 366 033

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

2.1.1.3

Dologi kiadások

88 517 199

88 517 199

88 517 199

88 517 198

88 517 199

88 517 198

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 166

2.1.1.5.1

Elvonások

0

33 951 723

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

8 000 000

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

32 417 748

2.1.1.5.6

Tartalékok

17 823 913

17 823 912

17 823 913

17 823 912

17 823 913

17 823 912

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

138 159 063

138 159 063

2.1.2.2

Felújítás

0

0

50 969 536

50 969 536

50 969 536

50 969 536

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

1 895 912

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

60 550 420

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 745

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

 

II. Kiadások mindösszesen:

339 123 984

312 525 286

329 543 100

329 543 098

475 702 163

467 702 159

 

Havi egyenleg /I. - II./:

3 225 625 818

-40 627 310

246 951 107

-57 645 122

-172 563 547

-195 804 184

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

3 225 625 818

3 184 998 508

3 431 949 615

3 374 304 493

3 201 740 946

3 005 936 762

22. melléklet

22. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monr Város Önkormányzata

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

157 767 904

157 767 903

157 767 904

157 767 903

157 767 904

157 767 903

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

49 042 940

49 042 940

49 042 941

49 042 940

49 042 941

49 042 940

1.3

Közhatalmi bevételek

7 810 160

7 810 160

328 026 710

7 810 160

7 810 160

39 050 797

1.4

Működési bevételek

21 322 305

21 322 305

21 322 305

21 322 305

21 322 306

21 322 305

1.5

Felhalmozási bevételek

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

4 125 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

83 334

83 333

83 334

83 333

83 334

83 333

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

31 746 334

31 746 334

31 746 335

31 746 334

31 746 335

31 746 334

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 744

102 566 745

102 566 744

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 744

-102 566 745

-102 566 744

 

I. Bevételek mindösszesen:

271 897 977

271 897 975

592 114 529

271 897 975

271 897 980

303 138 612

 

 

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

98 366 034

98 366 033

98 366 034

98 366 033

98 366 034

98 366 033

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 555

15 733 556

15 733 555

2.1.1.3

Dologi kiadások

88 517 199

88 517 198

88 517 199

88 517 198

88 517 199

88 517 198

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2.1.1.5.1

Elvonások

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 036

21 532 037

21 532 036

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

32 417 748

32 417 747

32 417 748

32 417 747

32 417 748

32 417 747

2.1.1.5.6

Tartalékok

17 823 913

17 823 912

17 823 913

17 823 912

17 823 913

17 823 912

2.1.2.1

Beruházási kiadások

138 159 063

138 159 063

414 477 190

690 795 316

690 795 316

414 477 191

2.1.2.2

Felújítás

50 969 536

50 969 536

152 908 607

254 847 679

203 878 143

101 939 069

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 895 913

1 895 912

1 895 913

1 895 912

1 895 913

1 895 912

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

14 964 727

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

102 566 745

102 566 745

102 566 745

102 566 744

102 566 745

102 566 744

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 745

-102 566 744

-102 566 745

-102 566 744

 

II. Kiadások mindösszesen:

467 702 164

467 702 158

845 959 362

1 224 216 554

1 173 247 026

809 954 546

 

Havi egyenleg /I. - II./:

-195 804 187

-195 804 183

-253 844 833

-952 318 579

-901 349 046

-506 815 934

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 810 132 575

2 614 328 392

2 360 483 559

1 408 164 980

506 815 934

0

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.