Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. március 16., szerda, 13:30

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

2022. március 10.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

2. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után intézményi térítési díjak

2. melléklet

Ellátás formája:

Fajta:

Bruttó összege:

Áfa kör:

1.) Étkezési térítési díj

a.) bölcsődei étkeztetés

reggeli

85 Ft

Áfa mentes

tízórai

40 Ft

Áfa mentes

ebéd

200 Ft

Áfa mentes

uzsonna

85 Ft

Áfa mentes

napi 4-szeri étkezés

410 Ft

Áfa mentes

b.) óvodai étkezés

tízórai

90 Ft

Áfa köteles

ebéd

290 Ft

Áfa köteles

uzsonna

90 Ft

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

470 Ft

Áfa köteles

c.) általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

350 Ft

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

550 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

570 Ft

Áfa köteles

d.) középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

15-18 év között ebéd

420 Ft

Áfa köteles

e.) szociális étkezés:

napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítás nélkül)

560 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítással)

680 Ft

Áfa köteles

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén

a.) személyi gondozás

gondozási órára

320 Ft

Áfa mentes

b.) szociális segítés

gondozási órára

320 Ft

Áfa mentes

(3) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a.) étkezés nélkül

0 Ft

Áfa mentes

b.) napi egyszeri étkezéssel (ebéd) - kizárólag demens ellátásban részt vevők számára

560 Ft

Áfa mentes

c.) napi háromszori étkezéssel - kizárólag demens ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa mentes

(4) Bölcsődei intézményi gondozási díj

0 Ft

Áfa mentes

5) Családsegítés ellátási díja

0 Ft

Áfa mentes

Végső előterjesztői indokolás

A Monor Város Önkormányzata által a tavalyi évben bevezetett demens személyek nappali ellátása 2022. évben már teljeskörűen megvalósul. A térítési díj rendelet a tényleges igények figyelembe vétele miatt szorul pontosításra, mivel egyszeri és háromszori étkezési igénnyel is jelentkeznek az ellátottak. Ennek megfelelően a szolgáltatást nyújtó Monori Gondozási Központtal egyeztetve jelen rendelet módosítás keretében a demens ellátás díja e két kategóriára külön kerül meghatározásra, az önkormányzati rendelet módosítás mellékletben meghatározottak szerint.