Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. március 2., szerda, 10:14

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022 (III. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021.évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

13. 140. cím: Monori Bölcsőde

14. 150. cím: Monori Gondozási Központ

15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

16. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

17. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 5.085.978.312,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.160.200.625,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -1.925.777.687,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2022. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 1.925.777.687,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 1.925.777.687,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 3.160.200.625,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 1.925.777.687,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.085.978.312,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.085.978.312,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.085.978.312,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -1.925.777.687,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.925.777.687,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 21. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2022. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2022. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2022. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2022. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet, a 19. számú melléklet és a 20. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2022. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 23. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2022. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 24. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 25. számú mellékletben és a 26. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2022. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 27. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetmény alapjáról szóló 27/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2022. évre 63.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Monor, 2022. március 1.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

I. BEVÉTELEK

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

1.4

Működési bevételek

434 959 633

1.5

Felhalmozási bevételek

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

436 368 118

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 519 601 805

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

 

 

 

II. KIADÁSOK

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 925 777 687

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 925 777 687

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 905 321 798

 

1 507 000

 

35 911 495

 

1 942 740 293

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

 

200 000

 

0

 

782 500 699

 

1.4

Működési bevételek

89 121 158

 

9 410 000

 

336 428 475

 

434 959 633

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

0

 

0

 

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 776 743 655

 

11 117 000

 

372 339 970

 

3 160 200 625

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

 

0

 

0

 

432 452 461

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

 

0

 

0

 

1 493 325 226

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

 

363 174 594

 

1 592 795 329

 

1 955 969 923

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

 

139 369 054

 

296 999 064

 

436 368 118

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

 

223 805 540

 

1 295 796 265

 

1 519 601 805

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

 

363 174 594

 

1 592 795 329

 

3 881 747 610

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 702 521 342

 

374 291 594

 

1 965 135 299,0

 

7 041 948 235

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 035 981 345

 

371 751 594

 

1 964 474 899

 

3 372 207 838

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

136 186 153

 

283 332 225

 

1 230 327 645,0

 

1 649 846 023

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 423 455

 

36 833 189

 

177 680 394,0

 

230 937 038

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

361 587 459

 

51 586 180

 

556 466 860

 

969 640 499

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

0

 

0

 

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

 

0

 

0

 

494 757 278

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

 

0

 

0

 

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

 

0

 

0

 

13 245 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

 

0

 

0

 

201 966 437

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

 

0

 

0

 

273 084 905

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 710 570 074

 

2 540 000

 

660 400

 

1 713 770 474

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

 

2 286 000

 

660 400

 

1 260 286 735

 

2.1.2.2

Felújítás

453 229 739

 

254 000

 

0

 

453 483 739

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 746 551 419

 

374 291 594

 

1 965 135 299

 

5 085 978 312

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

 

0

 

0

 

1 955 969 923

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

 

0

 

0

 

436 368 118

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

 

0

 

0

 

1 519 601 805

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

 

0

 

0

 

1 955 969 923

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 702 521 342

 

374 291 594

 

1 965 135 299,0

 

7 041 948 235

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

30 192 236

 

-363 174 594

 

-1 592 795 329

 

-1 925 777 687

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

 

363 174 594

 

1 592 795 329

 

1 925 777 687

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

0

 

0

 

0

 

3. melléklet

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szakfeladatonként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Eredeti előirányzat
2022.év

 

1

2

3

 

4

 

5

 

6

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 828 377 798

 

76 944 000

 

0

 

1 905 321 798

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

782 300 699

 

0

 

0

 

782 300 699

 

1.4

Működési bevételek

51 021 158

 

0

 

38 100 000

 

89 121 158

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

0

 

0

 

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

0

 

0

 

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 661 699 655

 

76 944 000

 

38 100 000

 

2 776 743 655

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

 

0

 

0

 

432 452 461

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

 

0

 

0

 

1 493 325 226

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

 

0

 

0

 

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

0

 

0

 

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

 

0

 

0

 

1 925 777 687

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 587 477 342

 

76 944 000

 

38 100 000

 

4 702 521 342

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

953 571 500

 

82 409 845

 

0

 

1 035 981 345

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

 

68 307 756

 

0

 

136 186 153

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 383 515

 

8 039 940

 

0

 

16 423 455

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

 

6 062 149

 

0

 

361 587 459

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

0

 

0

 

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

 

0

 

0

 

494 757 278

 

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

 

0

 

0

 

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

 

0

 

0

 

13 245 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

 

0

 

0

 

201 966 437

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

 

0

 

0

 

273 084 905

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 672 470 074

 

0

 

38 100 000

 

1 710 570 074

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 257 340 335

 

0

 

0

 

1 257 340 335

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

 

0

 

38 100 000

 

453 229 739

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

2 626 041 574

 

82 409 845

 

38 100 000

 

2 746 551 419

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

0

 

0

 

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

 

0

 

0

 

1 955 969 923

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

 

0

 

0

 

436 368 118

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

 

0

 

0

 

1 519 601 805

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

0

 

0

 

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 955 969 923

 

0

 

0

 

1 955 969 923

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 582 011 497

 

82 409 845

 

38 100 000

 

4 702 521 342

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

35 658 081

 

-5 465 845

 

0

 

30 192 236

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-30 192 236

 

0

 

0

 

-30 192 236

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

5 465 845

 

-5 465 845

 

0

 

0

 

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

400 964 635

 

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

587 559 285

 

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

609 202 489

 

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

41 754 884

 

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

0

 

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

178 071 305

 

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

 

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 817 552 598

 

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

1.1.2.1

-

0

 

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

 

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

1.1.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

 

1.1.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

 

1.1.3.3

Bursa ösztöndíj

0

 

1.1.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

 

1.1.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás + Fogorvosi ellátás - helyettesítés /2022.01 - 04.hó/

10 825 200

 

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

10 825 200

 

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 828 377 798

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

1.2.1.1

-

0

 

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

 

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

1.2.2.1

-

0

 

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

 

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók

101 000 000

 

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

 

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

 

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói

677 800 699

 

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó

677 800 699

 

1.3.2.2

Gépjárműadó

0

 

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó

0

 

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek

0

 

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

3 500 000

 

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

 

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás

1 000 000

 

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék

0

 

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

782 300 699

 

1.4

Működési bevételek

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

51 021 158

 

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

 

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

 

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

 

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

 

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

 

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

 

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

 

1.6.1.4

Támogatások

0

 

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

 

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

 

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

 

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

 

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 661 699 655

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

 

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

 

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

 

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

 

1.8.1.2.1

119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

380 956 010

 

1.8.1.2.2

MVF Kft. - A várástéren tervezett kábel és oszlop kiváltásokra, trafóállomás telepítésre és oszlopok áthelyezésre vonatkozó kivitelezés nettó 29.997.950 Ft + ÁFA, bruttó 38.097.396 Ft díjért. Fedezet a 2022. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

38 097 396

 

1.8.1.2.3

Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Fónyad Dezső utca (hrsz.: 4239, 3829, 4265, 3862, 4291, 3887, 4319, 3916) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.399.055 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.399.055 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka.

13 399 055

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

 

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

 

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 587 477 342

 

5. melléklet

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

 

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

 

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

 

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

 

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

 

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

 

1.4.4.4

-

0

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

 

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

 

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

51 021 158

 

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

223 805 540

 

 

Elismert hivatali létszám alapján /5.475.000/5.495.500/

223 805 540

 

 

- V. Beszámítás

0

 

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

121 496 395

 

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. /25200*865/866,2/

22 521 200

 

 

- V. Beszámítás

0

 

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

52 895 700

 

 

- V. Beszámítás

0

 

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

16 407 563

 

 

- V. Beszámítás

0

 

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 932

 

 

- V. Beszámítás

0

 

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

52 830 400

 

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

52 830 400

 

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

- V. Beszámítás

 

 

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

 

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 832 300

 

 

- V. Beszámítás

0

 

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

 

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

 

 

- V. Beszámítás

0

 

 

I.1. összesen:

400 964 635

 

1.1.3.1.1.5

I.5. A bérkompenzáció támogatása

0

 

 

A bérkompenzáció támogatása

0

 

1.1.3.1.1.6

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

0

 

 

Polgármesteri illetmény támogatása

0

 

B111

I. Összesen:

400 964 635

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

488 067 600

 

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

90 740 000

 

1.1.3.1.2.5

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

8 751 685

 

 

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

8 751 685

 

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

6 781 505

 

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

 

 

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 970 180

 

 

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

 

B112

II. Összesen:

587 559 285

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

 

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

45 759 095

 

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

45 759 095

 

 

- V. Beszámítás

0

 

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

162 538 027

 

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

48 212 036

 

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

49 892 891

 

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

11 071 500

 

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

46 388 000

 

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

2 826 300

 

1.1.3.1.3.3.6

n) Demens személyek nappali ellátása

4 147 300

 

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

293 743 960

 

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

133 931 236

 

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

159 812 724

 

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

 

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

5 047 407

 

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

102 114 000

 

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

86 442 000

 

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

15 672 000

 

B113

III. Összesen:

609 202 489

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

41 754 884

 

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

41 754 884

 

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

 

B114

IV. Összesen:

41 754 884

 

 

V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info

0

 

 

2.melléklet összesen:

1 639 481 293

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2021.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

138 948 750

 

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

39 122 555

 

B115

I. összesen:

178 071 305

 

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

 

B21

II. összesen:

0

 

 

3.melléklet összesen:

178 071 305

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 817 552 598

 

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozás- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1 257 340 335

 

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

10 871 200

 

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

481 757 267

 

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

 

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

451 759 317

 

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

29 997 950

 

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

 

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

 

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

497 178 504

 

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

 

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

497 178 504

 

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

 

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

 

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

 

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

267 533 364

 

2.1.2.2

Felújítás

415 129 739

 

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

326 873 811

 

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

38 841 569

 

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

288 032 242

 

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

 

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

 

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

 

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

 

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

 

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

88 255 928

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

 

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

 

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

 

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

 

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

 

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

 

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

 

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

 

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

 

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

1 672 470 074

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

 

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

 

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

1 672 470 074

 

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

67 878 397

 

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 447 488

 

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 430 909

 

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

8 383 515

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

355 525 310

 

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

 

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

 

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

268 104 968

 

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

 

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

73 606 202

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

 

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

6 460 656

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

 

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 245 280

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

 

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

201 966 437

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

 

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

953 571 500

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

 

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

 

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

436 368 118

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 519 601 805

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 955 969 923

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 909 541 423

 

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

157 084 905

 

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

75 550 705

 

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Országgyűlési képviselő választás - önrész

4 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Működési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

46 550 705

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

51 534 200

 

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 534 200

 

2.1.1.5.6.1.1.3.2

Fejlesztési céltartalék 2021.évi szabad maradványból

50 000 000

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

0

 

2.1.1.5.6.1.1.4.1

 

0

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

98 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

88 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

60 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.2.2

Új bölcsőde működése 2022.09-hótól - 6 csoport beindítása /3 havi bér + 4 havi dologi/

20 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.2.3

Óvodapedagógusok teljesítménytől függő jutalmazása - 10.000.- Ft/fő/hó /63 fő*11 hó + Maj/

8 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

255 084 905

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

 

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

 

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

 

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

273 084 905

 

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 507 000

 

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

 

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

1 507 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

 

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

 

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

 

1.4

Működési bevételek

9 410 000

 

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

 

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

11 117 000

 

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

363 174 594

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

363 174 594

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

139 369 054

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás

223 805 540

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

363 174 594

 

 

I. Bevételek összesen:

374 291 594

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

371 751 594

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

283 332 225

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 833 189

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

 

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

 

2.1.2.2

Felújítás

254 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

374 291 594

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

374 291 594

 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-363 174 594

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

363 174 594

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

183 049 448

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

8 015 583

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

175 033 865

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

183 049 448

 

 

I. Bevételek összesen:

183 069 448

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

183 069 448

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

149 312 662

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 801 786

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 955 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

183 069 448

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

183 069 448

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-183 049 448

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

183 049 448

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

12. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

400 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

400 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

400 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

141 726 309

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

25 366 439

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

116 359 870

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

141 726 309

 

 

I. Bevételek összesen:

142 126 309

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

142 126 309

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

113 553 083

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 923 226

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 650 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

142 126 309

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

142 126 309

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-141 726 309

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

141 726 309

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

13. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

153 898 115

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

13 365 605

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

140 532 510

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

153 898 115

 

 

I. Bevételek összesen:

153 908 115

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

153 908 115

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

125 404 207

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 718 908

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 785 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

153 908 115

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

153 908 115

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-153 898 115

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

153 898 115

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

14. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

2 020 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

2 020 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 020 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

107 796 385

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

11 849 485

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

95 946 900

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

107 796 385

 

 

I. Bevételek összesen:

109 816 385

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

109 816 385

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

89 327 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 349 281

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

8 140 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

109 816 385

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

109 816 385

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-107 796 385

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

107 796 385

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

15. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

20 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

76 220 757

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

16 534 617

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

59 686 140

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

76 220 757

 

 

I. Bevételek összesen:

76 240 757

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

76 240 757

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

61 781 428

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

8 429 329

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

6 030 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

76 240 757

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

76 240 757

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-76 220 757

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

76 220 757

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

16. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

1 906 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

1 886 000

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 906 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

193 355 270

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

86 446 888

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

106 908 382

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

193 355 270

 

 

I. Bevételek összesen:

195 261 270

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 261 270

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

154 109 880

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 471 390

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

19 680 000

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 261 270

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

195 261 270

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-193 355 270

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

193 355 270

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

17. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

27 906 456

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

23 390 904

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

110 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

16 242 982

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

2 838 530

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 199 392

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

51 297 360

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

130 488 576

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

66 055 476

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

64 433 100

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

130 488 576

 

 

I. Bevételek összesen:

181 785 936

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

181 125 536

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

114 490 212

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

16 399 049

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

50 236 275

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

181 785 936

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

181 785 936

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-130 488 576

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

130 488 576

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

18. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

1 855 322

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

1 555 791

 

1.4.2

Ellátási díjak

271 250

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

28 281

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 855 322

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

37 070 336

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

37 070 336

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

37 070 336

 

 

I. Bevételek összesen:

38 925 658

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

38 925 658

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

24 201 713

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

3 314 663

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 409 282

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

38 925 658

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

38 925 658

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-37 070 336

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

37 070 336

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

19. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

8 005 039

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

207 929

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

207 929

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

8 212 968

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

164 702 919

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

27 475 437

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

137 227 482

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

164 702 919

 

 

I. Bevételek összesen:

172 915 887

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

172 915 887

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

130 552 540

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

21 698 934

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

20 664 413

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

172 915 887

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

172 915 887

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-164 702 919

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

164 702 919

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

20. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

 

1.4

Működési bevételek

306 598 320

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

0

 

1.4.2

Ellátási díjak

230 057 960

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

76 540 360

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

306 598 320

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

404 487 214

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

41 889 534

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

362 597 680

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

404 487 214

 

 

I. Bevételek összesen:

711 085 534

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

711 085 534

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

267 594 816

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

36 573 828

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

406 916 890

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

 

2.1.2.2

Felújítás

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

711 085 534

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

711 085 534

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-404 487 214

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

404 487 214

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

21. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2022.év

 

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

 

 

Személyi juttatások

1 649 846 023

 

Közhatalmi bevételek

782 500 699

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

 

Működési bevételek

434 959 633

 

 

Dologi kiadások

969 640 499

 

Működési célú átvett pénzeszközök

0

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

403 223 078

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

181 550 705

 

Működési kv-i bevételek össz.:

3 160 200 625

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

3 280 673 638

 

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-120 473 013

 

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

 

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

 

Maradvány igénybevétele - működési

155 677 363

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

 

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

 

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

 

Működési finansz.bevételek össz.:

155 677 363

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

 

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

155 677 363

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

 

Működési bevételek összesen:

3 315 877 988

 

 

Működési kiadások összesen:

3 280 673 638

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

 

 

Beruházási kiadások

1 260 286 735

 

Felhalmozási bevételek

0

 

 

Felújítás

453 483 739

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

91 534 200

 

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

1 805 304 674

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 805 304 674

 

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

 

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

1 337 647 863

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

1 770 100 324

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 770 100 324

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

 

Felhalmozási bevételek összesen:

1 770 100 324

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

1 805 304 674

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 925 777 687

 

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 925 777 687

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

 

22. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2022. évi közszolgálati létszámadatai

Létszámadatok

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

 

 

Védőnők

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

3,00

+fogorvosi asszisztens

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

16,00

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

53,00

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

1 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

1 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

 

 

Takarító

1,50

0,5 fő 2022.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

2,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

30,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

2 fő 2022.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

 

 

Takarító

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

 

 

Takarító

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

13,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

 

 

Takarító

6,50

 

 

Karbantartó

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

123,50

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

Intézményvezető

2,00

 

 

Gondozónő

18,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

5,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

 

 

Összesen:

30,00

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Gondozónő

27,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

 

 

Összesen:

32,00

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

 

 

Takarító

0,50

 

 

Összesen:

5,50

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

 

 

- Takarító

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

 

 

Összesen:

37,00

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

 

 

Uszoda

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

 

 

Temető

3,00

 

 

Belső piac

1,50

 

 

Külső piac

0,00

 

 

Egészségház

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

 

 

Összesen:

78,25

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

375,25

 

 

 

 

 

23. melléklet

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2022.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

 

24. melléklet

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

25. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

2023.év

2024.év

2025.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

677 800 699

745 580 769

782 859 807

798 517 003

 

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

 

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

 

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

0

0

 

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

 

1. Saját bevételek összesen:

781 300 699

859 430 769

902 402 307

920 450 353

 

 

Saját bevételek 50 %-a:

390 650 350

429 715 384

451 201 154

460 225 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

 

Váltótartozások

0

0

0

0

 

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

390 650 350

429 715 384

451 201 154

460 225 177

 

26. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2022.év

2023. év

2024. év

2025. év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I. B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 942 740 293

2 039 877 308

2 060 276 081

2 080 878 842

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

454 200 000

450 000 000

408 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

782 500 699

821 625 734

829 841 991

838 140 411

1.4

Működési bevételek

434 959 633

478 455 596

483 240 152

488 072 554

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 160 200 625

3 794 158 638

3 823 358 224

3 815 091 807

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

327 800 000

300 000 000

282 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

432 452 461

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 955 969 923

2 151 566 915

2 173 082 584

2 194 813 410

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 955 969 923

-2 151 566 915

-2 173 082 584

-2 194 813 410

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 925 777 687

327 800 000

300 000 000

282 000 000

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 085 978 312

4 121 958 638

4 123 358 224

4 097 091 807

 

 

 

 

 

 

II. K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

3 372 207 838

3 339 958 638

3 373 358 224

3 407 083 677

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 649 846 023

1 733 001 571

1 750 331 587

1 767 834 903

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

230 937 038

242 483 890

244 908 729

247 357 816

2.1.1.3

Dologi kiadások

969 640 499

1 018 122 524

1 028 303 749

1 038 586 786

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

28 378 350

28 662 134

28 948 755

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

494 757 278

317 972 303

321 152 025

324 355 417

2.1.1.5.1

Elvonások

6 460 656

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 245 280

13 907 544

14 046 619

14 187 085

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

201 966 437

212 064 759

214 185 406

216 327 260

2.1.1.5.6

Tartalékok

273 084 905

92 000 000

92 920 000

93 841 072

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 713 770 474

782 000 000

750 000 000

690 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

1 260 286 735

782 000 000

750 000 000

690 000 000

2.1.2.2

Felújítás

453 483 739

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 085 978 312

4 121 958 638

4 123 358 224

4 097 083 677

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 955 969 923

2 151 566 915

2 173 082 584

2 194 813 410

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 955 969 923

-2 151 566 915

-2 173 082 584

-2 194 813 410

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

8 130

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 085 978 312

4 121 958 638

4 123 358 224

4 097 091 807

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-1 925 777 687

-327 800 000

-300 000 000

-281 991 870

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

1 925 777 687

327 800 000

300 000 000

281 991 870

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

27. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

233 128 835

155 419 223

155 419 224

155 419 223

155 419 224

155 419 223

155 419 224

155 419 223

155 419 224

155 419 223

155 419 224

155 419 223

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

7 825 007

7 825 007

313 000 280

7 825 007

39 125 035

7 825 007

7 825 007

7 825 007

328 650 294

7 825 007

7 825 007

39 125 034

1.4

Működési bevételek

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 636

36 246 637

36 246 636

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 705

36 037 706

36 037 705

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 493 325 226

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

162 997 494

162 997 494

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-162 997 494

-162 997 494

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 806 563 409

235 528 571

540 703 845

235 528 571

266 828 600

235 528 571

235 528 572

235 528 571

556 353 859

235 528 571

235 528 574

266 828 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

137 487 169

137 487 169

137 487 169

137 487 168

137 487 169

137 487 168

137 487 169

137 487 168

137 487 169

137 487 168

137 487 169

137 487 168

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 753

19 244 754

19 244 753

19 244 754

19 244 753

2.1.1.3

Dologi kiadások

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 375

80 803 374

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások

0

6 460 656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

1 103 773

1 103 773

1 103 773

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

1 103 774

1 103 773

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

16 830 536

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

16 830 537

16 830 536

2.1.1.5.6

Tartalékok

22 757 075

22 757 075

22 757 076

22 757 075

22 757 076

22 757 075

22 757 076

22 757 075

22 757 076

22 757 075

22 757 076

22 757 075

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

63 014 337

63 014 337

63 014 337

63 014 337

189 043 010

315 071 684

315 071 684

189 043 009

2.1.2.2

Felújítás

0

0

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

22 674 187

68 022 561

113 370 935

90 696 748

45 348 373

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

162 997 494

162 997 494

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

162 997 494

162 997 493

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-162 997 494

-162 997 494

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

-162 997 494

-162 997 493

 

II. Kiadások mindösszesen:

280 478 931

286 939 587

303 153 120

303 153 117

366 167 458

366 167 454

366 167 458

366 167 454

537 544 506

708 921 549

686 247 367

514 870 311

 

Havi egyenleg /I. - II./:

1 526 084 478

-51 411 016

237 550 725

-67 624 546

-99 338 858

-130 638 883

-130 638 886

-130 638 883

18 809 353

-473 392 978

-450 718 793

-248 041 713

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

1 526 084 478

1 474 673 462

1 712 224 187

1 644 599 641

1 545 260 783

1 414 621 900

1 283 983 014

1 153 344 131

1 172 153 484

698 760 506

248 041 713

0

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet­tervezetet a polgármester nyújtja be február 15-éig a képviselő testületnek.