Pályázati felhívás Monor 2. számú körzet fogorvosi praxisára

2022. február 11., péntek, 12:46

Monor Város Önkormányzata pályázatot hirdet Monor 2. számú fogorvosi körzetének praxisára, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában látható el.

A praxis a tizenegy éve átadott, új Egészségházban, önálló, jól felszerelt, klimatizált rendelőhelyiségben működik, hosszabb ideje a körzet feladatellátását segítő asszisztensnővel.  A praxis jelenleg önkormányzati tulajdonban van és helyettesítési formában működik. A praxis ellátási területe 6141 fő, melyből 1056 fő külterületi lakos.

Az Önkormányzat a villamos energia kivételével a további közmű fizetési kötelezettségtől eltekint, bérleti díj fizetési kötelezettség nincs. A praxis ellátása mentes az ügyeletben való részvétel alól. 

Pályázati feltételek: 

A pályázónak meg kell felelnie az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak, a pályázat benyújtásával egyidejűleg ezek igazolása szükséges,

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- cselekvőképesség;

- egészségügyi alkalmasság; érvényes működési nyilvántartási és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, orvosi diploma, szakképesítés dokumentumai, MOK tagság igazolása, működési nyilvántartás igazolása.

A pályázatnál előnyt jelent a pályázónak (jogi személyiségű pályázó esetén a vezető tisztségviselőjének) saját magának, mint személyében felelős orvosnak a kizárólagos feladatellátása. 

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik. Az Önkormányzat a nyertes pályázót a feladatellátási szerződésben a finanszírozási szerződésnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel történő megkötésére hatalmazza fel. 

Érdeklődni Monor Város Önkormányzatánál a 06-29-612-307, ill. 06-20-3517038-es telefonszámon dr. Ugrin Dániel aljegyzőnél lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 4. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 1 példányban kell benyújtani, postai úton (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80., Monor Város Önkormányzata címre) vagy lezárt borítékban személyesen a Monori Városháza Titkárságán (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. I. emelet Titkárság,  101. Iroda).  A borítékon kérjük feltüntetni: „Monor 2.számú fogorvosi körzet fogorvosi pályázat” 

A pályázat elbírálásának módja: Bizottság véleményezését követően Képviselő-testület, az ülésén. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 10. 

 

Monor Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelennek minősítse.

Monor, 2022. február 10. 

 

 

Darázsi Kálmán 

   polgármester

Monor Város Önkormányzata