Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (II. 10.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. február 10., csütörtök, 12:02

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022 (II. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

 

Monor, 2022. február 10.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 13. pontjában foglalt táblázat a következő „K-Bg2” sor és „K-Bg3” sorral egészül ki:

(Építési övezeti jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe (m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

K-Bg2

Sz

3000

30

10

-

4,0

50

K-Bg3

Sz

200

6

20

-

3,0

60

Végső előterjesztői indokolás

A HÉSZ 2. sz. mellékletének 13-as táblázata kiegészítésre szorult.