Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. február 10., csütörtök, 11:58

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 24/2008. (XII. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Hatályát veszti A helyben központosított közbeszerzésekről szóló 24/2008 (XII.31.) önkormányzati rendelet.

2. §

Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba, és 2022. február 12-én hatályát veszti.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2022. február 10.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló törvény alapján elvégeztük az önkormányzati rendeletek tartalmi deregulációját, azaz az elavult, szükségtelenné vált rendelkezések hatályon kívül helyezését. Megállapításra került, hogy a helyben központosított közbeszerzések önkormányzati rendeletben történő szabályozására már nincs jogszabályi felhatalmazás, ezért ezen önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges, figyelemmel arra is, hogy közbeszerzésenkénti, eseti jelleggel a jogszabály jelenleg is lehetővé teszi több ajánlatkérő közös részvételével, képviseletükben egy központi szereplő eljárásával közös közbeszerzési eljárás lefolytatását.