Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2022. február 10., csütörtök, 11:36

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 29. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 29. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott ellátás krízishelyzet, vészhelyzet esetén az igénybe vétel feltételei teljesülése nélkül is nyújtható, amíg krízishelyzet fennáll, feltéve, hogy késedelem az adott személy egészségét, életét vagy testi épségét veszélyeztetné.

(6) A 29. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott ellátás igénybe vételt megelőzően az ellátottal az intézmény megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza

a) az ellátás kezdetének időpontját,

b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

c) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,

d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésidíj-fizetési kötelezettséggel jár,

e) az igénybevevő természetes személyazonosító adatait.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2022. február 10.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzata szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletének a kiegészítése szükséges a kormányhivatali vizsgálat megállapításai alapján a körben, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül az intézmény szolgáltatási körébe tartozó ellátást nyújtani, valamint az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdések tárgyában.