Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. december 15., szerda, 16:02

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) foglaltak figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Monor Város Önkormányzatára, valamint Monor Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

(1) Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, valamint a polgármestert, hogy a költségvetési szervek, illetve az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje és a működési kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.

(2) A Kövál Monori Városüzemeltetés intézmény vezetője jogosult

a) az átalakulást követően megállapított közalkalmazotti bérek és járulékainak, valamint a működéshez szükséges dologi kiadások kifizetésére,

b) az alapító okiratban rögzített feladatokhoz kapcsolódó bevételek beszedésére,

c) az a) pontban meghatározott kiadások finanszírozásához a szabad maradvány szükséges mértékű felhasználására.

(3) A jogszabályban elrendelt, a 2021. évben már megkezdett, valamint a működéshez elengedhetetlenül szükséges bérintézkedések az önkormányzat és a költségvetési intézmények dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatók.

(4) Önkormányzati támogatások, segélyek, egyéb szociálpolitikai juttatások az átmeneti gazdálkodás ideje alatt időarányosan teljesíthetők.

(5) Az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt beruházási, felújítási kiadások csak az alábbi esetekben teljesíthetők:

a) rendeltetésszerű működést, megfelelő színvonalú feladatellátást akadályozó hiba javítása,

b) balesetveszély elhárítása,

c) előző évben előkészített, megkezdett beruházások, felújítások áthúzódó költségei,

d) előző évben előkészített, megkezdett pályázatokból eredő kötelezettségek,

e) működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,

f) jogszabály előírása, jogerős hatósági döntés,

g) Képviselő-testületi döntés.

(6) Az előző év(ek)ről áthúzódó szerződéses kötelezettségekből adódó kifizetések az átmeneti időszak alatt teljesíthetők.

3. §

Monor Város Önkormányzatának gazdasági társaságai részére 2022. január 1-jétől a 2022. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig az előző évi kiadási előirányzat időarányos része kerülhet átadásra.

4. §

A 2022. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat be kell építeni.

5. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

6. §

A rendelet kihírdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2021. december 9.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

2022. január 1-től jelentős változást eredményez a Kövál NP Zrt. intézménnyé alakulása, ami azt jelenti, hogy a Kövál Monori Városüzemeltetés intézmény gazdálkodási feladatait a Monori Polgármesteri Hivatal látja el. A Kövál finanszírozása 2022. január 1-től irányító szervi támogatásként, mint finanszírozási kiadás kerül átadásra. A gazdálkodás szabályozottsága, és folyamatossága érdekében szükséges az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása. Ez a rendelet a 2022. évi költségvetés elfogadásáig meghatározza azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek között az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folyamatosan beszedik és a szükséges kiadásaikat teljesítik.