Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. december 15., szerda, 15:57

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Emberi Erőforrások Bizottsága a tárgyévi költségvetésben e célra meghatározott keret terhére egyszeri karácsonyi támogatásban részesítheti a monori székhelyű bölcsőde és a nevelési-oktatási intézmények által a rászorultság, vagy a szociális helyzet és a szorgalom és a tanulmányi eredmény alapján javasolt – intézményenként legfeljebb 10 - gyermeket.”

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„a.) ”

3. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.”

4. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A házi segítségnyújtás intézmény térítési díjának megállapítására Monor Város Önkormányzata jogosult, mely intézményi térítési díj mértékét e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg, a házi segítségnyújtás keretében, az ellátott településen alkalmazott szabályokra jelen rendelet rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.”

5. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szolgáltatásai a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti központ és szolgálat keretében működik, fenntartója Monor Város Önkormányzata. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 39. § (1) és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés 1993. évi III. törvény (Szt.) 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”

6. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nappali ellátás intézményi térítési díját jelen rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.”

7. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díjat;

a.) az ellátást igénybevevő jogosult,

b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c.) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d.) a jogosult tartását, gondozását szerződésben vállaló, vagy arra bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai – szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a családban; kiskorú igénybevevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó jövedelme -, és az e rendelet 2. számú mellékletét képező intézményi térítési díj, valamint a jogszabályi korlátozások figyelembe vételével kell megállapítani.”

8. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az intézményi, valamint az étkezési térítési díjakat ellátási formánként a képviselő-testület, mint intézményfenntartó e rendelet 2. számú mellékletében állapítja meg és indokolt esetben mértékét évente két alkalommal vizsgálhatja felül.”

9. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §

Hatályát veszti a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet

a) 3. melléklete,

b) 4. melléklete.

11. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

12. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. december 9.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

2. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások után intézményi térítési díjak

Ellátás formája:

Fajta:

Bruttó összege:

Áfa kör:

1.) Étkezési térítési díj

a.) bölcsődei étkeztetés

reggeli

85 Ft

Áfa mentes

tízórai

40 Ft

Áfa mentes

ebéd

200 Ft

Áfa mentes

uzsonna

85 Ft

Áfa mentes

napi 4-szeri étkezés

410 Ft

Áfa mentes

b.) óvodai étkezés

tízórai

90 Ft

Áfa köteles

ebéd

290 Ft

Áfa köteles

uzsonna

90 Ft

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

470 Ft

Áfa köteles

c.) általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

350 Ft

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

550 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

100 Ft

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

570 Ft

Áfa köteles

d.) középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között ebéd

370 Ft

Áfa köteles

15-18 év között ebéd

420 Ft

Áfa köteles

e.) szociális étkezés:

napi 3-szori étkezés (házhoz szállítás nélkül)–kizárólag nappali ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítás nélkül)

560 Ft

Áfa köteles

csak ebéd (házhoz szállítással)

680 Ft

Áfa köteles

(2) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja hivatásos gondozó esetén

a.) személyi gondozás

gondozási órára

320 Ft

Áfa mentes

b.) szociális segítés

gondozási órára

320 Ft

Áfa mentes

(3) Nappali ellátás intézményi térítési díja

a.) étkezés nélkül

0 Ft

Áfa mentes

b.) étkezéssel-kizárólag demens ellátásban részt vevők számára

870 Ft

Áfa mentes

(4) Bölcsődei intézményi gondozási díj

0 Ft

Áfa mentes

5) Családsegítés ellátási díja

0 Ft

Áfa mentes

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzata az elvégzett önköltségszámítás alapján emelte az egyes intézményi térítési díjtételeket és a hiány finanszírozása érdekében a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről is rendelkezett 2022.január 1-i hatállyal. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi XCV. törvény 147. § (1) - (2) bekezdései 2022. június 30. napjáig kitolták annak a rendelkezésnek a hatályát, mely szerint az önkormányzatok, szerveik, illetve gazdasági társaságaik által megállapított díjak összege nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke.  Fentiekre tekintettel a rendelet vonatkozó rendelkezéseinek a módosítása szükséges. 2022. január 1. napjától a Monor és Térsége Integrált Család – és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézmény Monor Város Önkormányzata fenntartásába kerül emiatt is szükséges az önkormányzati rendelet vonatkozó részének a módosítása.

A karácsonyi támogatás összegét a rendelet jelenleg összegszerűen 3.000 Ft-ban állapítja meg, célszerűbb azonban az összegszerű meghatározás helyett a költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére kifejezésnek a használata, mivel ezzel évenként más-más összegben  lesz mozgástere a Bizottságnak az erre irányuló szándék esetén.