Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. november 25., csütörtök, 15:52

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014 (X.27.) önkormányzati rendelet a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

2. §

A Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2014 (X.27.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő–testület feladat- és hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben átruházott hatáskörben a polgármester a feladat– és hatáskör címzettje: a külön önkormányzati rendeletben meghatározott – az 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott települési létfenntartási támogatás, köztemetés és települési temetési támogatás megállapításával kapcsolatos döntési hatáskör vonatkozásában, a külön önkormányzati rendeletben meghatározott - 28/2004. (XI.29.) 3. § (1) - közterület-használat engedélyeztetési eljárásban a használat engedélyezése vagy annak elutasítása megállapításának hatásköre vonatkozásában, valamint a külön önkormányzati rendeletben – 28/2004. (XI. 29.) 12. § (7) bekezdésében - meghatározott a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevétele” eljárás során a települési önkormányzat részére megállapított hatósági szerződés jóváhagyásával kapcsolatos döntési hatáskör vonatkozásában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében meghatározott magánszemélyeket terhelő útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetési kötelezettségének és mértékének hatósági határozatban történő megállapítására vonatkozó hatásköre vonatkozásában, illetve az útépítési és közművesítési hozzájárulásra vonatkozóan 12 hónapos részletfizetési kedvezménynek, vagy fizetési halasztás maximum 1 évi időtartamra történő engedélyezésének a megállapítására, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott a településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a településképi kötelezéssel kapcsolatos döntési jogkör vonatkozásában.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

4. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. november 18.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.)  8. § (2) bekezdésének b)-d) pontjai a településképi véleményezési eljárást, a településképi bejelentési eljárást, valamint a településképi kötelezést az önkormányzat hatáskörébe utalják. Mivel a 2021. július 1. napja óta hatályos jogszabály alapján a fenti feladatok címzettje az önkormányzat, így a feladatot alapesetben az önkormányzat képviselő-testülete látja el.

A korábbi hatásköri címzett a polgármester volt, arra jogszabályi felhatalmazásnál fogva továbbra is lehetőség van, hogy ezt a hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre átruházza, melyet Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen rendeletmódosítás kertében valósít meg.