Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. november 23., kedd, 18:18

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének)

a) költségvetési kiadási összegét 7.107.702.140,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 3.373.328.675,- Ft-ban”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.922.331.741,- Ft

ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 588.492.158,- Ft”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

af) Működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000,- Ft”

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont ah) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

ah) Költségvetési bevételek összesen: 3.373.328.675,- Ft”

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont am) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

am) Központi-, irányítószervi támogatás 1.199.125.783,- Ft”

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pont aq) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:
Bevételek)

aq) - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció -1.199.125.783,- Ft”

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

c) Bevételek mindösszesen 7.168.252.560,- Ft”

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:)

e) Működési kiadások 3.331.309.422,- Ft

ea) személyi juttatások 1.121.244.104,- Ft

eb) Munkaadót terhelő járulékok 185.525.284,- Ft

ec) Dologi kiadások 1.049.621.887,- Ft

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.446.000,- Ft

ee) Egyéb működési célú kiadások 947.472.147,- Ft

f) Felhalmozási kiadások 3.776.392.718,- Ft

fa) Beruházások 2.752.579.722,- Ft

fb) Felújítás 1.001.062.049,- Ft

fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 22.750.947,- Ft

fd) Költségvetési kiadások összesen 7.107.702.140,- Ft

fe) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft

ff) Belföldi értékpapírok kiadásai 0,- Ft

fg) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft

fh) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.199.125.783,- Ft

fi) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft

fj) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.199.125.783,- Ft

fk) Finanszírozási kiadások összesen 60.550.420,- Ft

g) Kiadások mindösszesen 7.168.252.560,- Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (3) bekezdés a) pont an) és ao) alpontja,

b) 1. melléklet cím szövege,

c) 3. melléklet cím szövege,

d) 5. melléklet 1. pont,

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

5. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. november 18.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Adatok forintban”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I. BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 864 655 430

57 676 311

1 922 331 741

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

566 051 250

0

566 051 250

 

1.4

Működési bevételek

245 953 526

245 953 526

0

245 953 526

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

2 992 006 439

381 322 236

3 373 328 675

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

0

580 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 194 780 270

-4 345 513

-1 199 125 783

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 794 923 885

0

3 794 923 885

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

6 786 930 324

381 322 236

7 168 252 560

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

3 115 640 764

215 668 658

3 331 309 422

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 096 596 253

24 647 851

1 121 244 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

183 008 326

2 516 958

185 525 284

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

954 753 178

94 868 709

1 049 621 887

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

3 610 739 140

165 653 578

3 776 392 718

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 751 089 816

1 489 906

2 752 579 722

 

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

843 898 377

157 163 672

1 001 062 049

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

6 726 379 904

381 322 236

7 107 702 140

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 194 780 270

-4 345 513

-1 199 125 783

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

60 550 420

0

60 550 420

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

6 786 930 324

381 322 236

7 168 252 560

 

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-2 998 443 016

-3 734 373 465

0

-3 734 373 465

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

2 998 443 016

3 734 373 465

0

3 734 373 465

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

2. melléklet

2. melléklet

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

 

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 761 818 739

1 829 027 974

57 436 311

1 886 464 285

 

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

 

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

0

0

0

0

 

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

565 851 250

0

565 851 250

 

200 000

200 000

0

200 000

 

 

1.4

Működési bevételek

213 914 294

213 914 294

0

213 914 294

 

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

 

0

0

0

0

 

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 425 296 188

2 924 139 751

381 082 236

3 305 221 987

 

17 146 000

17 146 000

0

17 146 000

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

0

580 956 010

 

0

0

0

0

 

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

0

6 358 230

0

6 358 230

 

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

324 823 496

324 855 146

154 320

325 009 466

 

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0

 

104 016 746

103 331 136

142 884

103 474 020

 

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0

 

220 806 750

221 524 010

11 436

221 535 446

 

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 783 386 382

0

3 783 386 382

 

324 823 496

331 213 376

154 320

331 367 696

 

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 423 739 204

6 707 526 133

381 082 236

7 088 608 369

 

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

 

II.

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 628 080 648

1 844 656 703

212 573 051

2 057 229 754

 

339 429 496

345 819 376

154 320

345 973 696

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

144 331 310

164 629 535

20 896 707

185 526 242

 

247 480 284

247 630 506

122 407

247 752 913

 

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

22 292 085

24 915 956

1 922 589

26 838 545

 

40 363 032

40 367 282

31 913

40 399 195

 

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

718 278 864

773 828 205

96 118 615

869 946 820

 

51 586 180

57 821 588

0

57 821 588

 

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

 

0

0

0

0

 

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

0

0

0

0

 

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 610 590 957

3 607 538 740

164 163 672

3 771 702 412

 

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

 

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 748 143 416

0

2 748 143 416

 

2 286 000

2 286 000

0

2 286 000

 

 

2.1.2.2

Felújítás

517 157 261

843 644 377

157 163 672

1 000 808 049

 

254 000

254 000

0

254 000

 

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

0

0

0

0

 

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

0

0

0

0

 

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

0

0

0

0

 

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 238 671 605

5 452 195 443

376 736 723

5 828 932 166

 

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

0

0

0

0

 

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 255 330 690

4 345 513

1 259 676 203

 

0

0

0

0

 

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 423 739 204

6 707 526 133

381 082 236

7 088 608 369

 

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 813 375 417

-2 528 055 692

4 345 513

-2 523 710 179

 

-324 823 496

-331 213 376

-154 320

-331 367 696

 

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 528 055 692

-4 345 513

2 523 710 179

 

324 823 496

331 213 376

154 320

331 367 696

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

 

Cím

Intézmény

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. . .../

Módosított előirányzat

 

1

2

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

28 091 456

28 091 456

240 000

28 331 456

 

1 797 446 195

1 864 655 430

57 676 311

1 922 331 741

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

449 763 155

566 051 250

0

566 051 250

 

1.4

Működési bevételek

22 629 232

22 629 232

0

22 629 232

 

245 953 526

245 953 526

0

245 953 526

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

1 000 000

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

50 720 688

50 720 688

240 000

50 960 688

 

2 493 162 876

2 992 006 439

381 322 236

3 373 328 675

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

 

0

580 956 010

0

580 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

5 179 273

0

5 179 273

 

2 998 443 016

3 213 967 875

0

3 213 967 875

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

860 244 103

869 925 124

4 191 193

874 116 317

 

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

179 595 677

132 981 231

0

132 981 231

 

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

680 648 426

736 943 893

4 191 193

741 135 086

 

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

860 244 103

875 104 397

4 191 193

879 295 590

 

4 183 510 615

4 989 704 155

4 345 513

4 994 049 668

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

6 676 673 491

7 981 710 594

385 667 749

8 367 378 343

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

910 304 391

925 164 685

2 941 287

928 105 972

 

2 877 814 535

3 115 640 764

215 668 658

3 331 309 422

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

676 747 924

684 336 212

3 628 737

687 964 949

 

1 068 559 518

1 096 596 253

24 647 851

1 121 244 104

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

116 609 355

117 725 088

562 456

118 287 544

 

179 264 472

183 008 326

2 516 958

185 525 284

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

116 947 112

123 103 385

-1 249 906

121 853 479

 

886 812 156

954 753 178

94 868 709

1 049 621 887

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

2.1.1.5.1

Elvonások

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

0

0

0

0

 

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

660 400

660 400

1 489 906

2 150 306

 

2 613 791 357

3 610 739 140

165 653 578

3 776 392 718

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

660 400

660 400

1 489 906

2 150 306

 

2 096 380 096

2 751 089 816

1 489 906

2 752 579 722

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

517 411 261

843 898 377

157 163 672

1 001 062 049

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re

0

0

0

0

 

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re

0

0

0

0

 

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

5 491 605 892

6 726 379 904

381 322 236

7 107 702 140

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 255 330 690

4 345 513

1 259 676 203

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

6 676 673 491

7 981 710 594

385 667 749

8 367 378 343

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-860 244 103

-875 104 397

-4 191 193

-879 295 590

 

-2 998 443 016

-3 734 373 465

0

-3 734 373 465

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

860 244 103

875 104 397

4 191 193

879 295 590

 

2 998 443 016

3 734 373 465

0

3 734 373 465

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Adatok forintban”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 689 818 739

1 757 027 974

57 436 311

1 814 464 285

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

449 563 155

565 851 250

0

565 851 250

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 315 196 188

2 814 039 751

381 082 236

3 195 121 987

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

0

580 956 010

 

0

0

0

0

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

 

0

0

0

0

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 758 048 882

0

3 758 048 882

 

0

0

0

0

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 313 639 204

6 572 088 633

381 082 236

6 953 170 869

 

72 000 000

72 000 000

0

72 000 000

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 547 178 712

1 763 300 271

212 353 554

1 975 653 825

 

80 901 936

81 356 432

219 497

81 575 929

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

99 382 011

20 705 707

120 087 718

 

64 853 024

65 247 524

191 000

65 438 524

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

12 305 322

14 869 197

1 894 092

16 763 289

 

9 986 763

10 046 759

28 497

10 075 256

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

767 766 056

96 118 615

863 884 671

 

6 062 149

6 062 149

0

6 062 149

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 572 490 957

3 544 101 240

164 163 672

3 708 264 912

 

0

0

0

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 093 433 696

2 748 143 416

0

2 748 143 416

 

0

0

0

0

 

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

780 206 877

157 163 672

937 370 549

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 119 669 669

5 307 401 511

376 517 226

5 683 918 737

 

80 901 936

81 356 432

219 497

81 575 929

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

0

0

0

0

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

0

0

0

0

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

0

0

0

0

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

0

0

0

0

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

1 185 067 599

1 255 330 690

4 345 513

1 259 676 203

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 304 737 268

6 562 732 201

380 862 739

6 943 594 940

 

80 901 936

81 356 432

219 497

81 575 929

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

-1 804 473 481

-2 493 361 760

4 565 010

-2 488 796 750

 

-8 901 936

-9 356 432

-219 497

-9 575 929

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

1 813 375 417

2 502 718 192

-4 345 513

2 498 372 679

 

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

8 901 936

9 356 432

219 497

9 575 929

 

-8 901 936

-9 356 432

-219 497

-9 575 929

 

 

 

Cím

Intézmény

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

1

2

11

12

13

14

 

15

16

17

18

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1 761 818 739

1 829 027 974

57 436 311

1 886 464 285

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

449 563 155

565 851 250

0

565 851 250

 

1.4

Működési bevételek

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

213 914 294

213 914 294

0

213 914 294

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

1 000 000

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

38 100 000

38 100 000

0

38 100 000

 

2 425 296 188

2 924 139 751

381 082 236

3 305 221 987

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

 

0

580 956 010

0

580 956 010

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 202 430 372

0

3 202 430 372

 

1.8.1.3.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

0

25 337 500

0

25 337 500

 

2 998 443 016

3 783 386 382

0

3 783 386 382

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

6 707 526 133

381 082 236

7 088 608 369

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

0

0

0

0

 

1 628 080 648

1 844 656 703

212 573 051

2 057 229 754

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

0

0

0

0

 

144 331 310

164 629 535

20 896 707

185 526 242

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

 

22 292 085

24 915 956

1 922 589

26 838 545

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

0

0

0

0

 

718 278 864

773 828 205

96 118 615

869 946 820

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

2.1.1.5.1

Elvonások

0

0

0

0

 

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

 

2.1.1.5.6

Tartalékok

0

0

0

0

 

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

2 610 590 957

3 607 538 740

164 163 672

3 771 702 412

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

 

2 093 433 696

2 748 143 416

0

2 748 143 416

 

2.1.2.2

Felújítás

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

517 157 261

843 644 377

157 163 672

1 000 808 049

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

4 238 671 605

5 452 195 443

376 736 723

5 828 932 166

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

 

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

0

0

0

0

 

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

1 185 067 599

1 255 330 690

4 345 513

1 259 676 203

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

38 100 000

63 437 500

0

63 437 500

 

5 423 739 204

6 707 526 133

381 082 236

7 088 608 369

 

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

0

-25 337 500

0

-25 337 500

 

-1 813 375 417

-2 528 055 692

4 345 513

-2 523 710 179

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

0

25 337 500

0

25 337 500

 

1 813 375 417

2 528 055 692

-4 345 513

2 523 710 179

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

4. melléklet

4. melléklet

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása

 

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

388 382 424

389 925 329

726 887

390 652 216

 

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

484 543 100

507 886 850

0

507 886 850

 

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

562 476 956

609 451 762

19 236 509

628 688 271

 

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

 

V. Szolidaritási hozzájárulás

-33 685 799

0

0

0

 

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

242 783 668

176 495 573

0

176 495 573

 

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek

0

8 301 388

0

8 301 388

 

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 685 311 539

1 734 916 144

19 963 396

1 754 879 540

 

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.2.1

-

0

0

0

0

 

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0

 

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.1.3.1

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

0

0

0

 

1.1.3.2

MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék

0

0

0

0

 

1.1.3.3

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

16 850 630

21 187 915

38 038 545

 

1.1.3.4

Mezei őrszolgálat támogatása

0

540 000

1 080 000

1 620 000

 

1.1.3.5

Bursa ösztöndíj

0

214 000

205 000

419 000

 

1.1.3.6

Nyári diákmunka támogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.7

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

0

15 000 000

15 000 000

 

1.1.3.8

TB alaptól

4 507 200

4 507 200

0

4 507 200

 

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 507 200

22 111 830

37 472 915

59 584 745

 

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 689 818 739

1 757 027 974

57 436 311

1 814 464 285

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.2.1.1

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

 

1.2.1.2

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt 176.151.765.- Ft

0

176 151 765

0

176 151 765

 

1.2.1.3

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

 

1.2.1.4

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

0

225 000 000

225 000 000

 

1.2.1.5

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

0

92 645 925

92 645 925

 

 

 

0

0

0

0

 

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

265 846 233

317 645 925

583 492 158

 

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

 

 

 

 

 

1.2.2.1

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás - Vigadó NP Kft. - 15 mFt működési + 5 mFt felhalmozási

0

0

5 000 000

5 000 000

 

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

5 000 000

5 000 000

 

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

1.3

Közhatalmi bevételek

 

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

 

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0

 

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

 

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

461 351 250

0

461 351 250

 

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

344 763 155

461 051 250

0

461 051 250

 

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0

 

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

0

0

0

0

 

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

300 000

300 000

0

300 000

 

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

0

3 500 000

 

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

 

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

 

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

0

0

0

 

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

449 563 155

565 851 250

0

565 851 250

 

1.4

Működési bevételek

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

 

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

0

0

0

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

 

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

1.5

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

 

1.5.2

Ingatlanok értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0

 

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

49 500 000

0

49 500 000

 

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

49 500 000

0

49 500 000

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök

 

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

 

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0

 

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0

 

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

0

0

 

1.6.1.4

Támogatások

0

0

1 000 000

1 000 000

 

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

0

1 000 000

1 000 000

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről

0

0

0

0

 

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0

 

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0

 

 

-

0

0

0

0

 

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0

 

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

2 315 196 188

2 814 039 751

381 082 236

3 195 121 987

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0

 

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei119/2021. (III. 12.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Polgármesternek a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Önkormányzatának Polgármestere az előterjesztésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy az új bölcsőde beruházás megvalósításához szükséges további önrész biztosítása érdekében hozzájárul az „Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z” megnevezésű befektetésből 580.956.010.- forint összeg lehívására. Ettől való eltérés a címletérték és a felhalmozott kamat függvényében lehetséges.

0

580 956 010

0

580 956 010

Kötvény beváltás

1.8.1.3

Maradvány igénybe vétele

2 998 443 016

3 177 092 872

0

3 177 092 872

 

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - működési

440 806 068

543 723 732

0

543 723 732

- ebből műk.hiány miatt: -217.375.601.- Ft

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradványának igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 633 369 140

0

2 633 369 140

 

1.8.1.3.2.1

- ebből: "Önkormányzati Magyar Államkötvény"

0

0

0

0

 

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

 

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

3 758 048 882

0

3 758 048 882

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

5 313 639 204

6 572 088 633

381 082 236

6 953 170 869

 

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„Adatok forintban”

2. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0

 

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

28 912 358

28 912 358

0

28 912 358

 

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

0

0

0

 

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

13 644 350

13 644 350

0

13 644 350

 

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

0

9 000 000

 

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

6 500 000

0

6 500 000

 

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

0

0

0

 

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

 

1.4.4.4

-

0

0

0

0

 

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

73 324 263

73 324 263

0

73 324 263

 

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

25 236 447

25 236 447

0

25 236 447

 

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

25 696 876

25 696 876

0

25 696 876

 

1.4.8

Kamatbevételek /408/

0

0

0

0

 

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

0

0

0

0

 

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0

 

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

0

0

 

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

0

0

0

 

 

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

175 814 294

175 814 294

0

175 814 294

 

6. melléklet

6. melléklet

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

 

 

 

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

 

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

 

 

 

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

 

Elismert hivatali létszám alapján

220 806 750

221 492 360

0

221 492 360

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

114 285 024

115 142 319

0

115 142 319

 

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.

21 798 000

21 798 000

0

21 798 000

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

50 480 000

50 480 000

0

50 480 000

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

13 906 800

13 906 800

0

13 906 800

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

28 100 224

28 957 519

0

28 957 519

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

50 778 900

50 778 900

0

50 778 900

 

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

 

 

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

 

 

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

 

 

 

 

- V. Beszámítás

0

0

 

0

 

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2 511 750

2 511 750

0

2 511 750

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

0

0

0

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

 

I.1. összesen:

388 382 424

389 925 329

0

389 925 329

 

1.1.3.1.1.5

I.5. A bérkompenzáció támogatása

0

0

726 887

726 887

 

 

A bérkompenzáció támogatása

0

0

726 887

726 887

 

1.1.3.1.1.6

I.6. Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0

 

 

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

0

 

B111

I. Összesen:

388 382 424

389 925 329

726 887

390 652 216

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

409 418 100

431 895 450

0

431 895 450

 

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

65 745 000

66 913 800

0

66 913 800

 

1.1.3.1.2.4

II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

0

0

 

0

 

1.1.3.1.2.5

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz

9 380 000

9 077 600

0

9 077 600

 

 

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

9 380 000

9 077 600

0

9 077 600

 

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

7 560 000

7 257 600

0

7 257 600

 

 

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

0

0

0

 

 

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

1 820 000

1 820 000

0

1 820 000

 

 

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

0

0

0

 

B112

II. Összesen:

484 543 100

507 886 850

0

507 886 850

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

38 278 332

19 236 509

57 514 841

 

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

56 301 916

56 301 916

0

56 301 916

 

 

- V. Beszámítás

0

0

0

0

 

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

145 740 440

153 583 261

0

153 583 261

 

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

63 960 000

66 396 720

0

66 396 720

 

1.1.3.1.3.3.2

b) Család és gyermekjóléti központ

37 230 000

39 051 261

0

39 051 261

 

1.1.3.1.3.3.3

c) Szociális étkeztetés

10 219 440

10 135 500

0

10 135 500

 

1.1.3.1.3.3.4

d) Házi segítségnyújtás

31 293 000

34 861 120

0

34 861 120

 

1.1.3.1.3.3.5

f) Időskorúak nappali int.ellátása

3 038 000

3 138 660

0

3 138 660

 

1.1.3.1.3.3.6

n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.1.3.4

III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.1.3.4.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.1.3.4.2

b) Intézmény üzemeltetési támogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

278 463 361

260 120 641

0

260 120 641

 

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

101 740 320

83 397 600

0

83 397 600

 

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

176 723 041

176 723 041

0

176 723 041

 

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

 

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

4 567 239

4 167 612

0

4 167 612

 

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

77 404 000

97 000 000

0

97 000 000

 

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

65 142 000

84 738 000

0

84 738 000

 

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

12 262 000

12 262 000

0

12 262 000

 

B113

III. Összesen:

562 476 956

609 451 762

19 236 509

628 688 271

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

 

 

 

 

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

 

2/EK/8 37.cím: a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcs.fela.tám.

0

0

0

0

 

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

40 811 190

41 488 242

0

41 488 242

 

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

1 367 000

0

1 367 000

 

B114

IV. Összesen:

40 811 190

42 855 242

0

42 855 242

 

 

V. Beszámítás/Szolidaritási hozzájárulás - Info

-33 685 799

0

0

0

 

 

2.melléklet összesen:

1 442 527 871

1 550 119 183

19 963 396

1 570 082 579

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.2

A 2020.évi XC.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

 

 

 

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.1.3.2.1.1

A 25 ezerfő alatti tel.önk.mikro, kis- és középváll.1 %.os adómérték kedv.hatása a 2021.05.17-ére von.adatok alapján (HIPA bevétel kiesés - Covid -miatti támogatás)

205 236 845

138 948 750

0

138 948 750

 

1.1.3.2.1.2

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

37 546 823

37 546 823

0

37 546 823

 

B115

I. összesen:

242 783 668

176 495 573

0

176 495 573

 

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

 

 

 

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

0

0

0

 

1.1.3.2.2.2

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft.

0

40 000 000

0

40 000 000

 

1.1.3.2.2.3

A monori "tabán" társadalmi és fizikai rehabilitációja című VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 azonosító számú projekt

0

176 151 765

0

176 151 765

 

1.1.3.2.2.4

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

 

1.1.3.2.2.5

BMÖGF/923/2021 - Monor Város Önkormányzatának „önkormányzati ingatlanok felújítása, játszótér kialakítása” célra

0

0

225 000 000

225 000 000

 

1.1.3.2.2.6

BMÖGF/951/2021 - Monor "Okos Város" projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatásai címen

0

0

92 645 925

92 645 925

 

B21

II. összesen:

0

265 846 233

317 645 925

583 492 158

 

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

 

 

 

 

III./3/1. 2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás

0

8 301 388

0

8 301 388

 

 

-

0

0

0

0

 

B116

III. összesen:

0

8 301 388

0

8 301 388

 

 

3.melléklet összesen:

242 783 668

450 643 194

317 645 925

768 289 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

1 685 311 539

2 000 762 377

337 609 321

2 338 371 698

 

7. melléklet

7. melléklet

Önkormányzat tervezett felhalmozási- és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

2 093 433 696

2 748 143 416

0

2 748 143 416

 

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

10 477 500

0

10 477 500

 

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

404 866 175

923 300 993

0

923 300 993

 

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

0

0

0

 

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

386 544 679

897 990 356

0

897 990 356

 

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

18 321 496

25 310 637

0

25 310 637

 

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0

 

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

 

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 243 506 817

1 243 906 817

0

1 243 906 817

 

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0

 

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

1 243 506 817

1 243 906 817

0

1 243 906 817

-Okos Város 276 MFt

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0

 

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

 

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

445 060 704

570 458 106

0

570 458 106

-Okos Város 74 MFt

2.1.2.2

Felújítás

479 057 261

780 206 877

157 163 672

937 370 549

 

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása

377 210 442

593 690 377

144 400 923

738 091 300

 

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

11 811 024

49 483 024

61 717 230

111 200 254

 

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

365 399 418

544 207 353

82 683 693

626 891 046

 

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

 

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

20 650 000

-20 650 000

0

 

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0

 

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

20 650 000

-20 650 000

0

 

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0

 

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

101 846 819

165 866 500

33 412 749

199 279 249

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre

0

0

0

0

 

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

869 320

2 000 000

2 869 320

 

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.1.2.3.7

Lakástámogatás

0

0

0

0

 

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

0

0

0

0

 

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

14 881 627

5 000 000

19 881 627

 

 

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

2 572 490 957

3 544 101 240

164 163 672

3 708 264 912

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése

0

0

0

0

 

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

 

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

2 572 490 957

3 544 101 240

164 163 672

3 708 264 912

 

8. melléklet

8. melléklet

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

79 478 286

99 382 011

20 705 707

120 087 718

 

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

7 940 040

27 843 765

20 461 707

48 305 472

-Okos Város 42/33 MFt

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

71 538 246

71 538 246

244 000

71 782 246

 

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

12 305 322

14 869 197

1 894 092

16 763 289

-Okos Város 7/6 MFt

2.1.1.3

Dologi kiadások

712 216 715

767 766 056

96 118 615

863 884 671

 

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

7 208 500

7 292 233

0

7 292 233

 

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

0

0

0

0

 

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

551 646 246

596 165 059

75 683 949

671 849 008

-Okos Város 355/145 MFt

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

2 996 000

2 996 000

0

2 996 000

 

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

150 365 969

161 312 764

20 434 666

181 747 430

-Okos Város 96/39 MFt

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

854 042 007

93 430 140

947 472 147

 

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

265 924

33 951 723

0

33 951 723

 

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0

 

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

192 648 037

228 079 956

15 541 270

243 621 226

 

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0

 

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

396 836 437

399 393 732

-907 559

398 486 173

-MSE tetőfelújítás 6 MFt

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

 

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 547 178 712

1 763 300 271

212 353 554

1 975 653 825

-Okos Város össz.: 501/223 MFt

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

 

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

283 612 423

236 312 367

142 884

236 455 251

 

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

901 455 176

958 467 903

4 202 629

962 670 532

 

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

1 185 067 599

1 255 330 690

4 345 513

1 259 676 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

2 732 246 311

3 018 630 961

216 699 067

3 235 330 028

 

 

9. melléklet

9. melléklet

Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

63 400 991

128 581 149

27 240 429

155 821 578

 

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

25 000 000

68 865 690

35 988 411

104 854 101

 

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

25 000 000

0

25 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.2

Normatív bérkompenzáció pótlása

0

-1 695 773

0

-1 695 773

 

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Többlet normatív támogatásból irányítószervi támogatás csökkentés - tartalékba helyezés
/1.sz.mód. - rendelet felülvizsgálat

0

29 544 532

0

29 544 532

 

2.1.1.5.6.1.1.1.4

2020. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás tartalékba helyezése

0

8 301 388

0

8 301 388

 

2.1.1.5.6.1.1.1.5

Működési céltartalék szabad maradvány

0

35 000 000

0

35 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.6

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-3 809 392

0

-3 809 392

 

2.1.1.5.6.1.1.1.7

121/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárás keretében történő felülvizsgálatára vonatkozó árajánlatában szereplő 2.500.000 Ft. + 27% ÁFA. összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Strázsahegy Helyi Építési Szabályzat egyszerűsített eljárásban történő felülvizsgálat keretében pozitív elbírálást kapott egyedi kérelmek esetében a kérelmezőknek kell vállalni a módosítás rájuk eső részének finanszírozását, tekintettel arra, hogy az ő kérésükre és érdekükben történik a módosítás.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt a tervezési és egyedi kérelmezőkkel kötendő településrendezési szerződések aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-3 175 000

0

-3 175 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.8

122/2021. (III. 16.) polgármesteri határozat - Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva az alábbi döntést hozza:
Monor Város Polgármestere elfogadja a Völgyzugoly Műhely Kft. Monor településrendezési eszközök teljes eljárás keretében történő felülvizsgálatra vonatkozó árajánlatában szereplő mindösszesen: 5.715.000 Ft összeget.
Monor Város Polgármestere a Monor Város Önkormányzatára eső 952.500 Ft összeg forrásául a költségvetés működési tartalékát határozza meg.
Monor Város Polgármestere felhívja a jegyzőt, hogy a tervezési szerződés aláírásához szükséges előkészületeket tegye meg.

0

-952 500

0

-952 500

 

2.1.1.5.6.1.1.1.9

146/2021. (III. 30.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 235.800,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 299.466-Ft összegű ajánlatát a Kistói úszó szökőkút javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, a szerződés aláírására. Forrása a működési tartalék.

0

-299 466

0

-299 466

 

2.1.1.5.6.1.1.1.10

158/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a következő döntést hozza: A D – Fasor Kft. ajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő helyszíneken elvégzendő faápolási munkákat megrendeli. A szolgáltatás ellenértékét bruttó 1.004.570 Ft-ot a 2021. évi működési céltartalék terhére biztosítja.

0

-1 004 570

0

-1 004 570

 

2.1.1.5.6.1.1.1.11

160/2021. (IV. 14.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz:
Monor Város Önkormányzata szerződést köt a Monori Városfejlesztő Nonprofit Kft-vel (2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.) a Társaság által koordinált projektek („Strázsa-hegyi élménypark kialakítása”, „Strázsa-hegyi játszótér kialakítása”, „Napsugár Óvoda bővítés tervezése” „Új, 80 férőhelyes bölcsőde építése” menedzsmenti feladatainak 2021. évi ellátására nettó 5.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 6.985.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

-6 985 000

0

-6 985 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.12

179/2021. (IV. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület által bérlet Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti épület meghibásodott tetőrészének javítását, ezért a Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület költségvetésben biztosított 2021. évi 1.500.000 Ft-os támogatási összegét 1.730.000 Ft-ra megemeli.

0

-230 000

0

-230 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.13

193/2021. (V. 5.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja a Ganz Hydro Kft. 197.200,-Ft+27%ÁFA, azaz bruttó 250.444-Ft összegű ajánlatát a Főtéri burkolt szökőkút (vízjáték) javítására és intézkedik a javítási feladat vállalkozásba adására, megrendelésére. Forrása a működési céltartalék.

0

-250 444

0

-250 444

 

2.1.1.5.6.1.1.1.14

208/2021. (V. 17.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy megállapodás keretében rendezi a Monor város területén lévő közvilágítási lámpatestek és kandeláberek tulajdonviszonyait azok jelenlegi üzemeltetőjével, egyben a közvilágítás üzemeltetési engedélyes MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel, a homogén önkormányzati készlet megvalósítása érdekében. Ezáltal Monor Város Önkormányzata megvásárol 1873 db közvilágítási lámpatestet és 98 db kandelábert az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től a kialkudott 2.989.941,- Ft+27% ÁFA, azaz összesen bruttó 3.797.225,-Ft vételáron.
Továbbá intézkedik a megállapodás tervezet véglegesítésére, aláírására, a vételár megfizetésére, ill. az eszközök nyilvántartásba vételére vonatkozóan. Forrása a működési céltartalék.

0

-3 797 225

0

-3 797 225

 

2.1.1.5.6.1.1.1.15

212/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy támogatja Éber Antal 2200 Monor, József Attila utca 56. sz. alatti lakos kérelmét, hogy a 7024/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonnal határos kerítésének cseréjét vállalja, nettó 325.000,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 412.750,- Ft áron, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-412 750

0

-412 750

 

2.1.1.5.6.1.1.1.16

223/2021. (V. 20.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a 67/2015. (II. 12.) KT határozattal határozatlan időre a Nagycsaládosok Monori Egyesülete részére használatba adott, Monor, Táncsics Mihály u. 23. sz. alatti ingatlant, kötelező feladat ellátása érdekében, 2021. június 30. napjával birtokba kívánja venni. A Nagycsaládosok Monori Egyesületének a Monor, Táncsics M. u. 23. sz. alatti ingatlanon, a térítésmentes használat ideje alatt elvégzett állagmegóvó, értéktartó ráfordításait, 4.076.627.-Ft összegben ismeri el és fizeti meg melynek fedezete a működési tartalék.

0

-4 076 627

0

-4 076 627

 

2.1.1.5.6.1.1.1.17

271/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Dr. Gombos Matild Egészségház épületében a beázás megszüntetésének kivitelezésével kapcsolatos pótmunkák (további ereszlemez csere és a nagykapuval kapcsolatos munkálatok) költségeit Monor Város Önkormányzata átvállalja és 381.900,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen 485.013,- Ft díj ellenében megrendeli, melynek forrása a működési céltartalék.

0

-485 013

0

-485 013

 

2.1.1.5.6.1.1.1.18

306/2021. (VI. 7.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Városháza fűtésrendszerének átalakításának kivitelezésére szerződést köt a nyertes pályázatot adó Thermik Plus Kft.-vel nettó 20.650.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 26.225.500,- Ft díj ellenében, melynek forrása a maradványérték.

0

-26 225 500

0

-26 225 500

 

2.1.1.5.6.1.1.1.19

325/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a műszaki ellenőrzéssel Vladár Zoltán egyéni vállalkozót (2200 Monor, Kisfaludy utca 65.) bízza meg nettó 180.000 Ft + 0 Ft ÁFA, azaz bruttó 180.000 Ft összegű díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 20.000 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka. /2/24./

0

-20 000

0

-20 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.20

326/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Monor, Széchenyi utca felújítása” tárgyú projekt II. ütemének (Mátyás király utca és Kistói utca közötti szakaszának felújítása) megvalósítása érdekében a kivitelezéssel a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 11.385.880 Ft + ÁFA, bruttó 14.460.067 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése, valamint 1.903.050 Ft további forrás biztosításával a 2021. évi költségvetés működési tartaléka./2/25./

0

-1 903 050

0

-1 903 050

 

2.1.1.5.6.1.1.1.21

330/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatával összefüggő jogi és szakértői tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatát a Szobotka és Torma Ügyvédi Irodának, melynek óradíja nettó 30.000 Ft + ÁFA. Az Önkormányzat megköti a szerződést az Ügyvégi Irodával nettó 1 millió forint keretösszeg erejéig. Fedezet a működési céltartalék. /2/26./

0

-1 000 000

0

-1 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.22

335/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz maximum 15 millió Ft önerőt biztosít. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési céltartaléka. /2/27./

0

-15 000 000

0

-15 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.23

347/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvégzi a Monor, Petőfi utca 4. szám alatti ingatlanon a kerítés javítási és falkezelési munkálatokat maximum 700.000 Ft értékig. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a pályáztatás lebonyolítására, illetve a legkedvezőbb pályázó kiválasztására, a vállalkozói szerződés megkötésére. Forrása a működési céltartalék. /2/29./

0

-700 000

0

-700 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.24

352/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Nyári diákmunka 2021.” elnevezésű munkaerőpiaci programmal kapcsolatban a támogatásként nem igényelhető felmerülő költségeket, 1.100.000 Ft-ot saját forrásból, a 2021. évi működési céltartalék terhére finanszírozza. /2/30./

0

-1 100 000

0

-1 100 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.25

355/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilvia és Társa Kiadótól 56 példányban megrendeli Jezsó Ákos, Árokparti mesék című mesekönyvét bruttó 1.570 Ft/példány áron, összesen bruttó 87.920 Ft értékben. Fedezete a működési céltartalék. /2/32./

0

-87 920

0

-87 920

 

2.1.1.5.6.1.1.1.26

361/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi lelátó bérleti díjának megfizetéséhez a Monori Sportegyesület részére támogatásként biztosítja az 1.270.000,- forint összeget a működési céltartalék terhére. /2/33./

0

-1 270 000

0

-1 270 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.27

Ingatlan értékesítés bevétele és ingatlan vásárlás előirányzat rendezése

0

-4 500 000

0

-4 500 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.28

Többlet adóbevétel tartalékba helyezése

0

50 000 000

0

50 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.29

337/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázathoz a pályázat előkészítése érdekében kérjen be árajánlatokat az építészeti-műszaki tervdokumentáció pályázati felhívás szerinti elkészítésére.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szükséges szerződést. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.
438/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 2.499.000 Ft + ÁFA, bruttó 3.173.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.439/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út belterületi szakaszának tervezésével a V-ROAD ARZENÁL Kft-t (2200 Monor, Kisfaludy u. 65.) bízza meg nettó 499.000 Ft + ÁFA, bruttó 633.730 Ft díjért. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.440/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatban kérjen be kiegészítő árajánlatot a V-ROAD ARZENÁL Kft-től a Monor, 014/15 hrsz-ú út (hossz: 150 fm, szélesség 4,2, süllyesztett szegéllyel) tervezésére. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt, hogy a tervezői szerződést a kiegészített árajánlatban foglaltakkal együtt kösse meg. Fedezet Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetés működési céltartaléka.

0

0

-4 441 190

-4 441 190

 

2.1.1.5.6.1.1.1.30

381/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda bővítése tárgyú kivitelezés közbeszerzési feladatainak ellátásával a K&Z Horizontál Kft-t (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.) bízza meg nettó 1.500.000 Ft + ÁFA, bruttó 1.905.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés működési tartaléka.

0

0

-1 905 000

-1 905 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.31

394/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021.01.01-2021.04.06. időszakra terjedő beszámolóját, és a nettó 1.012.441 Ft fizetési kötelezettségét a működési céltartalék terhére teljesíti.

0

0

-1 012 441

-1 012 441

 

2.1.1.5.6.1.1.1.32

400/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az eKRÉTA Informatikai Zrt. nettó 14.998.400,- Ft összegű ajánlatát a Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása tárgyban. Forrás a működési céltartalék, melyet a kormányzati forrásból finanszírozott rendszerüzemeltetési támogatás folyósítását követően visszatölt az Önkormányzat.

0

0

-19 047 968

-19 047 968

 

2.1.1.5.6.1.1.1.33

403/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a D-FASO Kft. (2723 Nyáregyháza, Ady Endre utca 27.) nettó 447.000,- Ft összegű árajánlatát a Monor város közterületein található veszélyes fák fakivágási, faápolási munkáira. Forrás a működési céltartalék.

0

0

-567 690

-567 690

 

2.1.1.5.6.1.1.1.34

429/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a szakbizottság javaslatára – vállalja 1 fő monori lakóhellyel rendelkező, sajátos nevelési igényű gyermeknek az albertirsai Nyitnikék Óvodába (2730 Albertirsa, Ady Endre u. 25.) történő szállítását a 2021/2022. nevelési évben. Szállítás költsége 35.721 Ft/hó, gyermekkísérő költsége 21.971 Ft/hó. A költségek fedezete az Önkormányzat működési céltartaléka.

0

0

-230 768

-230 768

 

2.1.1.5.6.1.1.1.35

460/2021. (IX. 23.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja, hogy a Vigadó Nonprofit Kft. 2021. évi működési támogatását 2.920.000,- Ft-tal csökkenti, így a 2021. évi összes támogatás: 51.080.000,- Ft.

0

0

2 920 000

2 920 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.36

Városháza épület felújítás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

0

26 225 500

26 225 500

 

2.1.1.5.6.1.1.1.37

Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

0

15 000 000

15 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.1.38

Monor Okos Város projekthez kapcsolódó, a KRÉTA intézményi beléptető funkcionalitás és étkezési modul bevezetése és terméktámogatása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

0

19 047 968

19 047 968

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

30 000 000

7 970 000

0

7 970 000

 

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

30 000 000

30 000 000

0

30 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.2.2

152/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy az intézmények karbantartási, felújítási igényeiből az erre elkülönített forrásból a következő munkák kerüljenek elvégzésre:

0

-21 030 000

0

-21 030 000

 

2.1.1.5.6.1.1.2.3

154/2021. (IV. 1.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere támogatja a Monor-Nagytemplomi Református Egyházközség kérelmét, 1.000.000,- Ft-ot biztosít a templom tetőhéjazatának cseréjéhez az intézményi felújítási keret terhére, tekintettel arra, hogy a 251/2018. (IV. 19.) KT határozattal ugyanilyen mértékű támogatást biztosított a Képviselő-testület a Római Katolikus Egyháznak a katolikus templom felújításához.

0

-1 000 000

0

-1 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.2.4

 

0

0

0

0

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

0

49 694 468

-8 747 982

40 946 486

 

2.1.1.5.6.1.1.3.1

Támogatás 2.részletének leutalása - Pénzügyminisztérium által meghirdetett „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” elnevezésű, PM_PIAC_2018 kódszámú pályázati felhívásra „A Monori piac felújítása” címmel.

0

49 694 468

0

49 694 468

 

2.1.1.5.6.1.1.3.2

397/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor utca 12. szám falvizesedési problémáinak megoldását, a szakvélemény alapján az „A” alternatívát kívánja elvégeztetni, mely szerint csak a legszükségesebb beavatkozás történik meg az üzlettérben, és a hátsó épületrészekben. A munka várható becsült költsége 1.000.000,- Ft, forrása a fejlesztési tartalék.

0

0

-1 000 000

-1 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.3.3

406/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Tankerületi Központ kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium burkolat felújításához 2.000.000,- Ft-ot biztosít.

0

0

-2 000 000

-2 000 000

 

2.1.1.5.6.1.1.3.4

408/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújításával kapcsolatos pótmunkák, a tűzcsap kialakítás és az udvar rendezési munkáinak megrendelését.
A fővállalkozó Tz Thermobau Kft.-től összesen nettó 793.230,- Ft + 27 % ÁFA bruttó 1.007.402.- Ft díj ellenében megrendeli az vizesblokk ablakainak cseréit és az álmennyezet kialakítását az 1. és 2. csoportszobákban. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A tűzcsap kialakítását megrendeli a DAKÖV Kft.-től a víziközmű bérleti díj terhére nettó 564.589,- Ft + 27% ÁFA mindösszesen bruttó 717.028,- Ft díj ellenében.
Varga Attila egyéni vállalkozótól megrendeli az udvari melléképület bontását 376.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 477.520.- Ft áron, az udvari térbeton bontását 328.000,- Ft + 27 % ÁFA összesen bruttó 416.560,- Ft díj ellenében, valamint a kialakítandó játszótér tereprendezéséi feladatait 220.000,- Ft + 27 % ÁFA mindösszesen bruttó 279.400,- Ft áron. Forrás a fejlesztési céltartalék.
A Képviselő-testület bruttó 1 millió forint keretösszeget biztosít a fejlesztési tartalék terhére az esetleges további pótmunkákra.
432/2021. (VIII. 10.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfelelően támogatja a Táncsics Mihály utca 23. szám felújítással kapcsolatos pótmunkák elvégzését, és ehhez újabb 1 millió forint keretösszegű forrást biztosít a fejlesztési tartalék terhére.

0

0

-4 180 882

-4 180 882

 

2.1.1.5.6.1.1.3.5

410/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra. A pályázat címe „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása”. A projekt helyszíne Monor, hrsz. 9518/2, hrsz. 9520 és hrsz. 9523. A projekt összköltsége 16.059.100 Ft. A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 16.059.100 Ft. Az igényelt támogatás 15.000.000 Ft. Az önerő mértéke 1.059.100 Ft. Az önerő fedezete a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

0

-1 059 100

-1 059 100

 

2.1.1.5.6.1.1.3.6

411/2021. (VII. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a VP6-19.2.1.-41-9-21 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez kérjen be árajánlatot a tervezésre, és maximum nettó 400.000 Ft-os ajánlat esetén a polgármester, a jegyző és a gazdasági vezető kösse meg a szerződést. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka.

0

0

-508 000

-508 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.4

Fejlesztési kiadások tartaléka - ingatlan értékesítésből

8 400 991

2 050 991

0

2 050 991

 

2.1.1.5.6.1.1.4.1

431/2020. (X. 15.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetési helyzetéről, bevételeinek és kiadásainak alakulásáról szóló tájékoztatást, és felkéri a Pénzügyi Irodát, hogy az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően készítsen előterjesztést a 2020. évi költségvetés előirányzat módosítására.
Tudomásul veszi a kötvény felhasználásáról szóló tájékoztatót, és azzal a módosítással ad felhatalmazást a 3. ütemben jelzett források kötvényből történő lehívására, hogy a járdaprogramra tervezett 20 millió forintból csak 10 millió forint kerüljön lehívásra, és az fejlesztési tartalékba legyen helyezve. SZABAD MARADVÁNY

516 791

516 791

0

516 791

 

2.1.1.5.6.1.1.4.2

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

7 884 200

7 884 200

0

7 884 200

 

2.1.1.5.6.1.1.4.3

225/2021. (V. 26.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata a SzEL-TERV Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft.-t (6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 10.) bízza meg a Vásártéren lévő és az új bölcsőde mellett tervezett új út nyomvonalában lévő közcélú középfeszültségű légvezeték kiváltásának tervezésével és engedélyeztetésével nettó 5.000.000 Ft, bruttó 6.350.000 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés tervezési kerete.
Egyúttal visszavonja a 209/2021. (V. 18.) számú polgármesteri határozatot.

0

-6 350 000

0

-6 350 000

 

2.1.1.5.6.1.1.4.4

-

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

45 000 000

47 635 447

51 800 000

99 435 447

 

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

0

0

0

 

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

2.1.1.5.6.1.2.1.2

113/2021. (III. 8.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre Monor Város Polgármestere az alábbiak szerint határoz: Monor Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázati kiírás alapján, a Monor, Mátra utca (hrsz.: 5901), a Monor, Péteri utca (hrsz.: 6069/1), a Monor, Mező utca (hrsz.: 3887) és a Monor, Tátra utca (hrsz.: 5947) felújítására. A pályázat összköltségvetése 53.809.392 Ft. Az igényelt támogatás 40.000.000 Ft. A szükséges önrészt, 13.809.392 Ft-ot az önkormányzat biztosítja. Fedezet Monor Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrész tartaléka és a működési tartalék.

0

-10 000 000

0

-10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

35 000 000

35 000 000

0

35 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3

MVÖ - Céltartalék - felhalmozási maradvány

0

12 635 447

51 800 000

64 435 447

 

2.1.1.5.6.1.2.3.1

- ebből:

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.3.2

Környezetvédelmi alap maradványa

0

2 466 738

0

2 466 738

 

2.1.1.5.6.1.2.3.3

Parkolóhely megváltás

0

2 595 000

0

2 595 000

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4

Felújítási/beruházási kiadások tartaléka

0

7 573 709

51 800 000

59 373 709

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.1

2020.évi szabad maradvány

0

60 865 454

0

60 865 454

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.2

- 309/2021. (VI. 10.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy a Monor, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti épület felújításának kivitelezésével a nyertes pályázatot adó Tz Thermobau Kft.-t bízza meg nettó 37.672.000,- Ft + 10.171.440,- Ft ÁFA mindösszesen bruttó 47.843.440,- Ft díj ellenében, melynek forrása a 2020. évi maradvány fejlesztésre elkülönített része.

0

-47 843 440

0

-47 843 440

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.3

- 324/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy rendelje meg a Napsugár Óvoda felújítása, bővítése miatt szükséges elektromos teljesítmény növeléshez az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft-től a gazdasági-műszaki ajánlatban meghatározott hálózatbővítést, nettó 2.033.500 Ft + ÁFA, bruttó 2.582.545 Ft díjért. Fedezet a 2021. évi költségvetés fejlesztési tartaléka. /2.23./

0

-2 582 545

0

-2 582 545

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.4

- 346/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a DAKÖV Kft.-t a Monor, aluljáró csapadékvíz átemelő távfelügyelet kiépítésével, melynek költsége bruttó 1.996.440,- Ft. Forrása a felhalmozási tartalék. /2/28./

0

-1 996 440

0

-1 996 440

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.5

- 354/2021. (VI. 24.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Monori Jászai Mari Általános Iskola kérelmét, a fejlesztési tartalék terhére az iskola épületének ereszcsatorna és csapadékvíz levezető rendszere felújítási munkáinak 50%-át, azaz bruttó 869.320,- Ft-ot biztosít. /2/31./

0

-869 320

0

-869 320

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.6

- Táncsics utcai iskola épület felújítása – támogatás miatti előirányzat visszarendezés

0

0

51 800 000

51 800 000

 

2.1.1.5.6.1.2.3.4.7

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

108 400 991

176 216 596

79 040 429

255 257 025

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

3 400 000

-244 000

3 156 000

 

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

 

2.1.1.5.6.2.1.2

216/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata képviseletében jóváhagyom a HAJT-A Csapat Egyesület 2021. évi tagdíj mértékét 100.000,- Ft összegben, melynek fedezeteként az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének általános tartalékát jelölöm meg.

0

-100 000

0

-100 000

 

2.1.1.5.6.2.1.3

243/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere az előterjesztés szerint megvásárolja a város részére Balogh Gyula 2 db festményét – Gulyás László portré, Balogh Gyula önarckép – összesen 400.000,- Ft értékben. Fedezetként az általános tartalékot jelöli meg.

0

-400 000

0

-400 000

 

2.1.1.5.6.2.1.4

253/2021. (V. 27.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere úgy határoz, hogy elfogadja Szemők György képzőművész szoborfelajánlását („Óvó szerelem” c. alkotás), a szakvélemény elkészítését és a talapzat kiépítését vállalja, mely feladatokra bruttó 500.000 Ft-ot biztosít az általános tartalékból. A szobor pontos helyéről a szakvélemény elkészülte után dönt.

0

-500 000

0

-500 000

 

2.1.1.5.6.2.1.5

272/2021. (V. 28.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestereként Monor Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának IV. részében foglaltak szerint a KÖVÁL Nonprofit Zrt. által ellátott közfeladatok átszervezéséhez kapcsolódó és a tulajdonos Önkormányzat döntéseihez szükséges számviteli és adózási kérdésekkel, feladatokkal összefüggő tanácsadási szolgáltatás ellátásával, a 2021. május 25. napján benyújtott ajánlata alapján a Pecuna Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízom meg és egyidejűleg megkötöm az Önkormányzat képviseletében az erre vonatkozó megbízási szerződést. Maximális keretösszege bruttó 500.000 Ft, forrása az általános tartalék.

0

-500 000

0

-500 000

 

2.1.1.5.6.2.1.6

310/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat - Tekintettel a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébe biztosított jogkörre, Monor Város Polgármestere a X. Jubileumi Meghívásos Monori Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezését egy mentőautóval, kukákkal, két darab mobil WC-vel és 100.000 Ft anyagi hozzájárulással támogatja. Forrás az általános tartalék.

0

-100 000

0

-100 000

 

2.1.1.5.6.2.1.7

444/2021. (VIII. 26.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő–testülete, a MATE Budai Campus Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszékének egyetemi hallgatói részére műhelygyakorlatuk végzéséhez szállást és vacsorát biztosít szeptember 13-15 között, melynek költségeit, összesen 244.000.- Ft összegben megfizet a szolgáltató részére. Fedezete az általános tartalék.

0

0

-244 000

-244 000

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

 

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

16 400 000

-244 000

16 156 000

 

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

126 400 991

192 616 596

78 796 429

271 413 025

 

10. melléklet

10. melléklet

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

 

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

 

1.1.2

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

7 536 000

7 536 000

0

7 536 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

 

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

 

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

0

200 000

 

1.4

Működési bevételek

9 410 000

9 410 000

0

9 410 000

 

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

7 600 000

7 600 000

0

7 600 000

 

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 810 000

1 810 000

0

1 810 000

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

17 146 000

17 146 000

0

17 146 000

 

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei

324 823 496

331 213 376

154 320

331 367 696

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

6 358 230

0

6 358 230

 

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

324 823 496

324 855 146

154 320

325 009 466

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

104 016 746

103 331 136

142 884

103 474 020

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás

220 806 750

221 524 010

11 436

221 535 446

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

324 823 496

331 213 376

154 320

331 367 696

 

 

I. Bevételek összesen:

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

339 429 496

345 819 376

154 320

345 973 696

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

247 480 284

247 630 506

122 407

247 752 913

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

40 363 032

40 367 282

31 913

40 399 195

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

51 586 180

57 821 588

0

57 821 588

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 540 000

2 540 000

0

2 540 000

 

2.1.2.1

Beruházások

2 286 000

2 286 000

0

2 286 000

 

2.1.2.2

Felújítás

254 000

254 000

0

254 000

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

341 969 496

348 359 376

154 320

348 513 696

 

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-324 823 496

-331 213 376

-154 320

-331 367 696

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

324 823 496

331 213 376

154 320

331 367 696

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

11. melléklet

11. melléklet

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

Adatok forintban

 

Cím

Intézmény

130 Óvodák összesen

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

240 000

240 000

 

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

895 000

895 000

0

895 000

 

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

895 000

895 000

0

895 000

 

20 000

20 000

0

20 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

895 000

895 000

240 000

1 135 000

 

20 000

20 000

0

20 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

3 060 889

0

3 060 889

 

0

515 810

0

515 810

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

563 389 899

563 557 368

65 023

563 622 391

 

154 854 043

154 872 292

4 042

154 876 334

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

59 029 907

35 853 626

0

35 853 626

 

9 769 343

2 203 682

0

2 203 682

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

504 359 992

527 703 742

65 023

527 768 765

 

145 084 700

152 668 610

4 042

152 672 652

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

563 389 899

566 618 257

65 023

566 683 280

 

154 854 043

155 388 102

4 042

155 392 144

 

 

I. Bevételek összesen:

564 284 899

567 513 257

305 023

567 818 280

 

154 874 043

155 408 102

4 042

155 412 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

564 284 899

567 513 257

-756 280

566 756 977

 

154 874 043

155 408 102

-97 936

155 310 166

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

444 382 506

444 717 506

56 300

444 773 806

 

121 281 408

121 377 208

3 500

121 380 708

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

77 216 774

77 239 243

8 723

77 247 966

 

22 017 635

22 020 084

542

22 020 626

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

42 685 619

45 556 508

-821 303

44 735 205

 

11 575 000

12 010 810

-101 978

11 908 832

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

1 061 303

1 061 303

 

0

0

101 978

101 978

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

1 061 303

1 061 303

 

0

0

101 978

101 978

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

564 284 899

567 513 257

305 023

567 818 280

 

154 874 043

155 408 102

4 042

155 412 144

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

564 284 899

567 513 257

305 023

567 818 280

 

154 874 043

155 408 102

4 042

155 412 144

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-563 389 899

-566 618 257

-65 023

-566 683 280

 

-154 854 043

-155 388 102

-4 042

-155 392 144

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

563 389 899

566 618 257

65 023

566 683 280

 

154 854 043

155 388 102

4 042

155 392 144

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

835 000

835 000

0

835 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

835 000

835 000

0

835 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

835 000

835 000

0

835 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

961 567

0

961 567

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

127 321 249

127 332 797

0

127 332 797

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 219 800

14 963 343

0

14 963 343

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

110 101 449

112 369 454

0

112 369 454

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

127 321 249

128 294 364

0

128 294 364

 

 

I. Bevételek összesen:

128 156 249

129 129 364

0

129 129 364

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

128 156 249

129 129 364

-135 158

128 994 206

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

100 076 188

100 166 188

0

100 166 188

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

17 168 042

17 169 590

0

17 169 590

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

10 912 019

11 793 586

-135 158

11 658 428

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

135 158

135 158

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

135 158

135 158

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

128 156 249

129 129 364

0

129 129 364

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

128 156 249

129 129 364

0

129 129 364

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-127 321 249

-128 294 364

0

-128 294 364

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

127 321 249

128 294 364

0

128 294 364

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

140 000

140 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

10 000

0

10 000

 

15 000

15 000

140 000

155 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

548 487

0

548 487

 

0

632 876

0

632 876

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

128 953 667

129 067 319

56 133

129 123 452

 

89 439 400

89 452 334

2 424

89 454 758

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

15 762 803

6 813 606

0

6 813 606

 

4 004 475

1 719 987

0

1 719 987

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

113 190 864

122 253 713

56 133

122 309 846

 

85 434 925

87 732 347

2 424

87 734 771

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

128 953 667

129 615 806

56 133

129 671 939

 

89 439 400

90 085 210

2 424

90 087 634

 

 

I. Bevételek összesen:

128 963 667

129 625 806

56 133

129 681 939

 

89 454 400

90 100 210

142 424

90 242 634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

128 963 667

129 625 806

36 153

129 661 959

 

89 454 400

90 100 210

-281 472

89 818 738

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

101 338 711

101 467 111

48 600

101 515 711

 

72 234 511

72 245 711

2 100

72 247 811

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

18 411 356

18 426 608

7 533

18 434 141

 

11 659 889

11 661 623

324

11 661 947

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

9 213 600

9 732 087

-19 980

9 712 107

 

5 560 000

6 192 876

-283 896

5 908 980

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

19 980

19 980

 

0

0

423 896

423 896

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

19 980

19 980

 

0

0

423 896

423 896

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

128 963 667

129 625 806

56 133

129 681 939

 

89 454 400

90 100 210

142 424

90 242 634

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

128 963 667

129 625 806

56 133

129 681 939

 

89 454 400

90 100 210

142 424

90 242 634

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-128 953 667

-129 615 806

-56 133

-129 671 939

 

-89 439 400

-90 085 210

-2 424

-90 087 634

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

128 953 667

129 615 806

56 133

129 671 939

 

89 439 400

90 085 210

2 424

90 087 634

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

100 000

100 000

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

15 000

15 000

0

15 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

0

0

0

0

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

15 000

15 000

100 000

115 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

402 149

0

402 149

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

62 821 540

62 832 626

2 424

62 835 050

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

12 273 486

10 153 008

0

10 153 008

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

50 548 054

52 679 618

2 424

52 682 042

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

62 821 540

63 234 775

2 424

63 237 199

 

 

I. Bevételek összesen:

62 836 540

63 249 775

102 424

63 352 199

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

62 836 540

63 249 775

-277 867

62 971 908

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

49 451 688

49 461 288

2 100

49 463 388

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

7 959 852

7 961 338

324

7 961 662

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

5 425 000

5 827 149

-280 291

5 546 858

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

380 291

380 291

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

380 291

380 291

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

62 836 540

63 249 775

102 424

63 352 199

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

62 836 540

63 249 775

102 424

63 352 199

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-62 821 540

-63 234 775

-2 424

-63 237 199

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

62 821 540

63 234 775

2 424

63 237 199

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

28 091 456

28 091 456

0

28 091 456

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

868 700

868 700

0

868 700

 

19 191 512

19 191 512

0

19 191 512

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

20 000

20 000

0

20 000

 

110 000

110 000

0

110 000

 

1.4.2

Ellátási díjak

848 700

848 700

0

848 700

 

16 242 982

16 242 982

0

16 242 982

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

868 700

868 700

0

868 700

 

47 282 968

47 282 968

0

47 282 968

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

691 563

0

691 563

 

0

1 048 643

0

1 048 643

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

159 701 280

160 957 659

609 084

161 566 743

 

106 052 115

112 942 288

3 517 086

116 459 374

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

58 064 095

38 636 955

0

38 636 955

 

61 501 675

58 167 702

0

58 167 702

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

101 637 185

122 320 704

609 084

122 929 788

 

44 550 440

54 774 586

3 517 086

58 291 672

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

159 701 280

161 649 222

609 084

162 258 306

 

106 052 115

113 990 931

3 517 086

117 508 017

 

 

I. Bevételek összesen:

160 569 980

162 517 922

609 084

163 127 006

 

153 335 083

161 273 899

3 517 086

164 790 985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

160 569 980

162 517 922

572 762

163 090 684

 

152 674 683

160 613 499

3 517 086

164 130 585

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

124 884 932

126 172 703

527 343

126 700 046

 

88 917 668

94 883 185

3 045 094

97 928 279

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

20 945 048

21 113 656

81 741

21 195 397

 

15 481 204

16 405 860

471 992

16 877 852

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

14 740 000

15 231 563

-36 322

15 195 241

 

48 275 811

49 324 454

0

49 324 454

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

36 322

36 322

 

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

36 322

36 322

 

660 400

660 400

0

660 400

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

160 569 980

162 517 922

609 084

163 127 006

 

153 335 083

161 273 899

3 517 086

164 790 985

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

160 569 980

162 517 922

609 084

163 127 006

 

153 335 083

161 273 899

3 517 086

164 790 985

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-159 701 280

-161 649 222

-609 084

-162 258 306

 

-106 052 115

-113 990 931

-3 517 086

-117 508 017

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

159 701 280

161 649 222

609 084

162 258 306

 

106 052 115

113 990 931

3 517 086

117 508 017

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

130-160 Intézmények összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

Eredeti előirányzat
2021

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021. … .../

Módosított előirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

28 091 456

28 091 456

240 000

28 331 456

 

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4

Működési bevételek

1 674 020

1 674 020

0

1 674 020

 

22 629 232

22 629 232

0

22 629 232

 

1.4.1

Közvetített szolgáltatások értéke

1 447 654

1 447 654

0

1 447 654

 

2 472 654

2 472 654

0

2 472 654

 

1.4.2

Ellátási díjak

199 920

199 920

0

199 920

 

17 291 602

17 291 602

0

17 291 602

 

1.4.3

Kiszámlázott áfa

0

0

0

0

 

2 838 530

2 838 530

0

2 838 530

 

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.5

Kamatbevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.4.6

Egyéb működési bevételek

26 446

26 446

0

26 446

 

26 446

26 446

0

26 446

 

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 674 020

1 674 020

0

1 674 020

 

50 720 688

50 720 688

240 000

50 960 688

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

0

378 178

0

378 178

 

0

5 179 273

0

5 179 273

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

31 100 809

32 467 809

0

32 467 809

 

860 244 103

869 925 124

4 191 193

874 116 317

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

1 000 000

322 948

0

322 948

 

179 595 677

132 981 231

0

132 981 231

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

30 100 809

32 144 861

0

32 144 861

 

680 648 426

736 943 893

4 191 193

741 135 086

 

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

860 244 103

875 104 397

4 191 193

879 295 590

 

 

I. Bevételek összesen:

32 774 829

34 520 007

0

34 520 007

 

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

32 774 829

34 520 007

-392 281

34 127 726

 

910 304 391

925 164 685

2 941 287

928 105 972

 

2.1.1.1

Személyi juttatás

18 562 818

18 562 818

0

18 562 818

 

676 747 924

684 336 212

3 628 737

687 964 949

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

2 966 329

2 966 329

0

2 966 329

 

116 609 355

117 725 088

562 456

118 287 544

 

2.1.1.3

Dologi kiadások

11 245 682

12 990 860

-392 281

12 598 579

 

116 947 112

123 103 385

-1 249 906

121 853 479

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

392 281

392 281

 

660 400

660 400

1 489 906

2 150 306

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

392 281

392 281

 

660 400

660 400

1 489 906

2 150 306

 

2.1.2.2

Felújítás

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.1 Költségvetési kiadások:

32 774 829

34 520 007

0

34 520 007

 

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

II. Kiadások összesen:

32 774 829

34 520 007

0

34 520 007

 

910 964 791

925 825 085

4 431 193

930 256 278

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-31 100 809

-32 845 987

0

-32 845 987

 

-860 244 103

-875 104 397

-4 191 193

-879 295 590

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

31 100 809

32 845 987

0

32 845 987

 

860 244 103

875 104 397

4 191 193

879 295 590

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

0

0

0

0

 

 

12. melléklet

12. melléklet

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 864 655 430

57 676 311

1 922 331 741

 

 

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 096 596 253

24 647 851

1 121 244 104

 

Közhatalmi bevételek

449 763 155

566 051 250

0

566 051 250

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

183 008 326

2 516 958

185 525 284

 

Működési bevételek

245 953 526

245 953 526

0

245 953 526

 

 

Dologi kiadások

886 812 156

954 753 178

94 868 709

1 049 621 887

 

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

1 000 000

1 000 000

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 241 000

205 000

27 446 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások

667 750 398

794 326 548

102 178 122

896 504 670

 

 

 

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék

78 000 000

120 265 690

35 744 411

156 010 101

 

Működési kv-i bevételek össz.:

2 493 162 876

2 676 660 206

58 676 311

2 735 336 517

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

2 829 413 544

3 055 925 305

224 416 640

3 280 341 945

 

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-336 250 668

-379 265 099

-165 740 329

-545 005 428

 

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

Maradvány igénybevétele - működési

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

 

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése

0

60 550 420

0

60 550 420

 

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 194 780 270

4 345 513

1 199 125 783

 

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 194 780 270

-4 345 513

-1 199 125 783

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 194 780 270

-4 345 513

-1 199 125 783

 

Működési finansz.bevételek össz.:

440 806 068

555 261 235

0

555 261 235

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

60 550 420

0

60 550 420

 

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

440 806 068

494 710 815

0

494 710 815

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

 

Működési bevételek összesen:

2 933 968 944

3 231 921 441

58 676 311

3 290 597 752

 

 

Működési kiadások összesen:

2 829 413 544

3 116 475 725

224 416 640

3 340 892 365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

265 846 233

322 645 925

588 492 158

 

 

Beruházási kiadások

2 096 380 096

2 751 089 816

1 489 906

2 752 579 722

 

Felhalmozási bevételek

0

49 500 000

0

49 500 000

 

 

Felújítás

517 411 261

843 898 377

157 163 672

1 001 062 049

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15 750 947

7 000 000

22 750 947

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék

48 400 991

59 715 459

-8 747 982

50 967 477

 

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

315 346 233

322 645 925

637 992 158

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

2 662 192 348

3 670 454 599

156 905 596

3 827 360 195

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

165 740 329

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 662 192 348

-3 355 108 366

0

-3 189 368 037

 

Hosszú lejáratú hitel felvétele

0

0

0

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

0

0

0

0

 

Belföldi értékpapírok bevételei

0

580 956 010

0

580 956 010

 

 

 

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási

2 557 636 948

2 658 706 640

0

2 658 706 640

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

2 557 636 948

3 239 662 650

0

3 239 662 650

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

0

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 557 636 948

3 239 662 650

0

3 239 662 650

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

0

 

Felhalmozási bevételek összesen:

2 557 636 948

3 555 008 883

322 645 925

3 877 654 808

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

2 662 192 348

3 670 454 599

156 905 596

3 827 360 195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

6 786 930 324

381 322 236

7 168 252 560

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

6 786 930 324

381 322 236

7 168 252 560

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-2 998 443 016

-3 734 373 465

0

-3 734 373 465

 

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

2 998 443 016

3 734 373 465

0

3 734 373 465

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

0

 

13. melléklet

13. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2021. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Irodavezetők

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

36,50

36,50

0,00

36,50

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

50,50

50,50

0,00

50,50

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

0,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

0,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

34,00

0,00

34,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

1 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

1,50

0,00

1,50

0,5 fő 2021.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

26,50

0,00

26,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

0,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Takarító

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

0,00

32,00

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

7,00

0,00

7,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

3,00

0,00

3,00

2 fő 2021.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

20,00

0,00

20,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Karbantartó

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

12,50

0,00

12,50

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

11,00

0,00

11,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

50,00

0,00

50,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

15,00

15,00

0,00

15,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

28,00

0,00

28,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

6,50

0,00

6,50

 

 

Takarító

6,00

6,00

0,00

6,00

 

 

Karbantartó

4,50

4,50

0,00

4,50

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

Összesen:

125,00

125,00

0,00

125,00

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

0,00

2,00

 

 

Gondozónő

18,00

18,00

0,00

18,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

0,00

5,00

 

 

Összesen:

30,00

30,00

0,00

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Gondozónő

24,00

24,00

0,00

24,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

0,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Összesen:

29,00

29,00

0,00

29,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

0,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

0,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

0,00

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

0,00

5,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

255,00

255,00

0,00

255,00

 

 

 

 

 

 

 

 

14. melléklet

14. melléklet

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

0

0

0

 

15. melléklet

15. melléklet

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

16. melléklet

16. melléklet

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

Módosított előirányzat

Változás 3
/2021.11.18./

Módosított előirányzat

2022.év

2023.év

2024.év

 

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

0

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

345 063 155

461 351 250

0

461 351 250

379 569 471

398 547 944

406 518 903

 

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

49 500 000

0

49 500 000

0

0

0

 

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 500 000

0

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1. Saját bevételek összesen:

448 563 155

614 351 250

0

614 351 250

493 419 471

518 090 444

528 452 253

 

 

Saját bevételek 50 %-a:

224 281 578

307 175 625

0

307 175 625

246 709 735

259 045 222

264 226 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Váltótartozások

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

224 281 578

307 175 625

0

307 175 625

246 709 735

259 045 222

264 226 126

 

17. melléklet

17. melléklet

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2021.év

2022. év

2023. év

2024. év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

1 797 446 195

1 887 318 505

1 906 191 690

1 925 253 607

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

545 400 000

472 000 000

332 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

449 763 155

708 791 712

715 879 629

723 046 555

1.4

Működési bevételek

245 953 526

270 548 879

273 254 368

275 986 912

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

2 493 162 876

3 412 059 096

3 367 325 687

3 256 287 074

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

343 600 000

288 000 000

228 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

2 998 443 016

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

228 000 000

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

2 877 814 535

2 866 659 096

2 895 325 687

2 924 278 944

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 068 559 518

1 079 245 113

1 090 037 564

1 100 937 940

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

179 264 472

181 057 117

182 867 688

184 696 365

2.1.1.3

Dologi kiadások

886 812 156

895 680 278

904 637 081

913 683 452

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 297 270

27 570 243

27 845 945

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

716 151 389

683 379 318

690 213 111

697 115 242

2.1.1.5.1

Elvonások

265 924

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

192 648 037

194 574 517

196 520 262

198 485 465

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

396 836 437

400 804 801

404 812 849

408 860 977

2.1.1.5.6

Tartalékok

126 400 991

88 000 000

88 880 000

89 768 800

2.1.2

Felhalmozási kiadások

2 613 791 357

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.1

Beruházási kiadások

2 096 380 096

889 000 000

760 000 000

560 000 000

2.1.2.2

Felújítás

517 411 261

0

0

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 278 944

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 185 067 599

1 303 574 359

1 316 610 103

1 329 776 204

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-1 185 067 599

-1 303 574 359

-1 316 610 103

-1 329 776 204

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

8 130

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 491 605 892

3 755 659 096

3 655 325 687

3 484 287 074

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-2 998 443 016

-343 600 000

-288 000 000

-227 991 870

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

2 998 443 016

343 600 000

288 000 000

227 991 870

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

18. melléklet

18. melléklet

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

230 679 809

153 786 539

153 786 539

153 786 539

153 786 539

153 786 539

153 786 540

153 786 539

153 786 540

153 786 539

153 786 540

153 786 539

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 013

49 041 014

49 041 013

49 041 014

49 041 013

1.3

Közhatalmi bevételek

5 660 513

5 660 513

226 420 500

5 660 513

28 302 563

5 660 513

5 660 513

5 660 513

237 741 525

5 660 513

5 660 513

28 302 558

1.4

Működési bevételek

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 127

20 496 128

20 496 127

20 496 128

20 496 127

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

24 750 000

0

0

0

24 750 000

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

580 956 010

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

3 213 967 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás

99 927 149

99 927 149

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-99 927 149

-99 927 149

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

 

I. Bevételek mindösszesen:

3 519 845 337

228 984 192

449 744 179

253 734 192

251 626 242

229 984 192

228 984 193

253 734 192

461 065 207

228 984 192

809 940 205

251 626 237

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

93 437 009

93 437 009

93 437 009

93 437 009

93 437 009

93 437 008

93 437 009

93 437 008

93 437 009

93 437 008

93 437 009

93 437 008

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

15 460 440

15 460 440

15 460 440

15 460 440

15 460 441

15 460 440

15 460 441

15 460 440

15 460 441

15 460 440

15 460 441

15 460 440

2.1.1.3

Dologi kiadások

87 468 491

87 468 491

87 468 491

87 468 490

87 468 491

87 468 490

87 468 491

87 468 490

87 468 491

87 468 490

87 468 491

87 468 490

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2 287 167

2 287 166

2.1.1.5.1

Elvonások

0

33 951 723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 769

20 301 768

20 301 769

20 301 768

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 181

33 207 182

33 207 181

2.1.1.5.6

Tartalékok

0

0

90 471 008

0

0

90 471 009

0

0

90 471 008

0

0

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások

0

0

0

0

137 628 986

137 628 986

137 628 986

137 628 986

412 886 958

688 144 931

688 144 931

412 886 958

2.1.2.2

Felújítás

0

0

50 053 102

50 053 102

50 053 102

50 053 102

50 053 102

50 053 102

150 159 307

250 265 512

200 212 410

100 106 208

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

2 275 095

0

0

0

3 412 642

0

0

17 063 210

0

0

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

60 550 420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

99 927 149

99 927 149

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

99 927 149

99 927 148

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-99 927 149

-99 927 149

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

-99 927 149

-99 927 148

 

II. Kiadások mindösszesen:

312 712 477

286 113 780

394 961 262

302 215 158

439 844 146

530 315 151

443 256 788

439 844 142

905 679 331

1 207 635 706

1 140 519 400

765 155 219

 

Havi egyenleg /I. - II./:

3 207 132 860

-57 129 588

54 782 917

-48 480 966

-188 217 904

-300 330 959

-214 272 595

-186 109 950

-444 614 124

-978 651 514

-330 579 195

-513 528 982

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

3 207 132 860

3 150 003 272

3 204 786 189

3 156 305 223

2 968 087 319

2 667 756 360

2 453 483 765

2 267 373 815

1 822 759 691

844 108 177

513 528 982

0

 

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.