Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. október 29., péntek, 15:55

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131 . § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„a.) Bölcsődei étkezési térítési díjat köteles fizetni, melynek mértékét e rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.

3. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A házi segítségnyújtás megszüntethető, ha a gondozott nem együttműködő, a gondozót munkájában akadályozza, annak testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gondozás indoka megszűnt, valamint, ha a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének több, mint két hónapot meghaladóan nem tesz eleget.

(7) Házi segítségnyújtás szolgáltatás körében a Monori Gondozási Központ ellátási területe Monor Város közigazgatási területe, illetve az Sztv. 89. § (1), a 90. § (4) bekezdéseiben és a 91. § (1) bekezdés c.) pontjában foglaltak szerinti feladat ellátási megállapodás alapján Bénye Község közigazgatási területe, Csévharaszt Község közigazgatási területe, Gomba Község közigazgatási területe, Káva Község közigazgatási területe, Monorierdő Község közigazgatási területe, Pánd Község közigazgatási területe, Nyáregyháza Község közigazgatási területe, Péteri Község közigazgatási területe, Vasad Község közigazgatási területe is.

(8) A házi segítségnyújtás intézmény térítési díjának megállapítására Monor Város Önkormányzata jogosult, mely intézményi térítési díj mértékét e rendelet 4. sz. melléklete határozza meg, a házi segítségnyújtás keretében, az ellátott településen alkalmazott szabályokra jelen rendelet rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.”

4. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nappali ellátás intézményi térítési díját jelen rendelet 4. sz. melléklete határozza meg.

5. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díjat;

a.) az ellátást igénybevevő jogosult,

b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c.) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d.) a jogosult tartását, gondozását szerződésben vállaló, vagy arra bíróság által kötelezett személy köteles megfizetni, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai – szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a családban; kiskorú igénybevevő esetében a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó jövedelme -, és az e rendelet 4. számú mellékletét képező intézményi térítési díj, valamint a jogszabályi korlátozások figyelembe vételével kell megállapítani.

6. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az intézményi, valamint az étkezési térítési díjakat ellátási formánként a képviselő-testület, mint intézményfenntartó e rendelet 2. – 4. számú mellékleteiben állapítja meg és indokolt esetben mértékét évente két alkalommal vizsgálhatja felül.

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 32. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Amennyiben a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, az Emberi Erőforrások Bizottsághoz fordulhat. Ilyen esetben a Bizottság határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről. Házi segítségnyújtásra vonatkozó ilyen tartalmú kérelem esetén, ha a térítési díj elengedését vagy csökkentését Monoron kívüli, más településen élő ellátott kéri, úgy a döntés meghozatala előtt az Intézményvezető írásban kikéri az érintett település Polgármesterének véleményét.

7. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(3) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

8. §

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba, és 2022. január 2-án hatályát veszti.

9. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. október 21.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet

2. melléklet

Intézményi gyermekétkeztetések térítési díjai

Étkezés fajtája*

Bruttó összege (Ft/nap):

Áfa kör:

Bölcsődei étkeztetés

reggeli

90

Áfa mentes

tízórai

20

Áfa mentes

ebéd

270

Áfa mentes

uzsonna

70

Áfa mentes

napi 4-szeri étkezés

450

Áfa mentes

Óvodai étkezés

tízórai

100

Áfa köteles

ebéd

320

Áfa köteles

uzsonna

100

Áfa köteles

napi 3-szori étkezés

520

Áfa köteles

Általános iskolai étkeztetés

7-10. év között tízórai

110

Áfa köteles

7-10. év között ebéd

380

Áfa köteles

7-10. év között uzsonna

110

Áfa köteles

7-10. év között napi 3-szori étkezés

600

Áfa köteles

11 – 14. év között tízórai

110

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

400

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

110

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

620

Áfa köteles

Középiskolai étkeztetés

11 – 14. év között tízórai

110

Áfa köteles

11 – 14. év között ebéd

400

Áfa köteles

11 – 14. év között uzsonna

110

Áfa köteles

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

620

Áfa köteles

15 - 18. év között tízórai

110

Áfa köteles

15 – 18. év között ebéd

460

Áfa köteles

15 – 18. év között uzsonna

110

Áfa köteles

15 – 18. év között napi háromszori étkezés

680

Áfa köteles

* A kisétkezések (reggeli, tízórai, uzsonna) önmagukban nem kérhetőek, csak a főétkezéssel (ebéd) együtt.”

2. melléklet

3. melléklet

Bölcsődei gondozás ellátási díja – 2022. január 1-től

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap) – ÁFA mentes

- tól

- ig

0

50 000

0

50 001

60 000

100

60 001

70 000

200

70 001

80 000

300

80 001

90 000

400

90 001

100 000

500

100 001

110 000

600

110 001

120 000

700

120 001

130 000

800

130 001

140 000

900

140 001

150 000

1 000

150 001

160 000

1 100

160 001

Az alább meghatározott értékhatárig*

1 200

 

 

 

*A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a.

 

 

 

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap) – ÁFA mentes

- tól

- ig

A fent meghatározott összeg átlépése esetén*

190 000

800

190 001

200 000

900

200 001

210 000

1 000

210 001

220 000

1 100

220 001 felett

 

1 200

3. melléklet

4. melléklet

Szociális ellátások intézményi térítési díjai

Jövedelem sáv (Ft)

Családsegítés Ft/eset

Idősek nappali ellátása Ft/nap

1X-i étkezés Ft/nap

1X-i étkezés kiszállítással Ft/nap

3X-i étkezés Ft/nap

Demens ellátás 1X-i étkezéssel Ft/nap

Demens ellátás 3X-i étkezéssel Ft/nap

Házi segítségnyújtás Ft/óra*

0-30.000

0

0

0

0

0

0

0

0Ft,
Max napi 1,5 óra

30.001-40.000

0

0

50

100

100

100

150

0Ft,
Max napi 1,5 óra

40.001-50.000

0

0

100

200

150

150

200

0Ft,
Max napi 1,5 óra

50.001-60.000

0

0

200

300

250

300

350

60Ft,
Max napi 1,5 óra

60.001-70.000

0

0

250

350

350

350

450

120Ft,
Max napi 1,5 óra

70.001-75.000

0

0

350

450

450

500

600

180Ft,
Max napi 1,5 óra

75.001-80.000

0

0

400

550

500

550

650

240 Ft,
Max napi 1,5 óra

81.000-85.000

0

0

450

600

600

650

800

300 Ft,
Max napi 1,5 óra

85.001-90.000

0

0

500

650

700

750

950

360 Ft,
Max napi 1,5 óra

90.001-95.000

0

0

550

750

800

900

1150

420 Ft,
Max napi 1,5 óra

95.001-100.000

0

0

600

800

900

1000

1300

420 Ft,
Max napi 1,5 óra

100.001-

0

0

650

850

1000

1150

1500

480 Ft

* Kedvezményesen megszabott időtartam túllépése esetén a maximális térítési díj fizetendő óránként

 

 

 

 

Végső előterjesztői indokolás

Monor Város Önkormányzata térítési díj rendeletének az önköltségszámításon alapuló felülvizsgálata miatt minden évben szükséges és elvégzésre kerül, melynek keretében módosításra kerülnek az egyes intézményi térítési díjtételek. A jelenlegi rendeletmódosítás ezen túl a hiány finanszírozása érdekében a bölcsődei gondozási díj bevezetéséről is rendelkezik, valamint mindazon technikai módosítások átvezetéséről, amelyek idáig a rendeletben nem szerepeltek.