Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (X. 6.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. október 6., szerda, 09:22

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörben eljárva az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) E rendelet a 2021. évi I. törvény 5/A. §-ában meghatározott időpontban veszti hatályát.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

3. §

E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. október 5.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Általános indokolás

Az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 12/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet jelenlegi formájában a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napjáig biztosítja a lakosság számára az avar és kerti hulladékok égetését.

A jogszabály megalkotására vonatkozó 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti felhatalmazás a veszélyhelyzet megszűnéséig helyezi a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe e tárgykörben a rendeletalkotás jogát, így az avarégetés lehetőségének a lakosság részére történő további biztosítása érdekében szükséges a rendelet hatályvesztési időpontjának a Korm. rendelettel összhangban a vészhelyzet megszűnéséig történő módosítása.