Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. szeptember 27., hétfő, 15:27

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság megszüntetéséről és az önkormányzati feladatellátásának a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény által történő átvételéről

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Monor Város Önkormányzata (képviseli: Darázsi Kálmán polgármester) részvényes kizárólagos tulajdonában lévő KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 2200 Monor, Kossuth Lajos út 147.; cégjegyzékszáma: 13-10-040105 ; főtevékenysége: 3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ; adószáma: 10717422-2-13, képviseli: Rajki László vezérigazgató ) által ellátott önkormányzati feladatokat 2022. január 1. napjától a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény, Monor Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési szerv veszi át.

2. §

A KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaságot a tulajdonosi joggyakorló részvényes 2021. december 31. napjával megszünteti.

3. §

Az 1. § szerinti szervezeti átalakítással, az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelős a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézmény, mint átvevő önkormányzati fenntartású költségvetési szerv intézményvezetője.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. szeptember 23.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

Általános indokolás

Monor Város Önkormányzata a kiszervezett önkormányzati feladatok felülvizsgálatáról szóló jelentésben foglaltak figyelembevételével döntött arról, hogy a KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaságot megszünteti és a Zrt. által ellátott feladatokat az újonnan létrehozandó költségvetési intézményhez a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés intézményéhez szervezi ki.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)  9/A.  Az állami, valamint önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok állami, valamint önkormányzati feladatellátásának költségvetési szerv által történő átvétele fejezetében az Áht. 11/A. § (2) bekezdése kimondja, hogy  a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati feladat költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság e törvény alapján történő megszüntetéséről önkormányzati rendelettel dönt.

A gazdasági társaság megszüntetésére és feladatainak az önkormányzati intézmény részére történő átadása kerül az önkormányzati rendeletben szabályozásra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.