Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. szeptember 27., hétfő, 15:23

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban Ht) 35. §-ban, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv (továbbiakban: Vgt) 44/C. § (2). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi feladatkörében eljárva, Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról. című Monor Város Önkormányzata 4/1996. önkormányzati rendelete 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) , , Az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött települési hulladék esetében az Önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő szigetek: Kossuth Lajos u. 147. szám előtti közterületen; A Katona József Óvoda előtti zöldterületen; Pozsonyi lakótelepen a Klapka utcában, valamint a Bercsényi utcában kihelyezett konténerek.”

2. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról. című Monor Város Önkormányzata 4/1996. önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) , , , , , A köztisztasági szolgáltatást – a települési szilárd hulladék tekintetében „DTKH” Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248. 0737/12 hrsz.) végzi. A köztisztasági szolgáltatást – a települési folyékony hulladék begyűjtése tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) végzi.”

3. §

A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

Monor, 2021. szeptember 23.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Általános indokolás

A hulladékgyűjtő konténerek áthelyezése, valamint a köztisztasági szolgáltatást végző cég változása miatt szükséges a rendelet módosítása.