Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. június 28., hétfő, 15:50

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

15/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

A Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a monori középfokú intézmények nappali tagozatán tanulók tanulmányi támogatására ösztöndíjat hoz létre.

(2) Az ösztöndíjra Monor Város Önkormányzata a költségvetésében minden évben, a költségvetés tárgyalása során az Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára meghatározott összeget különít el.

(3) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, mely egy tanítási évre szól.

2. Jogosultsági feltételek

2. §

Az ösztöndíjat elnyerheti az aki:

a) állandó monori lakos;

b) a pályázat kiírásakor a tanuló monori középfokú iskolarendszerben, nappali tagozaton tanul;

c) az év végi tanulmányi átlaga legalább: 4,7;

d) magatartása példás, vagy jó;

e) a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt van.

3. Pályázati szabályok

3. §

(1) Az ösztöndíj pályázatot az Emberi Erőforrások Bizottsága minden évben meghirdeti.

(2) A tanuló minden évben a pályázati felhívásban meghatározott határidőig, saját iskolája igazgatójához nyújthatja be a pályázatot a 2. §-ban előírt feltételeket igazoló okmányokkal.

(3) A tanulók pályázatát a tantestület véleményével ellátva, az iskola igazgatója juttatja el a Polgármesteri Hivatalba a pályázati felhívásban meghatározott határidőig.

4. §

Az ösztöndíj odaítéléséről az Emberi Erőforrások Bizottsága előterjesztése alapján a Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

5. §

(1) Az Emberi Erőforrások Bizottsága pontrendszer alapján rangsorolja a jogosult pályázókat. A pályázók rangsorolását adó pontszám tanulmányi, szociális, valamint közéleti részből tevődik össze.

(2) A tanulmányi pontszám kiszámítása: (év végi tanulmányi átlag) x 10. A tanulmányi átlagot egy tizedes jegyre kell kerekíteni.

(3) A szociális pontszám kiszámítása: mindenkori minimálbér (M) x10 osztva az egy főre jutó jövedelemmel (J). Az M/J törtértékét egy tizedes jegyre kell kerekíteni.

(4) A közéleti pontszám értéke 0-10. Ezt a pontot az Emberi Erőforrások Bizottsága adja a pályázó tanulónak a közjó érdekében kifejtett tevékenysége alapján. Figyelembe kell venni az iskolában és iskolán kívüli a közösség érdekében végzett munkát. Ezt a munkát a 3. § (3) bekezdésben rögzített vélemény alapján kell megítélni.

4. Az önkormányzati ösztöndíj összege és folyósítása

6. §

Az ösztöndíj havi összege a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes egyedül álló családnak folyósított családi pótlék összegének a fele.

7. §

(1) Az ösztöndíjat havonta minden hónap 15. napjáig folyósítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.

(2) Az ösztöndíjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – egy tanítási évben tíz hónapra lehet folyósítani.

8. §

(1) Az ösztöndíjas tanuló az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről kiadott rendeletében mindenkor meghatározott szorgalmi idő első félévének utolsó napját követően az iskolája által e miniszteri rendelet szerint az első félévben elért tanulmányi eredményéről kiadott értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül köteles a félévi értesítésének az iskola által hitelesített másolatát eljuttatni az Emberi Erőforrások Bizottságának. A határidő jogvesztő. A bemutatott félévi értesítő alapján a Bizottság értékeli az ösztöndíjas tanulók féléves tevékenységét. A Bizottság az értékelés alapján dönt az ösztöndíj továbbfolyósításáról, annak összegéről vagy az ösztöndíj elvonásáról.

(2) Az ösztöndíj elvonásra kerül:

a) ha a tanuló tanulmányi eredménye félévkor 4,0 átlag osztályzat alá kerül;

b) amennyiben a tanuló fegyelmi büntetésben részesült;

c) ha a tanuló a 8. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget.

(3) A (3) bekezdés szerinti ösztöndíjelvonás esetén az Emberi Erőforrások Bizottsága az eredeti ösztöndíjas létszám keretéig azon tanulók közül, akiknek pályázata egyébként megfelelő volt, de forráshiány miatt elutasításra került és a félévi tanulmányi eredményük eléri a 4,7-es átlagot, pótösztöndíjat ítél meg a tanév február, március, április és május hónapjaira az eredeti elbíráláskor meghatározott közéleti és szociális pontszám, illetve a félévi tanulmányi átlag alapján az 5. § szerint számított rangsor szerint.

9. §

Amennyiben az ösztöndíjas tanuló a tanulmányait nem az 1. § (1) bekezdés szerinti intézményben végzi, illetve megszűnik a monori állandó lakcíme, az Emberi Erőforrások Bizottsága az ösztöndíjat hivatalból megszünteti és a 8. §. (4) bekezdése szerint pótösztöndíjasról dönt.

5. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §

(1) Rendelkezéseit a 2021/2022-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni, a pályázatot először 2021. évben lehet benyújtani.

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 13/1999. (IV.23.) önkormányzati rendelet.

(3) A 13/1999. (IV.23.) önkormányzati rendelet előírásai alapján megítélt ösztöndíjakat az 2020/2021-es tanév végéig kell folyósítani.

(4) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2021. június 24.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

Általános indokolás

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeleti szabályozás, a Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról szóló 13/1999. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelettel a négyosztályos gimnáziumi rendszerben tanuló diákok részére teszi lehetővé az ösztöndíj pályázat benyújtását, de a hatosztályos rendszerben tanuló diákok számára nem.

A rendelet felülvizsgálata, valamint az önkormányzatok jogalkotási tevékenységének az Integrált Jogalkotási Rendszer 2021. április 1-jétől való alkalmazása miatt nem csak tartalmában, hanem szerkezetében is indokolt a városi ösztöndíj pályázat vonatkozásában új rendeletet alkotni.

A hatosztályos diákok számára történő pályázati lehetőség biztosításán túl, az új rendelet értelmében - igazodva az ösztöndíj rendszerek általános szabályaihoz - a pályázónak a pályázat kiírásakor már a monori középfokú iskolarendszerben kell tanulnia.

Szerkezetében és tartalmában, egyebekben az önkormányzati rendelet követi a korábbi rendelet szabályozását, mind a pályázat benyújtása, mind az elbírálása, illetve az ösztöndíj biztosítása vonatkozásában.