Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2021. június 28., hétfő, 15:41

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.), továbbá a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (a továbbiakban: költségvetési tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembevételével Monor Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 8.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

13. 140. cím: Monori Bölcsőde

14. 150. cím: Monori Gondozási Központ

15. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 5.780.077.661,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 2.626.660.206,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -3.153.417.455,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2021. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 60.550.420,- Ft-ban

 

b) finanszírozási bevételi összegét 3.213.967.875,- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 3.153.417.455,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

a) Bevételek

aa) Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.930.943.525,- Ft

ab) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0,- Ft

ac) Közhatalmi bevételek 449.763.155,- Ft

ad) Működési bevételek 245.953.526,- Ft

ae) Felhalmozási bevételek 0,- Ft

af) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

ah) Költségvetési bevételek összesen: 2.626.660.206,- Ft

ai) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 0,- Ft

aj) Belföldi értékpapírok bevételei 0,- Ft

ak) Maradvány igénybevétele 3.213.967.875,- Ft

al) ebből "Önkormányzati Magyar Államkötvény" 0,- Ft.

am) Központi-, irányítószervi támogatás 1.194.780.270,- Ft

an) Irányító szervtől kapott támogatás 236.312.367,- Ft

ao) Központi támogatás átadás 958.467.903,- Ft

ap) Lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft

aq) - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció -1.194.780.270,- Ft

b) Finanszírozási bevételek összesen 3.213.967.875,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.840.628.081,- Ft

d) Kiadások

e) Működési kiadások 3.131.143.804,- Ft

ea) zemélyi juttatások 1.096.596.253,- Ft

eb) Munkaadót terhelő járulékok 181.908.326,- Ft

ec) Dologi kiadások 902.194.484,- Ft

ed) Ellátottak pénzbeli juttatásai 27.241.000,- Ft

ee) Egyéb működési célú kiadások 923.203.741,- Ft

ef) Elvonások 33.951.723,- Ft

eg) Műk. e. v. tér. tám., kölcs. ny. ÁHT-on belülre 0,- Ft

eh) Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 228.079.956,- Ft

ei) Műk. e. v. tér. tám., kölcs. ny. ÁHT-on kívülre 0,- Ft

ej) Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 397.639.732,- Ft

ek) Tartalékok 263.478.330,- Ft

f) Felhalmozási kiadások 2.648.933.857,- Ft

fa) Beruházási kiadások 2.096.380.096,- Ft

fb) Felújítás 542.748.761,- Ft

fc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 9.805.000,- Ft

fd) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 0,- Ft

fe) Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 9.805.000,- Ft

ff) Költségvetési kiadások összesen 5.780.077.661,- Ft

fg) Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre 0,- Ft

fh) Belföldi értékpapírok kiadásai 0,- Ft

fi) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 60.550.420,- Ft

fj) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 1.194.780.270,- Ft

fk) Irányító szervi támogatások folyósítása 236.312.367,- Ft

fl) Központi támogatások folyósítása 958.467.903,- Ft

fm) Pénzeszközök lekötött bankbetétenként elhelyezése 0,- Ft

fn) Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -1.194.780.270,- Ft

fo) Finanszírozási kiadások összesen 60.550.420,- Ft

g) Kiadások mindösszesen 5.840.628.081,- Ft

h) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -3.153.417.455,- Ft

i) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3.153.417.455,- Ft

j) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2021. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 12. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2021. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 2021. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az 6. számú melléklet tartalmazza.”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 6–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2021. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú mellékletek szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2021. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet és a 11. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 13. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2021. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2021. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 15. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 16. számú mellékletben és a 17. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2021. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

8. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Monor Város Polgármesterének 9/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (3) bekezdése,

c) 1. melléklet cím szövege,

d) 2. melléklet cím szövege,

e) 3. melléklet cím szövege,

f) 7. melléklet cím szövege,

g) 8. melléklet cím szövege,

h) 19. melléklete.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

 

Monor, 2021. június 24.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

Általános indokolás

A rendelet módosítására az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések, a központosított állami támogatások, egyéb központi támogatások, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása és a támogatásértékű bevételek változása miatt van szükség. A módosító rendelet tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetését érintő előirányzat módosításokat, előirányzat átcsoportosításokat az előirányzatért felelős vezetők írásos kérelme alapján.