Pályázati felhívás az Emberi Erőforrások Bizottsága keretére

2021. május 7., péntek, 11:06

Pályázati felhívás

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2006. (I.31.) számú

 rendelete alapján pályázatot hirdet

 

1.) A pályázat két (C, D) komponensű,

amely területek lefedik az Emberi Erőforrások Bizottságának feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

 „C” komponens:

 

Az Emberi Erőforrások Bizottsága rendelkezési keretéből támogatja a gyermekek nyári táboroztatását.a

 

 

„D” komponens:

 

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek (a Monori TÖKT által fenntartott intézményt is ide értve) a tartalma alapján a 2/2006. (I.31.) rendelet A vagy B komponense körébe tartozó kérelmei, kezdeményezései.

 

 

2.) A pályázat benyújtása

 

A pályázható legmagasabb támogatási igény

 

„C” komponens esetén 300.000 Ft,

 

„D” komponensek esetén: 150.000 Ft.

 

 

A pályázaton indulhat minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet vagy pályázó), amely a pályázati kiírás valamelyik komponense szerinti területen, közérdekű célból igényel olyan indokolt anyagi támogatást, amelyet Monor város közigazgatási területén belül kíván felhasználni, vagy amellyel Monor hírnevét öregbíti, illetve amely, egy meghatározott monori célcsoportnak a Monor Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2006. (I.31.) számú rendelete 2. § (1) bekezdésében meghatározott céljait szolgálja.

 

Alapítvány a pályázaton nem indulhat.

Nem indulhat a pályázaton, akit a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény – alábbi –  6. §-a kizár:

“6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

 

A pályázati űrlap kizárólag a Monori Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) 129-es számú irodájában szerezhető be, vagy letölthető a www.monor.hu honlapról. A pályázatot hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati űrlappal együtt lehet érvényesen benyújtani.

 

A pályázathoz (a jogalanyiságától függően) csatolni kell:

 

a.) a szervezet jogalanyiságát bizonyító okiratot, (bírósági bejegyzésről szóló végzés; vállalkozói engedélyt, Monor Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmény kivételével) az alapító okiratot, amelyből kitűnik a pályázó szervezet képviseleti jogosultsága.

 

b.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó a szervezet esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot.

 

Amennyiben a pályázó szervezet korábban már részesült támogatásban, a fenti bekezdésben felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. Erről a pályázónak nyilatkoznia kell.

 

c.) amennyiben a pályázaton gazdálkodási önállósággal nem rendelkező intézmény indul, a pályázathoz csatolnia kell a pénzeszközeit kezelő szerv egyoldalú kötelezettségvállalását arról, hogy az elnyert összeget maradéktalanul a nyertes intézmény rendelkezésére bocsátja a pályázati cél megvalósítása érdekében.

 

A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

 

A pályázatok kiírási határideje: 2021. május 7.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 21. 12 óra

 

A pályázatokat személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal 129-es irodájában (Burján Sándor ügyintéző) lehet benyújtani, vagy postai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. címre küldeni.

 

 3.) A pályázat elbírálása

 

A pályázatok elbírálásának határideje: várhatóan 2021. május 31.

 

A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

 

Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2020. évben kapott pályázati támogatással nem, vagy nem megfelelő módon számolt el, továbbá, ha a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó nem rendelkezik megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel.

 

A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni.

 

A támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó szerv előzőleg hozzájárult. A támogatás felhasználását az Emberi Erőforrások Bizottsága ellenőrzi.

 

4.) A támogatás kifizetése, közzététele és a felhasználás elszámolása

 

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat írásbeli szerződést köt. A támogatás kifizetése, a szerződés aláírása után átutalással történik.

 

A szervezet a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és a megvalósított programról készített írásbeli beszámolóval kell teljesíteni.

 

Az elszámolás határideje: amennyiben az elbíráló szerv rövidebb határidőt nem állapít meg, akkor 2021. december 31.

 

Az elszámolás helye: személyesen a Monori Polgármesteri Hivatal 129-es irodája (Burján Sándor ügyintéző), vagy postai úton a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.

 

A támogatottak nevét, a támogatás összegét és célját az Önkormányzat hivatalos lapjának legközelebbi számában illetve a város internetes honlapján a Bizottság közzéteszi.


PÁLYÁZATI ADATLAP, NYILATKOZAT 2021