A 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2021. május 28., péntek, 11:15

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 7.185.656.250,- Ft költségvetési bevétellel, 3.971.688.375,- Ft költségvetési kiadással, és 3.213.967.875,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) Az Intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 14. melléklet és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2021. május 28.

 

 

………………………………..

Darázsi Kálmán

polgármester

………………………………..

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2021. május 28-án megtörtént.

 

Monor, 2021. május 28.

 

 

………………………………..

Darázsi Kálmán

polgármester

………………………………..

dr. Urbán Hajnalka

jegyző