A 10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése

2021. május 28., péntek, 11:07

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Monor Város Polgármestere a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörre, valamint a 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörre tekintettel, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét

7.281.508.764,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét

4.922.018.529,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét

-2.359.490.235,- Ft-ban

- ebből: működési költségvetési hiány

-1.290.571.802,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányt

-1.068.918.433,- Ft-ban

állapítja meg.

A -.2.359.490.235,- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként

- a 2019.évi maradvány 2.129.752.465,- forint (-53.681.254.-ÁHT-on belüli megelőleg. visszafiz.) igénybe vételével, valamint

- belföldi értékpapírok 283.419.024,- forint bevételeiből

biztosítja.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

finanszírozási kiadási összegét

56.462.722,- Ft-ban

finanszírozási bevételi összegét

2.415.952.957,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét

2.359.490.235,- Ft-ban

- ebből: működési finanszírozási többlet

785.325.514,- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többlet

1.574.164.721,- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

I. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 6

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 451 491 590

1 680 715 311

-1 836 616

1 678 878 695

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

318 224 776

2 342 214 706

0

2 342 214 706

1.3

Közhatalmi bevételek

771 700 000

656 700 000

-25 000

656 675 000

1.4

Működési bevételek

214 598 112

225 502 487

12 941 641

238 444 128

1.5

Felhalmozási bevételek

0

4 806 000

0

4 806 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 756 014 478

4 910 938 504

11 080 025

49 220 18 529

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

283 419 024

283 419 024

0

283 419 024

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 770 794 844

2 160 934 447

-31 181 982

2 129 752 465

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

2 781 468

2 781 468

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 158 965 788

1 180 058 556

-23 274 294

1 156 784 262

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

23 274 294

-1 156 784 262

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 054 213 868

2 444 353 471

-28 400 514

2 415 952 957

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 810 228 346

7 355 291 975

-17 320 489

7 337 971 486

 

Adatok forintban

II. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 6

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 033 457 988

3 549 825 093

347 583 369

3 897 408 462

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 023 710 017

1 101 646 541

22 903 370

1 124 549 911

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

203 256 729

208 329 896

-10 495 290

197 834 606

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 000 976 692

1 331 778 188

340 456 526

1 672 234 714

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

778 487 550

881 043 468

-5 281 237

875 762 231

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 776 770 358

3 751 785 628

-367 685 326

3 384 100 302

2.1.2.1

Beruházások

1 291 847 804

1 359 084 163

475 182

1 359 559 345

2.1.2.2

Felújítás

484 922 554

2 392 052 465

-383 803 508

2 008 248 957

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

649 000

15 643 000

16 292 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

4 810 228 346

7 301 610 721

-2 001 957

7 281 508 764

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

53 681 254

2 781 468

56 462 722

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 158 965 788

1 180 058 556

-23 274 294

1 156 784 262

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

23 274 294

-1 156 784 262

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

53 681 254

2 781 468

56 462 722

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 810 228 346

7 355 291 975

-17 320 489

7 337 971 486

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-2 054 213 868

-2 390 672 217

31 181 982

-2 359 490 235

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

2 054 213 868

2 390 672 217

-31 181 982

2 359 490 235

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

2. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 2.a. melléklettel egészül ki.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 2.b. melléklettel egészül ki.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 2.1.a. melléklettel egészül ki.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 2.1.b. melléklettel egészül ki.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 3.a. melléklettel egészül ki.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 3.b. melléklettel egészül ki.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 3.c. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 6.a. melléklettel egészül ki.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 6.b. melléklettel egészül ki.

(13) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 6.c. melléklettel egészül ki.

(14) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 14. melléklet szerinti 6.d. melléklettel egészül ki.

(15) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 15. melléklet szerinti 7.a. melléklettel egészül ki.

(16) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 16. melléklet szerinti 7.b. melléklettel egészül ki.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 17. melléklet szerinti 7.c. melléklettel egészül ki.

(18) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 18. melléklet szerinti 8.1. melléklettel egészül ki.

(19) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 19. melléklet szerinti 8.2.a. melléklettel egészül ki.

(20) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 20. melléklet szerinti 8.2.b. melléklettel egészül ki.

(21) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 21. melléklet szerinti 8.2.c. melléklettel egészül ki.

(22) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 22. melléklet szerinti 8.2.d. melléklettel egészül ki.

(23) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 23. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(24) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 24. melléklet szerinti 10.a. melléklettel egészül ki.

(25) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 25. melléklet szerinti 10.b. melléklettel egészül ki.

(26) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 26. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(27) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 27. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(28) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 28. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(29) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 29. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(30) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete a 30. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

3. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2020 (III.3.) önkormányzati rendelete 1-15. melléklete.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Monor, 2021. május 28.

 

 

………………………………..

Darázsi Kálmán

polgármester

………………………………..

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel 2021. május 28-án megtörtént.

 

Monor, 2021. május 28.

 

 

………………………………..

Darázsi Kálmán

polgármester

………………………………..

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

MELLÉKLETEK